Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Vận dụng marketing nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vận dụng marketing nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜ I M Ở ĐÀ U Ì
  CHƯƠN G ì: CO S Ỏ L Ý LUẬ N CHUNG V Ề HOẠT Đ ỘN G MARKETING
  CỦ A CÁ C CÔN G TY BẢO HIỂM PHI NHÂ N TH Ọ TẠI VIỆT NA M 4
  ì . KHÁI QUÁ T VỀ BẢO HIẾM PHI NHÂ N THỌ V À VAI TRÒ CỦA
  BẢO HIỂM PHI NHÂ N THỌ 4
  1. Khái quát về bảo hiểm 4
  1.1. Khái niệm 4
  Ì .2 . Những nguyên tắc cơ bản trong bảo hiểm 4
  1.3 . Phân loại 5
  2. Khái quát về bảo hiếm phi nhân thọ 6
  2.1. Khái niệm 6
  2.2. Các loại hình bào hiêm phi nhân thọ 6
  2.3. Đặc trưng cơ bàn của bào hiếm phi nhân thọ 8
  3. Vai trò của bảo hiểm phi nhân thọ 8
  li. Sự CẦN THIẾT PHÁI NÂN G CAO sầc CẠNH TRANH CÙA CÁC
  CÔN G TY BẢO HIỂM PHI NHÂ N THỌ TẠI VIịT NAM 9
  1. Tiêu chí đánh giá sầc cạnh tranh 9
  1.1. Tiềm lực tà i chính 9
  Ì .2 . Chất lượng sản phàm, dịch vụ 10
  1.3 . Giá cả 10
  1.4 . Thị phần của công ty trê n thị trường 10
  Ì.5 . Năng lực về công nghệ l o
  Ì.6 . Nguồn nhân lực l o
  Ì .7 . Nàng lực quàn l ý và cơ cấu tổ chức 11
  2. Sự cần thiết phải nâng cao sầc cạnh tranh của các công ty bão
  hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam 11
  IU. HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM
  PHI NHÂ N THỌ 12
  1. Khái quát chung về Marketing dịch vụ Ì
  1.1. Khái niệm '
  Ì .2 . Đặc trưng cơ bản của Marketing dịch vụ Ì
  Ì .3 . Vai tr ò của Marketing dịch vụ Ì
  2. Hoạt động Marketing của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại
  Việt Nam Ì
  2.1. Những đặc điểm chủ yếu trong hoạt động Marketing cùa các công
  ty bào hiềm phi nhân thọ 15
  2.2. Phân tíc h môi trưÒTig trong Marketing bảo hiểm phi nhân thọ 16
  2.3. Hoạch định chiến lược Marketing bảo hiểm phi nhân thọ 19
  2.4. Hoạch định Marketina hỗn hợp trong Marketing bảo hiểm phi nhãn
  thọ " 20
  2.5. Tồ chức thực hiện và kiềm tra 29
  3. Sự cẬn thiết của hoạt động Marketing trong việc nâng cao sức
  cạnh tranh của các công ty bảo hiếm phi nhân thọ tại Việt Nam 30
  CHƯƠN G li : THỤC TRẠNG VẬN DỤNG MARKETING NHẰM
  NÂN G CAO SỨC CẠNH TRANH CỦA CÁ C CÔN G TY BÁ O HIẾ M
  PHI NHÂ N TH Ọ TẠ I VIỆ T NAM 33
  ì . HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM PHI NHẢN THỌ TẠI VIỆT
  NAM 33
  1. Lịch sử hình thành bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam 33
  2. Các công ty bảo hiếm phi nhân thọ tại Việt Nam 34
  3. Kết quà hoạt động kinh doanh bảo hiếm phi nhân thọ trong nhũng
  năm gẬn đây 36
  li. TÌNH HÌNH CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG BẢO HIẾM PHI
  NHÂ N THỌ TẠI VIỆT NAM 37
  1. Chất lượng dịch vụ 37
  2. Khả năng định phí bào hiểm 38
  3. ủng dụng công nghệ 39
  4. Chất lượng nguồn nhân lục 40
  5. Khả năng quản l ý bảo hiểm 41
  6 . Mức độ tín nhiệm của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ 42
  7. Dịch vụ phục vụ khách hàng 43
  HI. THỰC TRẠNG VẬN DỤNG MARKETING NHÀ M NÂN G CAO
  SỨC CẠNH TRANH CÙ A CÁC CÔN G TY BẢO HIỂM PHI NHÂ N
  THỌ TẠI VIỆT NAM 43
  1. Thục trạng hoạt động Marketing dịch vụ báo hiểm phi nhân thọ tại
  Việt Nam 43
  1.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường 43
  Ì .2 . Chiến lược Marketíng hồn hựp trong kinh doanh bảo hiểm phi
  nhân thự 44
  2. Thành tựu và các vấn đề đật ra 56
  2.1. Thành tựu 56
  2.2. Những vấn đề đặt ra 57
  CHƯƠN G IU: MỘ T S Ố GIẢI PHÁ P Đ Ả Y MỂN H MARKETIN G
  NHẰ M NÂN G CA O sức CỂN H TRAN H CỦ A CÁ C CÔN G T Y BẢ O
  HIỂ M PHI NHÂ N TH Ọ TỂI VIỆ T NA M 61
  ì . CÁC GIẢI PHÁP MARKETING DỊCH v ụ NHẰM NÂN G CAO sức
  CẠNH TRANH CỦA CÁC CÔN G TY BẢO HIỀM PHI NHẢN THỌ TẠI
  VIỆT NAM 61
  1 . Hoạt động nghiên cứu thị trường 61
  2. Các chiến lược Marketing hỗn họp trong kinh doanh bảo hiếm phi
  nhân thọ 62
  2.1. Chiến lược sàn phàm bảo hiêm 62
  2.2. Chiến lược phí bảo hiểm 64
  2.3. Chiến lược phân phối 67
  2.4. Chiến lược xúc tiến dịch vụ bảo hiểm 72
  2.5. Chiến lược cơ sở hạ tầng - vật chất kĩ thuật 75
  2.6. Chiến lược dịch vụ sau bán hàng 76
  2.7. Chiến lược con người trong cung ứng dịch vụ 78
  li. CÁ C GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ KHÁ C 80
  1. Giải pháp kiến nghị vói các công ty bào hiếm phi nhân thọ 80
  2. Giải pháp kiến nghị với cơ quan quản l ý nhà nước về bảo hiểm .81
  2. Ì . Phát triển, sắp xếp lại các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp
  môi giới bảo hiềm 81
  2.2. Nâng cao khả năng cạnh tranh cùa các doanh nghiệp bão hiểm đáp
  ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập 82
  2.3. Quản l ý nhà nước về kinh doanh bào hiểm 84
  KẾ T LUẬN 86
  TÀI LIỆ U THAM KHẢO 88

  Xem Thêm: Vận dụng marketing nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vận dụng marketing nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status