Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá chính sách về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá chính sách về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô

  LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
  NĂM 2012

  MC LC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  TÓM TẮT iii
  MỤC LỤC . iv
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC BẢNG BIỂU . vii
  DANH MỤC PHỤ LỤC vii
  DANH MỤC HÌNH ẢNH viii
  CHƯƠNG 1: GII THIU . 1
  1.1 Bi cnh nghiên cu 1
  1.2 Vn đề nghiên cu . 2
  1.3 Mc tiêu, câu hi, đối tượng và phm vi nghiên cu . 4
  1.3.1 Mục tiêu của đề tài . 4
  1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu 4
  1.3.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 4
  1.4 Cu trúc ca nghiên cu . 5

  CHƯƠNG 2: KHUNG KHÁI NIM, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU VÀ
  NGUN TÀI LIU . 6
  2.1 Khái nim, đặc trưng ca tài chính vi mô và t chc tài chính vi mô . 6
  2.2 Phương pháp nghiên cu và khung phân tích 8
  2.2.1 Phương pháp nghiên cứu 8
  2.2.2 Khung phân tích . 8
  2.2.3 Các tiêu chí đánh giá 9
  2.3 Ngun tài liu và nghiên cu trước . 10
  2.4 Mt s mô hình hot động tài chính vi mô thành công trên thế gii . 11
  2.4.1 Ngân hàng Grameen – Bangladesh . 11
  2.4.2 Ngân hàng Rakyat Indonesia 11
  2.4.3 Ngân hàng CARD - Philippines 12
  2.5 Bài hc kinh nghim cho Vit Nam . 13
  v
  CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ MT S NI DUNG CA CÁC CHÍNH SÁCH
  HIN HÀNH V T CHC TÀI CHÍNH VI MÔ 14
  3.1 Ni dung đánh giá các chính sách v t chc tài chính vi mô 14
  3.1.1 Quá trình hình thành chính sách về tổ chức tài chính vi mô 14
  3.1.2 Nội dung đánh giá các chính sách tài chính vi mô 15
  3.2 Đánh giá điu kin thành lp và cơ cu ca t chc tài chính vi mô 16
  3.2.1 Điều kiện thành lập tổ chức tài chính vi mô 16
  3.2.2 Loại hình doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức 19
  3.3 Đánh giá chính sách v hot động ca t chc tài chính vi mô . 20
  3.3.1 Lãi suất 20
  3.3.2 Chính sách về phí . 23
  3.3.3 Các kênh huy động vốn 24
  3.3.4 Thuế thu nhập doanh nghiệp và các chính sách ưu đãi về thuế . 28
  3.4 Thc thi chính sách . 31

  CHƯƠNG 4: KIN NGH CHÍNH SÁCH 34
  4.1 La chn mô hình t chc tài chính vi mô . 34
  4.2 Ch th thành lp và cơ cu ca t chc tài chính vi mô 35
  4.3 Hot động ca t chc tài chính vi mô . 35
  4.3.1 Về Lãi suất . 35
  4.3.2 Huy động vốn . 36
  4.3.3 Chính sách thuế đối với hoạt động tài chính vi mô . 37
  4.4 Giám sát và thc thi chính sách 38
  4.5 Kết lun 38
  DANH MC TÀI LIU THAM KHO 40
  PH LC . 45


  GII THIU
  1.1 Bi cnh nghiên cu
  Nghèo đói và giải phóng con người khỏi sự nghèo đói, xoá bỏ bất bình đẳng trong tiếp cận các
  cơ hội xã hội là mối quan tâm chung của nhân loại. Việt Nam được Ngân hàng thế giới (WB)
  đánh giá đã có một chương trình giảm nghèo ấn tượng nhất trong lịch sử hiện đại: trong 16
  năm, từ 1992 đến 2008, giảm tỉ lệ nghèo đói từ 58% xuống 14,5%, mỗi ngày giải phóng 6.000
  người khỏi diện nghèo đói1. Đạt được kết quả đó ngoài tác động của tăng trưởng kinh tế còn
  nhờ vào các chính sách hỗ trợ tín dụng tạo việc làm, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn và
  các cơ hội giáo dục, y tế cho người nghèo của nhà nước.
  Do không có tài sản thế chấp, rủi ro vay nợ cao, nhu cầu vay nhỏ lẻ, người nghèo khó hoặc
  không thể tiếp cận với tín dụng chính thức từ các ngân hàng thương mại (NHTM). Bằng
  phương pháp đặc thù: chia nhỏ khoản nợ thành nhiều phần, trả đều trong nhiều kỳ (ngày, tuần,
  tháng) giúp người vay giảm áp lực nợ, hoàn thành tốt nghĩa vụ với bên cho vay, đồng thời tạo
  thu nhập nâng cao đời sống, tài chính vi mô (TCVM) thực sự trở thành một trong những cách
  tiếp cận để giảm nghèo đói hiệu quả. Trong lễ trao giải Nobel hoà bình năm 2006 cho giáo sư
  Muhammad Yunus và Ngân hàng Grameen (GB) do ông sáng lập, Uỷ ban Nobel của Na Uy
  nhận định: “Nền hòa bình bền vững không thể đạt được nếu phần lớn dân chúng không có
  phương cách thoát khỏi nghèo đói, tín dụng nhỏ là một trong những phương cách đó”2.
  Ở Việt Nam, TCVM được sử dụng như một phương pháp hiệu quả để giải quyết thất bại thị
  trường trong việc cung cấp vốn cho người nghèo. Cùng với sự ra đời của Ngân hàng Chính
  sách Xã hội (NH CSXH), sự tham gia của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  (NH NN&PTNT), hệ thống các quỹ tín dụng nhân dân (quỹ TDND), đặc biệt là việc du nhập
  mô hình hoạt động TCVM vào Việt Nam thông qua các TC TCVM chuyên nghiệp, các
  chương trình, dự án của các tổ chức chính trị - xã hội (TC CT-XH) và các tổ chức phi Chính
  phủ (NGO). Tính đến cuối năm 2010, các tổ chức này (chưa bao gồm NH NN&PTNT) cung
  cấp tín dụng cho khoảng 8,5 triệu người, với dư nợ cho vay khoảng 4,7 tỉ USD3.
  Với 2,58 triệu hộ nghèo và 1,53 triệu hộ cận nghèo tương ứng 11,76% và 9,58% dân số4, Việt
  Nam sẽ còn nhiều thách thức trong việc đưa họ thoát khỏi tình trạng nghèo đói. Trong đó, phát
  triển hệ thống các tổ chức TCVM an toàn, bền vững để phục vụ người nghèo góp phần đảm
  bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững là một giải pháp quan trọng, đồng thời là mục tiêu
  của Chính phủ Việt Nam5. Vì vậy xây dựng chính sách, tạo khuôn khổ pháp luật phù hợp
  nhằm thúc đẩy hoạt động này phát triển là hành động cần thiết của Nhà nước.
  1.2 Vn đề nghiên cu
  Nghị định 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 (NĐ 28) về tổ chức và hoạt động của các TC
  TCVM quy định: “Trong thời gian 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các tổ chức
  đang thực hiện hoạt động tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam phải tiến hành các thủ tục đề
  nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp Giấy phép theo các quy định tại Nghị định này hoặc
  chấm dứt hoạt động tài chính quy mô nhỏ” (Điều 37). Tuy nhiên, thời hạn 24 tháng đã qua,
  các tổ chức có hoạt động TCVM chưa được cấp giấy phép vẫn hoạt động bình thường và cũng
  không bị giải thể. Các tổ chức có hoạt động TCVM không hẳn là muốn vi phạm pháp luật,
  phải chăng trên thực tế tồn tại nhiều rào cản trong việc đăng ký và cấp giấy phép hoạt động
  TCVM. Ngày 15/11/2007, Nghị định 165/2007/NĐ-CP (NĐ 165) về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
  một số điều của NĐ 28 ra đời, đã sửa đổi, bổ sung Điều 37 NĐ 28 theo hướng: các tổ chức có
  hoạt động TCVM nếu không được cấp phép, vẫn có thể hoạt động với hai điều kiện: không
  nhận tiền gửi tiết kiệm tự nguyện và huy động tiết kiệm dưới mức 50% vốn tự có. Sự ra đời
  của NĐ 165 cùng một số Thông tư hướng dẫn thực hiện, cũng chỉ thúc đẩy cho hai tổ chức có
  hoạt động TCVM chuyển đổi tính đến tháng 3/2012. Phải chăng khung pháp lý hiện tại còn
  bất cập, chưa thực sự khuyến khích các tổ chức có hoạt động TCVM chuyển đổi thành TC
  TCVM chính thức. Hay lợi ích kỳ vọng mà họ có thể đạt được sau chuyển đổi không đủ bù
  đắp, tương đương, hoặc lớn hơn không đáng kể chi phí mà họ phải bỏ ra, bao gồm chi phí cơ
  hội, chi phí chuyển đổi hoặc thành lập mới, và nhiều loại chi phí và rủi ro khác.
  Theo các quy định hiện hành, các TC CT-XH, tổ chức xã hội (TC XH), tổ chức xã hội - nghề
  nghiệp (TC XH-NN), quỹ từ thiện (quỹ TT), quỹ xã hội (quỹ XH) và tổ chức phi chính phủ
  (NGO) Việt Nam là những chủ thể then chốt có đặc quyền lập TC TCVM. Điều này chỉ
  khuyến khích TCVM vì mục tiêu xã hội, hạn chế việc gia nhập thị trường TCVM vì mục đích
  thương mại, không khuyến khích các TC TCVM phát triển theo hướng bền vững về tài chính,
  hạn chế khả năng tiếp cận vốn của người nghèo qua kênh tín dụng chính thức khi hạn chế các
  chủ thể khác gia nhập ngành, đi ngược xu thế chung giảm dần sự tham gia của khu vực công,
  xã hội hoá các hoạt động phát triển cộng đồng. Với các quy định hiện hành, người hạn chế
  nguồn lực tài chính và chuyên môn về hoạt động tài chính, tín dụng được làm TCVM, người
  có nguồn lực và chuyên môn về tài chính sẽ bị hạn chế và không được làm một cách độc lập.
  Điều này cũng khuyến khích mở rộng chức năng cho các TC CT-XH khi cho phép và khuyến
  khích họ làm TCVM.
  Trong bối cảnh đó, Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 (Luật các
  TCTD) đã bổ sung các TC TCVM vào nhóm các tổ chức tín dụng. Việc xác lập địa vị pháp lý
  cho các tổ chức này bằng văn bản luật, đã tạo cơ sở nền tảng để các TC TCVM có điều kiện
  phát triển chuyên nghiệp và lâu dài.
  Tuy nhiên, các văn bản dưới luật quy định về tổ chức và hoạt động của các TC TCVM ra đời
  trước Luật các TCTD, được sử dụng như những cơ sở pháp lý đầu tiên của ngành TCVM. Vì
  vậy một số nội dung của các văn bản này còn bất cập với thực tế, mâu thuẫn với Luật các
  TCTD. Do đó việc đánh giá pháp luật về TCVM là cần thiết để đề xuất sửa đổi, bổ sung các
  văn bản này cho phù hợp với luật, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi, định hướng cho sự phát
  triển của lĩnh vực này. Đặc biệt là tạo ra cơ chế khuyến khích phát triển kênh cung cấp vốn
  cho người nghèo, góp phần tạo ra nhiều cơ hội hơn cho họ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, tự tạo
  việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống gia đình, giảm thiểu tình trạng nghèo đói trong
  xã hội.
  1.3 Mc tiêu, câu hi, đối tượng và phm vi nghiên cu
  1.3.1 Mc tiêu ca đề tài
  Đề tài sẽ phân tích những tác động của NĐ 28, NĐ 165 và các Thông tư hướng dẫn thực hiện
  về tổ chức và hoạt động của các TC TCVM đến các chủ thể đang thực hiện hoạt động TCVM.
  Minh hoạ bằng những đặc tính của hoạt động TCVM như chi phí giao dịch cao, rủi ro cao,
  thông tin bất cân xứng, khoản vay nhỏ lẻ cùng với những ràng buộc về thể chế đã cản trở các
  chủ thể tham gia vào lĩnh vực này như thế nào.
  Về mặt thể chế, Nhà nước nên ứng xử như thế nào đối với các tổ chức có hoạt động TCVM có
  đủ điều kiện nhưng không đăng ký chuyển đổi. Trên cơ sở lập luận, bằng chứng để đề xuất
  những điều chỉnh chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển hoạt động TCVM thông qua khuyến
  khích các chủ thể gia nhập ngành và thu hút các thành phần trong xã hội tham gia giảm nghèo
  thông qua cung cấp dịch vụ TCVM cho người nghèo, giảm “tín dụng đen” trong cộng đồng.
  Đồng thời chỉ ra các biện pháp, cách thức có thể giúp các TC TCVM bền vững về tài chính
  bên cạnh các mục tiêu xã hội.
  1.3.2 Câu hi nghiên cu
  Tác giả sẽ phân tích, tìm hiểu và trả lời câu hỏi: Những vướng mắc về mặt thể chế nào khiến
  các Quỹ xã hội, các chương trình, dự án đang thực hiện hoạt động TCVM không chuyển đổi
  thành TC TCVM theo quy định của Nhà nước?
  1.3.3 Đối tượng và phm vi nghiên cu
  Đối tượng: đối tượng nghiên cứu chủ yếu gồm các văn bản về tổ chức và hoạt động của các
  TC TCVM (NĐ 28; NĐ 165 và các Thông tư hướng dẫn), các quy định về lãi suất, thuế liên
  quan đến các tổ chức này. Minh họa bằng số liệu TCVM Việt Nam, số liệu của các tổ chức có
  hoạt động TCVM trong nước như Quỹ trợ vốn CEP (CEP), Quỹ tình thương (TYM), số liệu
  và thông tin về hoạt động của TC TCVM điển hình trên thế giới như GB.
  Phm vi: đề tài chỉ nghiên cứu, tìm hiểu những nguyên nhân nào làm cho các tổ chức có hoạt
  động TCVM đang tồn tại dưới hình thức quỹ XH, chương trình, dự án của các TC CT-XH
  (không bao gồm NH CSXH, hệ thống các Quỹ TDND, NH NN&PTNT) chưa đăng ký chuyển
  đổi thành TC TCVM chính thức. Mặc dù nhóm các tổ chức này được khuyến khích, tạo điều
  kiện và có cả biện pháp bắt buộc chuyển đổi thành TC TCVM chính thức.
  1.4 Cu trúc ca nghiên cu
  Tiếp theo Chương 1 đã trình bày trên, Chương 2 nêu rõ khái niệm, đặc trưng và một số quan
  điểm tiêu biểu về vai trò của TCVM; khung phân tích và phương pháp nghiên cứu; đồng thời
  nêu một số kinh nghiệm và cách thức tiếp cận TCVM của các nước thông qua một số mô hình
  tổ chức TCVM thành công trên thế giới, đồng thời nêu các nguồn tài liệu tham khảo của
  nghiên cứu. Chương 3 phân tích và đánh giá một số nội dung chọn lọc của các chính sách
  hiện hành về TCVM, minh họa và dẫn chứng bằng các phản ứng của CEP trong bối cảnh
  chính sách đó. Tác giả mô tả các tiêu chí đánh giá và phương pháp đánh giá chính sách, trên
  cơ sở đó để phân tích đánh giá một số khía cạnh quan trọng của các chính sách về tổ chức và
  hoạt động của các TC TCVM: địa vị pháp lý, cơ cấu tổ chức và sở hữu; lãi suất, chính sách
  thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và ưu đãi về thuế; tác động của các chính sách đối với
  khả năng tiếp cận người nghèo của các TC TCVM; Tác động của các chính sách đối với động
  cơ chuyển đổi của các tổ chức có hoạt động TCVM thuộc diện khuyến khích chuyển đổi thành
  TC TCVM chính thức, các chính sách đó tác động như thế nào đến sự phát triển của các TC
  TCVM. Đồng thời minh họa cho các phân tích lập luận bằng những hành động, phản ứng của
  CEP để thích ứng với các chính sách đó. Chương 4 gợi ý những điều chỉnh chính sách cần
  thiết nhằm thúc đẩy sự phát triển của hoạt động TCVM dựa trên những phân tích, lập luận
  trong các chương trước và đúc kết lại nội dung nghiên cứu.

  Xem Thêm: Đánh giá chính sách về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá chính sách về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status