Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Vấn đề cho vay kinh doanh bất động sản của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2005 - 2008 - Thực trạng và giải pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vấn đề cho vay kinh doanh bất động sản của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2005 - 2008 - Thực trạng và giải pháp

  MỤ C LỤ C
  LỜ I M Ở Đ Ầ U Ì
  CHƯƠN G 1: C ơ SỞ LÝ THUYẾT VỀ VÂ N Đ Ể CHO VAY KIN H DOANH
  BẤT Đ ỘN G SẢN CỦA CÁ C NGÂ N HÀN G THƯƠN G MẠ I VIỆ T NAM
  GIA I ĐO Ạ N 2005-2008 4
  ì . Tổng quan về Ngân hàng thương mại 4
  /. Khái niệm 4
  2. Chức năng 5
  2.1. Chức năng trung gian tà i chính 5
  2.2. Chức năng trung gian thanh toán 5
  2.3. Chức năng tạo tiền 6
  li . Tổng quan về hoạt động kinh doanh bải động sàn 7
  /. Tổng quan vê bất động sản 7
  1.1. Khái niệm bờt động sản 7
  1.2 . Đặc diêm bờt động sản 8
  1.3 . Khái niệm thị trường bờt động sản lo
  1.4 . Đặc điểm thị trường bờt động sàn lo
  2. Đặc điểm kinh doanh bất động sản 15
  2.1. Lợi nhuận 15
  2.2. Rủi ro 16
  2.3. Những yếu tố ảnh hường đến hoạt động kinh doanh bờt động sàn 18
  2.3.1. Các chính sách quàn lý vĩ mô của Nhủ nước 18
  2.3.2. Các yếu tố của thị trường 20
  3. Tác động qua lại giữa các ngân hàng thương mại và thị trường bái động
  sỳn 21
  ni . Tổng quan về hoạt động cho vay kinh doanh bát động sản 22
  1. Khái niệm 22
  2. Nguyên tắc cho vay kinh doanh bát đọng sản 23
  3. Những yêu lố ảnh hường đến hoạt động cho vay kinh doanh bất động
  sản cùa các ngân hàng thương mại Việt Nam 23
  3.1. Rui ro tí n dụng và rủi ro lã i suờt 23
  3.2. Biến động của giá vàng và USD 24
  3.3. Tính chờt của hoạt động kinh doanh bờt động sàn ">( )
  3.4 . Kh ả năng th u hồ i vố n củ a các ngân hàng thương mạ i tron g hoạ t đ ộn g
  ch o va y kin h doan h bấ t đ ộn g sản 26
  3.5 . Thôn g ti n bấ t cân xứn g trên thị trường bất đ ộn g sản 26
  3.6 . Cá c chính sách điều tiế t vĩ m ô củ a Nh à nước 27
  3. 7 Tin h hình kin h tê tài chính tron g và ngoài nước 28
  CHƯƠN G 2: THỰC TRẠNG CHO VAY KINH DOANH BÁ T ĐỘNG SÁ N
  CỦA CÁ C NGÂ N HÀN G THƯƠN G MẠI VIỆT NAM GIAI ĐO Ạ N 2005-
  2008 30
  ì . Thực trạng thị trường bất động sàn Việt Nam giai đoạn 2005-2008 ĩũ
  ì. Tóc độ đó thị hóa và nhu cầu về nhà ở tăng mạnh 30
  2. Giá bát động sản phát triển theo xu hướng ngày càng tăng Ì2
  3. Nhu câu vốn vay bát động sản kháng ngừng tăng lẽn ?7
  4. Một số hiện tượng có anh hưởng tiêu cực trong kinh doanh bất động
  sản 37
  li. Thực trạng cho vay kinh doanh bất động sản của các Ngân hàng
  thương mại Việt Nam giai đoạn 2005-2008 41
  /. Thục trạng dư nợ tín dụng và tỳ lệ nợ xấu của các ngán hàng thương
  mại trong hoạt động cho vay bát động sản giai đoạn 2005-2008 41
  2. Thực trạng hoạt động cho vay kinh doanh bất động sản của các ngân
  hàng thương mại trong giai đoạn thị trường bất động sản dóng, băng 45
  2. 1 Thự c trạn g 45
  2. 2 Nguyê n nhân 48
  2. 3 Án h hư ởn g t ừ hoạ t đ ộn g ch o va y kin h doan h bấ t đ ộn g sản cùa các ngân
  hàng thương mạ i tron g thờ i k ỳ thị trường bất đ ộn g sản đón g băng 50
  2.3.1 Đôi với nên kinh tế vĩ mô 50
  2.3.2 Đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất dộng sản 50
  2.2.3 Đói với các ngân hàng thương mại 51
  2.2.4 Đối với khách hàng 52
  3. Thực trạng hoạt động cho vay kinh doanh bất động sản của các ngân
  háng thương mại Việt Nam trong giai đoạn thị trường bất động sản phớt
  triển tốt 53
  3. 1 Thự c trạn g 53
  3. 2 Nguyê n nhân 56
  3. 3 An h hư ởn g t ừ hoạ t đ ộn g kin h doan h bất đ ộn g sàn củ a các ngán hàng
  thương mạ i tron g thờ i k ỳ thị trường bấ t đ ộn g sản phát triể n tố t 57
  3.3.1 Đôi với nên kinh tế vĩ mô 57
  3.3.2 Đôi với các doanh nghiệp kình doanh bãi động sản 59
  3.3.3 Đối với các ngán hàng thương mại ẻo
  3.3.4 Dôi với các khách hàng 61
  4. Thục trạng hoạt động cho vay kinh doanh bất động sản trong giai đoạn
  thị trường bất động sản phát triển quá nóng 62
  4.1. Thực trạng 62
  4.2 Nguyên nhân 63
  4. 3 Anh hường từ hoạt động cho vay kinh doanh bất động sản của các ngân
  hàng thương mại trong thời kỳ thị trường bất động sản phát triển quá nóng
  65
  4.3.1 Đối với kinh tế vĩ mô 65
  4.3.2 Đôi với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sàn 65
  4.3.3 Đối với các ngân hàng thương mại 66
  4.3.4 Đối với khách hàng 67
  CHƯƠN G 3: GIẢI PHÁ P NÂN G CAO HIỆU QUẢ HOẠT Đ ỘN G CHO
  VAY KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÁ C NGÂ N HÀN G
  THƯƠN G MẠI VIỆT NAM 68
  ì . Định hướng về hoạt động cho vay kinh doanh bát động sàn của các ngủn
  hàng thương mại Việt Nam đến năm 2015 68
  li. Giải pháp 70
  /. Giải pháp từ phía Chính phủ 70
  1. 1 Xây dựng chính sách điểu tiết thị trường 70
  1. 2 Xây dựng và hoàn thiện chính sách quản l í vĩ mô 73
  ì.2.1 Ban hành các văn bản luật, tạo hành lang pháp lí thuận lợi 7
  ì.2.2 Chính sách thuê phí 73
  1.2.3 Chính sách định giá bái động sản 74
  1.2.4 Chinh sách tín dụng bối động sản 75
  1. 3 Nâng cao năng lực lãnh đạo và đồng bộ hóa các cấp quản l ý 76
  Ì .4. Đổng bộ hoa các chính sách pháp luật về hoạt động kinh doanh bất
  động sản và hoạt động cho vay kinh doanh bất động sản của các ngân hàng
  thương mại 78
  2. Giải pháp từ phía các ngàn hàng 79
  2.1 Giải pháp từ phía ngân hàng Nhà nước 79
  2.1.1 Xây dng chính sách quàn lí rủi ro 79
  2.1.2 Xây diữig và áp dụng chính sách tiền tệ hiệu quà
  2.2 Giải pháp từ các ngân hàng thương mại 83
  2.2-1 Núng cao chất lượng thẩm đinh các dự án bất động sản và đánh
  giá khá năng chi trà của các dự án S i
  2.2.2 Tạo lập và duy trì các nguồn vốn dài hạn ỉ 83
  2.2.3 Xay dựng các loại hình cho vay hiệu quà mới 8
  2.2.4 Thiết lập và nâng cao chất lượng kênh thông tín về thị trưỉmg
  dộng sản Số
  3. Giải pháp từ các nhà kinh doanh bất động sản 86
  3. Ì Nâng cao tín h khả thi cùa các dự án kinh doanh bất động sản 88
  3. 2 Nâng cao uy tí n của doanh nghiệp 88
  3. 3 Đàm bào khả năng hoàn tr à vốn cho ngân hàng 89
  3. 4 Xây dựng kênh thông tin đầy đủ đối với các ngân hàng và các khách
  hàng 89
  KẾ T LUẬN 90
  TÀI LIỆ U THA M KHẢO 92

  Xem Thêm: Vấn đề cho vay kinh doanh bất động sản của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2005 - 2008 - Thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vấn đề cho vay kinh doanh bất động sản của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2005 - 2008 - Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status