Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

  LUẬN VĂN THẠC SỸ
  NĂM 2011

  MỤC LỤC
  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
  1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu 2
  3. Đối tượng, khách thể nghiên cứu . 2
  3.1. Đối tượng nghiên cứu . 2
  3.2. Khách thể nghiên cứu 2
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu . 3
  5. Giả thuyết khoa học . 3
  6. Phương pháp nghiên cứu 3
  6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: 3
  6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn . 3
  6.2.1. Phương pháp quan sát. 3
  6.2.2. Phương pháp đàm thoại, phỏng vấn, trò chuyện. 3
  6.2.3. Phương pháp điều tra 4
  6.2.4. Phương pháp khảo nghiệm 4
  6.2.5. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm . 4
  6.2.6. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia . 4
  6.2.7. Phương pháp bổ trợ . 4
  7. Phạm vi nghiên cứu 4
  8. Cấu trúc luận văn . 5
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÌNH THÀNH KỸ NĂNG TƯ
  VẤN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
  6
  1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu . 6
  1.2 Các khái niệm công cụ . 8
  1.2.1. Khái niệm kỹ năng 8
  1.2.2. Khái niệm tư vấn 9
  1.2.3. Hình thành kỹ năng tư vấn . 11
  1.3 Những vấn đề cơ bản về hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên
  trường ĐHSP - ĐHTN . 12
  1.3.1 Đặc điểm tâm lý của sinh viên Sư phạm . 12
  1.3.2 Mục đích của hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên
  trường ĐHSP . 14
  1.3.3 Nội dung, nguyên tắc hình thành các kỹ năng tư vấn cho sinh
  viên trường ĐHSP 15
  1.3.3.1. Các kỹ năng tư vấn cơ bản cần hình thành cho sinh viên 15
  1.3.3.2. Nội dung tư vấn cần trang bị cho cho sinh viên trường ĐHSP . 16
  1.3.3.3 Nguyên tắc hình thành các kỹ năng tư vấn cho sinh viên
  trường ĐHSP 23
  1.3.4 Các phương pháp và hình thức hình thành kỹ năng tư vấn
  cho sinh viên trường ĐHSP . 24
  1.3.4.1 Phương pháp hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên . 24
  1.3.4.2 Hình thức hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên
  trường ĐHSP . 30
  1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên
  trường ĐHSP . 32

  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 34
  Chương 2. THỰC TRẠNG HÌNH THÀNH KỸ NĂNG TƯ VẤN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP - ĐHTN
  . 35
  2.1 Một vài nét về khách thể nghiên cứu . 35
  2.2. Thực trạng hình thành kỹ năng tư vấn của sinh viên trường ĐHSP - ĐHTN . 36
  2.2.1. Nhận thức của cán bộ giảng viên và sinh viên về hình thành
  kỹ năng tư vấn cho sinh viên 36
  2.2.2. Thực trạng nội dung hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh
  viên trường ĐHSP- ĐHTN 43
  2.2.2.1. Thực trạng hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên qua
  thông hoạt động dạy học . 45
  2.2.2.2 Thực trạng hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên qua
  hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp . 50
  2.2.3. Thực trạng kỹ năng tư vấn của sinh viên trường ĐHSP - ĐHTN . 52
  2.2.4. Những nguyên nhân khách quan và chủ quan của thực trạng 55
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 56
  Chương 3. BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH KỸ NĂNG TƯ VẤN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP - ĐHTN 58
  3.1. Một số nguyên tắc xây dựng biện pháp hình thành kỹ năng tư
  vấn cho sinh viên 58
  3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích trong quá trình hình
  thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên . 58
  3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa vai trò chủ đạo của
  giảng viên với việc phát huy tính tự giác, tính tích cực, tính
  chủ động, độc lập sáng tạo của sinh viên trong quá trình
  hình thành kỹ năng tư vấn . 59
  3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa hình thành kỹ năng
  tư vấn cho sinh viên với thực tiễn giáo dục phổ thông, với
  gia đình và xã hội 61
  3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa tính vừa sức chung
  với tính vừa sức riêng trong quá trình hình thành kỹ năng tư
  vấn cho sinh viên . 63
  3.2. Các biện pháp hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên 65
  3.2.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên và sinh viên về
  tầm quan trọng của kỹ năng tư vấn trong hoạt động dạy học
  và giáo dục học sinh 65
  3.2.2. Tạo môi trường tư vấn, hỗ trợ thuận lợi giúp sinh viên trải
  nghiệm hình thành kỹ năng tư vấn 67
  3.2.3. Hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên thông qua hoạt
  động dạy học các môn học chiếm ưu thế 70
  3.2.4. Hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên thông qua hoạt
  động GDNGLL 72
  3.2.5. Biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện việc hình
  thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên . 75
  3.2.6. Phối kết hợp giữa giảng dạy các môn NV và rèn luyện
  NVSPTX nhằm nâng cao hiệu quả của việc hình thành kỹ
  năng tư vấn 76
  3.2.7. Mối quan hệ giữa các biện pháp đề xuất . 77
  3.3 Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp . 78
  3.3.1 Mục đích khảo nghiệm: 78
  3.3.2 Phạm vi và nội dung khảo nghiệm: 78
  3.3.3 Phương pháp khảo nghiệm 78
  3.3.4 Kết quả khảo nghiệm . 79
  3.3.4.1.Về sự cần thiết của các biện pháp . 79
  3.3.4.2 Về tính khả thi của các biện pháp 81
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 83
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 84
  1. Kết luận 84
  2. Khuyến nghị . 84
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 86
  PHỤ LỤC . 88

  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
  1. Lý do chọn đề tài

  Chất lượng giáo dục phụ thuộc vào năng lực và trình độ chuyên môn
  được đào tạo của nhà giáo, đứng trước những yêu cầu của thời kỳ hội nhập
  quốc tế và khu vực đã đặt ra cho người thầy giáo những cơ may và thách
  thức, những yêu cầu ngày càng cao về năng lực chuyên môn và trình độ
  nghiệp vụ sư phạm. Trước yêu cầu phát triển của nghề nghiệp đòi hỏi giáo
  viên không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn phải thành thạo về kỹ năng nghề
  nghiệp và các kỹ năng bổ trợ như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thích ứng, kỹ
  năng hướng dẫn và tư vấn tâm lý cho học sinh.
  Trong những năm qua hệ thống các trường Sư phạm tiến hành đào tạo
  giáo viên cho cả nước đã đáp ứng được những mục tiêu đặt ra, tuy nhiên về
  chất lượng cần phải nhìn nhận một cách khách quan và thực tế hơn bởi có
  một số lượng đông sinh viên tốt nghiệp còn thiếu tự tin khi đứng trước vấn đề
  của cuộc sống, khả năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông còn kém, sinh
  viên chưa có kỹ năng chăm sóc tâm lý và thuyết phục cảm hóa người học vì
  vậy dẫn tới chất lượng giáo dục phổ thông chưa cao. Từ thực tế yêu cầu của
  xã hội đòi hỏi các trường Sư phạm ngoài việc trang bị cho sinh viên hệ thống
  kỹ năng dạy học, giáo dục cần phải hình thành và phát triển ở sinh viên các kỹ
  năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hướng dẫn, tư vấn, chăm sóc tâm
  lý học sinh, kỹ năng xác định giá trị ngầm định của bản thân, kỹ năng theo
  đuổi mục tiêu, kỹ năng hoạt động xã hội vv Bởi nhờ có hệ thống kỹ năng
  trên mà người giáo viên mới có thể vận dụng tri thức một cách thành công và
  hiệu quả, những kỹ năng dạy học và giáo dục mới được phát huy tác dụng.
  Trong các kỹ năng đó kỹ năng tư vấn có một vai trò vô cùng quan trọng.
  Thực tế cho thấy chương trình đào tạo, nội dung và phương pháp đào
  tạo hiện nay ở các trường Sư phạm quá coi trọng việc trang bị kiến thức thiếu
  quan tâm đến việc phát triển kỹ năng dạy học, kỹ năng giáo dục học sinh đặc
  biệt là chưa quan tâm đến phát triển hệ thống kỹ năng bổ trợ cho kỹ năng dạy
  học và kỹ năng giáo dục đó là kỹ năng mềm cho sinh viên, hơn nữa trong
  những năm gần đây do chính sách thu hút phần lớn sinh viên thi vào các
  trường sư phạm là sinh viên có đầu vào thấp hơn một số trường đại học như
  Kinh tế quốc dân, Ngân hàng, Bách khoa, Ngoại thương, Ngoại Giao vv . và
  trong số đó lại có nhiều sinh viên được xuất thân từ nông thôn họ hạn chế về
  giao tiếp và kỹ năng hòa nhập, kỹ năng hoạt động xã hội vv . Vì vậy sau khi
  tốt nghiệp nhận công tác ở trường phổ thông, sinh viên tỏ ra lúng túng trong
  giao tiếp, gặp khó khăn khi triển khai tổ chức hoạt động cho người học và xử
  lý các mối quan hệ với học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp vv Xuất phát từ
  những lý do trên, chúng tôi chọn vấn đề nghiên cứu:
  Hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên trường Đại học Sư phạm -
  Đại học Thái Nguyên

  2. Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu cơ sở lý luận hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên và
  khảo sát thực trạng kỹ năng tư vấn của sinh viên trường ĐHSP - ĐHTN từ đó
  đề xuất một số biện pháp hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên.
  3. Đối tượng, khách thể nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Biện pháp hình thành kỹ năng tư vấn của sinh viên trường ĐHSP - ĐHTN.
  3.2. Khách thể nghiên cứu
  Quá trình giáo dục kỹ năng tư vấn cho sinh viên trường ĐHSP - ĐHTN
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu
  4.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên
  trường ĐHSP
  4.2. Khảo sát thực trạng quá trình hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh
  viên trường ĐHSP - ĐHTN
  4.3. Xây dựng một số biện pháp hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh
  viên trường ĐHSP - ĐHTN
  5. Giả thuyết khoa học
  Hiệu quả của hoạt động dạy học và giáo dục của giáo viên ở trường phổ
  thông và trường chuyên nghiệp phụ thuộc vào một phần kỹ năng tư vấn của
  giáo viên cho hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh. Nếu xây dựng được
  hệ thống các biện pháp hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên trường ĐHSP
  - ĐHTN sẽ nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên hiện nay.
  6. Phương pháp nghiên cứu
  Để nghiên cứu đề tài này chúng tôi tiến hành sử dụng các phương pháp
  nghiên cứu sau:
  6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận:
  Đọc và phân tích, hệ thống hoá, khái quát hoá những tài liệu liên quan
  đến đề tài, nhằm xây dựng hệ thống lý luận về kỹ năng tư vấn.
  6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  6.2.1. Phương pháp quan sát.
  Chúng tôi tham gia dự các buổi sinh hoạt, tọa đàm, giờ thực hành thí
  nghiệm để quan sát hoạt động của sinh viên và giáo viên.
  6.2.2. Phương pháp đàm thoại, phỏng vấn, trò chuyện.
  Chúng tôi tiến hành đàm thoại, trao đổi cùng với sinh viên, giáo viên
  nhằm tìm hiểu thực trạng hình thành kỹ năng tư vấn của sinh viên trường
  ĐHSP - ĐHTN
  6.2.3. Phương pháp điều tra
  Chúng tôi tiến hành điều tra bằng ankét với hệ thống câu hỏi đóng và
  mở, để khảo sát thực trạng hình thành kỹ năng tư vấn của sinh viên ở trường
  ĐHSP - ĐHTN, thăm dò ý kiến của giảng viên và sinh viên về việc phát triển
  kỹ năng tư vấn cho sinh viên trong tình hình hiện nay.
  6.2.4. Phương pháp khảo nghiệm
  Chúng tôi sử dụng phương pháp khảo nghiệm để kiểm nghiệm tính khả
  thi, tính khoa học của biện pháp đã đề xuất.
  6.2.5. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
  Chúng tôi tiến hành trao đổi kinh nghiệm hình thành, phát triển kỹ năng
  tư vấn với các thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp và của bản thân.
  6.2.6. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia
  Chúng tôi tiến hành tham khảo ý kiến của các Giáo sư, Tiến sĩ, các nhà
  quản lý giáo dục, các chuyên gia tư vấn về kỹ năng tư vấn.
  6.2.7. Phương pháp bổ trợ
  Chúng tôi đã sử dụng các phương pháp thống kê toán học để xử lý kết
  quả nghiên cứu nhằm tăng mức độ tin cậy cho đề tài.
  7. Phạm vi nghiên cứu
  Do điều kiện và thời gian nghiên cứu có hạn, tác giả luận văn chỉ tiến
  hành nghiên cứu kỹ năng tư vấn học tập, tư vấn tình cảm và các vấn đề về
  ứng xử giao tiếp. Tác giả khảo sát trên 8 lớp của sinh viên năm thứ 3 trường
  ĐHSP - ĐHTN và giảng viên giảng dạy, cán bộ quản lý của nhà trường về kỹ
  năng tư vấn của sinh viên và thực trạng hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh
  viên qua hoạt động dạy học.
  8. Cấu trúc luận văn
  Luận văn ngoài phần những vấn đề chung, kết luận và khuyến nghị
  luận văn gồm 3 chương.
  Chương 1: Cơ sở lý luận về hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên
  trường ĐHSP
  Chương 2: Thực trạng hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên trường
  ĐHSP - ĐHTN
  Chương 3: Biện pháp hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên trường
  ĐHSP - ĐHTN

  Xem Thêm: Hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status