Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Công tác hoạch định chiến lược của tổng công ty cổ phần may Việt Tiến tại thị trường nội địa khu vực phía Bắc. thực trạng và giải pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác hoạch định chiến lược của tổng công ty cổ phần may Việt Tiến tại thị trường nội địa khu vực phía Bắc. thực trạng và giải pháp

  MỤ C LỤ C
  LỜI M Ở Đ Ầ U Ì
  CHƯƠN G ì: MỘ T SỐ VẤ N Đ Ẻ cơ BẢN VỀ CÔN G TÁ C HOẠC H
  ĐỊNH CHIẾN LƯ ợ C TRONG DOANH NGHIỆP 4
  ì. Khái niệm và vai trò của chiến lược 4
  1 . Khái niệm chiến lược 4
  2. Vai trò của chiến lược : 4
  li . Khái niệm và vai trò của công tác hoạch định chiến lược 5
  1 . Khái niệm về hoạch định chiến lược 5
  2. Vai trò của công tác hoạch định chiến lược 5
  HI. Nội dung của công tác hoạch định chiến lược trong
  doanh nghiệp 6
  1 . Xác định mục tiêu chiến lược 6
  1.1. Tầm nhìn chiến lược (Vision) :
  1.2. Sứ mạng (Mision) : 6
  1.3. Triết lý kinh doanh
  1.4. Mục tiêu chiến lược 6
  2. Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài và nội bộ doanh
  nghiệp 7
  2.1. Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài 7
  2.1.1. Các yêu to vê môi trường vĩ mô 8
  2.1.2. Phân tích môi ừường ngành l i
  2.2 . Phân tíc h nội bộ doanh nghiệp 17
  2.2.1 . Chuỗi giá tr ị 17
  2.2.2 . Sơ đồ chuỗi giá tr ị 18
  3. Phân tích và lựa chọn chiến lược 20
  3.1. Xây dựng và xác định chiến lược trong ma trận SWOT 20
  3.1. ỉ. Khái niệm : 20
  3.1.2. Xây dựng và xác định chiến lược trong SĨVOT 2
  3.2. Lựa chọn chiến lược 22
  3.2.1. Chiến lược cấp công ty 22
  3.2.2. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh: 25
  CHƯƠN G li : THỰ C TRẠNG CÔN G TÁ C HOẠC H ĐỊNH CHIẾN
  LƯ Ợ C Ở TÔN G CÔN G TY C Ổ PHÀ N MAY VIỆT TIẾN TẠI THỊ
  TRƯ ỜN G NổI ĐỊA KHU vực PHÍA BẮC 30
  ì . Giới thiệu chung về Tổng CT CP May Việt Tiến và chi nhánh khu
  vực phía Bắc 30
  1 . Sự hình thành và phát triển 30
  2. Lĩnh vực kinh doanh 32
  3. Cơ cấu tổ chức 32
  4. Kết quả hoạt động kinh doanh từ 2005_2009 36
  li . Thực trạng công tác hoạch định chiên lược của Tong CT Y CP
  May Việt Tiến tại thị trường nội địa khu vực phía Bắc trong giai
  đoạn 2005_2010 37
  1. Mục tiêu chiến lược của Tổng CTY CPMay Việt Tiến: 37
  1. ỉ. Tầm nhìn chiến lược: 37
  1.2 . Sứ mạng: 38
  Ì .3 . Mục tiê u chiến lược: 38
  2. Phân tích môi trường kình doanh bên ngoài và bên trong của Tổng
  công ty Cổ phần May Việt Tiến: 38
  2. ỉ. Tác động của môi trường vĩ mô: 38
  2.1.1. Yếu tố kinh tế: 38
  2. Ì .2. Yêu tố chính trị và luật pháp: 39
  2.1.3. Yêu tố văn hóa xã hội: 40
  2. Ì .4 . Yếu tố công nghệ: 41
  2.1.5. Yểu tố tự nhiên: 42
  2.2. Môi trường ngành : 43
  2.2. Ì . Áp lực cạnh tranh từ các đối thủ tiềm ẩn: 43
  2.2.2. Khách hàng: 44
  2.2.3. Người cung cấp: 45
  2.2.4. Sản phẩm thay thế: 47
  2.2.5. Cạnh tranh nội bộ ngành: 48
  2.2.6. Giai đoạn phát triển của ngành: 49
  2.3. Nội bộ doanh nghiệp: 51
  2.3.1. Tình hình sản xuất kinh doanh: 51
  2.3.2. Hoạt động Marketing và bán hàng: 51
  2.3.3. Tổ ch
  c nguồn nhân lực: 55
  2.3.4. Hoạt động nghiên c
  u và phát triển công nghệ: 57
  2.3.5. Tình hình tà i chính: 58
  3. Phân tích và lựa chọn chiến lược : 60
  HI. Đánh giá công tác hoạch định chiến lược của Tổng Công ty cổ
  phần May Việt Tiến tại thị trường nội địa khu vực phía Bắc trong
  giai đoạn 2005_ 2009 62
  1 . Những kết quả đạt được: 62
  2. Những vấn đề còn tồn tại: 65
  CHƯƠN G IU: MỆ T SỐ GIẢI PHÁ P NHẰ M HOÀ N THIỆN CÔN G
  TÁ C HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯ Ợ C TẠI TÒN G CÔN G TY C Ổ
  PHÀ N MAY VIỆT TIẾN TẠI THỊ TRƯ ỜN G NỘI ĐỊA KHU vực
  PHÍA BẮC 67
  ì . Định hướng phát triển chung của Tổng Công ty cổ phắn May Việt
  Tiến vói thị trường nội địa khu vực phía Bắc từ 2010 2015: 67
  li . Đe xuất chiến lược cho công ty tại thị trường nội địa khu vực phía
  Bắc từ 2010_2015 67
  III. Đe xuất giải pháp để thực hiện tốt chiến lược cho công tỵ tại thị
  trường nội địa khu vực phía Bắc từ 2010_2015 70
  1 . Quản l ý nguồn nhân lực: 70
  2. Hệ thống kênh phân phối: 71
  3. Sản phẩm: 72
  4. Xúc tiến 73
  KÉ T LUẬN 76

  Xem Thêm: Công tác hoạch định chiến lược của tổng công ty cổ phần may Việt Tiến tại thị trường nội địa khu vực phía Bắc. thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác hoạch định chiến lược của tổng công ty cổ phần may Việt Tiến tại thị trường nội địa khu vực phía Bắc. thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status