Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển kinh tế hộ và những tác động đến môi trường khu vực nông thôn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển kinh tế hộ và những tác động đến môi trường khu vực nông thôn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
  Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đã đề ra mục tiêu tổng
  quát là: Đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao đời sống vật
  chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân, tạo ra nền tảng để đến năm 2020 Việt
  Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. [1]
  Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, là phương tiện chủ yếu để nâng
  cao mức sống đồng bào dân tộc. Tăng trưởng kinh tế miền núi phải dựa trên
  nguyên tắc hài hòa xã hội, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi
  trường lâu bền. Bởi môi trường sinh thái vô cùng cần thiết cho sự sống của
  con người và mọi loài sinh vật, là cơ sở tự nhiên không thể thiếu được cho sự
  phát triển bền vững của các ngành nông – lâm – ngư nghiệp.
  Những năm gần đây, các hoạt động nông nghiệp cùng với những hoạt
  động dịch vụ, sinh hoạt đã làm xuất hiện nhiều vấn đề môi trường. Những vấn
  đề này gây tác động mạnh mẽ và lâu dài đến các hệ sinh thái ở khu vực nông
  thôn, nó cản trở sự phát triển bền vững trong tương lai. Nó ngày càng trở nên
  phổ biến rộng rãi và ảnh hưởng đến mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt
  thường nhật của người dân nông thôn. Quan trọng nhất, hiện trạng môi trường
  trên tác động xấu đến sức khoẻ cộng đồng dân cư nông thôn và để lại hậu quả
  lâu dài đối với thế hệ mai sau.
  Tình trạng thoái hóa đất đai và tài nguyên rừng ở miền núi nói chung vẫn
  đang tiếp tục gia tăng. Địa hình miền núi có độ dốc lớn, dòng chảy mạnh và
  do rừng bị tàn phá nghiêm trọng nên hiện tượng đất bị xói mòn, sụt lở, xảy
  ra thường xuyên, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của đồng bào
  các dân tộc miền núi.
  Bảo vệ, cải thiện môi trường là yếu tố quan trọng không tách rời trong
  quá trình phát triển kinh tế. Coi yêu cầu bảo vệ môi trường là một tiêu chí
  không thể thiếu trong các chiến lược, các chính sách, các chương trình phát
  triển kinh tế – xã hội miền núi. Phát triển bền vững miền núi là sự nghiệp của
  cả nước, nhưng trước hết là của đồng bào các dân tộc miền núi. Phát triển bền
  vững miền núi là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các
  ngành, của mỗi người dân và của toàn xã hội.
  Định Hóa là huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, có nhiều đồng bào
  dân tộc đang chung sống và hoạt động sản xuất chủ yếu là nông – lâm nghiệp.
  Kinh tế của huyện có nhiều thay đổi đáng kể nhưng sự phát triển còn ở mức
  thấp so với thực tế tình hình phát triển kinh tế xã hội nước ta hiện nay. Để thu
  được kết quả cao trong sản xuất, người dân đã dùng mọi biện pháp (sử dụng
  phân hóa học, thuốc trừ sâu, kể cả những chế phẩm bị cấm hoặc đã quá thời
  hạn cho phép sử dụng) hoặc sử dụng bừa bãi các chế phẩm này làm tăng năng
  suất cây trồng, vật nuôi mà lãng quên đến môi trường sinh thái hiện nay đang
  bị đe dọa. Có nhiều người dân biết được sự nguy hại của các chế phẩm hoá
  học không nên sử dụng đối với môi trường đất, nước và không khí nhưng vẫn
  phải sử dụng vì mục đích kinh tế. Thêm vào đó, độ che phủ rừng của huyện,
  đặc biệt rừng phòng hộ cũng ngày càng thấp dần. Trước thực tế đang diễn ra
  như vậy, tôi đã chọn nghiên cứu đề tài: “Phát triển kinh tế hộ và những tác
  động đến môi trường khu vực nông thôn huyện Định Hóa” nhằm mục tiêu
  vừa phát triển kinh tế hộ nông dân đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái khu
  vực nông thôn huyện Định Hóa.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Đánh giá hiện trạng đời sống kinh tế hộ, chỉ ra được những yếu tố ảnh
  hưởng đến phát triển kinh tế hộ khu vực nghiên cứu. Xác định mối quan hệ
  giữa phát triển kinh tế hộ với môi trường sinh thái. Đề xuất một số giải pháp
  nhằm phát triển kinh tế của hộ gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên, tiến tới sự
  phát triển bền vững của khu vực nông thôn huyện Định Hóa.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Nghiên cứu những vấn đề có tính tổng quan, những vấn đề cơ bản về
  phát triển kinh tế hộ và ảnh hưởng tới môi trường sinh thái.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình phát triển kinh tế hộ hiện tại, xác
  định những nhân tố ảnh hưởng tới môi trường và cuộc sống của người
  dân trong quá trình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của hộ ở khu
  vực nông thôn huyện Định Hoá.
  - Đưa ra các giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp bền vững ở khu vực
  nông thôn huyện Định Hóa và phát triển của các hệ thống sản xuất nông
  nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, tăng thu nhập và bảo vệ môi
  trường sinh thái (đất, nước, không khí, .)
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đề tài được giới hạn trong việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực
  trạng phát triển kinh tế hộ và môi trường sinh thái ở khu vực nông thôn huyện
  Định Hóa.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  + Về không gian:
  Đề tài tập trung nghiên cứu trên địa bàn khu vực nông thôn huyện Định
  Hoá - tỉnh Thái Nguyên.
  + Về thời gian:
  - Các tài liệu tổng quan về tình hình phát triển kinh tế hộ và môi trường
  sống của khu vực nông thôn huyện được thu thập từ các tài liệu đã công bố
  trong khoảng từ năm 2005 đến nay.
  - Số liệu điều tra ở huyện Định Hóa chủ yếu trong năm 2007.

  + Về nội dung:
  - Trọng tâm là những vấn đề về phát triển kinh tế hộ hiện tại và hướng
  phát triển kinh tế của hộ trong tương lai.
  - Thực trạng về môi trường khu vực nông thôn huyện Định Hoá
  - Những ảnh hưởng tới môi trường sinh thái trong quá trình phát triển
  kinh tế của hộ, một số giải pháp phát triển bền vững khu vực nông thôn huyện
  Định Hoá trong thời gian tới.
  4. Ý nghĩa khoa học của luận văn
  Tìm hiểu, phân tích quá trình phát triển kinh tế hộ; những ảnh hưởng tích
  cực, tiêu cực và mối quan hệ giữa phát triển kinh tế hộ với môi trường sinh
  thái khu vực nông thôn huyện Định Hóa.
  Qua các số liệu điều tra có thể đưa ra tổng quát về những khó khăn,
  thuận lợi, những tiềm năng và những thách thức trong quá trình phát triển bền
  vững khu vực nghiên cứu.
  Đề xuất một số giải pháp vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ vừa kết
  hợp bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn nghiên cứu.
  5. Bố cục của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, và kiến nghị, luận văn gồm 3 chương
  chính sau:
  - Chương 1: Tổng quan tài liệu nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
  - Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế hộ và những tác động đến môi
  trường sinh thái khu vực nông thôn huyện Định Hóa.
  - Chương 3: Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ và bảo
  vệ môi trường khu vực nông thôn huyện Định Hóa.

  Xem Thêm: Phát triển kinh tế hộ và những tác động đến môi trường khu vực nông thôn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển kinh tế hộ và những tác động đến môi trường khu vực nông thôn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status