Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nghiên cứu đánh giá vai trò hoạt động nhượng tái bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimexx giai đoạn 2004-2008 và định hướng trong thời gian tới

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đánh giá vai trò hoạt động nhượng tái bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimexx giai đoạn 2004-2008 và định hướng trong thời gian tới

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU Ì
  CHƯƠN G ì : KHÁI QUÁ T CHUNG VỀ TÁI BẢO HIỂ M V À VA I TRÒ CỦA
  TÁI BẢO HIỂM Đ Ố I VỚ I CÔN G TY BẢO HIỂ M Gốc 3
  ì . KHÁI QUÁ T CHUNG VỀ TÁI BẢO HIỂ M 3
  1.1. Khái niệm tá i bảo hiểm 3
  1.2 . Các hình thức tá i bảo hiểm 4
  1.3 . Khái quát chung về tá i bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu 6
  li. HOợT ĐỘNG TÁI BẢO HIỂM 7
  2.1. Các phương pháp tá i bảo hiểm 7
  2. Ì . Ì . Tái bảo hiểm theo tỷ lệ 7
  2.1.2. Tái bảo hiểm phi tỷ lệ 9
  2.2. Hợp đồng tá i bảo hiểm 12
  2.2.1. Các loại hợp đồng tá i bảo hiểm 12
  2.2.2. Những vấn đề cơ bản trong hợp đồng tá i bảo hiểm 13
  2.3. Hoạt động tá i bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu 16
  IU. VA I TR Ò CỦA HOợT ĐỘNG NHƯỢNG TÁI BẢO HIỂ M Đ ố i VỚ I
  CÔN G TY BẢO HIỂ M Gố c 18
  3.1. Phân tán rủi ro, bảo vệ sự ổn định trong kinh doanh 18
  3.1.1. Phân tán rủi ro trê n phạm vi rộng 18
  3.1.2. Bảo vệ sự ổn định trong kinh doanh 19
  3.2. Nâng cao khả năng cạnh tranh 21
  3.2.1. Tăng khả năng chấp nhận bảo hiểm của công ty bảo hiểm 21
  3.2.2. Trợ giúp doanh nghiệp bảo hiểm non trẻ 22
  3.3. Tăng thêm doanh thu từ hoa hồng tá i bảo hiểm 24
  3.4. Các vai tr ò khác 25
  CHƯƠN G li : ĐÁN H GIÁ VA I TR Ò HOợT ĐỘNG NHƯ ỢN G TBH HÀN G HÓ A
  XNK Tợ I CÔN G TY CP BH PETROLIMEX (PJICO) GIAI ĐO ợ N 2004 -2008 27
  ì . TỔNG QUAN V Ê BẢO HIỂ M HÀN G HÓ A XNK CỦA PJICO 27
  1.1. Khái quát về PJICO 27
  1.2 . Tình hình hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Công ty 29
  1.3 . Tinh hình kinh doanh bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
  li. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG TBH HÀNG HÓA XNK TẠI
  PJICO GIAI ĐOẠN 2004-2008 35
  2.1. Tình hìn h chung về hoạt động nhượng TBH của Công ty giai đoạn 2004-2008 .35
  2.2 . Tinh hình nhượng TBH hàng hóa XNK của PJICO giai đoạn 2004-2008 39
  2.2.1. Tinh hìn h chung về nhượng TBH hàng hóa XNK giai đoạn 2004-2008 39
  2.2.2 . Đặc điểm cá c hợp đồng nhượng TBH hàng hóa XNK của PJICO 42
  2.2.3 . Kết quả hoạt động nhượng TBH hàng hóa XNK của PJICO giai đoạn
  2004-2008 46
  ni. ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG TBH HÀNG HÓA XNK /
  Đ Ố I VỦI HIỆU QUẢ KINH DOANH BH CỦA CÔNG TY 48
  3.1. Phân tá n rủi ro, bảo vệ sự ổn định trong kinh doanh 48
  3.1.1 . Mở rộng phạm vi phân tá n rủi ro 48
  3.1.2 . Bảo vệ sự ổn định trong kinh doanh 49
  3.2 . Nâng cao khả năng cạnh tranh 52
  3.2.1 . Tăng khả năng chấp nhận bảo hiểm 52
  3.2.2 . Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm 53
  3.3 . Tăng thêm doanh thu từ hoa hồng tá i bảo hiểm 55
  3.4 . Cấc vai tr ò khác 57
  CHƯƠNG HI: ĐỊNH HƯỦNG PHÁT HUY VAI TRÒ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG li
  TBH HÀNG HÓA XNK CỦA PJICO TRONG THỜI GIAN TỦI 59
  ì . ĐỊNH HƯỦNG HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG TBH HÀNG HÓA XNK TẠI PJICO
  TRONG THỜI GIAN TỦI 59
  1.1 . Định hướng đối với hoạt động bảo hiểm tại Công ty 59
  1.2 . Định hướng đối với hoạt động bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu 61
  1.3 . Định hướng đối với hoạt động nhượng tá i bảo hiểm hàng hóa XNK 62
  li. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA Đ ố i VỦI VAI TRÒ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG
  TÁI BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHAU CỦA PJICO 64
  2. Ì . Điểm mạnh 64
  2.2 . Điểm yếu 65
  2.3 . Cơ hội 66
  2.4 . Thách thức 67
  HI. MỘT số ĐỊNH HƯỚNG NHẰM PHÁT HUY VA I TR Ò HOẠT ĐỘNG
  NHƯỢNG TBH HÀN G HÓ A XNK CỦA PJICO 70
  3.1. Định hướng đối với Công ty 70
  3.1.1. Tăng cường quan hệ, hợp tá c hiệu quả vói các đối tá c nhận TBH 70
  3.1.2. Khuyến khích khách hàng mua bảo hiểm tẩi Công ty 71
  3.1.3. Có chính sách phất triển nhân sự hợp l ý 72
  3.1.4. Đẩy mẩnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác BH và TBH 73
  3.2. Kiến nghị đối với Hiệp hội bảo hiểm 74
  3.2.1. Tăng cường hợp tá c các công ty bảo hiểm trong nước 74
  3.2.2 . Đưa ra các chính sách phù hợp hướng dẫn các công ty BH hoẩt động hiệu quả 76
  3.3. Kiến nghị đối với Nhà nước 77
  3.2.1. Đưa ra các chính sách khuyến khích các công ty XNK mua BH trong nước 77
  3.3.2. Tăng cường giám sá t tìn h trẩng cẩnh tranh bảo hiểm không lành mẩnh 78
  3.3.3. Xây dựng chính sách hối đoái ổn định 79
  3.3.4. Hoàn thiện hệ thống pháp luật 80
  KẾT LUẬN 83
  TÀI LIỆ U THAM KHẢO 85

  Xem Thêm: Nghiên cứu đánh giá vai trò hoạt động nhượng tái bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimexx giai đoạn 2004-2008 và định hướng trong thời gian tới
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đánh giá vai trò hoạt động nhượng tái bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimexx giai đoạn 2004-2008 và định hướng trong thời gian tới sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status