Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam thông qua xây dựng văn hóa doanh nghiệp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam thông qua xây dựng văn hóa doanh nghiệp

  MỤC LỤC
  LỜ I M Ở ĐÀ U Ì
  CHƯƠN G Ì 3
  C ơ S Ở L Ý LUẬ N V È TÀI CHÍN H DOANH NGHIỆP V À QUẢ N TRỊ
  TÀI CHÍN H TRONG DOANH NGHIỆP 3
  ì. TÒN G QUAN V È TÀI CHÍN H DOANH NGHIỆP 3
  1. Khái niệm tà i chính doanh nghiệp 3
  2. Chức năng của tà i chính doanh nghiệp 4
  2.1. Chức năng phân phối 4
  2.2. Chức năng giám đốc bằng tiền 4
  2.3. Mồi quan hệ giữa hai chức năng 5
  3. Các mối quan hệ trong tà i chính doanh nghiệp 5
  3. ì. Các mối quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước 5
  3.2. Các mối quan hệ của doanh nghiệp với thị trường 6
  3.3. Các mối quan hệ phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp 7
  li . QUẢ N TRỊ TAI CHÍN H TRONG DOANH NGHIỆP' 8
  1 . Khái niệm quản trị tà i chính trong doanh nghiệp 8
  2. Vai trò của quản trị tà i chính trong doanh nghiệp 9
  3. Nội dung cơ bản về quản trị tà i chính trong doanh nghiệp l o
  3.1. Hoạch định tài chính 10
  3.2. Kiểm tra tài chính l i
  3.3. Quăn lý vốn luân chuyển 12
  3.3.1. Quản lý vốn cố định 12
  3.3.2. Quản lý vốn lưu động 13
  3.3.3. Quản lý vốn đỉu tư tài chính 14
  3.4. Phân tích tài chính 15
  3.4. ĩ. Cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích 16
  3.4.2. Phương pháp phân tích 17
  3.4.3. Nội dung phân tích tài chính 18
  3.4.4. Các nhóm chỉ tiêu tài chính 18
  3.5. Các quyết định đỉu tư tài chinh 24
  4. Các nguyên tắc trong quản trị tà i chính 24
  CHƯƠN G 2 27
  THỤ C TRẠN G TÀI CHÍN H V À CÔN G TÁ C QUẢ N TRỊ TÀI CHÍN H
  C A CÔN G T Y CÔN G TRÌN H HỢP TIÊN 27
  ì. GIỚI THIỆU Sơ LƯ Ợ C VÈ CÔN G TY CÔN G TRÌNH HỢP
  TIÊN " . 27
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 27
  2 . Chức năng, nhiệm vụ và bộ máy quản l ý của Công ty 28
  2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 28
  2.2. Bộ mảy quản lý của Công ty 29
  li . THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH VA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CỦA
  CÔN G TY TRONG NHỮNG NĂ M VốA QUA 32
  1. Công tá c hoạch định tà i chính của Công ty 32
  2 . Kiểm tra tà i chính 34
  3. Quản l ý vốn luân chuyển 36
  3.1. Quản lý von cố định 36
  3.2. Quản lý vốn lưu động 39
  3.3. Quản lý vốn đầu tư tài chính 42
  4 . Phân tíc h tà i chính 42
  4.1. Tài liệu phân tích 42
  4.2. Phân tích khái quát tình hình tài chinh của Công ty 47
  4.2.1. Phân tích tình hình diễn biến tài săn và kết cấu tài sản cù
  Công ty 47
  4.2.2. Phân tích kết cấu nguồn vốn, diễn biến nguồn vốn và tình
  hình sỷ dụng nguồn vốn của Công ty 49
  4.2.3. Phân tích tình hình hoạt động săn xuất kinh doanh của
  Công ty '. 50
  4.3. Phân tích các nhóm chỉ tiêu đặc trưng tài chính của Công ty.5\
  4.3.1. Nhóm chi tiêu về kết cấu tài chính (tỷ trọng nợ) 51
  4.3.2. Nhóm chỉ tiêu đặc trưng về hoạt động sản xuất kỉnh doanh,
  sỷ dụng các nguồn lực 53
  4.3.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán 56
  4.3.4. Nhóm chi tiêu đặc trưng về khả năng sinh lợi 58
  HI. ĐÁN H GIÁ CHUNG VÈ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
  TẠI CÔN G TY 60
  1. Những thành tựu và hạn chế trong hoạt động quản trị tà i chính
  của Công ty 60
  1.1. Tinh hình thực hiện mục tiêu tài chính năm 2008 61
  1.2. Những thành tựu đạt được 61
  1.3. Những hạn chế cần khắc phục 62
  2 . Những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị tà i chính của
  Công ty 63
  2.1. Nguyên nhân từ việc quản lý điều hành lãi suất 63
  2.2. Hạn chế của các yếu tố kỹ thuật 64
  2.3. Hạn chế trong trình độ và kình nghiệm quán lý 65
  CHƯƠN G 3 67
  GIẢI PHÁ P HOÀ N THIỆN CÔN G TÁ C QUẢ N TRỊ TÀI CHÍN H TẠI
  CÔN G T Y CÔN G TRÌN H HỢ P TIÊN ' 67
  ì. MỤ C TIÊU CHIẾN LƯ Ợ C TÀI CHÍN H CỦ A CÔN G T Y 67
  1. Tình hình biến động của thị trường trong tương lai 67
  1.1. Thị trường quốc tế. 67
  1.2. Thị trường trong nước 69
  2. Mục tiêu chiến lược tà i chính của Công ty 69
  li . MỘ T S Ò GIẢI PHẤP HOÀ N THIỆN CÔN G TÁ C QUẢ N TRỊ TÀI
  CHÍN H TRONG CÔN G T Y .ĩ . 70
  1. Hoàn thiện công tác hoửch định tà i chính của Công ty 71
  2. Tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động và kiểm tra tình hình sử
  dụng vốn lưu động 73
  3. Củng cố các mối quan hệ của Công ty 79
  3.1. Củng cố mối quan hệ giữa Công ty và Nhà nước 79
  3.2. Củng cố mối quan hệ của Công ty với thị trường tài chính 79
  3.3. Củng cố moi quan hệ giữa Công ty với các thị trường khác . 80
  3.4. Củng cố mối quan hệ trong nội bộ Công ty 81
  IU. MỘ T S Ô KIÊ N NGHỊ '. 82
  1. Đ ố i với Nhà nước 82
  LI. Thực hiện có hiệu quả luật doanh nghiệp 82
  1.2. Hoàn thiện hệ thống thuế 83
  1.3. Hoàn thiện chính sách tài chinh, tín dụng và chính sách vốn. 83
  1.4. Mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế 84
  7.5 . Tăng cường quản lý Nhà nước 85
  2. Đ ố i vói Bộ Tài chính 86
  KÉ T LUẬ N 87
  DANH MỤ C TÀI LIỆU THA M KHẢ O 89

  Xem Thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam thông qua xây dựng văn hóa doanh nghiệp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam thông qua xây dựng văn hóa doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status