Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Mô hình du lịch Mice ở Singapore và khả năng ứng dụng tại Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Mô hình du lịch Mice ở Singapore và khả năng ứng dụng tại Việt Nam

  MỤ C LỤ C
  PHẨN M Ở ĐÂ U Ì
  CHƯƠN G ì: TỔNG QUAN VẾ DU LỊCH V À DU LỊCH MÍC H 4
  ì . Lý luận chung về du lịch 4
  /. Một số khái niệm liên quan đến du lịch 4
  1.1. Du lịch 4
  1.2. Ngành du lịch 5
  Ì .3. Thị trường du lịch 5
  1.4. Sản phẩm du lịch 6
  Ì .4.1. Khái niệm sân phẩm du lịch ờ
  1.4.2. Phún loại sàn phẩm du lịch ỏ
  Ì .4.3. Những đặc tính của sàn phẩm du lịch 7
  ì .4.4. Những yếu tố cơ hàn của sàn phẩm du lịch ọ
  2. Đặc điểm của ngành du lịch //
  2.1. Du lịch l à ngành đòi hỏi nhiều lao động I Ì
  2.2. Du lịch được coi là ngành "cõng nghiệp không khói" ] I
  3. Vai trò của ngành du lịch trong nén kinh té. 12
  3.1. Ngành du lịch l à ngành đóng góp quan trọng trong GDP 12
  3.2. Du lịch góp phần to lớ n vào việc chuyến dịch cơ cấu kin h tế 12
  3.3. Ngành du lịch có quan hệ biện chứng với các ngành kin h tế khác 13
  3.3.1. Du lịch với các ngành nẹhé sàn xuất - xuất khẩu 13
  3.3.2. Đối với đẩu lư. 13
  3.3.3. Du lịch và giao thông rận lai 14
  3.3.4. Du lịch và viản thông - tin học 14
  li . Khái quát về loại hình du lịch MICE 14
  /. Khái niệm vé du lịch MICE 14
  1.1. Qu á trình hình thành thuật ngữ MIC E 14
  1.2. Định nghĩa Ì 5
  Ị.2.1. Meetings tom (du lịch qặp %ỡl hội họp) 15
  1.2.2. lncentive tom (Du lịch khen thưởng) 16
  1.2.3. Convention tom- (du lịch hội nghị, hội thảo) 18
  ỉ .2.4. Exhibưions tom- ị du lích triển lãm ) ã 19
  1.3. Phân lo
  i 20
  1.3.1. Conỷerence tour/ MeetiniỊs towi Convention tom' (du lịch kết hợ
  hội nghi) 20
  13.2. Incentive tour (du lịch khen thưởng) 20
  1.3.3. Business tom - Du lịch kết hợp kinh doanh thương mại {kết hợp du
  lịch trong chuyến đi vì mục đích kinh doanh thương mại) 21
  1.4. Đ ặ c trưng củ a loạ i hình d u lịch MIC E 2 1
  Ì .4.1. Vé môi trường kinh doanh 21
  ì .4.2. Vé cơ sà vật chất kỹ thuật, cơ sờ lưu trú - hệ thõiiíỊ khách sạn, nhà
  hàng và dịch vụ bố sun ? 22
  Ì .4.3. Vé nguồn nhãn lực 22
  2. Sụ hình thành và phát triẫn cùa du lịch MÍCH trên thế giới và khu vục
  Đông Nam Á 23
  CHƯƠN G li : THỤC TRẠNG KHAI THÁ C DU LỊCH MICE Ỏ SINGAPORE
  TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂ Y 29
  ì . Tổng quan về nền du lịch Singapore 29
  1. Tài nguyên du lịch Singapore 29
  1.1. Đi ề u kiệ n t ự nhiên ha y tài nguyên d u lịch thiên nhiên 2 9
  /././. Vị trí địa lý, khí hậu vù địa hình ỈO
  1.1.2. Tài nguyên sinh vật và nguồn nước 31
  1.2. Tài nguyên d u lịch nhân văn 3 2
  1.2.1. Nền văn hóa hấp dẫn độc đáo 32
  Ì .2.2. Các lễ hội và hoạt động văn hoa sôi nổi độc đáo 33
  1.2.3. Văn hóa ẩm thực 33
  1.2.4. Điếm tham quan thú vị độc đáo 34
  Ì .2.5. Nghệ thuật bô" ích dộc đáo Ỉ4
  1.2.6. Phục hói sức khỏe dộc đáo 35
  1.3. Đi ề u kiệ n kin h t ế - xã hộ i b ổ tr ợ 3 5
  1.3.1. Sự phát triẫn vượt bậc của nền kinh lẫ. ỉ 5
  Ị3.2. Chính sách phát triền du lịch của Chính phủ Ỉ6
  1.3.3. Chính sách xúc tiến thương mại 37
  1.3.4. Chính sách phái triẫn nhân lực bài bản và chuyên nghiệp 39
  2. Vài nét về tình hình du lịch ở Singapore 40
  lĩ. Thực trạng khai thác du lịch MICE ở Singapore 41
  1. Những yếu tô thúc đẩy sự phát triẫn của du lịch MICE 41
  1.1 . C ơ s ở h ạ tần g - k ỹ thuậ t 4 1
  1.1.1. Giao thông và thôn? tin liên lạc 41
  1.1.2. Cơ sờ lưu trú 43
  ì.1.3. Trung tăm hội nghị, hội thào 44
  Ì .ì .4. Những điếm đến độc đáo 45
  1.2 . Sản phẩm du lịch 46
  1.3 . Thị trường khách du lịch 48
  1.4 . Chính sách phát triển du lịch MICE của STB 49
  2. Tình hình phát triển của du lịch MÍCH 51
  2.1. Các lĩnh vực thế mạnh trong tổ chức tour MÍCH 52
  2.1.1. Hậu cán và kỹ thuật vận lài 52
  2.1.2. Hàng không 5 i
  2.1.3. Khoa học V sinh 53
  2.1.4. Ní>ân hàng và tài chính Ĩ4
  2.1.5. ThôntỊ tin và truyền thông 55
  2.1.6. Dầu mỏ và khí đốt, hóa dầu và hóa chất chuyên dụnq 55
  2.1.7. Điện l
  và cơ khí chính xác 56
  2.1.8. Công nghệ mói trường 57
  2.1.9. Giáo dục. 57
  2.2. Tinh hình doanh thu 58
  CHƯƠN G IU: KHẢ NĂN G ỨN G DỤNG DU LỊCH MICE TẠI VIỆT NAM 61
  ì . Khái quát chung về điều kiện phát triển du lịch Việt Nam 61
  /. Điều kiện tụ nhiên và tài nguyên du lịch thiên nhiên 61
  1.1. VỊ tr í địa l ý 61
  1.2 . Khí hậu và địa hình 62
  1.3 . Tài nguyên sinh vật 63
  1.3.1. Hệ thực vật ói
  ì.3.2. Hệ động vật 63
  1.4 . Các di sản thiên nhiên thế giới 63
  2. Điều kiện văn hoa hay tài nguyên nhân văn 64
  2. Ì . Tài nguyên du lịch nhân văn vật thể 64
  2.2. Tài nguyên nhãn văn phi vật thể 65
  3. Điêu kiện kinh tế-xã hội 67
  3.1. Đường lối , chính sách phát triển của Nhà nước 67
  3.2. Hợp tác, đầu tư phát triển du lịch 68
  3.3. Ngu
  n lao động trong ngành du lịch 69
  3.4. Hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch 69
  4. Một số tình hình và sự kiện đặc biệt 70
  li . Phân tích, đánh giá khả năng ứng dụng du lịch MICE tại Việt Nam 71
  1. Khả năng cung ứng du lịch MICE của Việt Nam 71
  1.1. Cơ sở hạ tầng 11
  lã.1. Hệ thống giao thông vận lủi 72
  ì.1.2. Thôn? tin liên lạc và viễn thông 72
  Ì .2. Cơ sờ lưu tr ú (hệ thống khách sạn, nhà hàng) 73
  1.3 . Trung lãm hội nghị, hội thảo 74
  1.4 . Cơ sở kinh doanh lữ hành, vận chuyển khách du lịch 76
  1.5 . Cơ sờ vui chơi giải tr í 77
  Ì .6. Lực lượng lao động 78
  1 .7 . Thị trường khách du lịch của Việt Nam 78
  1.8 . Sản phẩm du lịch của Việt Nam 79
  1.9 . Đánh giá chung về khá năng ớng dụng du lịch MICE tại Việt Nam. .xo
  2. Thực trạng cung ứng du lịch M1CE tại Việt Nam 81
  2.1. Các khách sạn cung cấp dịch vụ MICE 81
  2.2. Các cống ty lữ hành cung cáp lour MICE 82
  2.3. Thị trường khách Mía : 84
  2.4. Một số kết quả bước đầu của loại hình du lịch MICE lại Việt Nam 85
  2.4.1. Sự ra đời của Câu lạc bộ MICE tại Việt Nam 85
  2.4.2. Bước đầu hình thành một sô lĩnh vực thê mạnh trong tổ chức tom'
  MICE 85
  3. Những tốn tại trong hoạt động cung ứng MCE tại Việt Nam 89
  HI. Một sô khuyến nghị nâng cao khả năng ứng dụng m ó hình du lịch MICE
  tại Việt Nam 91
  /. Đôi với các Bộ, ban ngành có liên quan 92
  1.1. Về chính sách, pháp luật của Nhà nước 92
  1.2 . Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ táng - kỹ thuật 92
  1 .3 . Về chính sách nhân sự và nguồn nhân lực 93
  1.4 . Về công tá c marketing, xúc tiê n du lịch MICE 94
  2. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ MICE 95
  KẾ T LUẬN 97
  DANH MỤ C TÀI LIỆU THAM KHẢO 98
  PHỤ LỤC Ì loi
  PHỤ LỤ C 2 103
  PHỤ LỤ C 3 105

  Xem Thêm: Mô hình du lịch Mice ở Singapore và khả năng ứng dụng tại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mô hình du lịch Mice ở Singapore và khả năng ứng dụng tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status