Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Điều tra hiệu quả nuôi tôm sú (penaeus monodon) rải vụ ở tỉnh Sóc Trăng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Điều tra hiệu quả nuôi tôm sú (penaeus monodon) rải vụ ở tỉnh Sóc Trăng

  Luận văn cao học
  Đề tài: Điều tra hiệu quả của nuôi tôm sú (Penaeus monodon) rải vụ ở tỉnh Sóc Trăng


  MỤC LỤC
  CẢM TẠ . i
  TÓM TẮT ii
  CAM KẾT KẾT QUẢ iv
  MỤC LỤC . v
  DANH SÁCH BẢNG vii
  DANH SÁCH CÁC TỪVIẾT TẮT x
  Chương 1: GIỚI THIỆU 1
  Chương 2: TỒNG QUAN TÀI LIỆU 4
  2.1. Tình hình nuôi tôm sú ĐBSCL . 4
  2.1.1. Sựphát triển nghềnuôi tôm sú thương phẩm 4
  2.1.2. Sựphát triển của các mô hình nuôi tôm biển . 6
  2.1.3. Tình hình sản xuất giống tôm biển ở ĐBSCL . 7
  2.2. Tình hình bệnh tôm nước lợ ởcác tỉnh ĐBSCL . 10
  2.3. Mô hình luân canh tôm-lúa . 11
  2.4. Mô hình bán thâm canh và thâm canh 12
  2.5. Chếbiến thủy, hải sản . 13
  Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 14
  3.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 14
  3.2. Phương pháp nghiên cứu 14
  3.2.1. Điều tra hiệu quảkỹthuật - kinh tếnghềnuôi tôm sú ởSóc Trăng . 14
  3.2.2. Điều tra chất lượng tôm sú giống qua các tháng/năm của tỉnh Sóc Trăng . 15
  3.2.3. Đánh giá điều kiện môi trường trong năm ởtỉnh Sóc Trăng 16
  Chương 4: KẾT QUẢ- THẢO LUẬN . 17
  4.1. Nguồn nhân lực hỗtrợtrực tiếp cho ngành nuôi trồng thủy sản 17
  4.2. Tình hình nuôi tôm sú . 18
  4.2.1. Trại sản xuất giống và trại ương . 18
  4.2.2. Tình hình nuôi tôm thương phẩm . 19
  4.3. Biến động giá tôm thương phẩm và sản lượng tôm thu hoạch (2006) 24
  4.4. Tình hình dịch bệnh tôm nuôi . 25
  4.4.1. Tôm giống . 25
  4.4.2. Tôm nuôi thương phẩm . 27
  4.5. Các yếu tốmôi truờng chủyếu tác động đến nghềnuôi tôm sú . 29
  4.5.1. Các yếu tố độmặn, pH, độkiềm và mùa vụ/vùng nuôi thích hợp 29
  4.5.2. Tác động nhiệt độ, độbốc hơi, lượng mưa lên độmặn ao nuôi . 32
  4.6. Kỹthuật ương tôm giống 35
  4.6.1. Thông tin chung 35
  4.6.2. Kỹthuật ương . 36
  4.6.3. Các yếu tốkinh tế . 37
  4.6.4. Thuận lợi và khó khăn 38
  4.7. Nuôi tôm thương phẩm . 38
  4.7.1. Thông tin chung của vùng nghiên cứu 38
  4.7.2. Nuôi tôm bán thâm canh và thâm canh vụ1 (BTC và TC 1) . 40
  4.7.2.1. Thông tin chung . 40
  4.7.2.2. Khía cạnh kỹthuật . 41
  vi
  4.7.2.3. Khía cạnh kinh tế . 42
  4.7.2.4. Bệnh tôm 44
  4.7.2.5. Khó khăn 44
  4.7.2.6. Phân tích các yếu tốkỹthuật – kinh tế 45
  4.7.2.7. Phân tích tương quan các yếu tốkỹthuật và kinh tế đến năng suất 46
  4.7.3. Nuôi tôm bán thâm canh và thâm canh vụ2 (BTC + TC vụ2) 47
  4.7.3.1. Thông tin chung . 47
  4.7.3.2. Khía cạnh kỹthuật . 47
  4.7.3.3. Khía cạnh kinh tế . 49
  4.7.3.4. Bệnh tôm 51
  4.7.3.5. Khó khăn 51
  4.7.3.6. Phân tích các yếu tốkỹthuật – kinh tế 52
  4.7.3.7. Phân tích tương quan các yếu tốkỹthuật - kinh tế đến năng suất . 53
  4.7.4. Mô hình nuôi tôm - lúa luân canh . 56
  4.7.4.1. Thông tin chung vềnông hộ 56
  4.7.4.2. Khía cạnh kỹthuật . 57
  4.7.4.3. Khía cạnh kinh tế . 59
  4.7.4.4. Bệnh tôm 60
  4.7.4.5. Khó khăn 61
  4.7.4.6. Phân tích các yếu tốkỹthuật – kinh tế 61
  4.7.4.7. Phân tích tương quan các yếu tốkỹthuật - kinh tế đến năng suất . 63
  Chương 5: KẾT LUẬN - ĐỀXUẤT . 65
  5.1. Kết luận . 65
  5.2. Đềxuất 66


  Chương 1: GIỚI THIỆU
  Việt Nam có tiềm năng lớn cho nuôi trồng thủy sản nước lợ. Năm 2005, tổng
  diện tích nuôi trồng thủy sản nước lợlà 641.045 ha, với sản lượng đạt được
  546.716 tấn. Diện tích nuôi tôm nước lợlà 604.479 ha, chiếm 94,3% tổng diện
  tích nuôi nước lợ. Sản lượng tôm nước lợ đạt 324.680 tấn (BTS, 2006). Nghề
  nuôi tôm nước lợ được phát triển vào đầu những năm 1990. Nghềnuôi tôm
  nước lợ đã đem lại lợi nhuận rất cao, nhưng cũng đối mặt với nhiều rủi ro từ
  dịch bệnh. Năm 1994-1995, dịch bệnh tôm gây thiệt hại lớn ở các mô hình
  nuôi tôm quảng canh và thâm canh, nguyên nhân là do diện tích nuôi tôm và
  mức độ thâm canh tăng nhanh trong khi người nuôi thiếu kỹ thuật, kinh
  nghiệm nuôi, vốn và hệthống cơsởhạtầng trong nuôi tôm nước lợcòn rất
  nhiều hạn chế(BTS, 2006).
  Trong khoảng thời gian từ1999-2005, diện tích nuôi tôm nước lợtăng 2,9 lần.
  Trong khi đó, sản lượng tôm nuôi tăng 5,1 lần chứng tỏ rằng mức độ thâm
  canh đang được gia tăng. Năm 2005, tôm sú là loài nuôi chính đạt sản lượng
  290.987 tấn, so với tổng sản lượng tôm nuôi nước lợ là 324.860 tấn (BTS,

  2006). Mặc dù sản lượng tôm nuôi có chiều hướng gia tăng nhưng lợi nhuận
  thu được trên đơn vịdiện tích nuôi có chiều hướng giảm do giá thức ăn, nhiên
  liệu, điện và hóa chất tăng (BTS, 2006). Nhìn chung diện tích nuôi tôm nước
  lợcủa mô hình quảng canh và quảng canh cải tiến là chủyếu chiếm 88,8%
  tổng diện tích.
  Đồng bằng sông Cửu Long là vùng nuôi tôm nước lợquan trọng nhất so với cả
  nước. Năm 2005, diện tích nuôi tôm nước lợ của ĐBSCL đạt 535.145 ha
  chiếm 88,5%, với sản lượng tôm nuôi đạt 263.560 tấn chiếm 81,2% so với cả
  nước. Các mô hình nuôi tôm nước lợ ở ĐBSCL bao gồm: quảng canh (QC),
  quảng canh cải tiến (QCCT), bán thâm canh (BTC), thâm canh (TC), nuôikết
  hợp tôm rừng và luân canh tôm-lúa. Các tỉnh nuôi tôm nước lợ ở ĐBSCL là
  Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liệu, Cà Mau, Kiên Giang và
  Hậu Giang (BTS, 2006).
  Nghềnuôi tôm nước lợcủa Sóc Trăng là một trong những ngành kinh tếchủ
  lực của tỉnh. Năm 2006, diện tích nuôi tôm biển của tỉnh đạt 52.421 ha, sản
  lượng tôm nuôi 52.566 tấn (STS Sóc Trăng, 2007). Diện tích nuôi tôm sú mô
  hình QCCT là 47,2%, 32,8% BTC và 10,1% TC, có 9,8% tổng diện tích của
  các mô hình nuôi tôm vào mùa mưa. Năm 2006, sốtrại sản xuất tôm giống là
  11 trại với sản lượng 59 triệu PL chiếm 1,3% tổng sốlượng PL được bán trong
  toàn tỉnh, còn lại 98,7% là nhập từcác tỉnh khác. Do mùa vụnuôi tôm sú tại
  Sóc Trăng tập trung vào các tháng đầu mùa khô, cũng nhưcác tỉnh khác thuộc
  2
  ĐBSCL, vào thời điểm này có sựthiếu hụt vềsốlượng con giống chất lượng
  tốt, giá tôm giống tăng cao, nhưng chất lượng tôm giống thấp. Bên cạnh đó,
  giá thu mua tôm thương phẩm giảm do thu hoạch tập trung. Những nguyên
  nhân chủyếu trên đã ảnh hưởng đến hiệu quảkinh tếcủa nghềnuôi tôm sú,
  gây nên dịch bệnh tôm và ô nhiễm môi trường nước (BTS, 2006).
  Nhằm khắc phục những hạn chế đã nêu, góp phần nâng cao hiệu quảkinh tế
  của các mô hình nuôi tôm sú, nghiên cứu lịch thời vụthích hợp trong nuôi tôm
  sú là rất thiết thực. Do đó, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đềtài: “Điều tra
  hiệu quảcủa nuôi tôm sú (Penaeus monodon) rải vụ ởtỉnh Sóc Trăng”.
  Mục tiêu đềtài
  Đánh giá hiện trạng nghềnuôi tôm sú tại tỉnh Sóc Trăng để đềra những giải
  pháp giúp cho công tác quy hoạch và quản lý mùa vụnuôi tôm sú của tỉnh
  ngày càng thích hợp hơn. Nhằm góp phần nâng cao hiệu quảkinh tếcủa các
  mô hình nuôi và giảm ô nhiễm môi trường nước.
  Nội dung nghiên cứu
  1) Điều tra khía cạnh kinh tế-xã hội và kỹthuật của các mô hình nuôi tôm
  sú tại Sóc Trăng.
  2) Điều tra chất lượng tôm sú giống qua các tháng trong năm tại Sóc
  Trăng.
  3) Điều tra về điều kiện môi trường nước qua các tháng trong năm tại Sóc
  Trăng.
  4) Đềxuất giải pháp quản lý lịch thời vụthích hợp cho từng mô hình nuôi
  tôm sú tại Sóc Trăng.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ Thủy sản, 2003. Báo cáo tổng kết nuôi thủy sản năm 2002 và kế
  họach phát triển năm 2003 ởViệt Nam, 12 trang.
  2. Bộ Thủy sản, 2004. Báo cáo tổng kết nuôi thủy sản năm 2003 và kế
  họach phát triển năm 2004 ởViệt Nam, 15 trang.
  3. Bộ Thủy sản, 2005. Báo cáo tổng kết nuôi thủy sản năm 2004 và kế
  họach phát triển năm 2005 ởViệt Nam, 25 trang.
  4. Bộ Thủy sản, 2006. Báo cáo tổng kết nuôi thủy sản năm 2005 và kế
  họach phát triển đến 2010 ởViệt Nam.
  5. BộThủy sản, 2006. Thông tin thương mại.
  6. Chanratchakool, P., Turnbull, J.F, Funge-Smith, S.,MacRae, I.H., and
  Limsuwan, C., 1998. Health management in shrimp ponds. Thirth
  edition, Aquatic Animal Health Research Institute, Department of
  Fisheries, Bangkok, Thailand, 152 pp.
  7. Chi cục Thống kê Tỉnh Sóc Trăng, 2004. Niên giám thống kê.
  8. Đặng ThịHoàng Oanh, Nguyễn Minh Hậu và Nguyễn Thanh Phương,
  2004. Tỉlệcảm nhiễm WSSV (vi rút đớm trắng) và MBV (Monodon
  baculovirus) trên tôm sú (Penaeus monodon) thảnuôi ởmột sốtỉnh
  ĐBSCL. Tạp Chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 2007, trạng 143.
  9. Do, QTV, Lin CK, 2001. Rice-shrimp farming system in the seawater
  intrusion zone of the Mekong Delta, Vietnam. Monograph No. 6.
  ITCZM/AIT, Thailand. 15 pp.
  10. Dung, D.T., 2006. Assessment and recommendations for sustainable
  development of shrimp farming in the Mekong delta: a case study of
  Baclieu province, Vietnam. Master thesis, AIT. Bangkok, Thailand
  11. FAO, 1977. A Framework for Land Evaluation. International Institute
  for Land Reclamation and Improvement, Wageningen, The Netherland,
  Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 87
  pp.
  12. Hajek, B.F. and Boyd, C.E., 1994. Rating soil and water information
  for aquaculture. Aquaculture Engineering, 13, 115-128. Boy, C.E. and
  Tucker C. S., 1992. Water Quality and Pond Soil Analyses for
  Aquaculture. Alabama Agriculture Experiment Station, Auburn
  University.
  68
  13. Khoa Thủy sản, trường Đại học Cần Thơ, 2004. Khảo sát hệ đệm trong
  các hệthống nuôi tôm có sửdụng ozne trên địa bàn Tỉnh Trà Vinh, Sóc
  Trăng, Bạc Liêu and Cà Mau. Báo cáo của dự án CWPDP của ngân
  hàng thếgiới.
  14. Lê Xuân Sinh và ctv, 2006. Tác động vềmặt xã hội của các họat động
  nuôi trồng thủy sản mặn lợven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tạp
  chí khoa học, quyển 2, Đại học Cần Thơ, 2006.
  15. Loc, V.T.T., 2003. Quality management in shrimp supply chain in the
  Mekong Delta, Vietnam: problems and measures. Published by the
  Centre for ASEAN Studies.
  16. Minh, T.H., 2001. Management of the Integrated MangroveAquaculture farming Systems in the Mekong delta of Vietnam, Msc.
  thesis, Asian institute of Technology (AIT), Bangkok, Thailand.
  17. Nguyễn Thị Phương Nga, 2004. Phân tích tình hình phân phối và sử
  dụng thuốc trong nuôi thủy sản tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Luận
  văn Thạc Sĩchuyên ngành Nuôi Trồng Thủy Sản Khoa Thủy Sản - Đại
  Học Cần Thơ.
  18. Nien, N.M., 2004. Status of aquaculture in Provinces of Mekong delta
  and trend of development. In Agricultural publication housing (Ed).
  Proceedings of national workshop on research and technologies
  applied in aquaculture at Vung Tau, December
  19. Phuong Ngoc Thach, on the Mekong delta's marine economy.
  http://www.ueh.edu.vn/tcptkt/english/1997/thang10/thach.htm
  20. Phuong, N.T., Minh T.H., N.A. Tuan, (2004). Report:an overview of
  shrimp culture in Mekong Delta. Workshop: Development of coastal
  aquatic resources.
  21. SởThủy sản, 2001. Quy hoạch nuôi thủy sản tỉnh Sóc Trăng.
  22. SởThủy sản, 2004. Quy hoạch nuôi thủy sản tỉnh Sóc Trăng.
  23. SởThủy sản, 2006. Quy hoạch nuôi thủy sản Sóc Trăng 2001-2010.
  24. SởThủy sản,1999. Quy hoạch nuôi thủy sản tỉnh Sóc Trăng.
  25. Thiều Lư, 2001. Khảo sát hiệu quảcủa các mô hình tôm-lúa và tômrừng ở các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Báo cáo
  nhưng không xuất bản.
  26. Viet, T. V., 2006. An evaluation of management of semi - intensive and
  intensive culture of black tiger shrimp (Penaeus monodon) in Soc
  Trang province, Mekong delta, Vietnam. Master thesis, AIT. Bangkok,
  Thailand.


  Xem Thêm: Điều tra hiệu quả nuôi tôm sú (penaeus monodon) rải vụ ở tỉnh Sóc Trăng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Điều tra hiệu quả nuôi tôm sú (penaeus monodon) rải vụ ở tỉnh Sóc Trăng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status