Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Chính sách quản lý ngoại hối của ngân hàng nhà nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế - Thực trạng và giải pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chính sách quản lý ngoại hối của ngân hàng nhà nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế - Thực trạng và giải pháp

  MỤ C LỤ C
  LỜI NÓI ĐÀ U Ì
  CHƯƠN G 1: L Ý LUẬ N c ơ BẢN V È NGOẠI HÓ I V À QUẢN L Ý
  NGOẠI HỐI TRONG ĐIÊU KIỆN HỘI NHẬP KINH T É QUÓ C TẾ. . 3
  1.1 . Lý luận cơ bản về ngoại hối 3
  LI.ỉ. Khái niệm ngoại hôi 3
  1.1.2 Tỷ giá hôi đoái 4
  1.1.2.1 Khái niệ m tỷ giá hố i đoái: 4
  Ì. Ì .2.2 Các nhận tố ảnh hường đến tỷ giá: 4
  1.1.2.3 Các chế độ tỷ giá 8
  /. 1.3 Thị trường ngoại hối lo
  1.1.3.1 Khái niệ m thị trường ngoại hố i 10
  1.1.3.2 Đ ặ c điếm của thị trường ngoại hố i lo
  1.1.3.3 Chủ the tham gi a thị trường ngoại hố i 12
  Ì. Ì .3.4 Chức năng của thị trường ngoại hố i 18
  1. 2 Quản l ý ngoại hối hối trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 19
  1.2. Ì Khái niệm cùa quản lý ngoại hôi /9
  1.2.1.1 Khái niệ m 19
  1.2.1.2 Mụ c đích của quàn lý ngoại hố i 20
  1.2.2. Đối tượng và chù thê quản lý ngoại hôi 24
  1.2.3 Nội dung của chế độ quản lý ngoại hôi 24
  1.2.4. Các cổng cụ quản lý ngoai hối: 25
  CHƯƠN G 2: THỰ C TRẠN G QUẢN L Ý NGOẠI HÓ I CỦ A VIỆT NAM
  TRONG QU Á TRÌN H HỘI NHẬP KINH T É QUỐ C T É 27
  2. 1 Thực trạng quản l ý hối đoái ca Việt Nam trong thòi gian qua 27
  2.1. ỉ Giai đoạn trước thời kỳ đói mới chính sách quản lý tiên tệ - ngân
  hàng (trước năm 1988) 27
  2.1.1.1 Bối cảnh nền kinh tế Việt Nam 27
  2.1.1.2 Chính sách quản l ý ngoại hối của Nhà nước trong thời kỳ này:28
  2.1.2 Giai đoạn 1988 - ỉ998: 31
  2.1.2.1 Bối cảnh kinh tế: 31
  2.1.2.2 Chính sách QLNH thời kỳ 1988 - 1998 32
  2.1.2.3 Đánh giá chính sách QLNH giai đoạn 1988 - 1998 41
  2.1.3 Chính sách Quản lý ngoại hối của NHNN từ năm 1999 đến nay -
  Thời kỳ hội nhập sâu vào nền kinh tế thê giới 46
  2.1.3.1 Bối cảnh kinh tế 46
  2.1.3.2 Nội dung chính sách quản l ý ngoại hối 47
  2.1.3.3 Đánh giá chính sách QLNH giai đoạn 1999 đến nay 63
  CHƯƠN G 3: MỘ T S Ò GIAI PHÁ P NHẮ M NÂN G CAO HIỆU QU Ả
  QUẢN L Ý NGOẠI HÓ I CỦ A NGÂ N HÀN G NH À NƯ Ớ C VIỆT NA M
  TRONG ĐIÊU KIỆN HỘI NHẬP KINH T Ế QUỐ C T Ẻ 72
  3. 1 Kinh nghiệm quản l ý ngoại hối của một số nưặc trên thế giặi và bài
  học kinh nghiệm cho Việt Nam 72
  3.1. ỉ Kinh nghiệm quản lý ngoại hối của một sô nước trên thê giới 72
  3.1.2 Bài học kinh nghiệm cho NHNN Việt Nam 76
  3. 2 Yêu cầu đặt ra đối vặi chính sách quản l ý ngoại hối của Ngân hàng
  Nhà nưặc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 78
  3.2.1 Tác động của hội nhập kinh tê quác tê đèn chính sách quản lý ngoại
  hối của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian tới 78
  3.2.2 Yêu cầu đặt ra đoi với chính sách quản lý ngoại hôi cùa Ngân hàng
  Nhà nước trong thời gian tới 80
  3. 3 Quan điểm, định hưặng để nâng cao chất lượng quản l ý ngoại hối82
  3.3. Ì Định hướng đoi mới quản lý ngoại hối 82
  3.3.2 Quan diêm nâng cao chát lưng quản lý ngoại hôi 83
  3. 4 Một số giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng quản l ý ngoại hối của
  NHNN 85
  3.4. Ì Hoàn thiện khuôn khô pháp lý vẻ quàn lý ngoại hói đê tạo hành la
  pháp lý ôn định chi hoạt động ngoại hôi 85
  3.4.2 Điều hành chính sách tỷ giá theo hướng ngày càng linh hoạt hơn,
  bám sát quan hệ cung cẩu ngoại tệ trên thị trường. 85
  3.4.3 Hoàn thiện và phát triển thị trường ngoại tệ liên ngán hàng
  3.4.4. Hoàn thiện chính sách quản lý dự trữ ngoại hối, đa dạng hóa ng
  tệ dự trữ quốc gia và sử dụng nguứn ngoại hôi có hiệu quả 86
  3.4.5 Hình thành Chiến lược về tiến trình chuyển đôi đứng tiền Việt N
  88
  3.4.6 Quản lý hoạt động của thị trường ngoại hôi không có tô chức 8
  3.4.7 Thực hiện chính sách đa ngoại tệ 89
  3.4.8 Kiểm soát chất lượng sử dụng von, khả năng hóp thụ vòn của nên
  kinh tế. 90
  KẾ T LUẬ N 91
  DANH MỤ C TÀI LIỆU THA M KHẢ O 93

  Xem Thêm: Chính sách quản lý ngoại hối của ngân hàng nhà nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế - Thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách quản lý ngoại hối của ngân hàng nhà nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế - Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status