Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong cơ cấu giá trị sản phẩm trong khu chế xuất Linh Trung

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong cơ cấu giá trị sản phẩm trong khu chế xuất Linh Trung

  Mục LỊJC
  PHẦN MỞ ĐẦU Ì
  ì . Tính cấp thiết của đề tà i Ì
  li . Mục đích nghiên cứu Ì
  IU. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 2
  IV. Tình hình nghiên cứu và những đóng góp của luận văn 2
  V. Phương pháp nghiên cứu 3
  VI. Bố cục luận văn 4
  CHƯƠNG ì: VẤN ĐỀ NỘI ĐỊA HÓA VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC NÂNG
  CAO T ị L Ệ NỘI ĐỊA HÓ A TRONG cơ CẤU SẢN PHÀ M CỦ A KH U
  CH Ế XUẤ T 5
  1.1. KHU CHẾ XUẤT VỚI VẤN ĐỀ NỘI ĐỊA HÓA 5
  1.1.1 . Lịch sử hình thành và phát triển của khu chế xuất 5
  1.1.2 . Khái niệm khu chế xuất 6
  1.1.3 . Đặc điểm khu chế xuất và sự ảnh hưởng của chúng đến khả năng nội
  địa hóa sản phẩm của các doanh nghiệp trong khu chế xuất 7
  1.1.4 . Vấn đề nội địa hóa 8
  1.1.4.1 . Bàn về vấn đề nội địa hóa 8
  Ì . Ì .4.2 . Khái niệm về tỷ lệ nội địa hóa 9
  1.2. VAI TRÒ CỦA VIỆC NÂNG CAO Tị LỆ NỘI ĐỊA HÓA SẢN PHÀM CỦA
  KHU CHÊ XUẤT - - l i
  1.2.1 . Đối với nước chủ nhà — 1 1
  1.2.2 . Đ ố i với chủ đầu t ư 13
  1.3 . KINH NGHIỆM CỦA MỘT số NƯỚC TRONG KHU vự c VỀ VIỆC ĐA Y
  MẠNH Tị LỆ NỘI ĐỊA HÓ A TRONG cơ CÂ U GIÁ TRỊ SẢN PHÀ M KHU
  CHÊ XUẤT 13
  1.3.1. Kinh nghiệm của Đài Loan 14
  1.3.2 . Kinh nghiệm của Hàn Quốc 15
  1.3.3 . Những bài học rút ra từ kinh nghiệm thành công của các nước tronơ
  việc nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong sản phẩm xuất khẩu từ KCX -19
  CHƯƠN G li : ĐÁN H GIÁ TH Ự C TR Ạ N G T ị L Ệ NỘI ĐỊA HÓ A TRONG
  GIÁ TRỊ SẢN PH Ẩ M TẠI KC X LINH TRUNG------ - „- 21
  2.1 . VÀI NÉT VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHU CHÊ XUẤT LINH
  TRUNG (199 2 -1999 ) - 2 1
  2.1.1. Giới thiệu sơ nét về Khu Chế Xuất Linh Trung và Công ty liên
  doanh khai thác và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu chế xuất Sài gòn
  Linh Trung (SEPZONE - LIN H TRUNG) 21
  2.1.2. Phân tíc h thực trạng hoạt động của Khu Chế Xuất Linh Trung 22
  2.2 . ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỶ LỆ NỘI ĐỊA HÓA TRONG cơ CÂU GIÁ
  TRỊ SẢN PHẨM VÀ CÁC NHÂN TÔ ẢNH HƯỞNG ĐÈN KHẢ NĂNG NỘI
  ĐỊA HÓA SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG
  KHU CHÊ XUẤT LINH TRUNG - - 2 7
  2.2.1. Đánh giá chung về tình hình giao lưu kinh t ế giữa khu chế xuất và
  nội địa 27
  2.2.2. Đánh giá tỉ lệ nội địa hóa sản phẩm theo nhóm hàng nguyên vật
  liệu 28
  2.2.3. Đánh giá tỉ lệ nội địa hóa sản phẩm theo ngành hàng 30
  2.2.4. Đánh giá tình hình nhập khẩu nguyên vật liệ u theo nguồn hàng
  nhập khẩu 44
  2.2.5. Đánh giá tình hình nhập khẩu nguyên vật liệu theo phương thỗc
  kinh doanh hàng xuất khẩu 45
  2.2.6. Đánh giá tình hình tỷ lệ nội địa hóa theo quy m ô đầu tư kinh doanh
  của các doanh nghiệp trong Khu Chế Xuất Linh Trung 48
  2.2.7. Tình hình trao đôi gia công 50
  2.2.8. Phân tíc h tình hình vay vốn và lỗ lã i ảnh hưởng đến tỉ lệ nội địa
  hóa 52
  2.2.9. Những kết luận về tình hình tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm tại
  Khu Chế Xuất Linh Trung 56
  2.2.10. Phân tíc h những nhân tố bất lợ i ảnh hưởng đến khả năng nâng cao
  tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm của các doanh nghiệp Khu Chế Xuất
  Linh Trung 57
  CHƯƠNG HI: CÁC GIẢI PHÁP NHAM TĂNG TỶ LỆ NỘI ĐỊA
  TRONG Cơ CÂU TRỊ GIÁ SẢN PHÀM TRONG KHU CHÊ XUẤT LINH
  TRUNG - 69
  3.1 . MỤC TIÊU, NGUYÊN TÁC VÀ cơ sở ĐE RA GIẢI PHÁP 69
  3.1.1. Mục tiêu của các giải pháp 69
  3. Ì .2. Các nguyên tắc đề xuất giải pháp 69
  3.1.3. Cơ sở đề xuất giải pháp 70
  2.1 . VÀI NÉT VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHU CHÊ XUẤT LINH
  TRUNG (199 2 -1999 ) - - 2 1
  2.1.1. Giới thiệu sơ nét về Khu Chế Xuất Linh Trung và Công ty liên
  doanh khai thác và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu chế xuất Sài gòn
  Linh Trung (SEPZONE - LIN H TRUNG) — 21
  2.1.2. Phân tíc h thực trạng hoạt động của Khu Chế Xuất Linh Trung 22
  2.2 . ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỶ LỆ NỘI ĐỊA HÓA TRONG cơ CÂU GIÁ
  TRỊ SẢN PHẨM VÀ CÁC NHÂN Tố ẢNH HƯỞNG ĐÈN KHẢ NĂNG NỘI
  ĐỊA HÓA SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG
  KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG 2 7
  2.2.1. Đánh giá chung về tình hình giao lưu kinh tế giữa khu chê xuât và
  nội địa 27
  2.2.2. Đánh giá tỉ lệ nội địa hóa sản phẩm theo nhóm hàng nguyên vật
  liệu—-- „ ' .'.„2 8
  2.2.3. Đánh giá tỉ lệ nội địa hóa sản phẩm theo ngành hàng 30
  2.2.4. Đánh giá tình hình nhập khẩu nguyên vật liệu theo nguồn hàng
  nhập khẩu 44
  2.2.5. Đánh giá tình hình nhập khâu nguyên vật liệu theo phương thốc
  kinh doanh hàng xuất khẩu 45
  2.2.6. Đánh giá tình hình tỷ lệ nội địa hóa theo quy m ô đầu tư kinh doanh
  của các doanh nghiệp trong Khu Chế Xuất Linh Trung 48
  2.2.7. Tình hình trao đổi gia công 50
  2.2.8. Phân tíc h tình hình vay vốn và lỗ lã i ảnh hưởng đến tỉ lệ nội địa
  hóa . 52
  2.2.9. Những kết luận về tình hình tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm tại
  Khu Chế Xuất Linh Trung 56
  2.2.10. Phân tíc h những nhân tố bất lợ i ảnh hưởng đến khả năng nâng cao
  tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm của các doanh nghiệp Khu Chế Xuất
  Linh Trung 57
  CHƯƠNG IU: CÁC GIẢI PHÁP NHAM TĂNG TỶ LỆ NỘI ĐỊA
  TRONG Cơ CẤU TRỊ GIÁ SẢN PHÀM TRONG KHU CHẾ XUẤT LINH
  TRUNG - „„„ „ 69
  3.1 . MỤC TIÊU, NGUYÊN TÁC VÀ cơ sở ĐỀ RA GIẢI PHÁP 6 9
  3.1.1. Mục tiêu của các giải pháp 69
  3.1.2. Các nguyên tắc đề xuất giải pháp 69
  3.1.3. Cơ sở đề xuất giải pháp 70
  3.1.3.1. Cơ sở mang tính pháp l ý 70
  3.1.3.2. Phân tíc h SWOT trong khả năng nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản
  phẩm xuất khẩu tại khu chế xuất 72
  3.1.3.3. Hoạch định chiến lược ma trận SWOT tăng khả năng nội địa
  hóa 76
  3.2 . CÁ C GIẢI PHÁP DỰA TRÊN CÁ C CHIÊN LƯỢC PHOI HỢP SVVOT
  NHẰM TĂN G TỶ LỆ NỘI ĐỊA HÓ A TRONG KHU CHẾ XUẤT LINH
  TRUNG — 78
  3.2.1 . Nhó m giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2001-2002 78
  3.2.1.1. Tạo môi trường thông thoáng và thuận lợi để đẩy mạnh sự giao
  lưu kinh tế giữa nội địa và khu chế xuất 78
  3.2.1.1.1. Thay đổi một số điều khoản của luật làm hạn chế quyển
  kinh doanh của doanh nghiệp khu chế xuất 78
  3.2.1.1.2. Hoàn thiện cơ chế và thủ tục hải quan khu chếxuất 81
  3.2.1.1.3. Hoàn thiện cơ chế hoạt động ngân hàng để khuyến khích
  các doanh nghiệp khu chế xuất vay vốn nội địa 82
  3.2.1.2. Các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích thúc đẩy giao lưu kinh tế
  giữa doanh nghiệp khu chế xuất và doanh nghiệp nội địa 82
  3.2.1.2.1. Thiết lập mạng lưỗi thông tin và tiếp thị giúp liên kết
  doanh nghiệp khu chế xuất và doanh nghiệp nội địa 82
  3.2.1.2.2. Xây dựng bộ máy xúc tiến liên kết nội địa 85
  3.2. Ì .2.3. Tổ chức đẩy mạnh gia công nội địa 89
  3.2.1.2.4. Đào tạo công nhân lành nghề và cán bộ quản l ý có năng
  lực 91
  3.2.1.2.5. Các biện pháp hỗ trợ khác 91
  3.2.2 . Nhó m giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2001-2005 94
  3.2.2.1. Xây dựng luật về khu chế xuất 94
  3.2.2.2. Cải cách bộ máy quản l ý nhà nưỗc đối vỗi khu chế xuất 96
  3.2.2.3. Xây dựng một số nguyên vật liệ u nội địa chiến lược góp phần
  tăng tỷ lệ nội địa hóa 98
  PHẦ N KẾ T LUẬ N 100
  PHỤ LỤC VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong cơ cấu giá trị sản phẩm trong khu chế xuất Linh Trung
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong cơ cấu giá trị sản phẩm trong khu chế xuất Linh Trung sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status