Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau lên một số chỉ tiêu sinh lý, tăng trưởng và tỉ lệ các bống tượng (Oxyeleotris marmoratus) giai đoạn giống

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau lên một số chỉ tiêu sinh lý, tăng trưởng và tỉ lệ các bống tượng (Oxyeleotris marmoratus) giai đoạn giống

  MӨC LӨC
  Trang
  XÁC NHҰN CӪA HӜI ĈӖNG . i
  /ӠI CҦM TҤ .ii
  TÓM TҲT .iii
  ABSTRACT . v
  CAM KӂT KӂT QUҦ vii
  0ӨC LӨC .viii
  DANH SÁCH HÌNH x
  DANH SÁCH BҦNG xi
  DANH MӨC TӮ VIӂT TҲT xii
  PHҪN I: GIӞI THIӊU 1
  PHҪN II: TӘNG QUAN TÀI LIӊU .4
  2.1 Mӝt sӕÿһc ÿLӇm sinh hӑc cӫa cá Bӕng Tѭӧng .4
  2.1.1 Ĉ̿c ÿL͋m hình thái và phân lo̩i .4
  2.1.2 Ĉ̿c ÿL͋m phân b͙: .4
  2.1.3 Ĉ̿c ÿL͋m môi tr˱ͥng s͙ng: 5
  2.1.4 Ĉ̿c ÿL͋m dinh d˱ͩng: 5
  2.1.5 Ĉ̿c ÿL͋m sinh tr˱ͧng: 6
  2.1.6 Ĉ̿c ÿL͋m sinh s̫n: .6
  2.2 Ҧnh hѭӣng cӫa các ÿӝ mһn lên sinh lý và tăng trѭӣng, tӍ lӋ sӕng cӫa ÿӝng vұt
  thӫy sҧn 7
  2.2.1 ̪nh h˱ͧng cͯa ÿ͡ m̿n lên ÿL͉u hoà áp sṷt tẖm th̭u và ion: .7
  Vai trò ÿi͉u hòa áp sṷt tẖm th̭u cͯa máu cá .8
  Vai trò cͯa th̵n và s͹ ti͇t ni͏u trong ÿL͉u hòa áp sṷt tẖm th̭u .9
  ̪nh h˱ͧng cͯa ÿ͡ m̿n lên ÿL͉u hoà áp sṷt tẖm th̭u .10
  6͹ thay ÿ͝i h͛ng c̯u, b̩ch c̯u trong máu 13
  2.2.2 ̪nh h˱ͧng cͯa ÿ͡ m̿n lên tiêu hao oxy .14
  2.2.3 ̪nh h˱ͧng cͯa ÿ͡ m̿n lên tăng tr˱ͧng và t͑ l͏ s͙ng 16
  PHҪN III: VҰT LIӊU VÀ PHѬѪNG PHÁP NGHIÊN CӬU . 20
  3.1 Thӡi gian và ÿӏa ÿLӇm nghiên cӭu 20
  3.2 Ĉӕi tѭӧng nghiên cӭu: .20
  3.3 Vұt liӋu nghiên cӭu . 20
  3.4 Phѭѫng pháp nghiên cӭu: 21
  3.4.1 Thí nghi͏m 1: Tìm ng˱ͩng ÿ͡ m̿n cá B͙ng T˱ͫng 21
  3.4.2 Thí nghi͏m 2: ̪nh h˱ͧng các ÿ͡ m̿n khác nhau lên s͹ bi͇n ÿ͙i áp sṷt
  tẖm th̭u và ion cͯa cá B͙ng T˱ͫng 21
  3.4.3 Thí nghi͏m 3: ̪nh h˱ͧng cͯa ÿ͡ m̿n khác nhau lên tiêu hao oxy và
  ng˱ͩng oxy cͯa cá B͙ng T˱ͫng 22
  3.4.4 Thí nghi͏m 4: ̪nh h˱ͧng các ÿ͡ m̿n khác nhau lên tăng tr˱ͧng và t͑ l͏
  V͙ng cá B͙ng T˱ͫng 24
  3.4.5 Y͇u t͙ môi tr˱ͥng .28
  3.5 Xӱ lý sӕ liӋu 28
  PHҪN IV: KӂT QUҦ VÀ THҦO LUҰN . 29
  4.1 Thí nghiӋm 1: Ngѭӥng ÿӝ mһn cӫa cá Bӕng Tѭӧng . 29
  4.2 Thí nghiӋm 2: Ҧnh hѭӣng cӫa các ÿӝ mһn khác nhau ÿӃn khҧ năng ÿLӅu hòa áp
  suҩt thҭm thҩu và ion ӣ cá Bӕng Tѭӧng . 30
  4.2.1 Kh̫ năng ÿL͉u hòa áp sṷt tẖm th̭u cͯa cá B͙ng T˱ͫng ͧ các ÿ͡ m̿n
  và thͥi gian khác nhau 30
  4.2.1.1 S͹ thay ÿ͝i áp sṷt tẖm th̭u máu cá theo ÿ͡ m̿n 32
  4.2.1.2 S͹ thay ÿ͝i áp sṷt tẖm th̭u cá theo thͥi gian .34
  4.2.1.3 ĈL͋m ÿ̻ng áp cá B͙ng T˱ͫng .36
  4.2.2 ̪nh h˱ͧng cͯa ÿ͡ m̿n ÿ͇n ÿL͉u hòa ion trong c˯ th͋ cá 38
  4.2.2.1 S͹ thay ÿ͝i hàm l˱ͫng ion Na+
  trong máu cá theo ÿ͡ m̿n 39
  4.2.2.3 S͹ thay ÿ͝i hàm l˱ͫng ion Cl
  -
  trong máu cá theo ÿ͡ m̿n 41
  4.2.2.4 S͹ thay ÿ͝i hàm l˱ͫng ion K+
  trong máu cá cá theo ÿ͡ m̿n 44
  4.3 Thí nghiӋm 3: Ҧnh hѭӣng cӫa các ÿӝ mһn khác nhau lên tiêu hao oxy và
  ngѭӥng oxy cӫa cá Bӕng Tѭӧng 48
  4.3.1 Bi͇n ÿ͡ng tiêu hao oxy cͯa cá B͙ng T˱ͫng 48
  4.3.2 ̪nh h˱ͧng cͯa ÿ͡ m̿n khác nhau lên ng˱ͩng oxy cͯa cá B͙ng T˱ͫng 50
  4.4 Thí nghiӋm 4: Ҧnh hѭӣng cӫa ÿӝ mһn khác nhau lên tăng trѭӣng và tӍ lӋ sӕng
  Fӫa cá Bӕng Tѭӧng .51
  4.4.1 Các y͇u t͙ môi tr˱ͥng n˱ͣc nuôi 51
  4.4.2 S͹ thay ÿ͝i ASTT và ion máu cá B͙ng T˱ͫng theo thͥi gian nuôi .54
  4.4.2.1 S͹ thay ÿ͝i ASTT máu cá B͙ng T˱ͫng .54
  4.4.2.2 S͹ thay ÿ͝i hàm l˱ͫng ion máu cá B͙ng T˱ͫng .58
  4.4.3 ̪nh h˱ͧng cͯa các ÿ͡ m̿n khác nhau lên s͹ thay ÿ͝i m͡t s͙ ch͑ tiêu
  huy͇t h͕c cá B͙ng T˱ͫng 62
  4.4.3.1 Bi͇n ÿ͡ng s͙ l˱ͫng h͛ng c̯u .62
  4.4.3.2 Bi͇n ÿ͡ng hàm l˱ͫng huy͇t s̷c t͙ cá .65
  4.4.3.3 Bi͇n ÿ͡ng kh͙i l˱ͫng trung bình cͯa huy͇t s̷c t͙ cá .68
  4.4.3.4 Bi͇n ÿ͡ng s͙ l˱ͫng b̩ch c̯u .70
  4.4.4 ̪nh h˱ͧng cͯa các ÿ͡ m̿n khác nhau lên tăng tr˱ͧng và t͑ l͏ s͙ng cá
  %͙ng T˱ͫng 74
  4.4.4.1 Tăng tr˱ͧng cͯa cá B͙ng T˱ͫng ͧ các ÿ͡ m̿n khác nhau .74
  4.4.4.2 T͑ l͏ s͙ng cͯa cá B͙ng T˱ͫng ͧ các ÿ͡ m̿n khác nhau .79
  4.4.4.3 H͏ s͙ tiêu t͙n thͱc ăn cá B͙ng T˱ͫng (FCR) 81
  PHҪN V: KӂT LUҰN VÀ Ĉӄ XUҨT 83
  5.1 KӃt luұn 83
  5.2 ĈӅ xuҩt 83
  TÀI LIӊU THAM KHҦO .84
  PHӨ LӨC .94

  Xem Thêm: Ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau lên một số chỉ tiêu sinh lý, tăng trưởng và tỉ lệ các bống tượng (Oxyeleotris marmoratus) giai đoạn giống
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau lên một số chỉ tiêu sinh lý, tăng trưởng và tỉ lệ các bống tượng (Oxyeleotris marmoratus) giai đoạn giống sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status