Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Mỹ và bài học cho doanh nghiệp Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Mỹ và bài học cho doanh nghiệp Việt Nam

  MỤC LỤ C
  Trang
  LỜI NÓI Đ Ầ U 8
  CHƯƠN G ì - CÁ C VẤN Đ È KHÁI QUÁ T CHUNG V È DOANH
  NGHIỆP NHỎ V À VỪ A 11
  1 . Khái niệm và các tiê u thức đe xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa . 11
  1. ì. Khái niệm doanh nghiệp l i
  1.2. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một sô nước trên thê giới 1
  1.2.1. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các nước châu A 13
  1.2.2. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các nước châu Au 16
  1.2.3. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Mỹ 18
  1.2.4. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa ớ Việt Nam 19
  2 . Đặc điếm chung của doanh nghiệp nhỏ và vừa 24
  ĩ. 1. Yêu cầu vê vốn thành lập không lớn nhưng khó tiếp cận nguồn von
  vay đê duy trì và mở rộng hoạt động 24
  2.2. Toàn hệ thong sử dụng lượng lớn lao động xã hội, nhung moi
  doanh nghiệp chỉ sử dụng lượng nhân lẵc nhỏ 25
  2.3. Phát triển gân với nguôn nguyên liệu và cung ứng hàng hóa, tận
  dụng được tài nguyên thiên nhiên sẵn có của địa phương. 27
  2.4. Tô chức quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp gọn nhẹ
  2.5. Ngành nghê lĩnh vẵc kinh doanh đa dạng, phong phú trải khắp các
  lĩnh vẵc kinh doanh cùa nên kinh tế nhưng chủ yếu vẫn trong lĩnh vẵc
  nông nghiệp 28
  3. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế 29
  3.1. Góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động 29
  3.2. Góp phần tạo ra thu nhập đảm bảo đời sông người lao động 30
  3.3. Tận dụng các nguồn lẵc xã hội 31
  3.4. Có tác dụng quan trọng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đ
  hóa và chuyên dịch cơ cấu kinh tế 34
  3.5. Góp phân làm nên kinh tê năng động, hiệu quà hơn 3
  CHƯƠN G l i - KINH NGHIỆM PHÁ T TRIỀN DOANH NGHIỆP
  NHỎ V À VỪ A Ở M Ỹ 36
  1 . Khái quát chung về doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Mỹ 36
  LI. Khái niệm doanh nghiệp nhò và vừa ở Mỹ. 36
  1.2. Vai trò của doanh nghiệp nhò và vừa trong nên kinh tê Mỹ
  1.2. Ị. Cô máy tạo việc làm 3
  1.2.2. Động lực trực tiếp của tăng trướng thông qua hoạt độn
  R&D và đôi mới kỹ thuật công nghệ 39
  1.2.3. Mạng lưới an sinh xã hội trong thời kợ suy thoái và là "
  đệm cho các cú sóc chu kợ kinh doanh " 40
  1.2.4. Nuôi dưỡng tinh thân kinh doanh (entrepreneurship) 4
  2 . Tổng quan về tình hình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ỏ '
  Mỹ 41
  3. Kinh nghiệm thành công của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Mỹ. .4 5
  3. ỉ. Môi trường bên ngoài doanh nghiệp 46
  3.1.1. Các cơ chế, chính sách ho trợ doanh nghiệp nhỏ ờ Mỹ
  3.1.2. Hệ thong các tô chức hô trợ doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ .
  3.2. Kinh nghiệm từ bản thân doanh nghiệp 56
  3.2.1. Đôi mới hoạt động kinh doanh 56
  3.2.2. Chính sách duy trì và phát triển nguôn nhân lực
  3,2.3. Sự linh hoạt, nhanh nhạy với biến đoi của thị trường
  3.2.4. Sự mạo hiểm cản thiết trong kinh doanh
  CHƯƠN G III - ĐỊNH HƯ ỚN G V À GIẢI PHÁP PHÁ T TRIN
  DOANH NGHIỆP NHỎ V À VỪ A VIỆT NAM T Ừ KINH
  NGHIỆM CỦA M Ỹ 66
  Ì. Tình hình phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
  trong thời gian qua 66
  1.1. Quá trình hình thành doanh nghiệp nhò và vừa Việt Nam 6
  1.2. Tinh hình phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong
  thời gian qua 69
  1.3. ưu diêm và tồn tại của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện
  nay 71
  1.3. ì. ưu điếm của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 71
  1.3.2. Những ton tại cùa doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 7
  1.4. Những nhân tô ảnh hưởng đèn sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ
  và vừa Việt Nam hiện nay 76
  1.4. ỉ. Trình độ phát triển kinh tế - xã hội 7
  1.4.2. Chính sách và cơ chế quản lý 77
  1.4.3. Đội ngũ các nhà sáng lập và quản lý doanh nghiệp 79
  Ị.4.4. Sự phát triển và khả năng ầng dụng tiến bộ công nghệ
  1.4.5. Tình hình thị trường 81
  2. Định hướng phát triền doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong
  thòi gian tới 82
  2.1. Phát triền nên kinh tế nhiêu thành phần trong đó doanh nghiệp nhỏ
  và vừa phải ton tại ở môi thành phẩn kinh tế 82
  2.2. Chú trọng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa ờ nông thôn 83
  2.3. Kết hợp các trình độ công nghệ từ thủ công, nửa cơ khí đến cơ khí
  đông thời chủ trọng phát triển các ngành nghề truyền thong
  2.4. Phát triển các loại doanh nghiệp nhỏ và vừa phục vụ sản xuất và
  đời sổng. 87
  2.5. Phát triển các hình thức liên hết kinh tế giữa các loại doanh nghiệp
  nhỏ và vừa và giữa chúng với các doanh nghiệp lớn trong nước 88
  2.6. Đấy mạnh liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài 89
  3. Một số giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt
  Nam dựa trên kinh nghiệm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa M ỹ 90
  3. ỉ. Giải pháp từ bên ngoài doanh nghiệp 90
  3. ỉ. 1. Xây dựng môi trường kinh doanh bình đắng, thông thoáng 91
  3.1.2. Minh bạch và hạn chê sự hô trợ, bảo hộ các doanh nghiệp,
  tụp đoàn lớn trong nước 93
  3.1.3. Phát triền thị trường lao động, mở rộng quyên cho doanh
  nghiệp vừa và nhỏ tuyến dụng lao động 94
  3.1.4. Phát triển thị trường tài chính, có chính sách hễ trợ của
  Nhà nước cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa 94
  3.1.5. Tạo điêu kiện thuụn lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thực
  hiện quyên kinh doanh, khuyên khích mở rộng thị trường, xuất khấu
  hàng hóa 96
  3.1.6. Nâng cao hơn nữa vai trò của các Hiệp hội, các tổ chức
  chuyên môn đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa 97
  3.2. Giải pháp từ bản thân doanh nghiệp 98
  3.2.1. Phát triển nguồn nhân lực 98
  3.2.2. Xây dựng chiến lược thương hiệu lo i
  3.2.3. Ưng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh 103
  3.2.4. Xảy dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, mang bản sắc
  dân tộc 104
  KẾ T LUẬ N 106

  Xem Thêm: Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Mỹ và bài học cho doanh nghiệp Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Mỹ và bài học cho doanh nghiệp Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status