Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hệ thống phân phối trong hoạt động logistics ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hệ thống phân phối trong hoạt động logistics ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CH Ữ VIẾT TẮT
  DANH SÁCH Sơ ĐÒ, BẢNG BIỂU
  LỜI M Ở ĐÀ U Ì
  CHƯƠN G ì : KHÁI QUÁ T CHUNG V É HỆ THÔN G PHẢN PHÔI
  TRONG HOẠT ĐỘNG LOGISTICS 4
  ì . Tổng quan về logistics 4
  1. Khái niệm về logistics 4
  1.1. Định nghĩa 4
  Ì .2. Đặc điểm cơ bản của logistics 6
  1.2.1. Logistics là tổng hợp các hoạt động cùa doanh nghiệp trên các khía
  cạnh chính, đó là logistis sinh tồn, logistis hoạt động và logistis hệ thống
  1.2.2. Logistics là sự phát triển cao, hoàn chình cùa dịch vụ giao nhận vận tải,
  vận tải giao nhận gàn Hển và năm trong logistics 8
  1.2.3. Logistics là sự phát triển toàn diện và khéo léo của vận tải đa phương
  thức 9
  1.2.4. Logistics có chức năng hỗ trợ các hoạt động của doanh nghiệp 10
  1.2.5. Logistics là một ngành dịch vụ ỷ ỷ
  1.3. Các giai đoạn hình thành và phát triển l i
  1.3.1. Giai đoạn thử nghiệm (những năm 50- 60 của thế kỷXX) li
  1.3.2. Giai đoạn khởi động (những năm 70 của thế kỷ XX) 12
  1.3.3. Giai đoạn phát triển (những năm 80 - 90 của thể kỳ XX) 12
  LÌA. Giai đoạn hưng thịnh (những năm 90 của thể kỷXXđến nay) 12
  2. Các yếu tố cơ bản của logistics 12
  2.1 . Vận tải 1 3
  2.2. Marketing 13
  2.3. Phân phối 14
  2.4. Quàn trị 16
  2.5. Các yếu tố khác 16
  3. Vai trò của logistics 17
  3.Ì. Vai trò của logistics đối với nền kinh tế 18
  3.1.1. Góp phân phán bô hợp lý nguồn lực sản xuất, thúc đẩy sự phát triển ổn
  định của nền kinh tể 18
  3.1.2. Thay đôi và hoàn thiện dịch vụ vận tải 18
  3.1.3. Tác động mạnh đến việc tiếp cận thị trường thế giỉi, đầy mạnh xuất
  khẩu 18
  3.1.4. Nâng cao khả năng cạnh tranh của quắc gia ỉ 9
  3.2. Va i trò của logistics đối vớ i doanh nghiệp 20
  3.2. ì. Hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định chính xác trong hoạt động sản xuất
  kinh doanh 20
  3.2.2. Tiết kiệm chi phí. 20
  3.2.3. Tối đa hoa lợi nhuận 21
  3.2.4. Thoa mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng 21
  li . PHÂ N PHỐI TRONG HOẠT ĐỘNG LOGISTICS 21
  Ì. Định nghĩa và mục tiêu của việc phân phối hàng hoa 22
  1.1. Định nghĩa phân phối 22
  Ì .2. Mục tiêu của phân phối 22
  1.2.1. Thoa mãn tối đa nhu cầu khách hàng 22
  1.2.2. Giảm chi phí phân phối đến mức hợp lý 23
  2. Cấu trúc và phân loại hệ thống phân phối hàng hoa 24
  2.1. Cấu trúc hệ thống phân phối 24
  2.2. Phân loại hệ thống phân phối hàng hoa 25
  3. Các yếu tố cơ bản của việc phân phối hàng hoa hữu hình và mố i Hên hệ
  giữa các yếu tố đó 26
  3.1. Quản lý chuỗi liên quan tớ i hàng dự trữ 26
  3.1.1. Vai trò cùa dự trữ 26
  3.1.2. Mối quan hệ giữa quản lý chuôi liên quan tỉi hàng dự trữ, vận chuyển
  hàng và phân phối 27
  3.1.3. Quàn lý kho 29
  3.2. Vận tải: 31
  3.2.1. Mối liên hệ giữa vận tải và hệ thống kho bãi 32
  3.2.2. Moi liên hệ giữa vận tải với phân phối 33
  3.3. Quản l ý thông tin 33
  4. Vai tr ò của phân phối trong hoạt động logistics 35
  4.1. Đối với nền kinh tế 35
  4.1. ỉ. Giải quyết các mâu thuẫn vốn có của nền kinh tế 36
  4.1.2. Phát triển nền kinh tế theo hướng chuyên môn hoa 3
  4.2. Đối với doanh nghiệp 37
  4.2.1. Hỗ trợ những nhà sản xuất không có đù khá năng tài chỉnh 37
  4.2.2. Tiết kiệm chi phí 37
  4.2.3. Tăng vốn đầu tư cho kinh doanh 37
  4.2.4. Nâng cao hiệu quả kinh doanh 38
  4.2.5. Mở rộng th trường 38
  4.2.6. Giảm khối lượng công việc 39
  CHƯƠN G li : THỰC TRẠNG HỆ THỐNG PHÂ N PHỔI TRONG
  HOẠT ĐỘNG LOGISTICS Ở VIỆT NAM 40
  ì . Thực trạng hoạt động cung cấp dịch vụ logistics trong thòi gian qua 40
  Ì. Tính hiệu quả trong việc phối hợp thực hiện các thủ tục hải quan 41
  2. Chất lượng cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động
  logistics và vận chuyển 42
  3. Sự dễ dàng cho việc lưu thông hàng hóa quốc tế 42
  4. Năng lực của các nhà cung cấp dẫch vụ logistics trong nước 43
  5. Khả năng truy cập tìn h trạng của hàng hóa qua mạng 43
  6 . Chi phí Logisitcs 44
  7 . Thời gian vận chuyển 44
  li . Thực trạng thị trường bán lẻ Việt Nam 44
  1. Sức hấp dẫn của thẫ trường bán lẻ Việt Nam 44
  2. Thực trạng của hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam 49
  2.1. Đặc điểm của hệ thống phân phối hàng hóa Việ t Nam 49
  2.2. Tốc độ tăng trưởng của ngành kinh doanh bán lẻ 51
  HI . Đánh giá sự phát triể n của của hệ thống phân phố i tron g hoạt động
  logistics ờ Việ t Nam 52
  1. Thực trạn g hệ thống phân phố i tron g hoạt động logistics của các công
  t y cung cấp dịch vụ logistics bên th ứ 3 52
  2. Thực trạn g hệ thống phân phối của các doanh nghiệp t ự làm logistics 60
  2.1. Các doanh nghiệp tự làm một hoặc một sổ khâu trong hệ thống phân phối
  logistics 61
  2.2. Doanh nghiệp tự làm tất cả các khâu trong hệ thống phân phối logistics 64
  IV. ThuỘn lọ i và khó khăn tron g việc phát triể n hệ thống phân phố i tron g
  hoạt động logistics ở Việ t Nam 65
  Ì . ThuỘn lợi 65
  2. Khó khăn 66
  CHƯƠN G HI : MỘ T S Ố GIẢ I PHÁ P NHẰ M PHÁ T TRIỀ N H Ệ THÕN G
  PHÂ N PHỐ I TRON G HOẠ T Đ ỘN G LOGISTIC S Ở VIỆ T NA M 68
  ì . Giả i pháp v i m ô 68
  1. Hoàn thiện từng khâu trong hệ thống phân phối của logistics 68
  Ì. Ì .Đối vớ i doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics 68
  1.2. Đ ố i vớ i doanh nghiệp tự làm logistics 70
  2. Phát triển liên kết 70
  2.1. Liên kết trong nộ i bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp 70
  2.2. Liên kết giữa các thành viên trong hệ thống 71
  2.2.1. Liên kết giữa các nhà cung cấp dịch vụ logistics 71
  2.2.2. Liên kết giữa các doanh nghiệp phân phôi 71
  li . Giả i pháp vĩ m ô 73
  Ì. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng logistics 73
  1.1. Đ ầ u tư phát triển kết cấu hạ tầng và phương tiện kỹ thuỘt cùa ngành giao
  thông vỘn tải 73
  12. Phát triển cơ sờ hạ tầng công nghệ thông ti n 75
  2. Tăng cường nhận thức 76
  3. Có chính sách phát triển nguồn nhân lực 76
  4. Hoàn thiện hệ thống pháp luật và có cơ chế chính sách phù hợp nhằm tạo
  môi trường thuận lợ i và ổn định cho phân phối trong hoạt động logistics 77
  4.1. Xây dựng chiến lược phát triển logistics và có chính sách khuyến khích
  đầu tư phát triển phân phối trong logistics tại Việ t Nam 78
  4.1.1. Xây điêng chiến lược phát triển ỉogistics 78
  4.1.2. Chính sách khuyến khích đầu tư phát triển hệ thống phân phối trong
  hoạt động logistics tại Việt Nam 79
  4.2. Tăng cường công tác quản l ý hoạt động phân phối trong logistics 81
  4.3. C ó chính sách phát triển thương mại phù hợp và khéo léo 81
  4.3. ỉ. Dôi mới công tác quy hoạch phát triển thương mại 81
  4.3.2. Có chính sách khéo léo trong vấn để cáp phép kinh doanh 82
  KÉT LUẬN 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 8 8

  Xem Thêm: Hệ thống phân phối trong hoạt động logistics ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hệ thống phân phối trong hoạt động logistics ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status