Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Chiến lược đào tạo nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển và phát triển đô thị Lilama

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược đào tạo nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển và phát triển đô thị Lilama

  MỤC LỤC
  LỜ I MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG ì : NHỮNG VẤN ĐÈ CHUNG VÊ CHIÊN LƯỢC 3
  ĐÀO TẠO NHÂN sự TRONG DOANH NGHIỆP 3
  NGÀNH XÂY DỰNG 3
  1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHIÊN Lược ĐÀO TẠO NHÂN sự 3
  ã ã ã
  LU. Nguồn nhân lực trong ngành xây dựng 3
  1.1.2. Chiến lược đào tạo nhân sự 7
  1 .2 . NHỮNG TIÊU CHÍ ĐẺ ĐÁNH GIÁ CHIÊN LƯỢC ĐÀO TẠO
  NHÂN Sự TẠI MỘT DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DƯN G 9
  ã ã ã ã ã
  1.2.1. Yêu cầu đặt ra khi đánh giá chiến lược đào tạo nhân sự tron
  nghiệp xây dựng. 9
  7 .2.2 . Đánh giá chiên lược đào tạo nhân sự theo nhu câu đào tạo l
  1.2.3. Đánh giá chiến lược đào tạo nhân sự theo mục tiêu đào tạo
  1.2.4. Đánh giá chiên lược đào tạo nhân sự theo đôi tượng đào tạo
  1.2.5. Đánh giả chiến lược đào tạo nhân sự theo nội dung đào tạo v
  chọn phương pháp đào tạo 16
  w
  1.2.6. Đánh giá chiên lược đào tạo nhân sự theo việc lựa chọn và
  < 7 ã ã ĩ ã ã ã ã
  giảng viên 20
  1.2.7Đánh giá chiên lược đào tạo nhân sự theo chi phỉ đào tạo
  1.2.8. Đánh giá chiên lược đào tạo nhân sự theo két quả của chương
  đào tạo 23
  1 .3 . NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CHIẾN Lược
  ã ã ã ã
  ĐÀO TẠO NHÂN sự TRONG DOANH NGHIỆP 26
  7 .5 .7 . Cơ sở vật chát, quản ly và con người cho kinh doanh đào tạo
  lực 26
  1.3.2. Đào tạo vi vân đê quản trị nhân lực trong doanh nghiệp
  1.4 . CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHIẾN Lược ĐÀO TẠO
  NHÂN Sự 28
  1.4.1. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp 28
  1.4.2. Các nhân tổ thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp 29
  CHƯƠNG li : ĐÁNH GIÁ CHIẾN Lược ĐÀO TẠO NHÂN sự TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DƯN G VÀ PHÁT TRIỀN Đ Ồ THỊ
  LILAMA 32
  2.1 . GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VÈ CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU Tư
  XÂY DƯNG VÀ PHÁT TRIỀN ĐÔ THỊ LILAMA 32
  2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triên của công ty 32
  2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty 33
  2.1.3. Những đặc diêm của công ty ảnh hưởng đen chiên lược đào tạo nhân
  sự 36
  2.2 . ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO NHÂN sự TẠI CÔNG TY
  ã ã ã ã
  CỎ PHẦN ĐẦU Tư XÂY DƯN G VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LILAMA44
  > f
  2.2.1. Yêu câu đặt ra khi đánh giá chiên lược đào tạo nhân sự trong doanh
  nghiệp 44
  2.2.2. Đánh giá chiên lược đào tạo nhân sự theo nhu câu đào tạo 45
  r
  2.2.3. Đánh giả chiên lược đào tạo nhân sự theo mục tiêu đào tạo 48
  r ĩ
  2.2.4. Đánh giả chiên lược đào tạo nhân sự theo đôi tượng đào tạo 49
  2.2.5. Đánh giá chiên lược đào tạo nhân sự theo nội dung đào tạo và lựa
  chọn phương pháp đào tạo 52
  2.2.6. Đánh giả chiên lược đào tạo nhân sự theo việc lựa chọn và đào tạo
  giảng viên 56
  r
  2.2.7. Đánh giá chiên lược đào tạo nhân sự theo ch
  phí đào tạo 56
  2.2.8. Đảnh giả chiên lược đào tạo theo két quả của chương trình đào tạo5
  2.3 . ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN Lược ĐÀO
  TẠO NHÂN Sự TẠI CÔNG TY CỒ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DƯN G VÀ
  PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LILAMA 6 1
  2.3.1. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện chiến lược đào tạo
  nhân sự. 61
  > r
  23.2. Những tôn tại trong việc thực hiện chiên lược đào tạo nhân sự 62
  CHƯƠN G HI: MỘT so GIẢI PHÁP NHẰM HOÀ N THIỆN CÔN G
  TÁC THỰC HIỆN CHIÊN LƯ Ợ C ĐÀ O TẠO NHÂ N sự TẠI CÔN G
  ã ã ã ã ã ã
  TY CỔ PHẦN ĐẦU T ư XÂ Y DƯN G VÀ 64
  3. 1 ĐỊNH HƯ ỚN G PHÁT TRIỀN SẢN XUẤT KINH DOANH V À
  CHIẾN LƯ Ợ C ĐÀ O TẠO NHÂ N sự TẠI CÔN G TY TRONG NHỮNG
  NĂ M TỚI 64
  3.1.1. Định hướng phát triển kinh doanh 64
  3.1.2. Định hướng đào tạo nhân lực trong thời gian tới 65
  3.2 . MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀ N THIỆN CÔN G TÁC THỰC
  HIỆN CHIÊN LƯỢC ĐÀ O TẠO NHÂ N sự TẠI CÔN G TY CỒ PHẦN
  ã ã ã ã ã
  ĐẦU Tư XÂ Y DỰNG VÀ PHÁT TRIộN Đ Ô THỊ LILAMA 65
  5.2.7 . Hoàn thiện cách xác định nhu cầu đào tạo nhân sự. 65
  3.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo rõ ràng 66
  3.2.3. Hoàn thiện cách xác định đúng đối tượng đào tạo 67
  3.2.4. Hoàn thiện công tác xác định nội dung đào tạo 68
  3.2.5. Phát triển đa dạng hơn nữa các hình thức đào tạo 69
  3.2.6. Hoàn thiện việc lựa chọn vã đào tạo giảng viên 70
  3.2.7. Lấp và quản lý tôi nguồn kinh phỉ cho đào tạo 71
  r
  3.2.8. Hoàn thiện công tác đảnh giá chương trình và két quả đào tạo 72
  3.2.9. Một số đề xuất khác 74
  KÉT LUẬN 76
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78
  PHỤ LỤC Ì : Một sô bảng đánh gi á chát lượng nhân viên sau đào tạo 8 0
  PHỤ LỤC 2 : Một số dự án đã và đang triển khai của 85
  công ty Cô phân đâu tư xây dựng và phát triê n đô thị Liỉama 85
  DANH MÚC BANG
  ã
  Bảng 1: Đánh giả chiến lược đào tạo nhân sự theo đối tượng đào tạo 16
  Bảng 2: Đánh giá chiến lược đào tạo nhân sự theo việc lựa chọn và đào tạo
  21
  giang viên jLỈ
  Bảng 3: Đánh giá chiến lược đào tạo nhân sự theo chi phí đào tạo 23
  Bảng 4 : Đánh giá chiến lược đào tạo theo kết quả chương trình đào tạo
  Bảng 5: sổ năm kỉnh nghiệm của công ty tính tới năm 2009 34
  Bảng 6: Một số dự án đã và đang thực hiện của công ty tính tới năm 2009 35
  Bảng 7: Kết quả hoạt động kỉnh doanh của công ty giai đoạn 2007-2009
  Bảng 8: Cơ cấu lao động chi tiết của công ty (tới năm 2009) 40
  Bảng 10: Nhu cầu đào tạo của các tổ chức theo các hình thức đào tạo 47
  Bảng li: Tình hình đào tạo đối với các loại hình đào tạo của công ty năm
  2009 48
  Bảng 12: Đối tượng đào tạo thực tế của công ty năm 2009 50
  Bảng 13: Chiên lược đào tạo nhân lực đảnh giá theo đôi tượng đào tạo 51
  Bảng 14: Nội dung đào tạo theo tững đổi tượng đào tạo của công ty năm
  2009 52

  Bảng 15 : Phương pháp đào tạo theo tững đôi tượng đào tạo công ty năm
  2009 54
  Bảng 16: Chiến lược đào tạo nhân lực đánh giá theo chất lượng giảng viê
  của công ty năm 2009 56
  Bảng 17: Chi phỉ đào tạo nhân sự của công ty năm 2009 57
  Bảng 18: Chiến lược đào tạo nhân sự của công ty được đánh giả theo chi phí
  đào tạo năm 2009 58
  Bảng 19 : Chất lượng học tập của các học viên sau khi đào tạo năm 2009 .5
  Bảng 20 : Sự phù hợp giữa ngành nghê đào tạo với yêu câu của công việc của
  công ty năm 2009 59
  Bảng 21 : Khả năng làm việc sau khoa đào tạo, bôi dưỡng 60
  Bảng 22 : Chiến lược đào tạo nhân sự đánh giá theo kết quả chương trình
  đào tạo nhân sự cùa công ty năm 2009 60

  Xem Thêm: Chiến lược đào tạo nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển và phát triển đô thị Lilama
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược đào tạo nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển và phát triển đô thị Lilama sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status