Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Công tác xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH Panasonic Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH Panasonic Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐÀU Ì
  CHƯƠNG ì: NHủNG VẤN ĐÈ CHUNG VÈ VÀN HÓA DOANH NGHIỆP 4
  ì- Khái niệm và vai trò của văn ho a doan h nghiệp 4
  /. Khái niệm về vãn hóa doanh nghiệp 4
  2. Vai trò cùa văn hóa doanh nghiệp
  2.1. Tạ o phon g thái riêng ch o doan h nghiệp 7
  2.2. Tạ o lực hướn g tâm chun g ch o toàn doan h nghiệp 7
  2.3. Khuyế n khích quá trình đồi mới và sáng chế 7
  2.4. Khuyế n khích và tạo động lực ch o mỗi thành viên 8
  li . Cấu trúc của văn hóa doan h nghiệp 9
  1. Nhóm yếu tể giá trị lo
  2. Nhóm yếu tố chuẩn mực 1 4
  3. Nhóm yếu tố không khí và phong cách quàn lý cùa doanh nghiệp
  4. Nhóm yếu lể hữu hình 1 5
  4. Ì. Kiến trúc, cách bài trí, còng ngh ệ sàn phẩm 1 5
  4.2. Cơ cấ u tổ chức , các phòng ba n cùa tồ chứ c 1 6
  4.3. Cá c văn b ả n qu y định nguyên t ắ c hoạ t đ ộn g cùa doan h nghiệp 1 6
  4.4. Lễ nghi và lễ hội hàng năm 1 6
  4.5. Cá c biểu tượng, lôgo, khẩ u hiệu, tài liệu quàng cáo cùa doan h nghiệp 1 8
  4.6. Ngô n ngữ. cách ă n mặ c , x e cộ. chứ c danh . cách biểu lộ c ảm xúc hành vi
  thường thấy cùa các thành viên trong doan h nghiệp 1 9
  4.7. Nh ữ n g câu chuyệ n và nh ữ n g huyề n thoại về tổ chứ c 1 9
  4.8. Thái độ và cun g cách ứng xử cùa cá c thành viên trong doan h nghiệp 2 0
  UI. Các yếu tố ánh hường đến văn ho a doan h nghiệp 21
  1. Văn hóa dân tộc 21
  ĩ. Người lãnh đạo 2 2
  3. Môi trường kinh doanh 2 3
  4. Đội ngũ nhân viên 2 4
  5 . Các giá trị học hòi được 2 4
  CHƯƠNG li : THỤC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VÃN
  HÓA DOANH NGHIỆP TẠI PANASONIC VIỆT NAM 2 6
  ì. Quá trình hình thành và phát triền cùa Công ty TNHH PanasonicViệt Nam 2 6
  1. Giới thiệu chung về tập đoàn Panasonic 2
  2. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Panasonic Việt Nam
  3. Chức năng Công ty TNHH Panasonic Việt Nam.
  4. Cơ cấu tể chức cùa Công ty. 2 7
  li . Thực trạng công tác xây dựng và phát triển văn ho a doanh nghiệp tại Còng ty
  TNHH Panasoni c Việt Nam 2 8
  ì. Duy trì, phát triển những giá trị cốt lõi cùa Công ty 2 8
  1.1. Truyền bá, giáo d ụ c ch o đội ng ũ nhân viên, nâng ca o nhậ n thức về nh ữ n g triết
  lý kinh doan h củ a Công ty 2 8
  Ì .2. Chi a sè, thực hiện sứ mện h củ a Công ty với từng thành viên 3 1
  1.3 . Huớn g tới một t ầm nhìn tiến bộ và phát triền bề n vững 3 2
  Ì .4. Phương trâm hoạ t động: "Hoàn thiện co n người trước khi làm ra sàn phẩm". 3 2
  2. Tuân thù nghiêm túc các giá trị chuẩn mực 3 3
  2.1. Chào hỏi 3 3
  2.2. Cử chỉ , điệu bộ, nét mặ t 3 5
  2.3. Du y tri liên tục quá trình: "Báo cáo, liên lạc và thào luận" 3 5
  2.4. Triền khai , thực hiện 5 S tại Còn g ty 3 6
  s. Ban lãnh đạo luôn lẳng nghe, chia sẻ và thiết lập niềm tin vói đội ngũ nhân viên
  và có tấm lòng chính trực 3 8
  3.1. Biết cách lắng ngh e với thái độ tích cự c 3 8
  3.2. Thiết lập niềm tin 3 9
  3.3. Có tấm lòng chinh trực 4 0
  4. Không ngừng phát triển môi trường làm việc 4 0
  4.1. Mô i trường làm việc chuyên nghiệp 4 0
  4.2. Tạ o cơ hội phát triển s ự nghiệp cùng Panasoni c VN, phát hu y tính tích cự c cùa
  nhân viên 4 3
  4.3. Làm việc the o nhóm, quyế t định the o tập thề 4 4
  4.4. Tô n trọng s ự khác biệt cùa mỗi thành viên 4 6
  4.5. Còng ty như mộ t gi a đinh chun g 4 7
  5. Các yếu to hữu hình của tể chức 4 9
  5.1. Sloga n củ a tổ chứ c 4 9
  5.2. Vă n hóa ứn g xử tại Côn g ty TNHH Panasoni c Việt Nam 5 1
  5.3. Huyề n thoại về người sáng lập công ty-Konusuk e Matsushit a 5 3
  IU. Đánh giá công tác xây dựng và phát triển vãn ho a doan h nghiệp 5 4
  /. Những thành tựu đại được 5 4
  1.1. Công ty xây dựn g thành công thương hiệu Panasoni c 5 4
  Ì .2. Ba n lãnh đạo tập đoàn rất qua n tâm phát triền vă n hóa doan h nghiệp 5 7
  Ì .3. Panasoni c Việt Nam đã xây dựn g triết lý kinh doan h có ý nghĩ a sâu s ắ c , giá tr ị
  bền vững với thời gia n 5 7
  Ì .4. Mô i trường làm việc đoàn kết , tương hỗ 5 8
  Ì .5. Tồ chứ c tạo điều kiện ch o nhân viên h ọ c hói , phát triển tối đa tài năng 5 9
  1.6 . Nâng ca o năng lực làm việc nhóm 6 0
  2. Những vấn đề còn lèn tại 6 0
  2.1. Thời gia n làm việc gò bó 6 0
  2.2. Môi trường làm việc đầy áp lực gây r a nh ữ n g căn bện h thời đại 6 1
  2.3. S ự khác nha u về vãn ho a tương đối lớn khiến công nhàn khó có thể thấm
  nhuân và áp d ụ n g triệt để nh ữ n g qu y định, nguyên tắc cùa doan h nghiệp 6 2
  2.4. Qua n hệ thứ bậ c nghiêm ngặ t 6 3
  2.5. Gia o tiếp nội bộ còn rất hạn chế 6 4
  2.6. Việc tổ chứ c các hoạ t đ ộn g dã ngoạ i ha y tập the còn hạ n chế 6 4
  2.7. Thườn g xuyên có s ự xáo trộn nhân s ự 6 4
  CHƯƠNG ni : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỀN VÀN HOA DOANH
  NGHIỆP TẠI CTY TNHH PANASONIC VIỆT NAM 6 6
  ì. Định hướng phát triển cùa Công ty 6 6
  1. Định hướng phát triển của Tập đoàn Panasonic 6 6
  1.1. Công ty phấ n đấu trờ thành Công ty điện từ s ố Ì thế giới 6 6
  Ì .2. Panasoni c có ý định mu a lại mộ t ph ầ n Leic a 6 6
  Ì .3. Tiếp tục du y trì và phát triển nh ữ n g giá trị cốt lõi cùa Tậ p đoàn 6 7
  2. Định hướng về phía Công ty Panasonic tại Việt Nam
  2.1. Tăng cường thát chặ t mối qua n hệ, đại diện ch o các công ty co n trong các mối
  liên hệ với cơ qua n quán l ý Nh à nướ c tại Việt Nam 6 7
  2.2. Tiếp tục đẩy mạn h cá c hoạ t đ ộn g tiếp thị. bá n hàng. bào hành đối với thị
  trường trong nướ c 6 8
  2.3. Tiếp tục thực hiện. hoàn thiện cam kết ý tường sinh thái 6 9
  li . Đề xuất một s ố giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng và phát triển văn ho a
  doanh nghiệp tại Công ty TNHH Panasoni c Việt Nam 6 9
  ỉ. Tổ chức mội cuộc phòng vấn thôi việc với nhân viên sắp ra đi
  2. Nhập gia tùy tục giao thoa với văn hóa dân tộc nước sở tại
  3. Thu hút ứng viên ngay từ khâu tuyển dụng. 71
  4. Tiên phong xây dựng một môi trường làm việc thoải mái
  4.1. Áp d ụ n g chế độ làm việc the o giờ giấ c linh hoạ t 7 2
  4.2. Đảm bào thời gia n ngh i trưa ch o nhàn viên 7 3
  4.3. Tăng cường thời eia n giai la o mộ t cách h ợ p lý 7 3
  4.4. Tậ p thể d ụ c giữa giờ nga y tại bàn làm việc 7 4
  4.5. Ngắ t qu ầ n g ch o giải tri và cá c trò chơi 7 4
  5 . Ban lãnh đạo nên quan tâm hơn nữa tới nhân viên 7
  6. Tăng cường giao tiếp và truyền thông nội bộ 7
  6.1. Tăng cường gia o tiếp nội b ộ 7 6
  6.2. Đẩ y mạn h truyền thông nội bô, xây dựn g niềm tin & ga n bó nhân viên 7 6
  7 . Đây mạnh các hoạt động tập thể, thắt chặt mối quan hệ trong Công ty.
  8. Mở rộng cơ hội cho "lớp trẻ" thăng tiến, giữ chân nhăn tài 7
  9. Phát triển văn hóa giao lưu cùa các doanh nghiệp 7 8
  lo. Nuôi dưỡng và bồi đắp lòng chính trực cho nhăn viên 7 9
  KÉT LUẬN 8 0
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 8 2

  Xem Thêm: Công tác xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH Panasonic Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH Panasonic Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status