Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài - Thừa Thiên Huế

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài - Thừa Thiên Huế

  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
  NĂM 2013


  MỤC LỤC
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu
  Danh mục các biểu đồ
  Danh mục các bảng
  PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  I. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
  II. Mục tiêu nghiên cứu 2
  III. Phương pháp nghiên cứu 2
  IV. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  V. Kết cấu đề tài 3
  PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆ
  P 4
  1.1. Cơ sở lí luận 4
  1.1.1. Khái niệm, đặc điểm khu công nghiệp 4
  1.1.1.1. Khái niệm khu công nghiệp 4
  1.1.1.2. Đặc điểm của khu công nghiệp 4
  1.1.2. Vốn đầu tư 5
  1.1.2.1. Khái niệm vốn đầu tư 5
  1.1.2.2. Đặc điểm vốn đầu tư 6
  1.1.2.3. Phân loại vốn đầu tư 7
  1.1.2.4. Các nguồn hình thành vốn đầu tư 8
  1.1.3. Sự cần thiết thu hút vốn đầu tư vào phát triển khu công nghiệp 11
  1.1.3.1. Vốn đầu tư góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 11
  1.1.3.2. Vốn đầu tư thúc đẩy đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh và hiện đại hóa doanh nghiệp 11
  1.1.3.3. Vốn đầu tư góp phần phát triển nguồn nhân lực, tạo thêm nhiều việc làm mới và nâng cao thu nhập cho người lao động: 12
  1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp 12
  1.1.4.1. Vị trí địa lý của khu công nghiệp 13
  1.1.4.2. Điều kiện tự nhiên 13
  1.1.4.3. Các yếu tố về khung pháp lý 13
  1.1.4.4. Các yếu tố liên quan đến đất đai và cơ sở hạ tầng 14
  1.1.4.5. Vấn đề liên quan đến dịch vụ: 15
  1.1.4.6. Các chính sách hỗ trợ: 16
  1.1.5. Quan niệm, nội dung thu hút vốn đầu tư và các chỉ tiêu đánh giá kết quả thu hút vốn đầu tư 16
  1.1.5.1. Quan niệm thu hút vốn đầu tư 16
  1.1.5.2. Nội dung thu hút vốn đầu tư 16
  1.1.5.3. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả thu hút vốn đầu tư 17
  1.2. Cơ sở thực tiễn 18
  1.2.1. Tình hình thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Việt Nam 18
  1.2.2. Tình hình thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế 20
  1.2.3. Vài nét về tình hình thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài 22
  1.2.3.1. Tổng quan về quá trình hình thành khu công nghiệp Phú Bài 22
  1.2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài 23
  1.2.3.3. Tình hình thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài 27
  1.2.3.4. Đánh giá chung về tiềm năng thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài 33
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ BÀI 36
  2.1. Thực trạng thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài 36
  2.1.1. Thống kê tình hình thu hút các dự án đầu tư trong khu công nghiệp Phú Bài 36
  2.1.2. Tình hình thu hút vốn đầu tư vào xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp Phú Bài 39
  2.1.3. Tình hình thu hút vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh của các dự án trong khu công nghiệp Phú Bài 41
  2.1.4. Tình hình thu hút vốn đầu tư vào KCN Phú Bài phân theo ngành kinh tế 44
  2.1.5. Tình hình thu hút vốn đầu tư vào KCN Phú Bài phân theo hình thức đầu tư 45
  2.1.6. Tình hình thu hút vốn đầu tư vào KCN Phú Bài phân theo đối tác đầu tư 47
  2.2. Đánh giá chung về tình hình hình thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài 48
  2.2.1. Những đóng góp tích cực 48
  2.2.1.1. Các dự án đầu tư vào KCN Phú Bài chiếm phần lớn là các dự án về công nghiệp xây dựng, dịch vụ phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh 48
  2.2.1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh KCN Phú Bài đạt được 49
  2.2.1.3. Đóng góp cho ngân sách địa phương 50
  2.2.1.4. Góp phần cải tiến phương thức quản lí, tiếp thu và chuyển giao công nghệ 50
  2.2.1.5. Phát triển nguồn nhân lực, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động 51
  2.2.1.6. Góp phần bảo vệ môi trường sinh thái khỏi tình trạng ô nhiễm 51
  2.2.1.7. Quy hoạch và xây dựng KCN Phú Bài đã đưa công nghiệp về nông thôn, giải quyết vấn đề lao động và góp phần công nghiệp hóa nông thôn 52
  2.2.1.8. Kết quả đạt được khi thực hiện Nghị định số 29/2008/NĐ - CP của Chính phủ quy định về KCN, KCX và Khu kinh tế 52
  2.2.2. Nguyên nhân đạt được 53
  2.2.3. Hạn chế còn tồn tại 54
  2.2.3.1. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, việc triển khai xây dựng Phú Bài giai đoạn III còn chậm 54
  2.2.3.2. Sự bất cập, chồng chéo trong việc thực hiện các văn bản quy phạm dưới luật 55
  2.2.3.3. Hàm lượng khoa học, công nghệ trong các dự án đầu tư còn thấp: 57
  2.2.3.4. Công tác bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập 57
  2.2.3.5. Việc đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài KCN còn chậm, thiếu đồng bộ và không bảo đảm gắn kết với khu đô thị, khu dịch vụ, ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng và hiệu quả đầu tư của KCN 58
  2.2.3.6. Tình trạng thiếu lao động trong KCN Phú Bài đang là nghịch lý của chính sách thu hút đầu tư phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh 59
  2.2.4. Nguyên nhân hạn chế 59
  2.2.4.1. Khách quan 59
  2.2.4.2. Chủ quan 59
  CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ BÀI ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 61
  3.1. Định hướng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 61
  3.2. Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài: 62
  3.2.1. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đồng thời nâng cao chất lượng quy hoạch KCN Phú Bài giai đoạn III để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư 62
  3.2.2. Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng trong và ngoài KCN: 63
  3.2.3. Đẩy mạnh công tác vận động xúc tiến đầu tư 64
  3.2.4. Nâng cao hàm lượng khoa học, công nghệ trong các dự án đầu tư 64
  3.2.5. Phát triển KCN Phú Bài kết hợp với việc hoàn thiện các chính sách phòng chống ô nhiễm, bảo vệ môi trường 65
  3.2.6. Đổi mới bộ máy tổ chức quản lý KCN (cụ thể là Ban quản lý các KCN tỉnh Thừa Thiên Huế) 66
  3.2.7. Phát triển lao động và đào tạo nghề, phát triển các cơ sở đào tạo nghề gắn với nhu cầu phát triển của KCN Phú Bài 67
  PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69
  I. KẾT LUẬN 69
  II. KIẾN NGHỊ 69
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ
  I. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

  Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, phát triển các khu công nghiệp là một phương thức thu hút các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế. Đây là một trong những động lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần thúc đẩy đô thị hóa, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài nguyên và sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, là điều kiện để chuyển biến cơ bản về mọi mặt đời sống xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Do đó, khu công nghiệp giữ vị trí quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Xây dựng khu công nghiệp chính là thực hiện ý tưởng “đi tắt, đón đầu” trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Nhận thức được điều đó, cùng với sự phát triển các khu công nghiệp của cả nước, các khu công nghiệp ở Huế ra đời trở thành một trong những địa điểm thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực lớn cho quá trình tiếp thu khoa học công nghệ, phân công lại lao động cho phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.
  Trong sáu khu công nghiệp ở Huế, việc thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài đạt được bước phát triển mạnh mẽ và có đóng góp tích cực hơn cả, cụ thể trong năm 2012 tỉ lệ lấp đầy khu công nghiệp Phú Bài đạt 94%, là khu công nghiệp duy nhất trong 6 KCN ở thành phố Huế có nhà máy xử lí nước thải tập trung với công suất giai đoạn I đạt 4000m3/ngày đêm. Đặc biệt, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Phú Bài ở Thừa Thiên-Huế tiếp tục được duy trì và ngày càng mở rộng, giá trị sản xuất công nghiệp trong năm 2012 đạt 3110,895 tỷ đồng, chiếm 95,8% so với toàn bộ các khu công nghiệp của tỉnh, chiếm 37,59% so với giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh và giá trị xuất khẩu đạt 262,074 triệu USD, chiếm 83,31% so với toàn bộ khu công nghiệp của tỉnh và chiếm 56,91% so với tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp nộp ngân sách Nhà nước trên 834,456 tỷ đồng, tăng hơn 34,38% so với năm 2011. Các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp Phú Bài đã thu hút và giải quyết việc làm cho 10358 lao động. Tuy nhiên, sự phát triển và thu hút vốn đầu tư vào KCN Phú Bài trong những năm qua đã bộc lộ một số tồn tại làm ảnh hưởng đến hiệu quả và chất lượng hoạt động, đó là: công tác xúc tiến đầu tư vào xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN còn nhiều khó khăn; công tác giải phóng mặt bằng, giao đất triển khai còn chậm điển hình là việc xây dựng KCN Phú Bài giai đoạn III; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển các KCN; công tác thực hiện quy hoạch xây dựng còn gặp nhiều khó khăn do sự chồng chéo, bất cập của các văn bản quy phạm dưới luật chẳng hạn như Nghị định 29/2008/NĐ – CP.[1]
  Vì vậy, em chọn đề tài: “Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài, Thừa Thiên Huế” để nghiên cứu các vấn đề thuộc lí luận về KCN, phân tích và đánh giá các kết quả của việc thu hút vốn đầu tư của KCN Phú Bài cũng như những vấn đề còn tồn tại để đưa ra giải pháp khắc phục.
  II. Mục tiêu nghiên cứu
  1. Mục tiêu chung

  Đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài, Thừa Thiên Huế.
  2. Mục tiêu cụ thể
  - Nghiên cứu và làm rõ những vấn đề mang tính lý luận cơ bản về vốn đầu tư, khu công nghiệp và thu hút vốn đầu tư vào KCN.
  - Phân tích thực trạng thu hút vốn đầu tư vào KCN Phú Bài tỉnh Thừa Thiên Huế.
  - Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư vào KCN Phú Bài.
  - Đề xuất các giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất để đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư vào KCN Phú Bài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
  III. Phương pháp nghiên cứu
  1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: thu thập số liệu và các thông tin liên quan đến đề tài qua các báo cáo, số liệu thống kê của Ban quản lý các KCN tỉnh Thừa Thiên Huế; phòng, cơ quan trực thuộc Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế; cục thống kê Thừa Thiên Huế.
  2. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo: tham khảo ý kiến, phỏng vấn các cán bộ của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.
  3. Phương pháp phân tích và xử lí số liệu:
  Xử lí các số liệu đã thu thập để thiết kế bảng biểu, so sánh được sự biến động thu hút và sử dụng vốn đầu tư.
  4. Phương pháp kế thừa:
  Kế thừa các số liệu có sẵn để làm tài liệu tham khảo và nghiên cứu trong quá trình thực hiện đề tài.
  5. Phương pháp phân tích SWOT:
  Giúp phân tích chiến lược, rà soát và đánh giá vị trí, định hướng của khu công nghiệp trong việc thu hút vốn đầu tư.
  IV. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: Khu công nghiệp Phú Bài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
  - Phạm vi nghiên cứu:
  + Không gian: Nghiên cứu phân tích vốn đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào KCN Phú Bài tỉnh Thừa Thiên Huế do chính quyền địa phương cấp tỉnh thu hút.
  + Thời gian: Số liệu thứ cấp lấy từ các năm 2002 đến năm 2012.
  V. Kết cấu đề tài
  Gồm 3 chương với những nội dung chủ yếu sau:
  Chương 1: Cơ sở khoa học về thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài.
  Chương 3: Định hướng và giải pháp thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

  Xem Thêm: Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài - Thừa Thiên Huế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phú Bài - Thừa Thiên Huế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status