Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜ I NÓ I ĐÀ U Ì
  CHƯƠN G ì. MỘ T S Ổ VẤ N Đ Ề CHUNG V È BẢO HIỂM TIỀN GỬI 3
  ì. Khái niệm, mục tiêu, quá trình hình thành và phát triển của bảo hiếm tiền
  gửi 3
  1. Khái niệm bảo hiểm tiền gửi 3
  2. Đặc điểm của bảo hiểm tiền gửi. 4
  2.1. Dịch vụ bảo hiém tiền gùi là hàng hóa công. 4
  2.2. Dịch vụ bảo hiếm tiền gửi là hàng hóa công không thuôn túy 5
  3. Quá trình hình thành và phát triển hoạt động bảo hiểm tiền gửi 6
  4. Mạc tiêu của hoạt động bảo hiếm tiền gửi. 7
  li . Các m ô hình của bảo hiếm tiền gửi 8
  /. Phân loại theo hình thức sở hữu 8
  1.1. Tô chức bảo hiếm tiền gửi thuộc sở hữu Nhà nước 9
  1.2. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi thuộc sở hữu tư nhân 9
  Lĩ. Tô chức bảo hiêm tiên gửi theo mô hình kết hợp Nhà nước và tư nhân . 10
  2. Phân loại theo hình thức hoạt động. lo
  2.1. Mô hình chi trà lo
  2.2. Mô hình chi trả với quyển hạn mở rộng. li
  2.3. Mô hình giảm thiểu rủi ro li
  HI. Vai trò của hoạt động bảo hiểm tiền gửi trong nền kinh tế 13
  ĩ. Hoạt động bảo hiếm tiền gửi góp phần củng co niềm tín của công chúng đổi
  với hệ thống ngân hàng. 13
  2. Hoạt động bảo hiểm tiền gửi tạo điều kiện thuận li cho hệ thống ngân
  hàng phát triển 14
  3. Hoạt động bảo hiểm tiền gửi góp phần thúc đẩy huy động tiền gửi cho đầu
  tư phát triển 16
  IV. Các nghiệp vụ chính của t chức bảo hiểm tiền gửi 18
  1. Nghiệp vụ kiểm tra hoạt động tổ chức bảo hiểm tiền gửi. 19
  2. Nghiệp vụ hỗ trợ khách hàng. 20
  2.1. Hỗ trợ tời chính 20
  2.2. Hỗ trợ ổn định tẻ chức 21
  2.3. Hỗ trợ kỹ năng hoạt động 21
  3. Nghiệp vụ chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi. 22
  4. Nghiệp vụ tuyền truyền và phổ biển kiến thức về hoạt động bảo Mèm tiên
  gửi 22
  V. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi 22
  1. Đóng góp tài chính của các tố chức tham gia bảo hiêm tiên gửi. 22
  2. Loại tiền gửi được bảo hiếm 25
  3. Hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi 26
  4. Rủi ro trong hoạt động bảo hiểm tiền gửi. 27
  4. ỉ. Rủi ro đạo đức 27
  4.2. Rủi ro chọn nhâm đôi tượng. 28
  4.3. Rủi ro trong khâu tô chức, tài chính của bảo hiêm tiên gửi 29
  VI . Bảo hiểm tiền gửi ở một số nước trên thế giới và bài học kin h nghiệm cho
  Việt Nam 30
  ỉ. To chức Bảo hiếm tiền gửi liên bang Mỹ. 30
  LI. Tống quan về Bảo hiếm tiền gìn liên bang Mỹ. 30
  1.2. Mội so nét chính trong hoạt động bảo hiếm tiền gửi cùa FDIC. 30
  2. Bảo hiếm tiền gửi Đài Loan 35
  2. ì. Tổng quan về Bào hiếm tiền gửi Đài Loan 35
  2.2. Một số nội dung hoạt động đáng chủ ý của Bảo hiếm tiền gửi Đài Loan. 36
  3. Bảo hiếm tiền gửi Indonesia 39
  3.1. Tống quan về Bảo hiềm tiên gửi Indonesia 39
  3.1. Một số nét chinh trong Luểt Bảo hiêm tiền gửi Indonesia 40
  4. Bài học kinh nghiệm về hoạt động bảo hiểm tiền gửi. 42
  4.1. Xây dựng hành lang pháp lý đủ mạnh nham tạo điều kiện cho hoạt động
  bảo hiểm tiền gửi phát huy toi đa vai trò của mình 42
  4.2. Xây dựng mô hình bảo hiếm tiền gửi giảm thiểu rủi ro phù hợp với xu
  hướng phát triển của bào hiểm tiên gửi thế giới 42
  4.3. Xây dựng hệ thống tinh phí theo mức độ rủi ro nham đàm bào sự đón
  góp, chia sẻ công bằng giữa các thành viên tham gia bào hiểm tiền gửi 4
  4.4. Nâng cao năng lực tài chính của tô chức bào hiềm tiên gửi. 4
  4.5. Đa dạng hóa các hình thức hễ trợ tài chinh đối với các ngân hàng gặ
  khó khăn, để vậ. 44
  CHƯƠN G li . THỰ C TRẠN G BẢO HIỂM TIÊN GỬI VIỆ T NA M 46
  ì. Khái quát chung về Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 46
  /. Bối cảnh ra đời cùa Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 46
  2. Ca cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của to chức Bảo hiềm
  tiền gửi Việt Nam. 47
  3. Mô hình hoại động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 50
  li . Thực trạng hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 51
  /. Cơ sở pháp lý cho hoạt động cùa Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 51
  2. Tinh hình hoạt động các nghiệp vụ của Bảo hiểm dền gửi Việt Nam 52
  2.1. Nghiệp vụ cấp chứng nhận bảo hiếm tiền gửi cho các tô chức tham gia
  bào hiếm tiền gửi 52
  2.2. Nghiệp vụ thu phí bào hiếm tiền gửi của các tô chức tham gia bào Mèm t
  gửi. 54
  2.3. Nghiệp vụ kiêm tra tể chức tham gia báo hiêm tiền gửi 55
  2.4. Nghiệp vụ hỗ trợ các tể chức tham gia Bảo hiếm tiền gửi Việt Nam mấ
  khả năng chi trả 57
  2.5. Nghiệp vụ chi trả tiền gửi được bảo hiêm và theo dõi sau chi trả
  2.6. Nghiệp vụ đầu tư tài chính 60
  2.7. Nghiệp vụ tuyên truyền, quảng cáo 61
  3. Thực trạng các nhăn tố ảnh hưởng đến hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi
  Việt Nam 63
  3. ỉ. Cơ chế và tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 6
  3.2. Đóng góp tài chính của tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
  3.3. Loại tiền gửi thuộc đối tượng được bảo hiểm 6
  3.4. Hạn mức chi trả tiền gửi được bảo hiểm 67
  3.5. Năng lực tài chính cùa Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
  HI. Đánh giá về hoạt động bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam 71
  1. Những thành tựu đạt được. 71
  ỉ. ỉ. Hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam góp phẩn củng cô và tăng
  cường uy tín của các ngân hàng 72
  1.2. Hoạt động cùa Bào hiểm tiên gửi Việt Nam góp phần củng cô hoạt động
  ngăn hàng ở Việt Nam 72
  2. Một so hạn chế và nguyên nhân của Bảo hiếm tiền gửi Việt Nam 74
  2.1. Hạn chế 74
  2.2. Nguyên nhân 7 7
  CHƯƠNG III. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG Lực BẢO HIỂM TIÊN
  GÙ I VIỆT NA M 80
  ì . Sự cần thiết nâng cao năng lực bào hiểm tiền gửi Việt Nam 80
  /. Đáp ứng yêu cầu đặt ra đoi với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong quá trình
  hội nhập kinh tế quốc tế. 80
  2. Đáp ứng yêu cầu mới cùa nền kinh tể Việt Nam và của hoạt động ngăn
  hàng. 81
  2.1. Đáp ứng yêu câu của nền kinh tể Việt Nam 81
  2.2. Đáp ứng yêu cáu của hoạt động ngân hàng hiện nay 81
  3. Khờc phục hạn chế trong hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 84
  li . Định hướng nâng cao năng lực Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 85
  /. Nâng cao năng lực Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải dựa trên cơ sở hoàn
  thiện môi trường pháp lý. 85
  2. Nâng cao năng lực Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải hướng tới mục tiêu
  thực hiện tốt nhiệm vụ của Bảo hiếm tiền gửi Việt Nam 86
  3. Nâng cao năng lực phải đồng bộ và góp phần nâng cao vị thế Bảo hiểm tiền
  gửi Việt Nam 87
  HI. Các giải pháp nâng cao năng lực bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 87
  /. Nhóm giãi pháp vĩ mô. 87
  LI. Khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Luật Bào hiểm tiền gửi Việt Nam. 87
  1.2. Nghiên cứu, bố sung, sửa đối các quy đnh của pháp luật hiện hành có
  liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi 89
  2. Nhóm giải pháp vi mô. 90
  2.1. Từng bước thay đối mô hình hoạt động cùa Bảo hiểm tiên gửi Việt Nam
  90
  2.2. Xây dựng hệ thống tinh phí theo mức độ rủi ro 9
  2.3. Triền khai đa dạng các hình thức hễ trợ đối với các tổ chức tham gi
  hiểm tiên gửi gặp khó khăn 93
  2.4. Tăng cưng, cải tiến công tác kiêm tra, giám sát của Bào hiém tiê
  Việt Nam đối với các tể chức tham gia bảo hiểm tiền gửi 9
  2.5. Nâng cao năng lực tài chinh của tồ chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
  2.6. Phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao của Bào Mèm tiên gùi
  Nam 97
  IV. Một số kiến nghị vói các cơ quan chức năng nhằm nâng cao năng lực Bảo
  hiểm tiền gửi Việt Nam 99
  /. Đối với chính phủ 99
  2. Đối với Ngân hàng Nhà nước. 99
  3. Đồi với to chức Bảo hiếm tiền gửi Việt Nam 10
  KẾ T LUẬ N lo i

  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status