Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Bia Huế

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Bia Huế

  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
  NĂM 2013

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN i
  MỤC LỤC ii
  DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT v
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ vi
  DANH MỤC BẢNG BIỂU vii
  TÓM TẮT NGHIÊN CỨU
  PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu 1
  3. Đối tượng nghiên cứu 2
  4. Phạm vi nghiên cứu 2
  5. Phương pháp nghiên cứu 2
  6. Kết cấu của đề tài 2
  PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3
  1.1. Tổng quan về vốn kinh doanh 3
  1.1.1. Khái niệm 3
  1.1.2. Phân loại vốn kinh doanh 4
  1.1.3. Đặc điểm của vốn kinh doanh 8
  1.1.4. Vai trò của vốn kinh doanh 9
  1.2. Một số vấn đề về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 10
  1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 10
  1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 10
  1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá và phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 10
  CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BIA HUẾ 14
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty TNHH Bia Huế 17
  2.1.3. Bộ máy quản lý của Công ty TNHH Bia Huế 18
  2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 20
  2.1.5. Đặc điểm sản xuất và quy trình sản xuất kinh doanh 21
  2.1.6. Kết quả kinh doanh của công ty TNHH Bia Huế giai đoạn 2010 - 2012 25
  2.2. Đánh giá khái quát tình hình biến động tài sản và nguồn vốn của công ty giai đoạn 2010-2012 27
  2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình biến động nguồn vốn 27
  2.2.2. Đánh giá khát quát tình hình biến động của tài sản của Công ty qua 3 năm 2010-2012 32
  2.3. Phân tích tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn 39
  2.3.1. Tình hình vốn và sử dụng vốn năm 2010 40
  2.3.2. Tình hình vốn và sử dụng vốn năm 2011. 42
  2.3.3. Tình hình vốn và sử dụng vốn năm 2012 44
  2.4. Hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty 46
  2.5. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 47
  2.6. Hiệu quả sử dụng tổng vốn kinh doanh 51
  2.7. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn của công ty Bia Huế 54
  2.7.1. Kết quả đạt được 54
  2.7.2. Hạn chế 55
  CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY BIA HUẾ 56
  3.1. Định hướng chiến lược phát triển của công ty trong thời gian sắp tới 56
  3.2. Dự báo nhu cầu sử dụng vốn và xác định nguồn tài trợ năm 2013 56
  3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty 57
  3.3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 58
  3.3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 58
  3.3.3. Giải pháp về tổ chức, quản lý 59
  3.3.4. Đầy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 59
  PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60
  1. Kết luận 60
  2. Kiến nghị 60
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Trong nền kinh tế thị trường đầy biến động và mang tính cạnh tranh như hiện nay, bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn phát triển và đứng vững trên thị trường đòi hỏi cần phải có một đội ngũ nhân viên có trình độ, kỹ thuật tay nghề cao cùng với một cơ sở vật chất hạ tầng hiện đại. Một doanh nghiệp nếu chỉ có con người với kỹ thuật công nghệ thì vẫn chưa đủ để cho quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra mà cần phải có vốn kinh doanh. Vốn là một yếu tố rất quan trọng không chỉ đối với mỗi doanh nghiệp mà còn rất quan trọng trong nền kinh tế của cả thế giới. Để doanh nghiệp hình thành và có thể tiến hành sản xuất kinh doanh thì bắt buộc doanh nghiệp đó phải có vốn để hoạt động.
  Hơn thế nữa, một doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn của mình một cách hiệu quả nhất sẽ tồn tại, phát triển và đứng vững trên toàn thị trường, một phần lợi nhuận từ việc sử dụng hiệu quả của nguồn vốn đem lại sẽ được đầu tư, tiến hành để tái sản xuất mở rộng quy mô, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh hơn. Vậy hoạt động quản lý và sử dụng vốn sao cho hiệu quả là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp. Nó giúp cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho tình hình tài chính của doanh nghiệp luôn ở trạng thái ổn định và lành mạnh. Đây cũng là một vấn đề luôn thu hút của các nhà đầu tư, các nhà lãnh đạo của doanh nghiệp và những người làm công tác kế toán tài chính.
  Xuất phát từ những yêu cầu thực tế trên đây, qua thời gian thực tập ở Công ty TNHH Bia Huế, đề tài “ Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Bia Huế” được lựa chọn làm khóa luận tốt nghiệp.
  2. Mục đích nghiên cứu
  - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về vốn và hiệu quả sử dụng vốn.
  - Phân tích đánh giá thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty.
  - Nêu lên những kết quả đạt được và hạn chế trong việc sử dụng vốn của công ty. Trên cơ sở đó với hy vọng đề tài có thể đóng góp một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty.
  3. Đối tượng nghiên cứu
  - Hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH Bia Huế giai đoạn 2010-2012
  4. Phạm vi nghiên cứu
  - Nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vào vấn đề vốn của Công ty TNHH Bia Huế như: tình hình vốn và hiệu quả sử dụng vốn.
  - Về không gian: Phòng kế toán của công ty Bia Huế.
  - Về thời gian: Số liệu phân tích được thu thập trong 3 năm 2010, 2011, 2012.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Trong quá trình thực hiện đề tài này, đề tài đã sử dụng một số phương pháp sau đây:
  - Phương pháp thu thập số liệu: thu thập số liệu tại công ty thông qua các bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các sổ sách khác tại công ty. Ngoài ra còn cập nhật thông tin từ sách, báo, Internet
  - Phương pháp xử lý số liệu: từ các số liệu thu thập được, sau đó áp dụng các công thức tính chỉ số có sẵn tính ra được các chỉ số tài chính của công ty. Và liên hệ với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua các năm để đánh giá.
  - Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh: tổng hợp báo cáo của công ty để tiến hành phân tích và so sánh các chỉ số qua các năm, từ đó đưa ra nhận xét về chúng.
  6. Kết cấu của đề tài
  Đề tài gồm 3 phần:
  Phần 1: Đặt vấn đề
  Phần 2: Nội dung và kết quả nghiên cứu
  Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
  Chương 2: Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Bia Huế
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Bia Huế
  Phần 3: Kết luận và kiến nghị

  Xem Thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Bia Huế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Bia Huế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status