Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doang nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong tiến trình hội nhập

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doang nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong tiến trình hội nhập

  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIẾU
  LỜI MỞ ĐẨU Ì
  CHƯƠN G ì : C ơ SỞ LÝ LUẬN V Ề NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA
  DOANH NGHIỆP XUẤT KHAU TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH
  TẾ QUỐC TẾ 3
  ì . Cạnh tranh 3
  /. Khái niệm 3
  2. Đặc điểm của cạnh tranh 3
  3. Phán loại 4
  li. Năng lực cạnh tranh 4
  1. Khái niệm 4
  2. Các cấp độ của năng lực cạnh tranh 5
  2.1. Năng lực cạnh tranh quốc gia 6
  2.2. Nàng lực cạnh tranh cấp độ ngành 8
  2.2.1. Các nhàn tô đánh giá năng lực cạnh tranh ngành 8
  2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực ngành 9
  2.3. Năng lực cạnh tranh cùa doanh nghiệp 10
  2.3.1. Định nghĩa lo
  2.3.2. Các đặc điểm 12
  2.4. Năng lực cạnh tranh của sản phẩm 12
  2.4.1. Các yếu tô cấu thành năng lực cạnh tranh của sán phẩm 13
  2.4.2. Các tiêu chí đê đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm lĩ
  3. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khâu 14
  3.1. Các yếu tô cấu thành nàng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu 15
  3.1.1. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 15
  3.1.2. Quy mô doanh nghiệp 15
  3.1.3. Năng lực quàn lý và điêu hành 15
  3.1.4. Khả năng nắm bắt thông tin /5
  3.1.5. Khả năng hợp lác với các doanh nghiệp cùng ngành ló
  3.1.6. Uy tín doanh nghiệp 16
  3.1.7. Trình độ công nghệ ló
  3.1.8. Chất lượng lao động và quàn lý doanh nghiệp lố
  3.1.9. Văn hóa doanh nghiệp Ki
  3.1.10. Chi phi kinh doanh ỉ/
  3.2. Các chỉ tiê u đánh giá nàng lực cạnh tranh cùa doanh nghiệp xuất khẩu 17
  3.2.1. Thị phán trên thị trường 17
  3.2.2. Vị thế tài chính 17
  3.2.3. Quàn lý và lãnh đạo 17
  3.2.4. Chái lượng sàn phẩm và bao gói 17
  3.2.5. Giá cở sán phẩm 18
  3.2.6. Kênh phân phối 18
  3.2.7. Truyền tin và xúc tiên lê
  3.2.8. Nghiên cứu và phái triển sản phẩm (R&D) 1
  3.2.9. Trình độ lao động 18
  3.3. Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh cùa (loanh
  nghiệp xuất khẩu 19
  3.3.1. Nhân tố quốc tế. 19
  3.3.2. Nhân lố trong nước 19
  III. Sự cần thiết nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu
  (rong tiến trình hội nhập 20
  1. Cạnh tranh là quy luật thúc dẩy sự phát triển của nén kinh tế và nâng ca
  năng lực cạnh tranh là động lữc cho sữ phát triển của doanh nghiệp 20
  2. Hội nhập kinh tê quốc tế thúc đẩy các doanh nghiệp xuất khẩu phải nâng
  cao năng lữc cạnh tranh của mình 20
  2.1. Quá trìn h hội nhập kinh tế quốc tế ỏ nước ta 20
  2.2. Cơ hội và thách thức với các doanh nghiệp xuất khấu trong tiến trìn h hội
  nhập 21
  2.2.1. Cơhộì 21
  2.2.2. Thách thức 22
  CHƯƠN G li : THỰC TRẠNG NĂN G Lực CANH TRANH CỦA DOANH
  NGHIỆP XUẤT KHẨU VIỆT NAM 23
  ì . Tình hình xuất khẩu Việt Nam những năm gần đây 23
  1. Những thành tựu đạt được 23
  1.1. Kim ngạch xuất khẩu 23
  1.2 . Số lượng và cơ cấu hàng xuất khẩu 25
  1.3 . Thị trưng xuất khẩu 25
  Ì.4. Chất lượng hàng xuất khẩu 26
  2. Nhũng vấn đề tồn tại 27
  n. Đánh giá thực trạng một số yếu t ó nội sinh cấu thành nâng lực cạnh tranh của
  doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam 28
  /. Nguồn vốn 28
  1.1. Các nguồn huy động vốn của doanh nghiệp xuất khẩu 28
  Ì .2. Thực trạng vốn của doanh nghiệp xuất khẩu 30
  2. Sẩn phẩm 31
  2.1. Khả năng cạnh tranh của các nhóm mặt hàng 31
  2.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của một số sản phẩm xuất khẩu chính . 32
  2.3. Đặc điểm của các sản phẩm xuất khẩu 34
  2.4. Đánh giá vé chất lượng, giá bán, phân phối và xúc tiến quáng bá sàn
  phẩm xuất kháu nước ta 35
  2.4.1. Chất lượng sản phẩm 3
  2.4.2. Giá bán sản phẩm sỏ
  2.4.3. Phân phối 37
  2.4.4. Xiíc tiến quảng bá sản phẩm
  3. Hoạt động nghiên cứu thị trường và khả năng tiếp cận thòng tin 3
  3.1. Hoạt động nghiên cứu thị trưng 38
  3.1.1. Công cụ và phương pháp nghiên cứu thị trường 3
  3.1.2. Hiệu quả của công tác nghiên díu thi trường 4
  3.1.3. Việc lểa chọn thị trường mục tiêu và phân đoạn thị trường
  3.2. Tiếp cận thông tin 41
  4. Xây dểng và tạo lập thương hiệu 42
  5. Trình độ công nghệ và chỉ phí nghiên cứu và phát triển (R&D) 4
  5.1. Trình độ công nghệ 43
  5.1.1. Thểc trạng công nghệ ở các doanh nghiệp xuất khẩu
  5.1.2. Nguyên nhân của năng lểc công nghệ yếu kém 4
  5.2. Chi phí R& D 45
  ớ . Nguồn nhẩn lểc và năng lểc quẩn lý 46
  6 . 1. Nguồn nhân lực 46
  6.2. Năng lực quàn l ý 47
  6.2.1. Trình độ của đội ngũ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp 4
  6.2.2. Việc áp dụng các quy trình quản lý theo chuẩn quốc tế
  IU. Đánh giá các nhân tố ngoại sinh ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của
  doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam 48
  /. Nhân tố quốc tế. 48
  2. Nhân tố trong nước 49
  2.1. Kinh tế 49
  2.1.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 4
  2.1.2. Lãi suất cho vay của ngủn hàng 4
  2.1.3. Tỷ giá hối đoái so
  2.2. Chính trị và pháp luật 51
  2.2.1. Những chính sách và luật pháp liên quan trực liếp đến sàn xu
  doanh và xuất khẩu 5/
  2.2.2. Chính sách tỷ giá vã quản lý ngoại hôi
  2.3. Xã hội 53
  2.3.1. Lực lượng lao động 53
  2.3.2. Cơ sỏ hạ tâng phục vụ sân xuất kinh doanh xuất khẩu và chi phí
  quan đến hoạt động kinh doanh 54
  CHƯƠN G ni : GIẢI PHÁ P NÂN G CAO NĂN G Lự c CẠNH TRANH CỦA
  DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU VIỆT NAM 59
  ì . Quan điểm, định hướng cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh
  nghiệp xuất khẩu của Đảng và nhà nước 59
  /. Định hường, mục tiêu cho xuất khẩu trong thòi gian tời
  2. Quan điểm của Đảng và nhà nườc vé nâng cao năng lục cạnh tranh của
  doanh nghiệp xuất khẩu 59
  3. Phương hường của Đảng và nhà nườc vé nâng cao năng lực cạnh tranh
  của doanh nghiệp xuất khâu 61
  li . Nhóm giải pháp vĩ mô t phía các bộ ngành và Nhà nước 62
  ì. Hoàn thiện môi trường kinh doanh để tạo điêu kiện thuận lợi cho doan
  nghiệp xuất khâu Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh 62
  1.1. Xây dựng môi trường pháp l ý thuận lợi 63
  Ì .2. Hoàn Ihiệ n cơ chế và chính sách khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu
  64
  Ị.2.1. Đối mời và hoàn thiện chinh sách xuất khẩu hàng hóa sang thị
  trường các nườc 64
  Ị.2.2. Đảm bảo lài chính cho doanh nghiệp xuất khẩu
  1.2.3. Cải cách theo hường đơn giản hóa các thù tục hành chính tron
  vực xuất khẩu 67
  Ì .3. Xây dựng hạ tầng cơ sờ vật chất cho doanh nghiệp xuất khẩu phát triển
  thuận lợi 69
  2. Xúc tiên xuất khâu 70
  2.1. Tổ chức hệ thống thông tin thị trường một cách hiệu quả 70
  2.2. Cùng cố và phát triển hệ thống xúc tiến xuất khẩu 70
  2.3. Xây đựng và nâng cao uy tí n sàn phẩm quốc gia 71
  3. Tăng cường liên kết, hỗ trợ giữa các doanh nghiệp xuất khâu 72
  HI. Nhóm giải pháp vi mỏ từ phía doanh nghiệp 73
  1. Tăng cưởng hiệu quả hoạt động marketing xuất khẩu 73
  1.1. Chiến lược sản phẩm 73
  Ì .2. Chiến lược giá 75
  Ì .3 . Chiến lược phán phối 76
  1.4 . Chiến lược xúc tiến xuất khẩu li
  2. Cắt giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh xuất khẩu 79
  3. Xây dụng và phát triển thương hiệu 80
  3.1. Biện pháp xây dựng thương hiệu 80
  3.2. Biện pháp bảo hộ nhăn hiệu 8 ]
  4. Nâng cao năng lục tổ chức quản lý và chất lượng nguớn nhăn lục của
  doanh nghiệp xuất khẩu 82
  4.1. Nâng cao năng lực tổ chức quản l ý 82
  4.1.1.Điểu chình cơ cấu tố chức quàn lý phù hợp với xu thế mới 82
  4.1.2.Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý doanh nghiệp 83
  4.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 84
  4.2.1 .Nâng cao chất lượng người lao động 85
  4.2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kinh doanh xuất nhập khẩu .85
  5. Nâng cao trình độ công nghệ 86
  6. Sử dụng thương mại điện tử vào kinh doanh xuất khâu hàng hóa 86
  KẾ T LUẬ N 88
  DANH MỤ C TÀI LI
  U THA M KHẢO 89

  Xem Thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doang nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong tiến trình hội nhập
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doang nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong tiến trình hội nhập sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status