Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý nhập khẩu dịch vụ trong bối cảnh hội nhập

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nhập khẩu dịch vụ trong bối cảnh hội nhập

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG
  LỜI MỞ ĐẦU Ì
  CHƯƠNG ì: NHỮNG VẤN ĐỂ LÝ LUẬN VỀ NHẬP KHAU D
  VỤ VÀ QUẢN LÝ NHẬP KHAU DỊCH vụ 3
  ì . KHÁI NỆM VỀ DỊCH vụ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH vụ
  (TMDV) 3
  1. Khái niệm về dịch vụ 3
  a. Định nghĩa dịch vụ 3
  b. Các thuộc tính của dịch vụ 5
  c. Phân loại dịch vụ 5
  2. Thương mại dịch vụ 6
  3. Các phương thức cung cấp dịch vụ 8
  n , KHÁI NIỆM VỀ NHẬP KHẨU DỊCH vụ 8
  1. Định nghĩa nhập khẩu dịch vụ 8
  ứ. Người cư trú và người không cư trú 9
  b. Nhập khẩu dịch vụ lo
  2. Cách tính kim ngạch nhập khẩu dịch vụ l i
  3. Vai tr ò của nhập khẩu dịch vụ đối với nền kinh tế Việt Nam 12
  a. Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịch vụ trong nước 12
  b. Chiếm tỷ trọng khiêm tốn trong tống kim ngạch nhập khẩu của
  nước lì
  c. Tạo môi trường cạnh tranh, thúc đẩy sự phát trin của ngành dị
  vụ trong nước 14
  d. Hỗ trợ các ngành kinh tế khác phát trin lé
  m. CÁC CÔNG cụ QUẢN LÝ NHẬP KHAU DỊCH vụ 1 7
  1. Hạn chế về tiếp cận thị trường 17
  2. Hạn chế về đối xử quốc gia 18
  3. Các cõng cụ bổ sung 21
  IV. KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN TỚI
  QUẢN LÝ NHẬP KHẨU DỊCH vụ CỦA MỘT số NƯỚC TRÊN
  THẾ GIỚI 2 1
  1. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ 21
  a. Dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm 22
  b. Dịch vụ viễn thông 23
  c. Dịch vụ vận tài 24
  2. Kinh nghiệm của Thái Lan 25
  a. Dịch vụ bảo hiểm 26
  b. Dịch vụ ngân hàng và tài chính khác 27
  c. Dịch vụ thông tin 28
  ả. Dịch vụ vận tải 28
  3. Bài học kinh nghiệm 28
  CHƯƠNG li: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHẬP KHAU DỊCH vụ
  TẠI VIỆT NAM 30
  ì . CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ CÁC CÔNG cụ
  QUẢN LÝ NHẬP KHẨU DỊCH vụ CỦA VIỆT NAM 3 0
  Ì. Các cam kết quốc tế của Việt Nam về dịch vụ 30
  a. Cam kết về dịch vụ của Việt Nam về dịch vụ trong ASEAN 30
  b. Cam kết vê dịch vụ trong hiệp định thương mại Việt Nam- Hoa kỳ
  (gọi tắt là BIA) 32
  c. Cam kết của Việt Nam về dịch vụ trong hiệp định chung về thương
  mại dịch vụ (GATS) 35
  2. Tình hình thị trường dịch vụ Việt Nam trong những năm gần đây 3 8
  3. Yêu cầu đối với quản l ý nhập kh
  u dịch vụ 41
  n. TÌNH HÌNH ÁP DỤNG CÁC CÔNG cụ QUẢN LÝ NHẬP
  KHẨU CỦA VIỆT NAM 42
  1 . Các biện phấp quản l ý hạn chế sự tham gia thị trường của nhà cung
  cấp nước ngoài 42
  ã. Hạn chế về số lượng nhà cung cấp dịch vụ 42
  b. Hạn chế vê tống số giao dịch 44
  c. Hạn chế về số lượng lao động 46
  ả. Hạn chế hình thức hiện diện thương mại 47
  2. Các biện pháp quản l ý hạn chế đối xử quốc gia 48
  a. Chính sách thuế. 48
  b. Chính sách trợ cấp 51
  c. Cấp giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề 53
  d. Quyền sở hữu đất đai 57
  e. Điều kiện đăng kỷ kinh doanh 57
  /. Điều kiện quốc tịch và cư trú 59
  g. Các hạn chế về phí, lệ phí và các biện pháp tác động về giá 62
  3. Các biện pháp bổ sung - Qui định hành chính, tiê u chuẩn kỹ thuật 64
  in. ĐÁNH GIÁ NHŨNG THÀNH Tựu, HẠN CHÊ TRONG sử
  DỤNG CÁC CÔNG cụ QUẢN LÝ NHẬP KHAU DỊCH vụ Ở VIỆT
  NAM 6 6
  1 . Những thành tựu đã đạt đưục 66
  a. Các qui định hạn chế tiếp cận thị trường trong một số ngành dịch
  vụ quan trọng cũng được mở rộng dớn 66
  b. Các qui định mang tính phân biệt đối xử đã thực sự được giảm bớt
  một cách rõ ràng 67
  c. Các qui định về qui trình thủ tục cũng được đơn giản hóa từng bước
  68
  2. Những hạn chế cần khắc phục 68
  CHƯƠNG ni: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỂ QUẢN
  LÝ NHẬP KHẨU DỊCH vụ TRONG BỐI CẢNH 7 2
  HỘI NHẬP 7 2
  ì . ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG QUẢN
  LÝ NHẬP KHẨU DỊCH vụ CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 VÀ
  TẦM NHÌN 2020 72
  Ì. Định hướng, mục tiêu phát triển nhập khẩu dịch vụ 72
  2. Định hướng, mục tiêu cải thiện hoạt động quản l ý nhập khẩu dịch vụ
  74
  n. CÁC KH Ó KHĂ N TRONG CẢI THIỆN QUẢN LÝ NHẬP KHAU
  DỊCH VỤ 75
  Ì. Dịch vụ l à ngành rất quan trọng trong phát triển kinh tế quốc gia xong
  lĩnh vực này lại đang bị coi nhẹ, chưa có tiê u chí thống nhất phân loại
  các ngành dịch vụ theo tiê u chuẩn quốc tế 75
  2. Cho đến nay thống kê dịch vụ trong nước cũng như thống kê về xuất
  nhập khẩu dịch vụ còn dựa nhiều trên cơ sở ước lưỉng, không phản ánh
  chính xác hoạt động dịch vụ, gây khó khăn không nhỏ cho các nhà
  hoạch định chính sách 75
  3. Khung khổ pháp l ý điều chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ ở Việt
  Nam còn chưa đồng bộ và chồng chéo 77
  4. Tổ chức quản l ý nhà nước chồng chéo với việc phân định trách nhiệm
  thiếu rõ ràng giữa các cơ quan quản l ý nhà nước trong các Inh vực dịch vụ. 77
  in. GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUẢN LÝ NHẬP KHẨU DỊCH vụ
  CỦA VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP 79
  1 . Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ quản l ý nhập
  khẩu dịch vụ 79
  a. Chinh sách hạn chế tiếp cận thị trường 79
  b. Chính sách hạn chế đối xử quốc gia 80
  c. Chính sách bổ sung 82
  2. Các biện pháp tạo điều kiện thuận lỉi cho việc áp dụng các công cụ
  quản l ý nhập khẩu một cách hiệu quả 82
  a. Nâng cao nhận thức về vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế và
  nhập khẩu dịch vụ cho các nhà hoạch định chính sách ở mọi cấp 82
  b. Thống nhất và tăng cường hiệu lực của cơ quan quản lý nhà nước
  trong lĩnh vực nhập khẩu dịch vụ 84
  c. Chú trọng công tác thống kê thương mại dịch vụ 85
  ả. Hoàn thiện hệ thống luật pháp trong nhập khẩu dịch vụ đáp ứng
  yêu cầu hi nhập 86
  KẾT LUẬN 8 8
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

  Xem Thêm: Quản lý nhập khẩu dịch vụ trong bối cảnh hội nhập
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhập khẩu dịch vụ trong bối cảnh hội nhập sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status