Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam Huế

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam Huế

  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
  NĂM 2013

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu 2
  3. Đối tượng nghiên cứu 2
  4. Phạm vi nghiên cứu 2
  5. Phương pháp nghiên cứu 3
  6. Kết cấu các chương 4
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 5
  1.1. Nhiệm vụ, ý nghĩa của kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất 5
  1.1.1. Nhiệm vụ, ý nghĩa của kế toán doanh thu 5
  1.1.2. Nhiệm vụ, ý nghĩa của kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 6
  1.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ doanh thu 7
  1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 7
  1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 13
  1.3. Kế toán giá vốn hàng bán 20
  1.3.1. Khái niệm 20
  1.3.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán 21
  1.3.3. Chứng từ kế toán 23
  1.3.4. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản 23
  1.3.5. Phương pháp hạch toán 24
  1.4.1. Khái niệm 25
  1.4.2. Chứng từ kế toán 26
  1.4.3. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản 26
  1.4.4. Phương pháp hạch toán 28
  1.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 29
  1.5.1. Khái niệm 29
  1.5.2. Chứng từ kế toán 30
  1.5.3. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản 30
  1.5.4. Phương pháp hạch toán 31
  1.6. Kế toán chi phí bán hàng 32
  1.6.1. Khái niệm 32
  1.6.2. Chứng từ kế toán 32
  1.6.3. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản 33
  1.6.4. Phương pháp hạch toán 34
  1.7. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 34
  1.7.1. Khái niệm 34
  1.7.2. Chứng từ kế toán 34
  1.7.3. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản 35
  1.7.4. Phương pháp hạch toán 36
  1.8. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 37
  1.8.1. Khái niệm 37
  1.8.2. Phương pháp xác định thuế thu nhập doanh nghiệp 37
  1.8.3. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản 37
  1.8.4. Phương pháp hạch toán 38
  1.9. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 38
  1.9.1. Khái niệm 38
  1.9.2. Phương pháp xác định kết quả kinh doanh 39
  1.9.3. Chứng từ kế toán 39
  1.9.4. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản 39
  1.9.5. Phương pháp hạch toán 40
  Chương 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ NAM HUẾ 41
  2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam Huế 41
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 41
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của Công ty 42
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 43
  2.1.4. Tình hình sử dụng lao động qua 3 năm (2010 - 2012) của Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam 45
  2.1.5. Tình hình tài sản và nguồn vốn qua 3 năm (2010 - 2012) của Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam 47
  2.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm (2010 - 2012) của Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam 50
  2.1.7. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam 53
  2.1.8. Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam 55
  2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam 56
  2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam 56
  2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam 66
  2.2.3. Kế toán doanh thu và chi phí tài chính tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam 69
  2.2.4. Kế toán thu nhập và chi phí khác tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam 72
  2.2.5. Kế toán chi phí bán hàng tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam 74
  2.2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam 77
  2.2.7. Kế toán chi phí thuế TNDN tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam 79
  2.2.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam 80
  Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ NAM HUẾ 84
  3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam 84
  3.1.1 Kết quả đạt được 84
  3.1.2. Một số hạn chế 87
  3.2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện về công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam 88
  3.2.1. Hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy kế toán 88
  3.2.2. Hoàn thiện công tác hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh 88
  3.2.3. Phương hướng nâng cao lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam 89
  KẾT LUẬN 93
  DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài

  Trong những năm qua, cơ chế quản lý kinh tế của nhà nước đã có những đổi mới sâu sắc và toàn diện tạo ra những chuyển biến tích cực cho sự tăng trưởng, phát triển nền kinh tế, đã từng bước chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, điều đó càng chi phối mạnh mẽ hoạt động của các doanh nghiệp trong một môi trường cạnh tranh mới.
  Để kinh doanh ổn định và phát triển, các doanh nghiệp luôn xem trọng và cải tiến bộ máy kế toán cho phù hợp với xu thế phát triển kinh tế. Bởi thông tin kế toán rất cần thiết cho nhà quản trị đề ra chiến lược và quyết định kinh doanh. Bộ máy kế toán sẽ xác định đúng nhu cầu cần huy động vốn, lựa chọn nguồn tài trợ, lựa chọn phương thức đòn bẩy kinh doanh để huy động vốn, để nguồn vốn bảo toàn và phát triển, nâng cao thu nhập của công ty.
  Kết quả kinh doanh là mối quan tâm hàng đầu của mỗi doanh nghiệp. Do vậy, để có thể đứng vững trên thương trường thì doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác bán hàng, có chiến lược bán hàng thích hợp cho phép doanh nghiệp chủ động thích ứng với môi trường nắm bắt cơ hội, huy động có hiệu quả nguồn lực hiện có và lâu dài để bảo toàn và phát triển vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Như thế doanh nghiệp mới có thể khẳng định vị thế trên một thị trường đang phát triển sôi động như Việt Nam hiện nay. Không những thế việc hạch toán doanh thu của doanh nghiệp cũng như việc xác định kết quả kinh doanh cung cấp thông tin cho nhà quản lý về hiệu quả,
  tình hình kinh doanh của từng đối tượng hàng hoá để từ đó có được những quyết định kinh doanh chính xác kịp thời và có hiệu quả.
  Vì vậy, sau những năm học tập, tìm hiểu về chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, và quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam, em càng nhận thấy được tầm quan trọng của công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh nên đã mạnh dạn chọn đề tài: Kế toán toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam Huế để làm đề tài khóa luận tốt nghiệp, với mong muốn được đi từ lý luận đến thực tiễn, thực tế quản lý và hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam Huế.
  Do hạn chế kiến thức của bản thân và thời gian học tập có hạn, vì vậy trong Khóa luận này chắc chắn không tránh khỏi sai sót. Em kính mong sự chỉ dẫn của quý thầy cô cùng các bạn để Khóa luận được hoàn thiện tốt hơn.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Đề tài này được thực hiện nhằm đạt được các mục đích sau:
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp sản xuất.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam Huế.
  - Đánh giá ưu điểm, nhược điểm về công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam Huế.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung, kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam Huế nói riêng.
  3. Đối tượng nghiên cứu
  Từ việc tìm hiểu về Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam Huế khóa luận tốt nghiệp đi sâu nghiên cứu tình hình kế toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam Huế.

  4. Phạm vi nghiên cứu

  - Phạm vi không gian: Tìm hiểu kế toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam Huế.
  - Phạm vi thời gian: Phân tích tình hình sử dụng lao động, tình hình tài sản và nguồn vốn, kết quả hoạt động qua 3 năm 2010 - 2012, tìm hiểu thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh lấy ví dụ minh họa trong tháng 12 năm 2012 của công ty Cổ phần Sợi Phú Nam Huế. Do hạn chế về nguồn số liệu vì vậy đề tài này tập trung phân tích số liệu về doanh thu bán hàng nội địa, không đề cập đến doanh thu bán hàng xuất khẩu nên cũng không đi tìm hiểu và phân tích số liệu về thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Để hoàn thành khóa luận này, em đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
  - Phương pháp nghiên cứu, tham khảo tài liệu: Đọc, tham khảo, tìm hiểu các giáo trình do các giảng viên biên soạn để giảng dạy, các sách ở thư viện và một số bài luận văn của khóa trước để có cơ sở cho đề tài nghiên cứu.
  - Phương pháp phỏng vấn: Được sử dụng trong suốt quá trình thực tập, giúp em giải đáp được những thắc mắc và hiểu rõ hơn về công tác kế toán tại Công ty, qua đó cũng giúp em tích lũy được những kinh nghiệp thực tế cho bản thân.
  - Phương pháp thu thập và xử lý số liệu: Được áp dụng để thu thập số liệu thô của Công ty, sau đó toàn bộ số liệu thô được xử lý và chọn lọc để đưa vào khóa luận một cách chính xác, khoa học, đưa đến cho người đọc những thông tin hiệu quả nhất.
  - Phương pháp thống kê: Dựa trên những số liệu đã được thống kê để phân tích, so sánh, đối chiếu từ đó nêu lên những ưu điểm, nhược điểm trong công tác kinh doanh nhằm tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục cho Công ty nói chung và cho công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh nói riêng.
  - Phương pháp kế toán: Kiểm tra việc hạch toán tại đơn vị có phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành của Bộ Tài chính hay không.
  + Phương pháp chứng từ: Là phương pháp phản ánh các hoạt động kinh tế tài chính phát sinh vào các bảng chứng từ kế toán phục vụ cho công tác kế toán và công tác quản lý.
  + Phương pháp tính giá các đối tượng kế toán: Là phương pháp kế toán sử dụng thước đo tiền tệ để xác định giá trị thực tế của đối tượng kế toán theo những nguyên tắc nhất định.
  + Phương pháp đối ứng tài khoản: Là phương pháp thông tin kiểm tra về sự vận động của tài sản, nguồn vốn trong quá trình kinh doanh theo mối quan hệ biện chứng được phản ánh trong mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh thông qua sử dụng hệ thống tài khoản kế toán.
  + Phương pháp tổng hợp và cân đối: Là phương pháp khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị hạch toán qua từng thời kỳ nhất định bằng cách lập các báo cáo có tính tổng hợp và cân đối như: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  - Phương pháp so sánh: Xác định mức độ tăng giảm của các chỉ tiêu qua các năm.
  6. Kết cấu các chương
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu đề tài gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Sợi Phú Nam Huế.
  Chương 3: Một số biện pháp nhằm thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Sợi Phú Nam Huế.

  Xem Thêm: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam Huế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam Huế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

: http:webtailieu.orgthreads242467-ke-toan-doanh-thu-va-xac-dinh-ket-qua-kinh-doanh-tai-cong-ty-co-phan-soi-phu-nam-hue.html

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status