Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu phương thức thay thế thức ăn chế biến trong ương cá lóc đen (channa striata)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu phương thức thay thế thức ăn chế biến trong ương cá lóc đen (channa striata)

  Luận văn cao học (full text)
  Đề tài: Nghiên cứu phương thức thay thế thức ăn chế biến trong ương cá lóc đen (Channa striata)


  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CẢM TẠ .i
  CAM KẾT KẾT QUẢ ii
  TÓM TẮT iii
  ABSTRACT .iv
  MỤC LỤC v
  DANH SÁCH BẢNG vii
  DANH SÁCH HÌNH .viii
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .ix
  Chương 1: GIỚI THIỆU 1
  Giới thiệu 1
  Mục tiêu của đề tài .2
  Nội dung nghiên cứu 2
  Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3
  2.1 Đặc điểm sinh học của cá lóc đen 3
  2.1.1 Hệthống phân loại 3
  2.1.2 Đặc điểm dinh dưỡng 3
  2.2 Một sốnghiên cứu về ương cá bằng thức ăn chếbiến .4
  2.2.1 Phương thức tập ăn thức ăn chếbiến trongquá trình ương
  cá bột .4
  2.2.2 Giai đoạn sửdụng hiệu quảthức ăn chếbiến của cá bột .6
  2.2.3 Ảnh hưởng của nhiệt độtrong quá trình tập ăn .8
  2.2.4 Khẩu phần ăn và nhu cầu đạm của cá giai đoạn bột và giống
  đối với thức ăn chếbiến .9
  2.2.5 Chất dẫn dụ trong thức ăn chế biến của cá .9
  Chương 3 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .12
  3.1 Thời gian và địa điểm .12
  3.2 Vật liệu nghiên cứu .12
  3.3 Phương pháp thực nghiệm 14
  3.3.1 Thí nghiệm 1: Xác định thời điểm và phương thức thay thế
  hiệu quảthức ăn chếbiến của cá lóc đen giai đoạn bột 14
  3.3.2 Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất dẫn dụ
  khác nhau lên hiệu quảsửdụng thức ăn chế biếncủa cá lóc đen
  giai đoạn bột .16
  vii
  3.3.3 Chăm sóc và quản lý .17
  3.3.4 Phương pháp thu và phân tích mẫu 18
  3.3.5 Các chỉtiêu tính toán 19
  3.4 Phương pháp xửlý sốliệu 19
  Chương 4 : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .20
  4.1 Xác định thời điểm và phương thức thay thếhiệu quảthức ăn chếbiến
  của cá lóc đen giai đoạn bột 20
  4.1.1Các yếu tố môi trường 20
  4.1.2Tỉ lệ sống .20
  4.1.3Tỉ lệ phân cỡ về khối lượng 24
  4.1.4Tỉ lệ ăn nhau 26
  4.1.5 Tăng trưởng .29
  4.1.6Tỉ lệ chết 31
  4.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất dẫn dụ khác nhau lên hiệu quảsử
  dụng thức ăn chế biến của cá lóc đen giai đoạn bột .34
  4.2.1Các yếu tố môi trường 34
  4.2.2Tỉ lệ sống .34
  4.2.3 Tăng trưởng .37
  4.2.4Tỉ lệ ăn nhau 38
  4.2.5 Sự phân cỡ về khối lượng .40
  Chương 5 : KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT .42
  5.1 Kết luận .42
  5.2 Đề xuất .42


  Chương 1
  GIỚI THIỆU
  Cá lóc đen (Channa striata) là loài cá nước ngọt có kích thước lớn,
  thịt ngon và sinh trưởng nhanh. Cá phân bố tự nhiên trên các sông, kênh,
  rạch, đồng ruộng Ở ĐBSCL cá lóc đen có thểnuôi thâm canh trong ao và
  bè đều đạt năng suất cao. Cá lóc đen là loài cá dữ, ăn thịt. Ngoài tựnhiên cá
  lóc đen ăn các động vật sống nhưcá, tép, ếch, nhái nhưng khi nuôi trong ao
  và bè chúng có thể sử dụng được các loại thức ăn như tấm, cám, thức ăn
  viên, cá tạp Hiện nay, cá lóc đen chủyếu được nuôi bằng thức ăn tươi (cá
  tạp nguyên con hay xay nhỏ). Bên cạnh đó, nghềnuôi cá nước ngọt, đặc biệt
  là các loài cá dữ, chất lượng thịt ngon đang phát triển mạnh đã làm gia tăng
  đáng kểnhu cầu cá tạp. Trong năm 2008 riêngtỉnh An Giang lượng cá tạp sử
  dụng trong nuôi cá lóc đã là 67.056 tấn, có 38 loài cá nước ngọt được sử
  dụng, trong đó hơn 50% là các loài cá kinh tế (Phan Hồng Cương, 2009).
  Việc sửdụng chủyếu cá tạp trong nuôi cá lóc dẫn đến việc phụthuộc của
  nghềnuôi vào nguồn cá tạp, chất lượng cá tạp, giá cá tạp cung cấp. Vì vậy
  việc phát triển nguồn thức ăn viên, thức ăn chếbiến đang cần thiết nghiên
  cứu nhằm nâng cao hiệu quảnghềnuôi, hạn chếviệc khai thác và phụ thuộc
  nguồn cá tạp, giảm ô nhiễm môi trường.
  Một số nghiên cứu cho thấy một số loài cá ăn động vật khi nuôi
  thương phẩm cũng có khả năng sử dụng thức ăn chế biến như cá chẽm
  (Dicentrarchus labrax) (Infante et al., 1997), cá trê phi (Clarias gariepinus)
  (Verreth and Tongeren, 1989) và thấy rằng thời điểm cá bột sửdụng hiệu
  quả th ức ăn chế biến, phương thức chuyển đổi từ thức ăn tươi sống sang
  thức ăn chếbiến cũng khác nhau tùy loài. ỞViệt Nam, cá lóc nói chung và
  cá lóc đen nói riêng khi nuôi trong ao bè đều có khảnăng sửdụng thức ăn
  chếbiến. Trong nghiên cứu cũng nhưngoài thực tế, việc chuyển từthức ăn

  tươi sang thức ăn chế biến được thực hiện càng sớm càng tốt nếu nó không
  ảnh hưởng đến tỉlệsống và tăng trưởng của cá bột. Nếu cá sửdụng tốt thức
  ăn chế biến sẽhạn chế được bệnh lây nhiễm qua thức ăn tự nhiên, giảm chi
  phí và chủ động được nguồn thức ăn trong ương nuôi (Nguyễn Văn Triều và
  ctv., 2008). Do vậy việc nghiên cứu thời điểm và phương thức thích hợp khi
  chuyển đổi từ thức ăn tươi sống sang thức ăn chế biến cho cá lóc đen giai
  đoạn bộtlà cần thiết. Chính vì lý do trên đề tài "Nghiên cứu phương thức
  thay thếthức ăn chế biến trong ương cá lóc đen (Channa striata)" được
  thực hiện.
  2
  Mục tiêu của đềtài
  Tìm ra phương thức thay thếthức ăn hiệu quảtrong ương cá lóc đen
  khi chuyển từthức ăn tươi sống sang thức ăn chếbiếnđể góp phần hạn chế
  việc sử dụng cá tạp trong ương nuôi cá lóc đen.
  Nội dung nghiên cứu
  ã Xác định thời điểm sửdụng hiệu quảthức ăn chếbiến của cá lóc đen
  giai đoạn bột.
  ã Xác định phương thức thay thếtừthức ăn tươi sống sang thức ăn chế
  biến của cá lóc đen giai đoạn bột.
  ã So sánh hiệu quảsửdụng thức ăn chếbiến có bổ sung các chất dẫn dụ
  khác nhau của cá lóc đen giai đoạn bột.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Aksnes, A., B. Hope, E. Jönsson, B.T. Björnsson andS. Albrektsen, 2006a.
  Sizefractionated fish hydrolysate as feed ingredient for rainbow trout
  (Oncorhynchus mykiss) fed high plant protein diets. I: Growth, growth
  regulation and feed utilization. Aquaculture, 261:305-317.
  Aksnes, A., B. Hope, O. Hostmark and S. Albrektsen, 2006b. Inclusion of
  size fractionated fish hydrolysate in high plant protein diets for
  Atlantic cod, Gadus morhua. Aquaculture, 261: 1102-1110
  Alves Jr., T. T, V. R. Cerqueira and J. A. Brown, 2006. Early weaning of
  fatsnook (Centropomus parallelus Poey 1864) larvae. Aquaculture,
  253: 334-342
  Appelbaum, S., 1989. Can inert diets be used more successfully for feeding
  larval fish? (Thoughts based on indoor feeding behavior observations)
  Pol. Arch. Hydrobiol, 36: 435-437.
  Appelbaum, S and P. Van Damme, 1988. The feasibility of using exclusively
  artificial fry feed for the rearing of Israeli Clarias gariepinus
  (Burchell, 1822) larvae and fry. J. Appl. Ichthyol, 4: 105-110
  Baskerville-Bridges, B. and L.J. Kling, 2000. Earlyweaning of Atlantic cod
  (Gadus morhua) larvae onto a microparticulate diet. Aquaculture 189,
  109-117.
  Berge, G. M. and T. Storebakken, 1996. Fish proteinhydrolyzate in starter
  diets for Atlantic salmon (Salmo salar) fry. Aquaculture, 145: 205- 212
  Bui, M. T., A. B. Abol-Munafi, M. A. Ambak and P. Ismail, 2004. Effect of
  different diets on growth and survival rates of snakehead (Channa
  striata, Bloch 1797) larvae. Korean J Biol Sci, 8: 313-317
  Cahu, C. L. and J. Z. Infante, 2001. Substitution of live food by formulated
  diets in marine fish larvae. Aquaculture, 200: 161-180
  Cahu, C. L., J.L. Z. Infante, P. Quazuguel and M.M.L. Gall, 1999. Protein
  hydrolysate vs. fish meal in compound diets for 10-day old sea bass
  Dicentrarchus labraxlarvae. Aquaculture, 171: 109-119
  Canãvate, J. P. and C. F. Diáz, 1999. Influence of co-feeding larvae with live
  and inert diets on weaning the sole Solea senegalensis onto
  commercialdry feeds. Aquaculture, 174: 255-263.
  Carvalho, A.P., A. M. Escaffre, T. A. Oliva and P. Bergot, 1997. First
  feeding of common carp larvae on diets with high levels of protein
  hydrolysates. Aquaculture International, 5: 361-367
  Cui, Y. and M. Xue, 2001. Effect of several feeding stimulants on diet
  preference by juvenile gibel carp (Carassius auratusgibelio), fed diets
  with or without partial replacement of fish meal by meat and bone
  meal. Aquaculture, 198: 281-292.
  44
  Cuvier-Péres, A. and P. Kestemont, 2002. Development of sovme digestive
  enzymes in Eurasian perch larvae Perca fluviatilis. Fish Physiology
  and Biochemistry, 24 : 279-285.
  Dabrowska, H., C. Grudniewski and K. Dabrowski, 1979. Artificial diets for
  common carp: effect of the addition of enzyme extracts. The
  Progressive Fish-Culturist, 41: 196-200
  Dabrowski, K., 1984. The feeding of fish larvae: present state of the art and
  perspectives. Reprod. Nutr. Dév, 24: 807-833.
  Day, O.J., B.R. Howell and D.A. Jones, 2008. The effect of dietary
  hydrolyzed fish protein concentrate on the survival and growth of
  juvenile Dover sole, Solea solea (L.), during and after weaning.
  Aquaculture Research, 28: 911-921.
  DeAngelis, D.L., D.K. Cox and C.C. Coutant, 1979. Cannibalism and size
  dispersal in young-of-the-year largemouth bass: experiment and
  model. Ecological Modelling, 8: 133-148.
  Dou, S., T. Seikai and K. Tsukamoto, 2000. Cannibalism in Japanese
  flounder juveniles, Paralichthys olivaceus, reared under controlled
  conditions. Aquaculture, 182: 149–159
  Dương Nhựt Long, 2003. Giáo trình k ỹthuật nuôi cá nước ngọt. Khoa Thủy
  sản. Đại học Cần Thơ.
  Espe, M., H. Sveier, I. Hogoy and E. Lied, 1999. Nutrient absorption and
  growth of Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed fish protein
  concentrate. Aquaculture, 174: 119–137
  Fagbenro, O., K. Jauncey and G. Haylor, 1994. Nutritive value of diets
  containing dried lactic acid fermented fish silageand soybean meal for
  juvenile Oreochromis niloticusand Clarias gariepinus. Aquat. Living
  Resour, 7: 79–85.
  Felix, N. and M. Sudharsan, 2004. Effect of glycinebetaine, a feed attractant
  affecting growth and feed conversion of juvenile freshwater prawn
  Macrobrachium rosenbergii.Aquaculture Nutrition, 10: 193 – 197.
  Fermin, A.C. and M.E.C. Bolivar, 1991. Larvae rearing of the Philippine
  freshwater catfish, Clarias macrocephalus (alternative Gunther) fed
  live zooplankton and artificial diet: a preliminary study. Bamidgeh,
  43: 87-94.
  Fernandez-Diaz, C. and M. Yufera, 1997. Detecting growth in gilthead
  seabream Sparus aurata L. larvae fed microcapsules. Aquaculture,
  134: 269-278.
  Gatesoupe, F.J., 1983. Weaning of sole (Solea solea) before metamorphosis
  achieved with high growth rates. Aquaculture, 32: 401-404.
  Genc, M. A., E. Yilmaz, N. Tekelioglu, Y. Yanar andA. O. Hunt, 2006. Effect
  of dietary betaine on growth performance and body composition of


  Xem Thêm: Nghiên cứu phương thức thay thế thức ăn chế biến trong ương cá lóc đen (channa striata)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu phương thức thay thế thức ăn chế biến trong ương cá lóc đen (channa striata) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status