Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích và thiết lập bảng mô tả công việc cho nhân viên phòng kinh doanh viễn thông tại công ty Việt NamTT

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích và thiết lập bảng mô tả công việc cho nhân viên phòng kinh doanh viễn thông tại công ty Việt NamTT

  Mục lục
  NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP ------------------------------------------------------------------ I
  NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN --------------------------------------------------------- II
  NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI CHẤM BÁO CÁO ----------------------------------------------------------- III
  TÓM TẮT ------------------------------------------------------------------------------------------------------- IV
  LỜI CẢM ƠN ---------------------------------------------------------------------------------------------------- V
  MỤC LỤC ------------------------------------------------------------------------------------------------------- VI
  DANH MỤC BẢNG BIỂU ------------------------------------------------------------------------------------- X
  DANH MỤC HÌNH ẢNH ------------------------------------------------------------------------------------- XI
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT -------------------------------------------------------------------------------- XII
  LỜI MỞ ĐẦU ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
  1. Tổng quan công ty ------------------------------------------------------------------------------------------ 2
  1.1 Thông tin chung về công ty -------------------------------------------------------------------------------- 2
  1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty ------------------------------------------------------ 2
  1.1.2 Thông tin sơ lược về công ty VNTT ------------------------------------------------------------------ 3
  1.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty ----------------------------------------------------------------------------------- 5
  1.1.4 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban ------------------------------------------------------------------ 6
  1.1.5 Định hướng kinh doanh -------------------------------------------------------------------------------- 18
  1.1.6 Tầm nhìn -------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
  1.1.7 Khả năng của nhân viên ------------------------------------------------------------------------------- 19
  1.2 Thông tin của phòng ban thực tập - Phòng kinh doanh Viễn thông ------------------------------ 19
  1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ của phòng ------------------------------------------------------------------ 19
  1.2.1.1 Chức năng: ----------------------------------------------------------------------------------------- 19
  1.2.1.2 Nhiệm vụ: ------------------------------------------------------------------------------------------ 20
  1.2.2 Nhân sự --------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
  1.2.3 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong phòng ----------------------------------------- 20
  1.2.4 Quy trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng ------------------------------------------------------- 21
  1.2.5 Sản phẩm và dịch vụ phòng kinh doanh Viễn thông --------------------------------------------- 22
  1.2.5.1 Dịch vụ Internet tốc độ cao-FTTH(Fiber to the home) ------------------------------------ 22
  1.2.5.2 Hội nghị truyền hình( Video Conferencing)------------------------------------------------- 23
  1.2.5.3 Mạng riêng ảo(Virtual Privare Network-VPN) --------------------------------------------- 23
  1.2.5.4 Fast Fios triple play ------------------------------------------------------------------------------ 23
  1.2.5.5 Tin nhắn ngắn( Short Message Service) ----------------------------------------------------- 23
  1.2.5.6 Thoại cố định hữu tuyến(Voice) --------------------------------------------------------------- 23
  1.2.5.7 Metronet( Metropolitan Area Network) ------------------------------------------------------ 24
  1.2.5.8 Internet trực tiếp (Internet Dedicated Access) ---------------------------------------------- 24
  1.2.5.9 Thuê kênh riêng (Leased Line) ---------------------------------------------------------------- 24
  2. Thực trạng hoạt động của công ty (*)------------------------------------------------------------------ 24
  2.1 Các sản phẩm, dịch vụ của công ty --------------------------------------------------------------------- 24
  2.2 Thông tin nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh ------------------------------------------- 25
  2.2.1 Nhà cung cấp--------------------------------------------------------------------------------------------- 25
  2.2.2 Khách hàng ----------------------------------------------------------------------------------------------- 26
  2.2.3 Đối thủ cạnh tranh -------------------------------------------------------------------------------------- 27
  2.2.3.1 Công ty cổ phần viễn thông FPT --------------------------------------------------------------- 27
  2.2.3.2 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam -------------------------------------------------- 28
  2.2.3.3 Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel -------------------------------------------------------- 29
  2.3 Thông tin hoạt động kinh doanh ------------------------------------------------------------------------ 30
  2.3.1 Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2011 --------------------------------------------- 30
  2.3.1.1 Thuận lợi ------------------------------------------------------------------------------------------- 30
  2.3.1.2 Khó khăn ------------------------------------------------------------------------------------------- 31
  2.3.2 Triển khai công tác trong năm 2011 ----------------------------------------------------------------- 31
  2.3.2.1 Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và dịch vụ ------------------------------------------------ 31
  2.3.2.2 Công tác triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ -------------------------------------- 32
  2.3.2.3 Công tác nhân sự ---------------------------------------------------------------------------------- 33
  2.3.3 Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 --------------------------------- 34
  3. Công việc thực hiện tại công ty thực tập -------------------------------------------------------------- 36
  3.1 Những công việc liên quan đến chuyên ngành ------------------------------------------------------- 36
  3.1.1 Tiếp thị khách hàng ------------------------------------------------------------------------------------- 36
  3.1.2 Lập phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ ---------------------------------------------------------------- 37
  3.1.3 Chuẩn bị hợp đồng, bảng báo giá dịch vụ và các thông tin liên quan để cung cấp theo yêu cầu
  của khách hàng ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 37
  3.1.4 Tiếp xúc trực tiếp với khách hàng ------------------------------------------------------------------- 38
  3.1.5 Theo dõi tiến trình thực hiện hợp đồng ------------------------------------------------------------- 39
  3.1.6 Báo cáo kết quả công việc và tiến độ lại cho trưởng phòng ------------------------------------ 39
  3.2 Những công việc hỗ trợ ----------------------------------------------------------------------------------- 40
  3.2.1 Dịch bảng báo giá: -------------------------------------------------------------------------------------- 40
  3.2.2 Chuẩn bị bao thư thông báo cước dịch vụ: --------------------------------------------------------- 40
  3.2.3 Xem sai sót điều khoản hợp đồng: ------------------------------------------------------------------- 40
  3.2.4 Photocopy: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 41
  3.2.5 Các công việc hỗ trợ khác: ---------------------------------------------------------------------------- 42

  4. Chuyên đề của thực tập ---------------------------------------------------------------------------------- 43
  4.1 Những vấn đề phát hiện trong quá trình thực tập ---------------------------------------------------- 43
  4.1.1 Một số vấn đề tại công ty ------------------------------------------------------------------------------ 43
  4.1.1.1 Vấn đề 1: Thuận lợi và khó khăn của công ty VNTT khi hoạt động kinh doanh tập trung
  trong các khu công nghiệp ----------------------------------------------------------------------------------- 43
  4.1.1.2 Vấn đề 2: Cái được và mất khi phụ thuộc vào Tập đoàn Becamex --------------------- 44
  4.1.1.3 Vấn đề 3: Điều kiện cơ sở hạ tầng và quản lý ----------------------------------------------- 44
  4.1.1.4 Vấn đề 4: Nguồn nhân lực trẻ ----------------------------------------------------------------- 45
  4.1.1.5 Vấn đề 5: Môi trường làm việc của nhân viên ---------------------------------------------- 45
  4.1.2 Một số vấn đề tại Phòng kinh doanh Viễn thông ------------------------------------------------- 46
  4.1.2.1 Vấn đề 6: Quy trình làm việc trong phòng kinh doanh viễn thông --------------------- 46
  4.1.2.2 Vấn đề 7: Không có Bảng mô tả công việc -------------------------------------------------- 46
  4.1.2.3 Vấn đề 8: Trình độ ngoại ngữ của nhân viên ------------------------------------------------ 47
  4.1.2.4 Vấn đề 9: Một số vấn đề trong công việc của nhân viên ---------------------------------- 47
  4.2 Cơ sở lý luận ------------------------------------------------------------------------------------------------ 48
  4.2.1 Nội dung chính của phân tích công việc ------------------------------------------------------------ 48
  4.2.1.1 Định nghĩa ----------------------------------------------------------------------------------------- 48
  4.2.1.2 Ý nghĩa của phân tích công việc --------------------------------------------------------------- 49
  4.2.1.3 Thông tin để thực hiện phân tích công việc ------------------------------------------------- 49
  4.2.1.4 Trình tự thực hiện phân tích công việc ------------------------------------------------------- 50
  4.2.2 Bảng mô tả công việc ---------------------------------------------------------------------------------- 51
  4.2.2.1 Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------------------ 51
  4.2.2.2 Thông tin trong bảng mô tả công việc -------------------------------------------------------- 51
  4.2.2.3 Quy trình thực hiện bảng mô tả công việc --------------------------------------------------- 52
  4.3 Một số giải pháp để giải quyết vấn đề: ----------------------------------------------------------------- 54
  4.3.1 Giải pháp 1: Phát huy thế mạnh hoạt động tập trung để làm nền tảng phát triển bền vững, lâu
  dài 54
  4.3.2 Giải pháp 2: Từng bước thoát khỏi sự phụ thuộc vào Becamex ------------------------------- 54
  4.3.3 Giải pháp 3: Nâng cao nâng lực quản lý cơ sở hạ tầng ------------------------------------------ 55
  4.3.4 Giải pháp 4: Tái cấu trúc nguồn nhân lực ---------------------------------------------------------- 55
  4.3.5 Giải pháp 5: Cải thiện môi trường làm việc của nhân viên ------------------------------------- 55
  4.3.6 Giải pháp 6: Xây dựng quy trình làm việc thực tế ------------------------------------------------ 56
  4.3.7 Giải pháp 7: Phân tích và thiết lập Bảng mô tả công việc cho nhân viên phòng kinh doanh
  Viễn thông. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56
  4.3.7.1 Phương pháp phân tích sử dụng --------------------------------------------------------------- 56
  4.3.7.2 Quy trình phân tích công việc của nhân viên phòng kinh doanh Viễn thông --------- 56
  4.3.7.3 Kết quả phân tích công việc -------------------------------------------------------------------- 57
  4.3.8 Giải pháp 8: Nâng cao trình độ ngoại ngữ của nhân viên --------------------------------------- 58
  4.3.9 Giải pháp 9: Một số giải pháp giải quyết vấn đề của nhân viên ------------------------------- 58
  4.4 Hiệu quả của các giải pháp đề xuất --------------------------------------------------------------------- 59
  4.5 Những định hướng tiếp theo để giải quyết vấn đề trong tương lai ------------------------------- 61
  KẾT LUẬN ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62
  PHỤ LỤC ------------------------------------------------------------------------------------------------------ XIII
  1. Phụ lục A: Bảng mô tả công việc Trưởng phòng kinh doanh Viễn thông --------------- xiii
  2. Phụ lục B: Bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh ------------------------------------ xvii
  3. Phụ lục C: Bảng mô tả công việc nhân viên chăm sóc khách hàng ------------------------ xx
  4. Phụ lục D: Bảng mô tả công việc nhân viên cước & hợp đồng --------------------------- xxiii
  5. Phụ lục E: Bảng mô tả công việc nhân viên kỹ thật POP. --------------------------------- xxvi
  TÀI LIỆU THAM KHẢO -------------------------------------------------------------------------------- XXIX
  THÔNG TIN LIÊN HỆ ------------------------------------------------------------------------------------ ***

  Xem Thêm: Phân tích và thiết lập bảng mô tả công việc cho nhân viên phòng kinh doanh viễn thông tại công ty Việt NamTT
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích và thiết lập bảng mô tả công việc cho nhân viên phòng kinh doanh viễn thông tại công ty Việt NamTT sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status