Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động du lịch quốc tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động du lịch quốc tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2020

  MỤC LỤC
  Lời mở đầu Trang
  CHƯƠNG 1 : Sự CẦN THIẾT PHẢI ĐAY MẠNH HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
  QUỐC TẾ (DLQT) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH
  (TP.HCM) TỪ NAY ĐEN NĂ M 2020 . Ì
  1.1 . Lý luận chung về DLQT. Ì
  1.1.1. Khái niệm, chức năng, đặc điểm, các hình thức của DLQT và sản phẩm
  DLQT. 1
  Ì . Ì .2 . Vai tò, ị tr í DLQT trong phát triển kinh tế quốc dân 7
  1.1.3 . Tổ chức không gian- lãnh thổ DLQT 12
  Ì . Ì .4 . Vai tr ò của Nhà nước trong cải thiện môi trường kinh doanh DLQT. 15
  1.2.Nhữh g tiền đề tất yếu khách quan phát triển th ị trường DLQT. 17
  13. Sự cạn thiết phải đẩy mạnh hoạt động DLQT TPHCM. 19
  1.3.1. Phát huy cao hơn nữa tiềm năng, lợi thế phát triển DLQT TPHCM và của cả
  nước. 19
  1.3.2. Nâng cẳo vai ứò "động lực" của HĐDLQ T trong điều kiện phát triển mới
  của TPHCM 24
  1.3.3. Khẳng định vị tr í kinh tế "mũi nhọn" của ngành DLQT trong chuyển dịch
  nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng lợi thế hóa-hiện đẳi hóa của TPHCM và cả nước 24
  1.3.4. Đảm bảo hiệu quả trong hội nhập du lịch khu vực và toàn cầu của TPHCM 25
  1.3.5. Duy tr ì tín h bền vững của môi trường DLQT trong điều kiện KTTT "mở" 25
  Ì .3.6. Chủ động tẳo nhiều nhân tố tích cực hơn nữa để thúc đẩy DLQT phát triển
  từ cơ chế, chính sách tổ chức quản lý , khuyến khích DLQT của Nhà nước, Chính
  phủ các cấp 26
  CHƯƠNG 2 : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Quốc
  TẾ (DLQT) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH
  (TPHCM) TRONG 15 NĂM QUA (1986 - 2000) 27
  2.1. Thực trạng hoạt động DLQT TPHCM 27
  2. Ì. Ì. Đánh giá kết quả kinh doanh 27
  2. Ì. 1.1. Số lượt khách DLQT 27
  2.1.1.2. Cơ cấu khách DLQT 31
  2.1.1.3. Doanh thu từ hoạt động DLQT 33
  2. Ì. Ì .4. Mạng lưới kinh doanh dịch vụ DLQT 36
  2.1.1.5. Hệ thống doanh nghiệp du lịch (DNDL) 42
  2.1.2. Đánh giá tình hình tổ chức quản lý hoạt động DLQT của Nhà nước,
  phủ trên địa bàn TPHCM 45
  2. Ì .2. Ì. Bộ máy tổ chức hành chính quản lý ngành du lịch trên địa
  2. Ì .2.2. Công tác định hướng đối với hoạt động DLQT 48
  2.1.2.3. Công tác tổ chức phối hợp, liên kết ngành - lãnh thổ DLQT 49
  2. Ì .2.4. Công tác kiểm soát, thanh ưa hoạt động DLQT 51
  2. Ì .2.5. Hỗ trợ hoạt động DLQT đối với các doanh nghiệp du lịch 52
  2.1.3. Đánh giá tình hình hỗ trợ của các tổ chức chính phủ, phi chín
  ngoài nước đối với mồ rộng và phát triển hoạt động DLQT TPHCM 53
  2.1.3.1. Các chính sách khuyến khích phát triển DLQT của Nhà nước, Chính
  Việt Nam 53
  2.1.3.2. Sự hỗ trợ phát triển DLQT của các tổ chức Chính phủ, phi Chín
  ngoài 54
  2.2. Nhận xét chung. 55
  2.2. Ì. Thuận lợi, kết quả và nguyên nhân. 55
  2.2.2. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân. 57
  CHƯƠN G 3:
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Quốc
  TẾ (DLQT) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÔ Hồ CHÍ MINH
  (TPHCM) TỪ NAY ĐEN NĂM 2020 59
  3.1. Dựbáo về triển vọng phát triển hoạt động DLQT TPHCM 59
  3. Ì. Ì. Xu thế phát triển thị trường DLQT khu vực và toàn cầu đến năm 20
  3.1.2. Kinh nghiệm của một số nước điển hình tại khu vực (NICs, NAICs, Tru
  Quốc) trong thu hút khách DLQT. 60
  3.1.3. Những điều kiện thuận lợi và khó khăn về đón tiếp khách DLQT ở TPH
  trong những năm sắp tới. 63
  3. Ì .4. Quan điểm của Đụng, Nhà nước Việt Nam trong phát biển DLQT từ na
  năm 2020. 66
  3.2. Mục tiêu, phương hư&ng phát triển hoạt động DLQT TPHCM từ nay
  năm 2020 68
  3.2.1. Quan điểm lựa chọn phương án hợp lý về phát triển DLQT. 68
  3.2.2. Mục tiêu phấn đấu 70
  3.2.3. Các phương hướng thực hiện: 74
  3.3. Một số gii pháp dẩy mạnh hoạt động DLQT TPHCM. 75
  3.3.1. Các giụi pháp chiến lược. 75
  3.3.1.1. Nâng cao nhận thức toàn diện về vai trò, vị trí mới của hoạt động
  3.3.1.2. Quán triệt quan điểm của Đụng và Nhà nước trong xây dựng và triển k
  Quy hoạch tổ chức lãnh thổ du lịch, chiến lược phát triển DLQT theo mục tiêu
  "nhanh và bền vững ". 76
  3.3.1.3. Hiệu lực hóa cơ chế, chính sách quụn lý và khuyên khích DLQT
  với đặc điểm, tiềm năng, lợi thế riêng của TPHCM. 77
  3.3.1.4. Tập trung ưu tiên đầu tư vốn, Công nghệ-Thông tin để hiện đại hóa
  lưới kinh doanh, tăng tính tiện ích của cơ sở vật chất-kỹ thuật-hạ ủng du lịch
  cấp các Tuyến, Điểm và Khu du lịch, tá i tạo và làm giàu môi trường DLQT
  TPHCM 79
  3.3.1.5 . Phát triển nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp hóa cao. 81
  3.3.1.6 . Nâng cao tính độc đáo, hấp dẫn của sản phẩm trê n cơ sở đa dạng hóa các
  loại hình dịch vụ DLQT, đồng thời thực hiện linh hoạt hóa gi á cả để kéo dài tính
  mùa vụ 82
  3.3.1.7 . Đơn giản hóa các thủ tục xuất nhừp cảnh, thanh toán hàng - tiền, đảm bảo
  độ an toàn cao đối với thân thể, tà i sản của khách DLQT. 83
  3.3.1.8 . Tăng cường khai thác tối đa thị trường du lịch trong và ngoài nước. 84
  3.3.1.9 . Cải thiện môi trường kinh doanh DLQT, hỗ ừỢ xây dựng các từp đoàn
  mạnh, phát triển rộng mạng lưới "vệ tinh" các DN vừa và nhỏ, các làng nghề truyền
  thống. 85
  3.3.1.10 . Tăng lợi thế cạnh tranh liê n kết theo ngành - lãnh thổ du lịch, trong và
  ngoài nước. 87
  3.3.2 . Các giải pháp trước mắt: 87
  3.3.2.1 . Đối vói UBND TPHCM, sở Du lịch và các sở, Ban, Ngành hữu quan 87
  3.3.2.2 . Đối với các ĐND L TPHCM 90
  3.3.3 . M ô hình tổ chức phối hợp đồng bộ về đẩy mạnh hoạt động DLQT TPHCM
  từ nay đến năm 2020 theo Ma trừn SWOT 94
  3.4 . Một số kiến nghị đối với Nhà nước, Chính phủ 97
  3.4 . Ì . Đối với Trung ương 97
  3.4.2 . Đối với UBND TPHCM, các Sơ; Ban, Ngành hữu quan: 98
  Kết luừn
  Phụ lục
  Danh mục tà i liệu tham khảo cần thiết.

  Xem Thêm: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động du lịch quốc tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động du lịch quốc tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status