Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Kinh nghiệm một số nước và giải pháp phát triển cho Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Kinh nghiệm một số nước và giải pháp phát triển cho Việt Nam

  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIÊU
  LỜI NÓI Đ Ầ U Ì
  DANH MỤC CÁ C T Ừ VIẾT TẮT TRONG KHÓ A LUẬN 5
  Chương ì: L Ý LUẬN CHUNG V È MUA BÁ N HÀN G HÓ A QUA SỞ
  GIAO DỊCH HÀN G HÓ A 6
  1 . Mua bán hàng hóa 6
  1.1. Khái niệm mua bán hàng hóa 6
  1.2. Đặc điếm mua bán hàng hóa 7
  1.3.CÓCphương thức mua bán hàng hóa 9
  1.3.1. Buôn bán thông thường trực tiếp 9
  1.3.2 . Giao dịch qua trung gian 10
  1.3.3 . Buôn bán đối lưu 12
  1.3.4 . Đấu giá hàng hóa 13
  1.3.5 . Đấu thầu hàng hóa 14
  Ì .3.6 . Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa 15
  2 . Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa 16
  2.1. Sở giao dịch hàng hóa 16
  2.1.1. Khái niệm Sở giao dịch hàng hóa 16
  2. Ì .2. Cơ cấu tổ chức của Sờ giao dịch hàng hóa 18
  2.1.3. Phân loại Sờ giao dịch hàng hóa 20
  2.2. Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa 21
  2.2.1. Khái niệm mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa 21
  2.2.2. Đặc điểm mua bán hàng hóa qua Sờ giao dịch hàng hóa 22
  2.2.3. Các phương thức mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa23
  3. Vai trò của mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa 28
  3.1. Đối với nền kinh tể. 28
  3.2. Đối với quản lý nhà nước 30
  3.3. Đối với xã hội Ị Ị
  Chương li : KINH NGHIỆM THỰC HIỆN MUA BÁ N HÀN G HÓ A
  QUA SỞ GIAO DỊCH HÀN G HÓ A TẠI MỘ T SỐ NƯ Ớ C 33
  1. Kinh nghiệm của một số nước về thực hiện mua bán hàng hóa qua
  Sở giao dịch hàng hóa 33
  1.1. Kinh nghiệm của Mỹ 33
  Ì . Ì . Ì . Cơ sở pháp l ý cho hoạt động mua bán hàng hóa qua Sờ giao dịch
  hàng hóa ở Mỹ 33
  1.1.2 . Quản l ý hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa
  ờ Mỹ 37
  1.1.3 . Thực trạng hoạt động mua bán hàng hóa qua Sờ giao dịch hàng
  hóa ở Mỹ 38
  Ì . Ì .4. Giới thiệu một số Sở giao dịch hàng hóa ờ Mỹ 40
  1,2. Kinh nghiệm của Singapore 42
  1.2.1. Cơ sở pháp l ý cho hoạt động mua bán hàng hóa qua Sờ giao dịch
  hàng hóa ờ Singapore 42
  1.2.2 . Quản l ý hoạt động mua bán hàng hóa qua Sờ giao dịch hàng hóa
  ờ Singapore 48
  1.2.3 . Thực trạng hoạt động mua bán hang hóa qua Sờ giao dịch hàng
  hóa ở Singapore 49
  Ì .2.4. Giới thiệu một số Sờ giao dịch hàng hóa ở Singapore 51
  1.3. Kinh nghiệm cửa Thái Lan 54
  Ì .3.1. Cơ sờ pháp l ý cho hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch
  hàng hóa ờ Thái Lan 54
  1.3.2 . Quản l ý hoạt động mua bán hàng hóa qua Sờ giao dịch hàng hóa
  ờ Thái Lan 58
  1.3.3 . Thục trạng hoạt động mua bán hàng hóa qua Sờ giao dịch hàng
  hóa ờ Thái Lan 59
  1.3.4 . Giới thiệu một số Sở giao dịch hàng hóa ờ Thái Lan 61
  2 . Bài hc kinh nghiệm cho Việt Nam 63
  Chương ni : THỰC TRẠNG V À GIẢI PHÁP PHÁ T TRIỂN MUA BÁ N
  HÀN G HÓ A QUA SỞ GIAO DỊCH HÀN G HÓ A Ở VIỆT NAM 68
  l.Thực trạng hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa
  ở Việt Nam 68
  1.1. Cơ sở pháp lý cho hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch
  hàng hóaở Việt Nam 68
  1.2. Thực trạng hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng
  hóa 73
  2. Dự báo khả năng phát triển mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch
  hàng hóa ở Việt Nam trong thời gian tối 77
  3 . Giải pháp và kiến nghị phát triển mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch
  hàng hóa đáp ứng công nghiệp hóa-hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc
  tế 83
  3.1. Các giải pháp phát triến mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng
  hóa 83
  3.1.1. Hoàn thiện môi trường pháp lý 83
  3.1.2 . Đ ẩ y mạnh quản lý nhà nước trong hoạt động mua bán hàng hóa
  qua Sở giao dịch hàng hóa 86
  3.1.3 . Chính sách hỗ trợ từ Nhà nước 87
  3.2. Các kiến nghị phát triển mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng
  hóa 90
  3.2.1. về xây dựng và phát triển hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở
  giao dịch hàng hóa 90
  3.2.2. về thành phần tham gia vào thị trường 91
  3.2.3. Các kiến nghị khác 93
  KÉ T LUẬN 95
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤ C

  Xem Thêm: Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Kinh nghiệm một số nước và giải pháp phát triển cho Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Kinh nghiệm một số nước và giải pháp phát triển cho Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status