Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển nguồn nhân lực ở công ty thương mại Quảng Nam - Đà Nẵng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển nguồn nhân lực ở công ty thương mại Quảng Nam - Đà Nẵng

  MC LC
  LI CAM ĐOAN
  MC LC
  DANH MC CÁC HÌNH V, Đ TH
  LI M ĐU .1
  1. Tính c p thi
  t c a ñ
  tài 1
  2. Mc tiêu nghiên cu 2
  3. Đi tưng và phm vi nghiên cu .3
  4. Phương pháp nghiên cu .3
  5. Ý nghĩa khoa hc và thc tin .3
  6. B cc c a ñ
  tài .3
  CHƯƠNG 1: CƠ S
  LÝ LUN V PHÁT TRIN NGUN NHÂN
  L C TRONG T! CH"C, DOANH NGHI#P .5
  1.1. NHNG KHÁI NIM CƠ BN .5
  1.1.1. Nhân lc 5
  1.1.2. Ngun nhân lc .6
  1.1.3. Phát trin ngun nhân lc .9
  1.2. NI DUNG PHÁT TRI N NGUN NGÂN L!C TRONG T" CH#C,
  DOANH NGHIP 11
  1.2.1. Cơ c u ngun nhân lc phù hp v$i yêu c%u nhi&m v, mc tiêu
  c a t' chc 12
  1.2.2. Phát trin trình ñ( chuyên môn, nghi&p v c a ngun nhân lc .12
  1.2.3. Phát trin k) năng ngh
  nghi&p c a ngư+i lao ñ(ng 15
  1.2.4. Nâng cao nh,n thc c a ngư+i lao ñ(ng 16
  1.2.5. To ñ(ng cơ thúc ñ-y ngư+i lao ñ(ng 17
  1.3. CÁC NHÂN T. NH HƯNG Đ0N PHÁT TRI N NGUN NHÂN
  L!C TRONG T" CH#C, DOANH NGHIP 22
  1.3.1. Các nhân t bên ngoài 22
  1.3.2. Các nhân t bên trong 24
  Tóm t1t Chương 1 26
  CHƯƠNG 2: TH C TRNG PHÁT TRIN NGUN NHÂN L C

  CÔNG TY THƯƠNG MI QU
  NG NAM – ĐÀ NNG 27
  2.1. KHÁI QUÁT V2 CÔNG TY THƯƠNG M3I QUNG NAM – ĐÀ
  N4NG 27
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát trin c a công ty 27
  2.1.2. Chc năng, nhi&m v .29
  2.1.2.1. Chc năng .29
  2.1.2.2. Nhim v 30
  2.1.2.3. Sơ ñ b máy t chc ca công ty 31
  2.1.3. Tình hình hot ñ(ng ch y
  u c a công ty 31
  2.1.3.1. Các yu t sn xut ca công ty 31
  2.1.3.2. Kt qu sn xut kinh doanh ca công ty năm 2009-2010 .34
  2.2. TH!C TR3NG PHÁT TRI N NGUN NHÂN L!C C5A CÔNG
  TY 36
  2.2.1. Thc trng ngun nhân lc c a công ty .36
  2.2.2. Thc trng phát trin ngun nhân lc c a công ty 37
  2.2.2.1. Th
  c trng v cơ cu ngun nhân l
  c 37
  2.2.2.2. Th
  c trng v phát trin trình ñ chuyên môn, nghip v 42
  2.2.2.3. Th
  c trng v phát trin k năng ca ngưi lao ñng .45
  2.2.2.4. Th
  c trng v nâng cao nhn thc ca ngưi lao ñng .46
  2.2.2.5. Th
  c trng v nâng cao ñng cơ thúc ñy ca ngưi lao ñng .48
  2.3. Đánh giá chung v
  thc trng phát trin ngun nhân lc 6 Công ty
  Thương mi Qu7ng Nam-Đà N8ng .55
  2.3.1. K
  t qu7 55
  2.3.2. Hn ch
  . 56
  2.3.3. Nguyên nhân c a hn ch
  .57
  Tóm t1t Chương 2 59
  CHƯƠNG 3: NH$NG GI
  I PHÁP PHÁT TRIN NGUN NHÂN L C

  CÔNG TY THƯƠNG MI QU
  NG NAM – ĐÀ NNG ĐN NĂM
  2020 60
  3.1. NHNG CĂN C# Đ Đ2 XU:T GII PHÁP 60
  3.1.1. K
  hoch phát trin s7n xu t kinh doanh c a Công ty ñ
  n năm
  2015 và 2020 60
  3.1.2. Yêu c%u phát trin ngun nhân lc cho doanh nghi&p trong nư$c
  nói chung, thành ph Đà N8ng nói riêng .65
  3.1.3. Các nhân t tác ñ(ng bên ngoài 66
  3.1.3.1. Khoa hc-công ngh phát trin làm thay ñi nhiu ngành
  ngh 66
  3.1.3.2. S
  cnh tranh ca th trưng 66
  3.2. NHNG GII PHÁP PHÁT TRI N NGUN NHÂN L!C CÔNG
  TY THƯƠNG M3I QUNG NAM – ĐÀ N4NG .67
  3.2.1. Hoàn thi&n cơ c u ngun nhân lc .67
  3.2.2. Phát trin trình ñ( chuyên môn nghi&p v .70
  3.2.3. Phát trin k) năng ngư+i lao ñ(ng .75
  3.2.4. Nâng cao nh,n thc cho ngư+i lao ñ(ng .78
  3.2.5. Nâng cao ñ(ng cơ thúc ñ-y ngư+i lao ñ(ng 81
  3.3. MT S. KI0N NGH 89
  3.3.1. Đi v$i Thành ph Đà N8ng và Nhà nư$c 89
  3.3.2. Đi v$i Công ty 89
  Tóm t1t Chương 3 90
  K0T LU;N 91
  DANH MC TÀI LIU THAM KHO .93
  QUY0T ĐNH GIAO Đ2 TÀI LU;N VĂN

  Xem Thêm: Phát triển nguồn nhân lực ở công ty thương mại Quảng Nam - Đà Nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển nguồn nhân lực ở công ty thương mại Quảng Nam - Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status