Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh ngành hàng nghêu trắng Bến Tre ở đồng bằng sông Cửu Long

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh ngành hàng nghêu trắng Bến Tre ở đồng bằng sông Cửu Long

  TÓM T T
  ð tài “Phân tích tình hình sn xu"t kinh doanh ngành hàng nghêu trng Bn
  Tre (Meretrix lyrata) ðng b#ng sông Cu Long” ñ$ làm rõ thc tr
  ng và
  phân tích các yu t nh hưng ñn tình hình khai thác nghêu ging t nhiên,
  sn xu"t và ương nghêu ging, nuôi nghêu thương ph%m và tiêu th& sn ph%m.
  T' ñó, ñ xu"t nhng gii pháp ñ$ phát tri$n ngành hàng nghêu các tnh ven
  bi$n phía Nam.
  Nghiên cu ñưc thc hin ñ a bàn ven bi$n t' Tp. H Chí Minh - Cà Mau.
  S liu ñưc thu thp thông qua các ban ngành và s d&ng bng câu hi ñã
  so
  n s(n ñưc áp d&ng cho các nhóm nghiên cu. S mu thu thp ñưc bao
  gm: 08 cơ s khai thác ging t nhiên, 4 cơ s sn xu"t nghêu ging nhân
  t
  o, 15 cơ s ương nghêu ging trên ao ñ"t lót b
  t, 5 cơ s ương trên bãi triu,
  25 cơ s nuôi nghêu thương ph%m, 08 thương lái nghêu ging, 26 thương lái
  nghêu thương ph%m và 16 cán b qun lý ngành thy sn c"p tnh và huyn có
  nuôi nghêu trong vùng nghiên cu.
  Mùa v& xu"t hin nghêu ging t nhiên và ñưc khai thác ch yu t' tháng 4-6
  âm l ch (Âl) (75%) vi t
  n su"t xu"t hin 0,5-1,0 l
  n/năm. Mt ñ nghêu vùng
  khai thác là 2.164 con/m2
  (±1.792) vi kích c khai thác 288 nghìn con/kg
  (±298). Năng su"t khai thác 107 kg/ha xu"t hin/năm (±126). T)ng thu nhp là
  365,8 triu ñng/ha/năm (±327,3) và t* su"t li nhun là 9,7 l
  n (±11,9). Khó
  khăn nh"t trong khai thác là vic qun lý bo v bãi và nhân công khi khai thác.
  Năm 2009 trong vùng nghiên cu có 7 tr
  i sn xu"t nghêu ging nhân t
  o. Công
  su"t thit k b$ ương "u trùng bình quân 46 m3
  /tr
  i và din tích ương nghêu c"p I
  (c 500 nghìn ñn 1 triu con/kg) và c"p II (c 50 nghìn ñn 200 nghìn con/kg)
  bình quân 1.750 m3
  /tr
  i, năng su"t thit k bình quân (BQ) 52,8 nghìn con nghêu
  c"p II/m3
  /ñt và thc hin t' 8-10 ñt/năm nhưng năng lc thc t ch ñ
  t 26,1%.
  Các tr
  i sn xu"t ñang áp d&ng qui trình ñã ñưc tip nhn t' Trung tâm ging
  Thy sn Tin Giang. Chi phí bin ñ)i trung bình 14,7 triu ñng/ñt vi t* l
  sng ñn nghêu c"p II là 5,5%/ñt (±4,0) thì thu nhp ñưc 98,7 triu ñng/ñt
  (±71,9) và t* su"t li nhun 2,7 l
  n (±1,7). Tr ng
  i ln nh"t ca các tr
  i sn xu"t
  ging là chưa ch ñng ñưc ngun nghêu b m+ quanh năm và ngun to.
  Ương nghêu c"p I lên c"p II t' ging t nhiên trên ao ñ"t lót b
  t có din tích
  ương 1.065 m2
  /cơ s (±530) vi 1-2 ñt ương/năm. Mt ñ th 136 nghìn
  con/m2
  (±58); kích c 508 nghìn con/kg (±334), th i gian ương 81 ngày (±22)
  vi t* l sng 67% (±19,5) và năng su"t ñ
  t 74 nghìn con/m2
  /ñt (±32). Chi
  phí bin ñ)i bình quân 9.261,6 triu ñng/ha/ñt vi tin ging chim ñn
  95,6% và t* su"t li nhun 0,7 l
  n/ñt (±0,5). Các cơ s ương không th$ ki$m
  tra ñưc ch"t lưng nghêu cám khai thác t' nhiu ngun.
  Nuôi nghêu thương ph%m có din tích bình quân ñi vi các cơ s tư nhân
  ho!c THV là 17,6 ha/cơ s và t) hp tác (THT)/hp tác xã (HTX) là 551,7
  ha/cơ s. Nghêu trung (649±990 con/kg) ñưc th ch yu t' tháng 2-4 Âl và
  nghêu cám (313±259 nghìn con/kg) ñưc th t' tháng 6-8 Âl vi mt ñ l
  n
  lưt là 64 con/m2
  (±51) và 312,5 nghìn con/m2
  (±2.594). Th i gian nuôi
  thương ph%m t' nghêu cám là 22 tháng/v& và nghêu trung là 12 tháng/v& vi
  kích c thu ho
  ch 46 con/kg (±7). Thu nhp ñ
  t 211,2 triu ñng/ha/v&
  (±254,1) và t* su"t li nhun 0,74 l
  n/ñt (±1,1). Ngh nuôi nghêu thương
  ph%m g!p khó khăn trong vic qun lý ch"t lưng nưc, giá ging cao, thiu
  ging, thiu vn và ngun nhân lc yu trong ñiu hành sn xu"t là ph) bin
  Thương lái mua bán nghêu ging t' năm 2006-2009 có ngun mua 100% là t'
  khai thác t nhiên trong vùng và ñưc bán t
  i vùng là 10% và các tnh phía Bc
  90% vi kích c 91 nghìn con/kg (±112). Khi lưng thu mua ca mt thương lái
  dao ñng t' 0,750- 69 t"n/năm. Chi phí tăng thêm là 48,7 nghìn ñng/kg và li
  nhun là 3,0 triu ñng/kg (±1,75). Thu nhp trung bình 153,4 t* ñng/năm và t*
  su"t li nhun ñ
  t 0,2 l
  n. Nghêu thương ph%m ñuc bán cho nhà máy ch bin
  (NMCB) là 93,2% và th trư ng ñ a phương là 6,8%. Mt thương lái thu mua
  nghêu thương ph%m t' 28,8- 921,7 t"n/năm. Chi phí tăng thêm là 0,8 nghìn
  ñng/kg và li nhun trung bình là 3,5 nghìn ñng/kg (±1,4). Thu nhp 2.297,6
  triu ñng/năm (±4.533,9) thì t* su"t li nhun là 0,2 l
  n. Khó khăn ca nhóm
  thương lái nghêu ging là con ging ch"t lưng kém do sàng lc và bo qun ca
  ngư i khai thác. Thương lái nghêu thương ph%m không có ñ ngun cung phi
  mua theo hình thc ñ"u giá, nhu c
  u v kích c nghêu nguyên liu m-i nhà máy
  ch bin xu"t kh%u (CBXK) khác nhau nên phi thu mua nhiu nơi.
  Ph
  n ln nhà qun lý ngành (87,5%) cho r#ng nghêu là mt trong nhng ñi
  tưng nuôi ch lc vùng ven bi$n nhưng chưa ñưc quan tâm phát tri$n ñúng
  mc. Các s liu v nghêu trong các báo cáo hàng năm còn quá ít, nh"t là nhng
  ñ nh hưng cho phát tri$n ngành hàng nghêu trong k ho
  ch hàng năm. ð$ ngành
  hàng nghêu phát tri$n lâu dài thì c
  n phi: (1) Quy ho
  ch chi tit l
  i vùng bo v
  nghêu m+, khai thác ging, ương nghêu trung và nuôi nghêu thương ph%m; (2)
  Tp trung nhân rng mô hình sn xu"t và ương nghêu ging; (3) Tin hành vic
  giao ñ"t, h- tr thu và vn vay cho sn xu"t nh"t là vùng nuôi mi hình thành;
  (4) Tăng cư ng công tác qun lý t)ng hp và bo v môi trư ng vùng ven bi$n.
  T khóa: Nghêu, khai thác ging, sinh sn nhân to, nuôi thương phm, mua
  bán, qun lý, năng sut, chi phí, thu nh p, l
  i nhu n.

  Xem Thêm: Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh ngành hàng nghêu trắng Bến Tre ở đồng bằng sông Cửu Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh ngành hàng nghêu trắng Bến Tre ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status