Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nghiên cứu khả năng ứng dụng và phát triển dịch vụ Logistics tại công ty cổ phần vận tải và thuê tàu

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu khả năng ứng dụng và phát triển dịch vụ Logistics tại công ty cổ phần vận tải và thuê tàu

  MỤ C LỤ C
  DAN H MỤ C CÁ C K Ý HIỆ U VIẾ T TẮ T
  DAN H MỤ C CÁ C BẢN G BIÊU, Đ Ò THỊ, HÌN H V Ẽ
  M Ở Đ Ầ U Ì
  Chương ì: TỎN G QUA N V È LOGISTICS 4
  ì. Sự ra đời và phát triển của logistics 4
  Ì. Khái niệm về logistics 4
  2. Sự hình thành và phát triển cùa logistics 6
  3. Phân loại logistics 8
  3.1 Phân loại theo hình thức 8
  3.2 Phân loại theo quá trình l o
  3.3 Phân loại theo đối tượng hàng hóa l i
  li . Đặc điểm, vai trò và nội dung của logistics l i
  Ì. Đặc điểm logistics l i
  2. Va i trò của logistics 12
  2.1 Đ ố i vớ i nền kinh tế 13
  2.2 Đ ố i vớ i các doanh nghiệp sàn xuất 14
  2.3 Đ ố i vớ i cấc doanh nghiệp GNV T 17
  3. Nộ i dung của logistics 18
  3.1 Mua sắm vật tư 18
  3.2 Lưu kho và dự trữ 18
  3.3 Vận tà i và giao nhận 19
  3.4 Kho bãi và phân phối 19
  3.5 Hệ thống thông ti n 20
  3.6 Dịch v khách hàng 20
  III. Nhà cung cấp dịch v logistics và xu hướng phát triến thành nhà cung cấp
  dịch v logistics của các doanh nghiệp GNV T 21
  1. Khái niệm nhà cung cấp dịch v logistics LSP (Logistics Service Provider) .21
  2. Hệ thống dịch v do các LSP cung cấp 22
  3. M ô hình và những yếu tố cơ băn trờ thành nhà cung cấp dịch v logistics 24
  3.1 Phương tiện vận tà i 25
  3.2 Hệ thống kho bãi, nhà xưởng 26
  3.3 Nguồn nhân lực 27
  3.4 ứn g dụng công nghệ thông ti n trong quản lý 28
  3.5 Yếu tố khác 30
  4. X u hướng phát triển thành các LSP cùa các doanh nghiệp GNV T 31
  Chương li : THỰC TRẠNG V À KHẢ NĂN G ÁP DỤNG LOGISTICS TẠI
  CTCP VẬN TẢI V À THU Ê TÀU VIETFRACHT 33
  ì. Tổng quan thị trường dịch vụ logistics tại Việt Nam 33
  Ì. Hệ thống khuôn khổ pháp lý điều chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics
  tại Việ t Nam 33
  2. Thực trạng cung - củu dịch vụ logistics tạ i Việ t Nam 36
  2.1 Củu dịch vụ logistics tại Việt Nam 37
  2.2 Cung dịch vụ logistics tại Việt Nam 39
  li. Thực trạng áp dụng logistic s tại CTCP Vận tải và Thuê tàu Vietfracht 46
  1. Giớ i thiệu tồng quan về CTCP Vận tà i và Thuê tàu Vietíracht 46
  1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 46
  Ì . 2 C ơ cấu tổ chức và các dịch vụ Vietíracht cung cấp 48
  Ì . 3 Két quả kinh doanh của Vietíracht giai đoạn 2006 đến nay 50
  2. Thực trạng triển khai kinh doanh dịch vụ logistics tại CTCP vận tà i và thuê tàu
  Viettracht 56
  IU. Đánh gi á khả năng áp dụng logistỉcs tại CTCP Vận tá i và Thuê tàu
  Vietfracht 60
  1. Đánh giá các yếu tố cơ bàn trờ thành nhà cung cấp dịch vụ logistics của
  Vietíracht 60
  1.1 C ơ sờ vật chất 61
  Ì . 2 ứn g dụng công nghệ thông ti n 63
  1. 3 Nguồn nhân lực 65
  1.4 Vốn 65
  Ì . 5 Mạng lưới chi nhánh 66
  2. Tổng hợp SWOT khi ứng dụng và phát triển dịch vụ logistics tại
  Viettraeht 66
  2.1 Điểm mạnh 67
  2.2 Điểm yếu 67
  2.3 C ơ hội 68
  2.4 Thách thức 70
  Chương HI: ĐỊNH HƯ ỚN G V À GIẢI PHÁ P PHÁ T TRIỂ N DỊCH vụ
  LOGISTICS TẠ I CTC P VẬ N TẢ I V À THU Ê TÀ U VIETFRACH T 73
  ì. Quan điếm về ứng dụng và phát triển logistics tại CTC P Vận tải và Thuê
  tàu Vietíracht 73
  li . Một sỤ giải pháp đỤi với CTC P Vận tải và Thuê tàu ứng dụng và phát triển
  logistics 74
  Ì. Tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và từng bước đa
  dạng hóa các loại hình dịch vụ 74
  3. Đ ầ u tư ứng dụng công nghệ thông ti n và các phương pháp quàn trị hiện đại. 78
  4. Thành lập bộ phận marketing phát triển dịch vụ khách hàng 80
  5. Xây dựng và củng cữ mạng lưới đại lý tại nước ngoài 81
  6. Thực hiện chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 81
  7. Xây dựng quy trình làm việc cho các bộ phận, phòng ban, đảm bào sự liên kết
  chặt chẽ giữa các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp 82
  8. Xây dựng chiến lược liên kết vớ i một sữ công ty GNV T trong nước 83
  9. Giải pháp về huy động vữn 84
  HI. Một sỤ kiến nghị đỤi với Nhà nước và Hiệp hội liên quan 84
  Ì. Một sữ kiến nghị đữi vớ i Nhà nước 84
  2. Mộ t sữ kiến nghị đữi vớ i Hiệp hội liên quan 90
  KÉ T LUẬ N 93
  DAN H MỤ C TÀI LIỆ U THA M KHẢ O
  PH Ụ LỤ C

  Xem Thêm: Nghiên cứu khả năng ứng dụng và phát triển dịch vụ Logistics tại công ty cổ phần vận tải và thuê tàu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu khả năng ứng dụng và phát triển dịch vụ Logistics tại công ty cổ phần vận tải và thuê tàu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status