Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Kinh nghiệp hợp tác công tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng ở Singapore và bài học cho Việt Nam (2)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kinh nghiệp hợp tác công tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng ở Singapore và bài học cho Việt Nam (2)

  MC LC
  LI M U 1
  CHƠNG 1: TNG QUAN V MÔ HÌNH H P TÁC CÔNG – T
  TRONG L NH V
  C CƠ S H TNG . 5
  1.1. Khái nim, c im và các hình thc ca mô hình hp tác
  công tư 5
  1.1.1. Khái nim và c im ca mô hình hp tác công t . 5
  1.1.2. Các l
  nh v c có th áp d ng mô hình hp tác công t . 8
  1.1.3. Các hình th
  c kt hp nhà n c t nhân trong mô hình
  hp tác công t . 9
  1.2. Cơ s
  h t ng và vai trò ca nó trong công cu
  c phát trin kinh
  t - xã h
  i 17
  1.2.1. Khái nim và c im ca cơ s h tng 17
  1.2.2. Vai trò ca cơ s h tng trong công cuc phát trin kinh
  t - xã hi 18
  1.3. S c n thit áp dng mô hình hp tác công tư trong lnh vc cơ
  s
  h t ng . 19
  1.3.1. Nâng cao hiu qu s d ng vn và hiu qu cung cp các
  dch v cơ s h tng 19
  1.3.2. B sung tài chính cho các d án cơ s h tng . 20
  1.3.3. Chuyn gánh nng thanh toán t ng i chu thu sang
  ng i tiêu dùng . 22
  1.4. Các nhân t nh hư
  ng n s thành công ca m
  t d án hp
  tác công tư trong lnh vc cơ s
  h t ng 23
  1.4.1. Các yu t ngoi sinh 24
  1.4.2. Các yu t ni sinh 26
  CHƠNG 2: TH
  C TRNG ÁP DNG MÔ HÌNH H P TÁC
  CÔNG T VÀO L NH V
  C CƠ S H TNG TI SINGAPORE 28
  2.1. Bi cnh áp dng mô hình hp tác công tư trong lnh vc cơ s

  h t ng t i Singapore . 28
  2.1.1. Môi tr ng kinh t xã hi Singapore . 28
  2.1.2. Môi tr ng pháp lý ca Singapore 32
  2.2. Tng quan v vic áp dng mô hình hp tác công tư t i trong
  lnh vc cơ s
  h t ng t i Singapore 34
  2.2.1. Chính sách chung ca Singapore v vic áp d ng mô hình
  hp tác công t trong l
  nh v c cơ s h tng . 34
  2.2.2. Các quy nh chung v hp ng hp tác công t ca
  Singapore 35
  2.2.3. Tng quan v các d án PPP trong l
  nh v c cơ s h tng
  ti Singapore . 40
  2.3. M
  t s d án áp dng mô hình hp tác công tư vào lnh vc cơ
  s
  h t ng t i Singapore . 41
  2.3.1. Các d án nhà máy n c ngt . 41
  2.3.2. D án m rng hc vin giáo d c công ngh (ITE) . 48
  2.4. Bài hc t kinh nghim ca Singapore trong vic áp dng mô
  hình hp tác công tư trong lnh vc cơ s
  h t ng 50
  2.4.1 Tng c ng li th cnh tranh quc gia 50
  2.4.2. Khung pháp lý PPP hoàn thin 51
  2.4.3. Xây d ng cơ quan qun lý PPP c lp . 51
  2.4.4. Vai trò giám sát ca khu v c công cng 52
  CHƠNG 3: BÀI HC KINH NGHI
  M CHO VI
  C ÁP DNG MÔ
  HÌNH H P TÁC CÔNG T TRONG L NH V
  C CƠ S H
  TNG TI VI
  T NAM 53
  3.1. S tương ng và khác bit trong môi trưng kinh t, xã h
  i và
  pháp lý gia Vit Nam và Singapore trong vic áp dng PPP vào
  lnh vc cơ s
  h t ng 53
  3.1.1. Môi tr ng kinh t - xã hi . 53
  3.1.2. Môi tr ng pháp lý . 55
  3.2. Thc tr ng áp dng mô hình hp tác công tư trong lnh vc cơ
  s
  h t ng t i Vit Nam 56
  3.2.1. Nhu cu cn áp d ng mô hình hp tác công t vào phát
  trin kinh t cơ s h tng Vit Nam 56
  3.2.2. Quy nh pháp lý ca Vit Nam v vic áp d ng PPP vào
  l
  nh v c cơ s h tng . 58
  3.2.3. Th c trng trin khai mô hình hp tác công t ti Vit
  Nam 63
  3.3. Các gii pháp phát trin mô hình hp tác công tư
  Vit Nam
  da trên kinh nghim ca Singaproe . 67
  3.3.1. Xây d ng cơ quan giám sát qun lý PPP c lp . 67
  3.3.2. Hoàn thin khung pháp lý cho áp d ng PPP vào l
  nh v c
  cơ s h tng . 69
  3.3.3. Ci thin môi tr ng u t - nâng cao tính minh bch
  cho th tr ng . 72
  KT LU N 74
  DANH MC TÀI LI
  U THAM KHO 76

  Xem Thêm: Kinh nghiệp hợp tác công tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng ở Singapore và bài học cho Việt Nam (2)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kinh nghiệp hợp tác công tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng ở Singapore và bài học cho Việt Nam (2) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status