Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kiểm toán trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Thực trạng và giải pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kiểm toán trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Thực trạng và giải pháp

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 3
  CHƯƠN G ì : MỘT số VÂ N Đ Ể LÝ LUẬN cơ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM
  TOÁ N 5
  ì . Giới thiệu chung 5
  /. Định nghĩa kiểm toán 5
  2. Bản chất và chức năng của kiểm toán
  2.1. Bàn chất 7
  2.2. Chức năng 8
  3. Đối tượng kiềm toán 10
  3.1. Thực trạng hoạt động tài chính
  3.2. Tài liệu kế toán
  3.3. Thực trạng tài sản và nghiệp vụ tủi chính
  3.4. Hiệu quả và hiện năng 1
  4. Phán loại kiềm toán 13
  4.ì. Phân loại kiểm toán theo bộ máy tổ chức:
  4.2. Cán cứ vào đối ĩượììg cụ thể
  4.3. Phán loại theo tính chu kỳ của kiểm toán
  4.4. Phân loại theo quan hệ pháp lý của kiếm toán
  4.5. Phân loại theo lĩnh vực cụ thể của kiểm toán
  5 . Các chuán mực kiểm toán 17
  5.1. Nhóm các chuẩn mực chung 18
  5.2. Các chuẩn mực kiểm toán chuyên ngành
  5.3. Các chuẩn mực bảo cáo 21
  li . ý nghĩa và tác dụng của kiêm toán 23
  IU. Quy trình và nội dung thực hiện một cuộc kiểm toán 27
  1. Các công việc thục hiện trưầc kiểm toán
  2. Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát 2
  3. Lập kê hoạch kiểm toán cụ thể. 2
  4. Thực hiện kế hoạch kiềm toán 29
  5 . Kết thúc cõng việc kiêm toán và lập báo cáo
  6. Công việc thực hiện sau kiểm toán
  CHƯƠN G li : THỚC TRẠNG CÔN G TÁC KIỂM TOÁ N TẠI CÁ C DOANH
  NGHIỆP C Ó VỐN ĐÂ U Tư NƯ Ớ C NGOÀI Ở VIỆT NAM 32
  ì . Một sô nét cơ bản về công tác tà i chính kế toán tại các doanh nghiệp có
  vốn đáu tư nước ngoài ở Việt Nam \1
  1. Nhũng đặc điểm cơ bản về công tác tài chính ké toán tại các doanh nghi
  von đầu tư nưầc ngoài 32
  2. Sự cấn thiết phải tiến hành kiểm toán ở các DNCVĐTNN 35
  li . Thực trạng công tác kiểm toán đôi vói các doanh nghiệp có vỏn đáu tư
  nước ngoài ở Việt Nam hiện nay 37
  /. Kiếm toán nội bộ tại các DNCVĐTNN 37
  ì.ì. Chức năng nhiệm vụ của KTNB 38
  1.2. Cơ cấu tố chức của KTNB 39
  13. Các giai đoạn chủ yếu cùa hoạt động KTNB tại các DNCVĐTNN 40
  Ì .4. Thực trạng tổ chức công tác KTNB tại các DNCVĐTNN 4
  2. Kiêm toán độc lập 47
  2.7. Quả trình hỉnh thành và phát triển 47
  2.2. Địa vị phấp lý, chức năng vai trò của kiểm toán độc lập
  2.3. Thực trạng công tác kiểm toán độc lập tại các DNCVĐTNN
  CHƯƠN G HI: MỘT số GIẢI PHÁP NÂN G CAO HIỆU QUẢ CÔN G TÁ C KIỂM
  TOÁ N TẠI CÁ C DOANH NGHIỆP C Ó VỐN ĐA U TƯ NƯ Ớ C NGOÀI 76
  ì . Các giải pháp vĩ m ô 76
  1. Hoàn thiện hệ thống chuợn mục kê toán và chuợn mực kiềm toán Việt Nam .
  2. Mở rộng quy mô đào tạo KTV với mục tiêu chương trình đào tạo thống nhất.
  3. Nâng cao địa vị pháp lý của mỗi loại hình kiêm toán trong hệ thống quản lý
  nước 87
  li. Các giải pháp vi m ô 92
  1. Ban hành qui trình chuợn cho một cuộc kiêm toán tại doanh nghiệp có vón đấ
  tư nước ngoài 92
  2. Nâng cao chất lượng của ké hoạch kiêm toán 93
  3. Nâng cao tính khoa học trong việc ghi chép của KTV 94
  4. Xây dụng hệ thống kiểm toán nội bộ 96
  5. Đổi mói cõng tác tuyển chọn cán bộ và có chính sách đãi ngộ tốt đôi vói KTV
  6. Hình thành trung tám nghiên cứu kiểm toán và các tổ chức hội nghé nghiệp .
  7. Nâng cao hiếu biết và nhận thức của DNCVĐTNN vé vai trò và lợi ích của
  toán 98
  KẾT LU
  N 99
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

  Xem Thêm: Kiểm toán trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiểm toán trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status