Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu kĩ thuật viết câu nhiễu trong trắc nghiệm khách quan (mcq) phần di truyền học (sh 12)

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu kĩ thuật viết câu nhiễu trong trắc nghiệm khách quan (mcq) phần di truyền học (sh 12)

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1:TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VIỆC NGHIÊN CỨU VÀ SỬ
  DỤNG TRẮC NGHIỆM TRONG DẠY HỌC . 7
  1.1. Lược sử nghiên cứu của khoa học trắc nghiệm 7
  1.2. Những khái niệm cơ bản về kiểm tra - đánh giá kết quả học tập 16
  1.3. Vai trò và xu hướng đổi mới của kiểm tra - đánh giá 16
  1.4. Các nguyên tắc đánh giá 24
  Chương 2: QUY TRÌNH XÂY DỰNG CÂU NHIỄU CỦA TRẮC
  NGHIỆM KHÁCH QUAN (MCQ) TRONG DẠY HỌC PHẦN DI
  TRUYỀN (SH 12) . 27
  2.1. Phân tích cấu trúc nội dung phần Di truyền học (sinh học 12) . 27
  2.2. Quy trình xây dựng câu nhiễu của trắc nghiệm khách quan (MCQ) trong
  dạy học sinh học 12 phần di truyền học . 29
  2.3. Kĩ thuật viết câu nhiễu trong trắc nghiệm khách quan MCQ . 33
  2.4. Mối liên hệ giữa câu nhiễu với độ khó và độ phân biệt 43
  2.5. Nghiên cứu lí thuyết kiểm định độ khó độ phân biệt của câu nhiễu trong
  trắc nghiệm khách quan. 43
  2.6. Độ khó và độ phân biệt của câu hỏi trắc nghiệm MCQ 44
  2.7. Phương pháp kiểm định độ khó của câu trắc nghiệm MCQ . 48
  2.8. Phương pháp kiểm định độ phân biệt của câu trắc nghiệm MCQ . 48
  Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 52
  3.1. Mục đích thực nghiệm . 52
  3.2. Nội dung thực nghiệm . 52
  3.3. Thời gian - Địa điểm - Đối tượng thực nghiệm 55
  3.4. Cách tiến hành . 55
  BẢNG KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ KHÓ VÀ ĐỘ PHÂN BIỆT
  CỦA 150 CÂU HỎI MCQ THỰC NGHIỆM . 57
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 65
  A. KẾT LUẬN 65
  B. ĐỀ NGHỊ 66
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  1.1. Xuất phát từ quan điểm đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá
  Trong điều kiện hiện nay, để hoà cùng với sự phát triển như vũ bão
  của nền văn minh hiện đại, sự phát triển toàn diện của khoa học kĩ thuật
  trên thế giới, sự tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ, đó là một thách
  thức lớn của toàn ngành giáo dục Việt Nam. Nhiệm vụ trước mắt phải tìm
  được giải pháp hữu hiệu, bước đi hợp lý để đưa nền giáo dục tiến lên tránh
  được nguy cơ tụt hậ u so với các nền giáo dục trong khu vực , đáp ứng nhu
  cầu nhân lực của nước nhà. Với tư cách sẽ là yếu tố quyết định cho sự
  phát triển xã hội, nề n GD cần phải đổi mới để đáp ứng những xu hướng
  lớn đó. Muốn vậy, GD phải dựa trên bốn trụ cột, đó là: học để biết; học để
  làm; học cùng chung sống; học để tự khẳng định mình[11] .
  Trong suốt một thời gian dài vừa qua , toàn ngành giáo dục đã và
  đang thực hiện đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo. C ụ thể đã có rất
  nhiều hội nghị, hội thảo ở các cấp lãnh đạo Bộ, N gành viết và bàn về các
  vấn đề đổi mới giáo dục bao gồm: đổi mới về chương trình nội dung, cơ
  sở vật chất, sách, thiết bị, kiểm tra đánh giá, cơ chế thi cử .trong đó, kiểm
  tra đánh giá là một thành tố rất quan trọng trong quá trình giáo dục nói
  chung và dạy học nói riêng, đây là một khâu có ý nghĩa quyết định lớn
  trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Trang bị cho giáo
  viên những k ĩ thuật kiểm tra đánh giá là một việc làm cần thiết trong xu
  thế đổi mới giáo dục hiện nay.
  Kiểm tra là hình thức và là phương tiện góp phần vào quá trình đánh
  giá. Thông qua kết quả của các loại bài kiể m tra, giáo viên sẽ có những
  thông tin cần thiết để xác định thành tích học tập của học sinh đồng thời
  phát hiện những mặt đã đạt được và những mặt chưa đạt được từ đó điều
  chỉnh qua kiểm tra nhằm thúc đẩy quá trình dạy và học [1].
  1.2. Xuất phát từ thực trạng sử dụng trắc nghiệm khách quan trong dạy học
  Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã hình thành một số hệ thống
  phương pháp và kỹ thuật đánh giá có thể sử dụng thích hợp với mục đích,
  đối tượng đánh giá, điều kiện tiến hành đánh giá. Trong hệ thống đó
  không thể không kể đến phương pháp trắc nghiệm khách quan (TNKQ).
  Phương pháp TNKQ đã khắc phục được những nhược điểm của phương
  pháp tự luận, đáp ứng được yêu cầu cung c ấp thông tin phản hồi một cách
  chi tiết ở từng thành phần và mức độ kiến thức khác nhau trong một thời
  lượng nhất định. Ngoài ra, TNKQ còn có thể sử dụng để hướng dẫn và
  giải quyết các vấn đề ở khâu dạy bài mới, ôn tập, củng cố, nâng cao. Đặc
  biệt TNKQ còn giúp cho người học tự học, tự KT -ĐG kết quả học tập của
  mình một cách rất có hiệu quả. Vì vậy, trong những năm gần đây, TNKQ
  ngày càng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam.
  Hiện nay các GV trung học phổ thông nói chung, GV Sinh học nói
  riêng đều đã áp dụng hình thức kiểm tra TNKQ trong dạy học. Có nhiều
  dạng câu hỏi TNKQ nhưng dạng câu hỏi nhiều lựa chọn (Multiple Choice
  Question - MCQ) được sử dụng nhiều hơn cả vì dạng câu hỏi này có nhiều
  ưu điểm. Tuy nhiên trong thực tế, GV còn gặp nhiều khó khăn mà chủ yếu ở
  khâu chuẩn bị câu trắc nghiệm. Việc viết câu TNKQ đòi hỏi người GV
  không chỉ có trình độ chuyên môn sâu mà còn phải nắm được kĩ thuật viết
  trắc nghiệm. Hiện nay môn học về KT-ĐG chưa được triển khai đồng bộ ở
  các cơ sở đào tạo GV nên phần lớn GV đều xây dựng câu hỏi một cách tự
  phát. Đã có rất nhiều sách tham khảo về TNKQ nhưng chưa có sách viết về
  kĩ thuật xây dựng câu hỏi TNKQ đặc biệt là kĩ thuật gây nhiễu trong câu
  TNKQ. Như vậy, việc trang bị cho các GV kĩ thuật viết câu trắc nghiệm và
  tự kiểm định các câu TNKQ là điều rất cần thiết. Việc làm này không chỉ có
  tác dụng nâng cao độ giá trị, độ tin cậy của bài trắc nghiệm mà còn góp phần
  hoàn thiện các bộ đề kiểm tra TNKQ hiện có.
  1.3. Xuất phát từ những ưu điểm của trắc nghiệm k hách quan
  trong dạy học
  Từ 2006 Bộ Giáo dục đã thực hiện chuyển đổi từ hình thức thi tự luận
  sang hình thức thi trắc nghiệm khách quan (TNKQ) trong kì thi tốt nghiệp
  THPT, kì thi đại học và cao đẳng ở một số môn lý, hoá, sinh, anh. Trắc
  nghiệm khách quan có một số ưu điểm sau:
  Thứ nhất: thí sinh không thể học tủ
  Thi trắc nghiệm khách quan (TNKQ) có ưu điểm là đánh giá phạm vi
  kiến thức rộng hơn hình thức thi tự luận. Thi tự luận, mỗi câu hỏi, bài tập
  có thể rơi vào một vấn đề nào đó. Đề bài có tổng hợp đi c hăng nữa vẫn có
  xác suất “ trúng tủ”. Đề thi TNKQ có t ừ 40 đến 50 câu hỏi có thể phủ kín
  phạm vi kiến thức của một môn học trong chương trình.Vì vậy thi bằng
  TNKQ, thí sinh phải học một cách toàn diện không được bỏ qua bất cứ
  kiến thức cơ bản nào có trong c hương trình.
  Thứ hai: Thí sinh không thể quay cóp
  Thi TNKQ với phạm vi bao quát rộng của đề thi, thí sinh khó có thể
  chuẩn bị tài liệu để quay cóp. Các đề thi trắc nghiệm, nếu chỉ nhìn lướt
  qua thì rất khó phân biệt được sự khác nhau giữa các đề vì sử dụn g các
  phần mềm đảo đề, máy tính đã giúp xáo trộn thứ tự các câu hỏi trắc
  nghiệm và các phương án trả lời, thí sinh ngồi gần nhau sẽ nhận được các
  đề thi khác biệt nhau về mã đề và phải chọn phương án trả lời hoàn toàn
  khác nhau. Nếu xây dựng được kỹ thuật viết câu hỏi TNKQ với một câu
  dẫn, thay đổi các câu nhiễu mục tiêu nâng mức độ khó của đề TNKQ thì
  lại càng rất khó có thể cóp bài của nhau được.
  Thứ ba: Thí sinh không thể tồn tại may rủi
  Với một đề thi tự luận còn có thể gặp may rủi do trúng tủ, lệch tủ.
  Còn với đề thi TNKQ, may rủi hầu như hoàn toàn không xảy ra. Đối với
  loại câu trắc nghiệm bốn phương án, nếu chọn ngẫu nhiên xác suất đúng
  tối đa chỉ được 25%. Nhưng, tần suất trả lời đúng đạt tối đa của xác suất
  này cũng chỉ là khoảng 25% câu hỏi thì theo cách chấm điểm TNKQ
  thông thường với đề thi chuẩn, làm đúng 25% số câu hỏi vẫn sẽ chỉ đạt ở
  ngưỡng lân cận với điểm không.
  Thứ tư: Thí sinh không thể ôn thi cấp tốc
  Thí sinh cần tích lũy kiến thức một cách toàn diện, nắm vững toàn bộ
  kiến thức cơ bản. Muốn làm như vậy phải học theo kiểu “mưa dầm thấm
  lâu” chứ không thể dựa vào luyện thi cấp tốc, nhồi nhét kiến thức trong
  thời gian ngắn. Để làm bài thi trắc nghiệm hiệu quả, thí sinh cần rèn
  luyện kỹ năng tư duy và khả năng vận dụng kiến thức bởi thi trắ c
  nghiệm đòi hỏi thí sinh phải xử lý nhanh hơn khi làm bài trắc nghiệm để
  tiết kiệm thời gian.
  Từ những lí do trên, tôi chọn đề tài luận văn là: Nghiên cứu kỹ thuật
  viết câu nhiễu của trắc nghiệm khách quan (MCQ) trong dạy học sinh
  học, phần di truyền học (Sinh học 12).

  Xem Thêm: Nghiên cứu kĩ thuật viết câu nhiễu trong trắc nghiệm khách quan (mcq) phần di truyền học (sh 12)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu kĩ thuật viết câu nhiễu trong trắc nghiệm khách quan (mcq) phần di truyền học (sh 12) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status