Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Định giá doanh nghiệp và áp dụng trong thực tế tại Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Định giá doanh nghiệp và áp dụng trong thực tế tại Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN i
  MỤC LỤC i
  LỜI MỞ ĐẦU Ì
  ì . TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ì
  li. Đ Ố I TƯỢNG, PHẠM VI, MỤC ĐÍCH NGHIÊN cứu 3
  Ì . Đối tượng nghiên cứu 3
  2 . Phạm vi nghiên cứu 3
  3 . Mục đíc h nghiên cứu 3
  IU. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu KHOA HỌC 3
  IV. KẾT CẤU KHÓA LUỆN 4
  CHƯƠNGI 5
  NHỮNG VẤN ĐỀ Cơ BẢN VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ
  CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP 5
  ì . CÁC KHÁI NIỆM Cơ BẢN LIÊN QUAN TỚI VẤN ĐÈ XÁC ĐỊNH GIÁ
  TRỊ DOANH NGHIỆP 5
  Ì .Gi á toi 5
  2. Giá cả 5
  3 . Doanh nghiệp 6
  4 . Tài sản 6
  4. 1 Tà i sản hữu hìn h 7
  4. 2 Tài sản vô hìn h 7
  5 . Giá ừị doanh nghiệp 8
  6 . Định gi á doanh nghiệp 9
  7 . Rũiro 10
  8 . Giá trị hiện tại của tiền tệ (Present Value) 1 1
  9 . Chi phí vốn bình quân gia quyền (Weight Average Cost of Capital - WACC)1
  li. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP VÀ CÁCH ÁP DỤNG 15
  Ì . Nhóm phương pháp định gi á doanh nghiệp dựa trê n cơ sở lợi nhuận 1 5
  Ì . Ì Phương pháp chiết khấu dòng tiền (Discounted Cash Flow - DCF) 15
  1.1. 1 Nội dung 15
  Ì . Ì . 2 Ưu điểm, nhược điểm 19
  Ì . Ì . 3 Đối tượng áp dụng 20
  Ì . 2 Phương pháp chiết khấu luồng cổ tức (Divident Discount Model - DDM)21
  1.2. 1 Nội dung 21
  Ì .2. 2 Ưu, nhược điểm 22
  1.2. 3 Áp dụng 22
  1. 3 Phương pháp hệ số gi á thị trường trê n thu nhập (Price/Earnings - P/E) 2 3
  1.3. 1 Nội dung 23
  1.3. 2 Ưu, nhược điểm 24
  1.3. 3 Đối tượng áp dụng : 25
  2 . Nhóm phương pháp định gi á doanh nghiệp dựa trê n cơ sờ thị trường 25
  2. 1 Các phương pháp 25
  2.1. 1 Phương pháp so sán h 25
  2.1. 2 Phương pháp chi ph í 26
  2 . Ì . 3 Phương pháp định gi á theo gi á trị tà i sà n 27
  2. 2 Ưu, nhược điểm 30
  2. 3 Đối tượng áp dụng 30
  HI. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CÀU Đ Ố I VỊI HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ DOANH
  NGHIỆP 31
  Ì . Mục đíc h cùa hoạt động định gi á doanh nghiệp 31
  2. Yêu cầu đối với hoạt động định gi á doanh nghiệp 32
  CHƯƠNG 2 33
  THỰC TRẠNG ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM 33
  ì . NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LÝ LÀM NỀN TẢNG CHO HOẠT ĐỘNG
  ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM 33
  Ì .Quy định thời điểm xác định gi á trị doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cổ phần
  hóa 33
  2.Quy định phương pháp xác định gi á trị doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa 34
  2. Ì Xác định giá trị DNNN cổ phần hóa theo phương pháp tà i sản 34
  2.2 Xác định giá trị DNNN cổ phần hóa theo phương pháp dòng tiền chiết
  khấu 42
  3. Quy định về tổ chức xác định giá trị DNNN cổ phần hóa 44
  li. THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁ C PHƯƠN G PHÁP XÁ C ĐỊNH GIÁ TRỊ
  DOANH NGHIỆP TẠ I MỘ T SỐ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 45
  Ì . Công ty thương mại và phát triển xây dờng Constrexim số Ì 45
  1.1. Các căn cứ tiến hành xác định giá trị Công ty thương mại và phát triển
  xây dờng Constrexim số Ì 45
  Ì . 2 Kết quà xác định giá trị doanh nghiệp công ty Constrexim vào thời diêm
  31/12/2004 46
  Ì . 3 Phân tíc h kết quả xác định giá trị doanh nghiệp 47
  1.3. 1 TSCĐ và đầu tư dài hạn: 47
  Ì . 3.2 Tài sàn lưu động và đầu tư ngắn hạn 48
  1.3. 3 Giá trị lợi thế kinh doanh 49
  1. 3.4 Nợ thờc tế phải tr à 50
  1.3.5 Tài sản không cần dùng, tà i sản chờ thanh l ý 50
  1. 4 Kết luận 51
  2. Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) 51
  2. Ì Những thòng tin cơ bàn về VNM 51
  2.2 Thờc hiện định giá công ty VNM theo phuơng pháp DCF 51
  2.3 Thờc hiện định giá VNM bằng phương pháp DDM 59
  2.4 Đánh giá kết quả định giá thu được 6]
  3. Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sàn An Giang 62
  3.1 Những thông tin cơ bàn về Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An
  Giang 63
  3. 2 Thờc hiện định giá công ty cồ phần xuất nhập khẩu thủy sàn An Giang
  theo phương pháp P/E 63
  3. 3 Định giá Công ty cổ phần thủy sàn An Giang (AGF) theo phương pháp
  DCF 63
  3. 4 Đánh gi á các kết quả định gi á doanh nghiệp AGF 70
  yil . ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP
  TẠI VIỆT NAM 71
  Ì . Những thành quà đạt được 7 ]
  Ì . Ì Quy định về phương pháp định gi á 71
  Ì .2. 1 Quy định phương pháp định gi á doanh nghiệp được áp dụng 72
  Ì .2. 2 Quy định việc xác định gi á trị lợi thế kinh doanh 72
  Ì .2. 3 Quy định cách xác định gi á ừị quyền sử dụng đất 73
  2 . Những bất cập và khó khăn còn tủn tại 75
  2. 1 Những bất cập khi áp dụng phương pháp định gi á 75
  2.1. 1 Phương pháp tà i sản ròng 75
  2.1. 2 Phương pháp chiết khấu dòng tiền 78
  2. 2 Những khó khăn còn tủn tại 79
  2.2. 1 Thiếu kho dữ liệu thông tin và quản l ý thông tin 79
  2.2. 2 Thiếu những điều kiện cần thiết cho việc áp dụng phương pháp định
  gi á 80
  2.2. 3 Thiếu kiến thức đầy đủ về hoạt động định gi á doanh nghiệp 81
  CHƯƠNG ỉ 82
  CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ
  DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 82
  ì. ĐỊNH HƯỚNG CHO HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP Ở VIỆT
  NAM TRONG TƯƠNG LAI 82
  li. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐỊNH GIÁ DOANH
  NGHIỆP Ở VIỆT NAM 83
  Ì .về phí a cơ quan quản l ý nhà nước 83
  2 . về phí a các tổ chức cung cấp dịch vụ định gi á doanh nghiệp, các nhà đầu tir84
  HI. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ
  DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 84
  Ì . Phương pháp định gi á tà i sà n vô hìn h 84
  2.Già i pháp xác định gi á trị quyền sử dụng đất 86
  iv
  3. Hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sờ dữ liệu 87
  4. Nâng cao nhận thức về hoạt động định giá doanh nghiệp 90
  KÉ T LUẬ N 92
  TÀI LIỆ U THAM KHẢO 94
  BẢNG BIÊU 97
  PHỤ LỤC Ì 98

  Xem Thêm: Định giá doanh nghiệp và áp dụng trong thực tế tại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định giá doanh nghiệp và áp dụng trong thực tế tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status