Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng hình ảnh thương hiệu trường cao đẳng Thương mại

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng hình ảnh thương hiệu trường cao đẳng Thương mại

  M Đ U

  1. Tính c!p thi"t c#a lu$n văn
  Trong xu hư
  ng xã hi hóa giáo dc hin nay, Các Trư ng
  Đi h c, Cao ñng ñu nhn thc ñưc rng vic xây dng và khng
  ñnh Thương hiu c a trư ng h c trong lĩnh vc ñào to và giáo dc
  là mt nhu c!u bc, b"i Thương hiu góp ph!n quyt ñnh ñn s tn
  ti và phát tri#n c a mt Nhà trư ng. Xây dng thương hiu cũng là
  cách ñ# Nhà trư ng gi
  i thiu mình v
  i ngư i h c, v
  i các doanh
  nhip, làm cho ngư i h c bit, la ch n và s% dng dch v ñào to
  do Nhà trư ng cung cp; giúp doanh nghip có s tin cy ñ# liên kt,
  hp tác ñào to và s% dng ngun nhân lc ñưc ñào to t& Nhà
  trư ng; ñng th i xây dng Thương hiu cũng là mt tiêu chí th#
  hin s minh bch hóa công tác giáo dc c a Nhà trư ng trong giai
  ñon hin nay. Xut phát t& yêu c!u trên tôi quyt ñnh ch n ñ tài:
  “Xây dng hình nh thương hiu Trưng Cao ñng Thương M i”
  làm ñ tài nghiên cu.
  2. M%c tiêu nghiên c&u
  * H thng hoá cơ s" lý lun v xây dng hình
  nh thương
  hiu
  * Phân tích thc trng các yu t nn t
  ng ñ# xây dng hình

  nh thương hiu c a Nhà trư ng, ch' rõ nh(ng kt qu
  ñt ñưc và
  nh(ng m)t còn hn ch c a Nhà trư ng trong th i gian qua khi xây
  dng hình
  nh thương hiu .
  * Đ xut nh(ng ni dung xây dng hình
  nh thương hiu
  Trư ng Cao ñng Thương Mi, làm cho hình
  nh thương hiu c a
  trư ng tr" nên g!n gũi v
  i ngư i h c và công chúng, nhanh chóng
  hi nhp v
  i hot ñng giáo dc và ñào to trên ña bàn Min trung -
  Tây Nguyên.
  3. Đi tư'ng nghiên c&u
  Đi tưng nghiên cu c a ñ tài là các yu t
  nh hư"ng ñn
  vic xây dng hình
  nh thương hiu c a nhà trư ng; c
  m nhn c a
  h c sinh, ph huynh h c sinh, gi
  i h(u quan v hình
  nh c a nhà
  trư ng; xem xét các chin lưc Marketing cp nhà trư ng, các yu t
  v văn hóa ni b, qu
  n tr nhân s và truyn thông ni b làm cho
  cơ s" cho vic xây dng hình
  nh thương hiu nhà trư ng.
  4. Phương pháp thu th$p và x( lý thông tin
  Trong quá trình nghiên cu, ñ tài ñã s% dng các phương
  pháp lch s%: k th&a các thông tin, tài liu c a Trư ng cao ñng
  Thương Mi; Phương pháp ñnh tính: nhn ñnh và gi
  thuyt v hot
  ñng xây dng hình
  nh thương hiu hin ti c a nhà trư ng; Phương
  pháp ñnh lưng: ñiu tra, thu thp và x% lý s liu qua phiu câu h*i
  h c sinh, ph huynh, sinh viên trong trư ng và gi
  i h(u quan công
  chúng.
  5. Phm vi nghiên c&u
  Đ tài ñưc tri#n khai trong phm vi Trư ng Cao ñng
  Thương Mi v
  i s tương tác c a gi
  i công chúng trên ña bàn khu
  vc Đà Nng, Min trung và Tây Nguyên. Chú tr ng vào các chin

  Xem Thêm: Xây dựng hình ảnh thương hiệu trường cao đẳng Thương mại
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng hình ảnh thương hiệu trường cao đẳng Thương mại sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status