Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại công ty TNHH Nhà nước một thành viên sách Nhà nước

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại công ty TNHH Nhà nước một thành viên sách Nhà nước

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC
  LỜ I M Ở Đ Ầ U . 1
  CHƯƠN G ì : C ơ SỞ L Ý LUẬ N VỀ KẾ TOÁ N BÁ N HÀN G V À XÁ C ĐỊNH
  KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁ C DOANH NGHIỆP THƯƠN G MẠ I 2
  1.1.Vai trò, vị tr í của hoạt động bán hàng, xác định két quả và nhiệm vụ kê toán . 2
  1.1.1. Khái niệm, vai tr ò của bán hàng và kết quả bán hàng 2
  1.1.1. 1 Bán hớng .7 . 7 . 2
  1.1. Ì .2. Kết quả bán hàng ã 2
  1.1. 2 Các vấn đề về bán hàng và kết quả bán hàng có ảnh hưởng tới kế toán
  1.1.2. 1 Các khái niệm và các ch] tiê u kinh tế cơ bản 2
  Ì . Ì .2.2. Các phương thức tiê u thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại 3
  1.1.2.3 . Các phương thức thanh toán áp dụng trong bán hàng 5
  1.1.3 . Yêu cầu và nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 5
  1.2 . Kế toán tổng hợp nghiệp vụ bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên.
  * " . 6
  Ì .2. Ì. Tài khoản sử dụng 6
  1.2.2 . Phương pháp kế toán ã 1°
  1.3 . Đặc điểm kế toán bán hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ 15
  Ì.3.1 . Tài khoản sử dụng Ì5
  1.3.2 . Phương pháp kế toán 15
  Ì .4. Kế toán kết quả tiê u thụ 16
  Ì .4. Ì . Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản l ý doanh nghiệp 16
  1.4.2 . Kế toán xác định kết quả tiê u thụ 19
  CHƯƠN G li : THỰC TRẠNG KẾ TOÁ N BÁ N HÀN G V À XÁ C ĐỊNH KẾT
  QUẢ BÁ N HÀN G TẠ I CÔN G TY TNHH NH À NƯ Ớ C M Ộ T THÀN H VIÊN
  SÁCH H À NỘI. 24
  2.1. Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của Công ty TNHH Nhà nước một thành
  viên Sách Hà Nội 24
  2.1.1. Quá trìn h hình thành và phát triển của Công ty 24
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 25
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản l ý của Công ty 27
  2.1.4. Đặc điểm về bộ máy kế toán của Công ty 29
  2.1.5. Đặc điểm công tác kế toán của Công ty 31
  2.1.5.1. Chính sách áp dụng tại Công ty 31
  2.1.5.2. Hệ thống chứng từ kế toán 32
  2.1.5.3. Hệ thống tà i khoản kế toán 32
  2.1.5.4. Hệ thống sổ kế toán 32
  2.1.5.5. Hệ thống báo cáo kế toán 34
  Thực trạng công tác bán hàng và xác định quả bán hàng tại Công ty 35
  2.2.2. Kế toán tiê u thụ hàng hóa tại công ty 37
  2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng hóa tiê u thụ 37
  2.2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng 5 2
  2.2.2.3. Kê toán các khoản giảm trừ doanh thu: 59
  2.2.2.4. Kế toán thanh toán với khách hàng 61
  2.2.3. Kế toán chi phí lưu thông và chi phí quản l ý doanh nghiệp tại Công ty 64
  2.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng 6 4
  2.2.3.2. Kế toán chi phí quản l ý doanh nghiệp 6 8
  7 4 Kế toán xác định kết quả tiê u thụ hàng hóa tại Công ty. 72
  CHƯƠN G ni: HOÀ N THIỆN KẾ TOÁ N BÁ N HÀN G V À XÁ C ĐỊNH KÉ T
  QUA BAN HANG TẠ I CỐNG TY TNHH NH À NƯ Ớ C MỘ T THÀN H VIÊN
  SÁCH H À NỘ I V 74
  3 Ì Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty.
  .„.'." " ã ã 7 4
  3.1.1. Những ưu điắm 74
  3.1.2. Những tồn tại ã ã - 7 5
  3.2. Sự cần thiết và các nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác
  định kết quả bán hàng ã ;— 76
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả
  bán hàng ã V ^
  3.2.2. Các nguyên tắc hoàn thiện công tá c kế toán bán hàng và xác định kết quả bán
  hàng ã ã ; 76
  3.3. Một số kiến nghị nhàm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán
  hàng tại Công ty 77
  KẾT LUẬN . 83
  DANH MỤC TÀI LIỆ U THAM KHẢO 84
  DANH MỤC Sơ ĐÒ, BẢNG BIỂU
  1. DANH MỤC Sơ ĐÒ:
  Sơ ĐỒ Ì: KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN 12
  Sơ Đ Ồ 2: KẾ TOÁ N DANH THU BÁ N HÀN G V À CÁ C KHOẢN GIẢM TRỪ
  DOANH THU 14
  Sơ Đ Ồ 3: KẾ TOÁ N HÀN G HÓ A THEO PHƯƠN G PHÁPKKĐ K 16
  Sơ Đ Ộ 4: KẾ TOÁ N CHI PHÍ BÁ N HÀN G 17
  Sơ Đ Ộ 5:CHI PHÍ QUẢN LÝ : KẾ TOÁ N DOANH NGHIỆP 18
  Sơ Đ Ổ 6: XÁ C ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH 20
  1. DANH MỤC BẢNG BIỂU:
  Bảng số Ì: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua các năm 26
  Biểu số 2: Báo cáo nhập kho HI tháng 5 năm 2009 . 40
  Biểu sọ 3: Chấng từ ghi sổ số 13 tháng 5 năm 2009 42
  Biểu số 4: Hóa đơn GTGT .„ 44
  Biểu số 5: Báo cáo xuất kho H I tháng 5 năm 2009 45
  Biểu số 6 : Chấng từ ghi sổ số 14 tháng 5 năm 2009 47
  Biếu số 7 : Bảng tổng hợp báo cáo doanh thu bán hàng 49
  Biểu số 8 : Chấng từ ghi sổ số 27 tháng 5 năm 2009 50
  Biểu số 9 : Sổ Cái TK 632-tháng 5 năm 2009 Ì .!!!!!!!!!!!. " 51
  Biểu số 10: Chấng từ ghi sổ số 15 tháng 5 năm 2009 53
  Biểu sọ li : Sổ Cái TK 511 tháng 5 năm 2009 .„!!!!"!""""' " 54
  Biểu số 12: Chấng từ ghi sổ số 28 tháng 5 năm 2009 55
  Biểu số 13: Sổ Cái TK 1316 tháng 5 năm 2009ĩ .ZZ" ""!IZZ Z 56
  Biểu số 14: Chấng từ ghi sổ số 06 tháng 5 năm 2009 . 57
  Biểu sọ 15: Sổ Cái TK 512 tháng 5 năm Z.ZZZZZ.Z11".I
  Biểu sọ 16: Chấng từ ghi sổ số 06 tháng 5 năm 2009 59
  Biểu số 17: Sổ cá i TK 531 tháng 5 năm 2009 „ZZZ" ""ZI Z 60
  Biêu sộ 18: Số chi tiết thanh toán với người mua 52
  Biểu số 19: Bảng tổng hợp số dư chi tiết tà i khoản 131 . 63
  Biểu số 20: Chấng tít ghi sổ số 22 tháng 5 năm 2009" .ì ."""""" 6S
  Biếu số 21: Sổ chi tiết chi phí bán hàng 66
  Biểu số 22: s ổ Cái TK 641 tháng 5 năm 2009 li.!" 67
  Biểu số 23: Chấng từ ghi sổ số 23 tháng 5 năm 2009 69
  Biếu số 24: s ổ chi tiết chi phí quản l ý doanh nghiệp 70
  Biểu số 25: s ổ Cái TK 642 tháng 5 năm 2009 71

  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại công ty TNHH Nhà nước một thành viên sách Nhà nước
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại công ty TNHH Nhà nước một thành viên sách Nhà nước sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status