Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Áp dụng Logistics trong hệ thống phân phối hàng hóa

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Áp dụng Logistics trong hệ thống phân phối hàng hóa

  MỤ C LỤ C
  LỜI NÓI ĐẦU 5
  CHƯƠN G ì . KHÁ I QUÁ T V Ê LOGISTICS TRONG H Ệ THỐNG 7
  PHÂ N PHỐ I HÀN G HÓ A 7
  ì . KHÁ I QUÁ T V È LOGISTICS 7
  1. Khái niệm về Logistics 7
  2. Đặc điếm của dịch vụ logistics: lo
  2.1 Logistics hỗ tr ợ hoạt động của các doanh nghiệp: 10
  2.2 Logistics l à sự phát triển cao, hoàn chỉnh của dịch vụ vần tải
  giao nhần: lo
  2.3 Logistics l à sự phát triến hoàn thiện dịch vụ vần tải đa phương
  thức l i
  3. Vai trò Logistics l i
  3.1 Là công cụ liê n kết các hoạt động trong chuỗi giá trị toàn cầu
  (GVC-Global Value Chain) như cung cấp, sản xuất, lưu thông
  phân phối, mở rộng thị trường cho các hoạt động kinh tế l i
  3.2. Góp phần tối ưu hoa chu trình lưu chuyển của hoạt động săn
  xuất kinh doanh 12
  3.3. Logistics hỗ trợ nhà quản l ý ra quyết định chính xác trong hoạt
  động sản xuất kinh doanh 13
  3.4. Logistics đóng vai trò quan trọng trong việc đàm bảo yếu tố
  đúng thời gian - địa điểm (Just in time) 12
  li . KHÁ I QUÁ T V È H Ệ THÔN G PHÂ N PHỐ I HÀN G
  HÓ A 13
  1. Khái niệm hệ thống phân phối hàng hoa 13
  1.1. Khái niệm: 13
  1. 2 Tác dụng của hệ thống phân phối hàng hoa: 14
  1.2.1. Thoa mãn tối đa nhu cầu khách hàng: 14
  1.2.2. Giảm chi phí phân phối đến mức hợp l ý 15
  1.2.3 . Hiệu quả của trung gian phân phối: 15
  2. Hệ thống phân phối hàng hoa một số nước trên Thế giói 15
  2.1. Hệ thống phân phối hàng hoa ở Nhật Bản 15
  2.2. Hệ thống phân phối hàng hoa ở Mỹ: 16
  in . LOGISTIC S TRON G H Ệ THÔN G PHÂ N PHỐ I HÀN G HÓ A 18
  1. Sự hình thành và phát triển Logistics trong hệ thống phân phối hàng
  hoa 18
  1.1. Phân phối vật chất 18
  1. 2 Hệ thống Logistics (Logistics system) 18
  1. 3 Quản l ý chuỗi cung cấp (Supply Chain Management - SCM) 1 9
  2. Các bên tham gia chính của hoạt động Logistics trong hệ thống phân
  phối hàng hoa 21
  2. 1 Ngư ờ i cung cấp dổch vụ Logistics "bên thứ ba" (Third party
  Logistics providers) 21
  2.2 Tổ chức Inter-modal 24
  2.3 Người vận tải (Transport providers) 25
  2.4 Người cung cấp dổch vụ lưu kho 25
  3. Lọ i ích kinh tế của việc ứng dụng hoạt động Logistics trong hệ thống
  phân phối hàng hoa: 26
  3.1. Đ ố i với nền kinh tế 26
  3.1.1. Giải quyết các mâ u thuẫn vốn có của nền kinh tế 26
  3.1.2. Phát triển nền kinh tế theo hướng chuyên mô n hoa 27
  3.2. Đ ố i với doanh nghiệp 28
  3.2.1. Tiết kiệm chi phí 28
  3.2.2. Tăng vốn đầu tư cho kinh doanh , 28
  3.2.3. Nâng cao hiệu quả kinh doanh 28
  3.2.4. M ở rộng thổ trường 29
  CHƯƠN G li . THỰ C TRẠN G HOẠ T Đ ỘN G LOGISTICS TRON G
  H Ệ THÔN G PHÂ N PHÔ I HÀN G HO A Ở VIỆ T NA M 30
  ì . C ơ S Ở PHÁ P L Ý CH O HOẠ T Đ ỘN G LOGISTICS 30
  1. Luật Thương mại Việt Nam 2005 30
  2. Nghổ Đổnh của Chính Phũ số 140/2007/NDD-CP: 32
  li . Hoạt động Logistics trong hệ thống phân phối hàng hoa ở Việt
  Nam 35
  1. Hệ thống phân phối hàng hoa tại Việt Nam 35
  1.1 Hệ thống phân phối hàng hóa khu vực thị trường đô thị 35
  1.2. Hệ thống phân phối hàng hóa khu vực thị trường nông thôn.36
  2. Xu hướng phát triển hệ thống phân phối hàng hóa ở Việt Nam 36
  3. Thực trạng áp dụng Logistics trong hệ thống phân phối hàng hoa ở
  Việt Nam: 38
  3.1 Logistics trước sự hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam: 38
  3.1.1 Khái quát đôi nét về quá trình hội nhập của Việt Nam: 38
  3.1.2 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến sự phát triển của
  dịch vụ Logistics trong quá trình phân phối hàng hóa 40
  3. 2 Cơ hội phát triển dịch vụ Logistics trong hệ thống phân phối
  hàng hoa ở Việt Nam 41
  3.2.1 Cơ sở hạ tầng: 41
  3.2. 2 Điều kiện địa l ý 42
  3.2. 3 Công nghệ thông tin: 43
  3.2.4 Môi trường kinh tế 44
  3.3 Thực trạng hoạt động Logistics trong hệ thống phân phối hàng
  hoa ở Việt Nam 45
  3.3.1 Áp dụng logistics trong hệ thống phân phối hàng của các công
  ty cung cấp dịch vụ logistics 45
  3.3. 2 Áp dụng logỉstics trong hệ thống phân phối hàng của các công
  ty sứ dụng dịch vụ logistics 49
  3.4 Những hạn chế trong việc áp dụng logistics trong hệ thống phân
  phối hàng hóa ở Việt Nam 53
  3.4.1 Hạn chế về cơ sở hạ tầng Logistics 53
  3.4. 2 Hạn chế của hành lang pháp l ý đối vói hoạt động Logistics55
  3.4. 3 Thiếu các công ty logistics và nguồn nhân lực hoạt động trong
  lĩnh vực logistics 56
  3.4.4 Nhận thức về dịch vụ Logistics còn hạn chế 56
  3.4.5 Hạn chế về trình độ công nghệ thông tin 57
  4. Những thành tựu đạt được của lĩnh vực Logistics trong hệ thống
  phân phối hàng hoa ở Việt Nam 58
  4.1. Dịch vụ cung ứng 3 P L (Third party) trọn gói của VINAFC O
  LOGISTIC S 59
  4. 2 Sự ra đòi Công ty cỗ phần Đầu tư và Phát triển hệ thống phân
  phối Việt Nam (VDA): 62
  CHƯƠN G IU. NHỮN G GIẢI PHÁ P NHẰ M PHÁ T TRIỂ N HOẠ T
  Đ ỔN G LOGISTICS TRON G H Ệ THỐN G PHÂ N PHỔ I HÀN G HÓ A Ở
  VIỆ T NA M 65
  ì. GIẢI PHÁ P VĨ M Ô 65
  1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật 65
  2. Đ ầ u tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật trong vận tải đa phương
  thức 66
  2.1. Đ ổ i với vận tải đường biển 67
  2.2. Đ ố i với vận tải đường sắt 68
  2.3. Đ ố i với vận tải hàng không 68
  2.4. Vận tải ô tô 69
  3. Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế về Logistics: 69
  4. Xây dựng chiến lược phát triển logistics 70
  5. Chính sách khuyến khích đầu tư phát triển logistics phân phối tại
  Việt Nam: 72
  li . GIẢI PHÁ P VI M Ô 73
  1. Chính sách phát trỉến nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động
  logistics trong phân phối hàng hóa 73
  2. Hoàn thiện công tác quản lý các dịch vụ hỗ trợ 75
  2. 1 Dòng thông tin 75
  2.2 Dòng đặt hàng 76
  2.3 Dòng chảy phân phối vật chất 76
  3. M ở rộng đấu thầu vận tải 77
  4. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 79
  KÉ T LU Ậ N 81

  Xem Thêm: Áp dụng Logistics trong hệ thống phân phối hàng hóa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Áp dụng Logistics trong hệ thống phân phối hàng hóa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status