Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

  Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nêu những vấn đề cơ bản về năng lực canh tranh của ngân hàng thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Thực trạng năng lực canh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.


  MỤC LỤC
  DANH MỤ C CH Ữ VIẾ T TẮ T
  LỜ I M Ở ĐÀ U Ì
  Chuông ì: NHỮN G VÁ N Đ È co BẢN V È NĂN G LỤ C CẠN H
  TRAN H CỦ A NGÂ N HÀN G THƯƠN G MẠI TRONG QU Á TRÌN H
  HỘI NHẬP KINH T Ế QUỐ C T Ế 4
  ì . MỘ T S Ố KHÁI NIỆ M V È NÂN G LỤ C CẠNH TRANH V À CÁ C
  NHẤ N T Ố ẢN H HƯỜNG ĐẾN NĂNG Lực CẠNH TRANH 4
  1 . Khái niệm vê năng lực cạnh tranh 4
  2. Các nhân tố ánh hương đến năng lực cạnh tranh 4
  2. Ì . Môi trường kinh doanh bên ngoài 4
  2.2. Môi tường nội bộ 5
  li . NGÀ N HẢNG THƯƠN G MẠ I V À NĂN G LỤ C CẠNH TRANH
  CÙ A NGÂ N HÀN G THƯƠN G MẠ I 6
  1 . Khái quát NHTM 6
  1.1. Khái niệm NHTM 6
  1.2 . Vai tr ò của NHTM 7
  1.2.1. Ngán hàng thương mại là công cụ quan trọng thúc đây lực
  lượng sàn xuôi phái triển 7
  ì.2.2. Ngăn hàng thương mại là công cụ thực hiện chính sách tiền
  tệ cùa Ngân hàng Trung ương 9
  Ì .3 . Hoạt động cùa Ngân hàng thương mại 10
  1.3.1. Hoạt động tạo lập nguôn von lỡ
  1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn 13
  2. Năng lực cạnh tranh của NHT M và các ch tiêu đánh giá năng
  lục cạnh tranh của NHT M 16
  2. Ì . Khái niệm năng lực cạnh tranh của NHTM 16
  2.2. Các tiê u chi đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM 18
  2.2. ỉ. Năng lực tài chính /8
  ĩ. 2. ĩ. Năng lực quản trị 23
  2.2.3. Năng lực hoại động 26
  2.2.4. Năng lực công nghệ thông tin 28
  3. Sự cần thiết nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM trong quá
  trình hội nhập kinh tế quốc tế 29
  3.1. Cơ hội và thách thức đối với NHTM trone quá trìn h hội nhập kinh tể
  quốc tế 30
  3. LI. Cơ hội cho các NHTM Việt Nam 30
  3.1.2. Thách thức các NHTM Việt Nam 31
  3.2. Sự cân thiết của việc nâng cao năng lực cạnh tranh cua các NHTM Việt
  Nam 33
  Chuông li : THỤ C TRẠN G NĂN G LỤ C CẠN H TRAN H CỦ A NGÂ N
  HÀN G NÔN G NGHIỆP V À PHÁ T TRIỂN NÔN G THÔ N VIỆ T NAM
  TRONG QU Á TRÌN H HỘI NHẬP KINH T É QUỐ C T É 35
  ì . KHÁI QUÁ T NGĂ N HÀN G NÔN G NGHIỆP V À PHÁ T TRIỂ N
  NÔN G THÔ N VIỆ T NA M 35
  1 . Co-cấu tể chúc của NHNo&PTNT Việt Nam 35
  2. Những nét chính trong quá trình phát triển của NHNo&PTNT Việt
  Nam 36
  li . THỰ C TRẠNG NĂN G Lực CẠNH TRANH CUA NHNO&PTNT
  VIỆ T NA M TRONG THỜ I GIAN QUA 39
  1 . Thực trạng về năng lực tà i chính 39
  1.1. Khả năng mị rộns nguồn vốn 39
  Ì .2. Khả năng sinh lò i 41
  Ì .3 . Công tá c phòng ngừa và quản trị rủi ro 43
  2. Thực trạng năng lực hoạt động 44
  2.1. Khá năng huy động vốn và cho vay đầu tư 44
  2.2. Khả năng phát triê n sản phàm dịch vụ 48
  3. Thực trạng năng lực quản trị điều hành 50
  4. Thực trạng năng lực công nghệ thông tin 55
  5. Các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNo&PTNT Việt
  Nam 58
  6 . Đánh giá tống quát 61
  6 . Ì . Kết quả đạt được cùa NHNo&PTNT Việt Nam 61
  6.2 . Những tồn tại và hạn chế năng lực cạnh tranh của NHNo&PTNT Việt
  Nam 62
  6.2.1. Nguyên nhăn khách quan 63
  6.2.2. Nguyên nhân chủ quan 64
  Chuông HI: GIẢI PHÁ P CH Ủ YÊ U NHẢ M NÂN G CA O NĂN G LỤ C
  CẠN H TRAN H CỦ A NGÂ N HÀN G NÔN G NGHIỆP V À PHÁ T
  TRIẼN NÔN G THÔ N VIỆT NA M TRONG QU Á TRÌN H HỘI NHẤP
  KINH T É QUị C T É 65
  I . PHƯƠN G HƯ ỚN G V À QUAN DIÊM ĐỊNH HƯ ỚN G NÂN G CAO
  NĂN G Lực CẠNH TRANH CỦ A NHNo&PTNT VIỆT NAM 65
  1 . Định hướng hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam
  65
  2. Quan điểm trong cạnh tranh của NHNo&PTNT Việt Nam 68
  lí . MỘ T Sị GIẢI PHÁ P NHẰM NÂN G CAO NĂN G Lực CẠNH
  TRANH CỦ A NHNo&PTNT VIỆT NAM 69
  1 . Nhó m giải pháp củng cố tiềm lực tà i chính 69
  Ì . Ì . Giải pháp tăng trường nguôn vòn và sử dụng vốn 69
  ỉ.1.1. Giải pháp tăng trưởng nguồn vốn 69
  1.1.2. Giải pháp vê sử dụng vòn 70
  Ì .2 . Giải pháp tăng trường và nâng cao chất lượng tí n dụng 71
  Ì .3 . Thực hiện phân tá n rủi ro 73
  2 . Nhóm giải pháp nhằm phát triển và nâng cao chất lượng nguồn
  nhân lực 74
  3. Nhó m giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ 76
  3.1. Hoàn thiện các qui định pháp lý về nghiệp vụ và sàn phàm dịch vụ
  neân hàng 76
  3.2. Đa dạng hóa các kênh phân phối và thực hiện phân phối có hiệu quả .77
  3.3. Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ 79
  3.4. Tăng cường hoạt động tiếp thị và chăm sóc khách hàng 81
  4. Nhóm giải pháp phát triển cơ sỏ' hạ tầng công nghệ thông tin .81
  5. Nhóm giãi pháp CO' cấu lại mô hình tố chức, tăng cường năng lục
  quản trị 84
  6. Một số kiến nghị vói Chính phủ và NHNN 85
  KÉT LUẬN 88
  DANH MỤ C TÀI LI
  U THAM KHẢ O 89

  Xem Thêm: Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 03-09-2015 lúc 08:09.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status