Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Văn hóa và đạo đức kinh doanh trong các doanh nghiệp Việt Nam. Thực trạng và giải pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Văn hóa và đạo đức kinh doanh trong các doanh nghiệp Việt Nam. Thực trạng và giải pháp

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU Ì
  CHƯƠNG ì : TỎNG QUAN VỀ VÃN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ ĐẠO
  ĐỨC KINH DOANH 4
  L MỘT SÒ KHÁI NỆM VÈ VÃN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ ĐẠO
  ĐỨC KINH DOANH 4
  1. Khái niệm văn hóa doanh nghiệp 4
  1.1. Định nghĩa văn hóa doanh nghiệp 5
  1.2. Văn hóa kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp ổ
  1.3. Thành phần cùa văn hóa doanh nghiệp 7
  Ì .3. Ì. Lóp thử nhất: các thực thể hữu hình (artifacts) 7
  Ì .3.2. Lớp thú hai: các giá trị được tuyên bố 8
  1.3.3. Lớp thứ ba: nhũng quan niệm chung (niềm tin, nhận thức, suy
  nghĩ và tình cảm có tinh vô thức mặc nhiên được công nhận trong
  doanh nghiệp) 9
  1.4. Phân loại văn hóa doanh nghiệp lo
  1.4.1. Vãn hóa gia đình 11
  1.4.2. Vãn hóa tháp Eiffel 13
  1.4.3. Văn hóa tên lửa dẫn đưng 14
  Ì .4.4. Văn hóa lò ấp trứng 15
  2. Khái niệm đạo đức kinh doanh 16
  2.1. Định nghĩa đạo đức kinh doanh 16
  2.2. Các /chia cạnh thè hiện của đạo đức tính doanh 17
  2.2.1. Đ ố i với ngưi lao động 17
  2.2.2. Đ ố i với khách hàrie 20
  2.2.3. Đ ố i với cổ đông và chính phủ 21
  2.2.4. Đ ố i thủ cạnh tranh 24
  3. Mối quan hệ giữa văn hóa doanh nghiệp và đạo đúc kinh doanh 24
  li. CÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN sự HÌNH THÀNH VÀ PHÁT
  TRIỀN CỦA VÃN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ ĐẠO ĐỨC KINH
  DOANH 2 5
  1. Văn hóa dân tộc (VHDT) 26
  2. Nhà lãnh đạo 26
  2.1. Người sáng lập quyết định việc hình thành hệ thong giá trị văn
  hóa và đạo đức căn bàn của doanh nghiệp 27
  2.2. Sự thay đoi nhà lãnh đạo và sự thay đôi văn hóa doanh nghiệp và
  đạo đức kinh doanh 27
  3. Toàn cầu hóa và xu thế hội nhập 28
  UI. VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ ĐẠO ĐỨC KINH
  DOANH ĐÓI VỚI Sự PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP 2 9
  1. Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh tạo nên phong thái
  của doanh nghiệp 29
  2. Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh góp phần tạo ra lợi
  nhuận cho doanh nghiệp 30
  3. Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức hình doanh giúp củng cố lòng
  trung thành và sự tận tâm của nhân viên 30
  4. Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh "tiêu cực" kìm hãm
  sự phát triển cùa doanh nghiệp. 31
  IV. Sự CẢN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG VĂN HOA DOANH NGHIỆP
  VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT
  NAM 3 1
  CHƯƠNG li : THỰC TRẠNG VĂN HOA VÀ ĐẠO ĐỨC KINH
  DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 3 3
  ì . NHẬN THỨC CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÈ VÃN HÓA
  DOANH NGHIỆP VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 3 3
  1. Sự hình thành và phát triển cùa văn hóa doanh nghiệp và đạo đức
  kinh doanh trong các doanh nghiệp Việt Nam 33
  2. Nhận thức của doanh nghiệp Việt Nam về văn hóa doanh nghiệp và
  đạo đức kinh doanh 36
  li. THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TRONG CÁC
  DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 3 8
  /. Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam ảnh hưởng rất lớn từ nền văn hóa
  dân tộc. 38
  LI. Tinh tập thể 39
  1.2. Sự phân cắp quyền lực 41
  1.3. Tính đối lập giữa nam quyền và nữ quyền 43
  1.4. Tính cn trọng 45
  2. Văn hóa doanh nghiệp trong quản trị doanh nghiệp 46
  2.1. Năng lực của nhà lãnh đạo 46
  2.2. Tác phong của đội ngũ nhân viên 48
  2.3. Không khí của doanh nghiệp 49
  2.3.1. Ý thức gắn bó của người lao động với công ty 49
  2.3.2. Các sinh hoạt tập thế tại doanh nghiệp 49
  2.3.3. Mối quan hệ con người trong doanh nghiệp 50
  2.3.4. Quan hệ giữa nhân viên và lãnh đạo 51
  2.4. Phương thức giao tiếp của doanh nghiệp đối với xã hội 51
  2.5. Phương hướng kinh doanh 52
  2.5.1. Mục đích kinh doanh 52
  2.5.2. Các giá trị tuyên bố 53
  HI. ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT
  NAM 5 4
  1. Đối với người lao động 54
  1.1. Hợp đồng lao động và bảo hiềm xã hội 54
  1.2. Chế độ làm việc cho người lao động 55
  2. Trách nhiệm với xã hội. 56
  3. Y thức chấp hành pháp luật 57
  IV. VĂN HOA DOANH NGHIỆP VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TẠI
  MỘT SÔ DOANH NGHIỆP ĐIÊN HÌNH 5 8
  /. Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh của công ly FPT 58
  ì. ì. Giới thiệu chung về FPT 59
  1.2. Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh của FPT. 60
  2. Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh của tập đoàn y khoa
  Hoàn Mỹ 62
  2.1. Giới thiệu chung 62
  2.2. Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh của Tập đoàn y
  khoa Hoàn Mỹ 63
  CHƯƠNG UI: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VHDN VÀ ĐĐKD TRONG
  CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 6 6
  ì . DỤ ĐOÁN XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HOA DOANH
  NGHIỆP VÀ ĐẠO ĐÚC KINH DOANH TRONG CÁC DOANH
  NGHIỆP VIỆT 6 6
  li. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HOA DOANH NGHIỆP VÀ ĐẠO
  ĐỨC KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 6 8
  /. Giải pháp từ phía nhà nước và các tố chức giáo dục 68
  1.1. Tạo môi trường pháp lý thuận lợi, công bằng cho các doanh
  nghiệp 68
  1.2. Thiết lập chế tài và tăng cường quản lý hoạt động của các doanh
  nghiệp 70
  1.3. Phát triển con người một cách toàn diện 70
  1.4. Cải tiến cơ cấu quản lý nhân sự trong CO' quan và doanh nghiệp
  Nhà nước 72
  1.5. Nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh
  doanh 73
  1.6. Xây dựng các trung tâm tư vấn và hô trợ quàn lý doanh nghiệp. 76
  2. Các giải pháp từ phía doanh nghiệp 77
  2.1. Người lãnh đạo là tấm gương về văn hóa trong doanh nghiệp và
  đạo đức kinh doanh 77
  2.2. Nâng cao ý thức về văn hoa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh
  cho thành viên doanh nghiệp 78
  2.3. Két hợp truyền thống và hiện đại trong xây dựng vãn hoa doanh
  nghiệp và đạo đức kinh doanh 80
  2.4. Đay mạnh hơn nữa việc đẩu tư vật chất cho cóng tác xây dựng văn
  hoa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 82
  2.5. Chủ trọng xây dựng triết lý kinh doanh và chiến lược kình doan
  cho doanh nghiệp 83
  3. Giải pháp từ bản thân và gia đình 84
  KẾT LUẬN 85
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86
  PHỤ LỤC 89

  Xem Thêm: Văn hóa và đạo đức kinh doanh trong các doanh nghiệp Việt Nam. Thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Văn hóa và đạo đức kinh doanh trong các doanh nghiệp Việt Nam. Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status