Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển đội ngũ công nhân ngành công nghiệp đóng tàu ở Hải Phòng hiện nay

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển đội ngũ công nhân ngành công nghiệp đóng tàu ở Hải Phòng hiện nay

  Mở ĐầU
  1. Tính cấp thiết của đề tài.
  Xây dựng giai cấp công nhân nói chung và đội ngũ công nhân
  ngành công nghiệp đóng tàu ở Việt Nam vững mạnh cả về số lượng và
  chất lượng, trong giai đoạn hiện nay là nội dung có ý nghĩa chiến lược
  trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và gắn với nền kinh tế tri thức; chủ
  động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; tạo nền tảng đến năm 2020 đưa
  nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
  Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang đề ra các mục tiêu chiến lược
  phát triển mạnh các ngành kinh tế dựa trên những tiềm năng, lợi thế của
  đất nước và có khả năng tạo ra các sản phẩm kinh tế có giá trị cao, có sức
  cạnh tranh trên thị trường. Kinh tế biển là một ngành như vậy. Với chiều
  dài bờ biển trên 3.200 km, vùng biển thềm lục địa thuộc chủ quyền và
  quyền tài phán quốc gia của Việt Nam rộng trên 1.000.000 m, gấp 3 lần
  diện tích đất liền, Việt nam có một vị trí hết sức thuận lợi trong việc phát
  triển các ngành công nghiệp biển và đẩy mạnh sự giao lưu kinh tế quốc tế
  qua đường hàng hải, mở rộng sự liên kết, hợp tác trong khai thác và phát
  triển kinh tế biển có hiệu quả, đồng thời góp phần củng cố quốc phòng và
  an ninh.
  Từ thực tế trên, Nghị quyết TW 4 khoá X của Đảng ta đã khẳng
  định vị trí, vai trò to lớn của kinh tế biển và vạch ra mục tiêu, chiến lược
  biển Việt Nam từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với
  mục tiêu tổng quát sau: "phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh
  về biển, giàu lên từ biển". Theo đó phát triển ngành công nghiệp đóng
  tàu được xem là hướng chủ đạo có vai trò quyết định cung cấp những
  phương tiện, công cụ đa dạng về các chủng loại tàu, thuyền đảm bảo
  cho chúng ta tiến ra biển, làm chủ đại dương và khai thác đạt hiệu quả
  kinh tế cao các nguồn lợi từ biển.
  Song trên thực tế ngành công nghiệp đóng tàu và đặc biệt là đội
  ngũ công nhân ngành công nghiệp đóng tàu của nước ta hiện còn nhiều
  hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của sự phát triển kinh tế biển và
  nhu cầu vận tải biển.
  Vấn đề đặt ra một cách cấp bách hiện nay đối với đội ngũ công
  nhân ngành công nghiệp đóng tàu ở Hải Phòng và toàn ngành công
  nghiệp đóng tàu Việt Nam phải có những chiến lược mới và những
  phương hướng giải pháp cụ thể trong xây dựng phát triển ngành, đặc biệt
  là xây dựng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng tay nghề kỹ thuật
  cao ngang tầm với yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá,
  hiện đại hóa.
  Đây cũng là lý do cơ bản mà tác giả lựa chọn đề tài: “Phát triển
  đội ngũ công nhân ngành công nghiệp đóng tàu ở Hải Phòng hiện
  nay” làm luận văn thạc sĩ của mình.
  2. Tình hình nghiên cứu.
  - ở Việt nam trong những năm gần đây, vấn đề giai cấp công nhân
  và sử mệnh lịch sử của nó đã thu hút được nhiều công trình khoa h ọc
  nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. Đáng chủ ý là một số công trình
  nghiên cứu sau: GS Văn Tạo (1997) Một số vấn đề về giai cấp công
  nhân và công đoàn Việt Nam. NXB chính trị quốc gia Hà Nội. Viện công
  nhân và công đoàn - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (2001) “Xu
  hướng biến động giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm đầu thế
  kỷ XXI”. NXB Lao động, Hà Nội Các công trình nêu trên đã đề cập
  một cách khá phong phú, toàn diện nhiều khía cạnh của giai cấp công
  nhân như xu hướng biến động của nó trong thời kỳ quá độ lên CNXH,
  mặt khác đã đưa ra một số những giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ công
  nhân không ngừng lớn mạnh cả số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu
  của quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH.
  Đặc biệt gần đây, đã có những công trình nghiên cứu trực tiếp đến
  mối quan hệ giữa CNH, HĐH với sự phát triển của giai cấp công nhân
  cũng như vai trò của giai cấp công nhân trong quá trình đẩy mạnh CNH,
  HĐH đất nước như: GS-TS Dương Xuân Ngọc (2004) Giai cấp công
  nhân trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. NXB chính trị quốc gia, Hà
  Nội. Trần Ngọc Sơn (2001), Sự phát triển của giai cấp công nhân Việt
  Nam và vai trò của nó trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, Luận án tiến
  sỹ. Kỷ yếu hội thảo - Về giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam
  trong sự nghiệp CNH, HĐH. Trường Đại học công đoàn Việt Nam
  (2002). Các công trình trên đã đề cập về mối quan hệ biện chứng giữa
  quá trình CNH, HĐH đất nước với sự phát triển của giai cấp công nhân,
  đặt ra những yếu cầu nhằm phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng
  và chất lượng đáp ứng yêu cầu của lao động sản xuất trong thời kỳ mới.
  Ngoài những công trình nêu trên còn có một số luận văn thạc sỹ và
  các bài viết trong các tạp chí ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt nam như:
  Nguyễn Văn Năm (1995), Công nhân Hải Phòng trong công cuộc đổi
  mới, những vấn đề đặt ra và những phương hướng giải pháp, Luận văn
  thạc sỹ, Viện chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện chính trị quốc gia Hồ
  Chí Minh. Vũ Tiến Đạt (2004), Góp phần đào tạo nguồn nhân lực kỹ
  thuật cao cho ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, Tạp chí Công
  nghiệp tàu thuỷ, số 7. Tô Ngọc (2005), Với công tác xây dựng đội ngũ
  công nhân viên chức lao động ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, Tạp
  chí Công nghiệp tàu thuỷ, số 13 . Các công trình trên đã đề cập tới thực
  trạng công nhân của ngành công nghiệp tàu thuỷ và đưa ra một số phương
  hướng giải pháp nhằm xây dựng củng cố và phát triển đội ngũ công nhân
  công nghiệp đóng tàu. Hiện nay, chưa có một công trình khoa học cụ thể
  nào về phát triển giai cấp công nhân ngành công nghiệp đóng tàu trong sự
  nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước hiện nay ở cấp tiến sĩ, thạc sĩ.
  3. Mục đích và nhiệm vụ của Luận văn.
  - Mục đích
  Làm rõ thực trạng, xu hướng phát triển đội ngũ công nhân ngành
  công nghiệp đóng tàu ở Hải Phòng; từ đó nêu ra những giải pháp cơ bản
  nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ này góp phần đáp ứng yêu cầu của
  sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH, thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chiến
  lược phát triển kinh tế biển của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.
  - Nhiệm vụ
  Chỉ ra những đặc điểm, làm rõ vai trò, các yếu tố quy đinh sự phát
  triển của công nhân ngành công nghiệp đóng tàu trong quá trình đẩy
  mạnh CNH, HĐH gắn với kinh tế tri thức ở nước ta hiện nay.
  Đánh giá thực trạng chỉ ra các vấn đề, xu hướng vận động phát triển
  của công nhân ngành công nghiệp đóng tàu ở Hải Phòng.
  Xác định phương hướng và đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm xây
  dựng và phát triển công nhân ngành công nghiệp đóng tàu hiện nay.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  Luận văn tập trung nghiên cứu đội ngũ công nhân ngành công
  nghiệp đóng tàu ở Hải Phòng từ 1994 đến nay.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu.
  - Cơ sở lý luận: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh và
  các Văn kiện Đảng cộng sản Việt Nam về giai cấp công nhân, CNH,
  HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế và những chính sách đối với công nhân
  ngành công nghiệp đóng tàu.
  - Từ phương pháp nghiên cứu đặc thù của CNXH khoa học là tiếp cận
  và giải quyết vấn đề từ góc độ chính trị - xã hội, luận văn kết hợp với
  phương pháp phân tích - tổng hợp, khảo sát, điều tra, thống kê . để làm
  sáng tỏ vấn đề đặt ra.
  6. Những đóng góp khoa học và ý nghĩa của luận văn.
  - Góp phần phát triển nhận thức xã hội đối với việc phát triển công
  nhân ngành công nghiệp đóng tàu có vai trò to lớn, quyết định trong việc
  đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và thực hiện chiến lược
  phát triển kinh tế biển của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.
  - Để đưa ra một số giải pháp có tính khả thi nhằm từng bước thúc đẩy
  quá trình xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân ngành công nghiệp
  đóng tàu Hứa Phòng hiện nay.
  - Làm tài liệu tham khảo để cho các cơ quan có thẩm quyền vận dụng
  vào việc hoạch định các chủ trương, chính sách phù hợp trong quản lý và
  phát triển công nhân ngành công nghiệp đóng tàu hiện nay.
  7. Kết cấu của luận văn.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận
  văn gồm 3 chương:
  Chương 1: về phát triển công nhân ngành công nghiệp đóng tàu.
  Chương 2: Thực trạng phát triển công nhân ngành công nghiệp đóng tàu ở Hải Phòng.
  Chương 3: Phương hướng và những giải pháp phát triển công nhân ngành công nghiệp đóng tàu ở Hải Phòng hiện nay

  Xem Thêm: Phát triển đội ngũ công nhân ngành công nghiệp đóng tàu ở Hải Phòng hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển đội ngũ công nhân ngành công nghiệp đóng tàu ở Hải Phòng hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status