Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích và đề xuất một số giải pháp phát triển thị phần môi giới thuê tàu của công ty cổ phần vận tải và thuê tàu Vietfrach trong quá trình hội nhập

  D
  dream dream bây giờ đang trực tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích và đề xuất một số giải pháp phát triển thị phần môi giới thuê tàu của công ty cổ phần vận tải và thuê tàu Vietfrach trong quá trình hội nhập

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐÀU Ì
  CHƯƠN G Ì: KHÁI QUÁT CHUNG VÈ THỊ TRƯỜNG THUÊ TÀU VÀ
  DỊCH VỊ MÔI GIỚI THUÊ TÀU 3
  ì . KHÁI NIỆM VÈ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI THUÊ TÀU 3
  1. Khái niệm 3
  LI Môi giới 3
  1.2 Môi giới thuê tàu 4
  2. Phân loại dịch vụ môi giới thuê tàu 4
  3. Lợi ích của hoạt động môi giới thuê tàu 6
  4. Lịch sử ra đời phát triển của hoạt động môi giới thuê tàu 8
  4. Ì Lịch sử ra đời 8
  4.2 Quá trình phát triền cùa hoạt động môi giới thuê tàu
  li . C ơ SỎ TRÁCH NHIỆM VÀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGƯ Ờ I MÔI
  GIỚI THUÊ TÀU 12
  Ì . Địa vị pháp l ý của người môi giới thuê tàu 12
  2. Cơ sờ trách nghiệm cùa hoạt động môi giới thuê tàu 13
  2. Ì Trách nhiệm chung cùa người môi giới 14
  2.2 Một số quy định về quyền và nghĩa vụ của người môi giới thuê tàu
  theo luật pháp Việt Nam 16
  2.3 Phi hoa hông môi giới thuê tàu 18
  HI. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI MÔI GIỚI TRÊN THỊ TRƯỜNG THUÊ
  TÀU !9
  Ì . Khái quát chung về thị trường thuê tàu 19
  1.1 Đặc diêm của thị trường thuê tàu 19
  1.2 Phân loại thị trường thuê tàu 21
  ĩ. Vai tr ò của người môi giới thuê tầu đối với từng phương thức thuê tàu 23
  CHƯƠN G 2 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MÔI GIỚI
  THUÊ TÀU Ở VIETFRACHT 28
  ì . GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VÈ CÔN G TY 28
  li . THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH vụ MÔI
  GIỚI THUÊ TÀU TẠI VIETFRACHT 37
  1. Sơ lược về quá trìn h hình thành và phát triển dịch vụ MGTT của
  Vietíracht 37
  1.1 Hoạt động môi giới thuê tàu của Vieựracht trước thời kỳ mở cưa 37
  1.2. Hoạt động môi giới thuê tàu cùa Vietỷracht sau những năm mở cữơĩ9
  2. Những thành công về môi giới thuê tàu cùa Vietíracht trong những năm
  gần đây 42
  3. Những thị trường lớn về MGTT Công ty đang khai thác 46
  HI. CÁC MẶT TỒN TẠI ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC PHÁT TRIỂN THỊ
  TRƯỜNG MGTT CỦA VIETFRACHT 49
  Ì . Những tồn tại từ phía Công ty 49
  /. / Khó khăn vê nguồn nhân lực 49
  1.2 Hạn chế về yếu tố thông tin 50
  1.3. Uy tin của Công ty 52
  2. Các yếu tố ảnh hường từ phía Nhà nước 52
  2.1. Chính sách quản lý đối với hoạt động môi giới thuê tàu 53
  2.2. Chính sách hô trợ phát trin thị trường môi giới thuê tàu Việt Nam. 54
  CHƯƠN G 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ PHÀN MGTT CỦA
  VIETFRACHT TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP 59
  ì . ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI THUÊ
  TÀU CỦA VIETFRACHT 59
  1 . Bối cảnh kinh tế và dịch vụ môi giới thuê tàu 59
  /. Ì Vai trò của dịch vụ môi giới thuê tàu trong thời gian tới 59
  1.2. Bối cảnh kinh tê thê giới 60
  Lĩ. Bối cảnh kinh tế trong nước 61
  2. Định hướng chiến lược phát triển của Vietíracht 64
  li . C ơ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐÓI VỚI PHÁT TRIỂN THỊ
  TRƯỜNG MÔI GIỚI THUÊ TÀU CỦA VIETFRACHT TRONG QU Á
  TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ 66
  l.Cơ hội 67
  2. Thách thức 68
  HI. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ PHÀN MÔI GIỚI THUÊ TÀU
  CỦA VIETFRACHT 70
  Ì . Những giải pháp đối với Vietíracht 71
  /. ì. Nâng cao hiệu quả của công tác nghiên cứu thị trường và đổi tác .71
  1.2. Đáu tư phát triền đội ngũ cán bộ mỏi giới có đủ năng lực và phàm
  chất 75
  1.3. Đầu tư phát triển mng lưới thông tin 78
  2. Những giải pháp đề xuất đối với Nhà nước và các quan quản l ý chức
  năng 79
  2.1 Nhóm giải pháp ho trợ trực tiếp 79
  2.2 Nhóm giải pháp ho trợ gián tiếp 80
  KẾT LUẬN 84
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

  Xem Thêm: Phân tích và đề xuất một số giải pháp phát triển thị phần môi giới thuê tàu của công ty cổ phần vận tải và thuê tàu Vietfrach trong quá trình hội nhập
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích và đề xuất một số giải pháp phát triển thị phần môi giới thuê tàu của công ty cổ phần vận tải và thuê tàu Vietfrach trong quá trình hội nhập sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status