Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Xây dựng chiến lược marketing phát triển thương hiệu du lịch Đà Nẵng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng chiến lược marketing phát triển thương hiệu du lịch Đà Nẵng

  MUÏC LUÏC Trang
  LỜI CẢM ƠN . 5
  NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 5
  PHẦN MỞ ĐẦU 6 .
  1. Lý do chọn đề tài. 8
  2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu . 8
  3. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 9
  4. Phương pháp nghiên cứu 9
  5. Giới hạn của nghiên cưu . 9
  6. Bố cục của đề tài . 10
  PHẦN NỘI DUNG 10
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH . 10
  1.1. Khaùi nieäm veà Marketing trong du lòch . 10
  1.1.1 Khaùi nieäm veà marketing du lòch 10
  1.1.2 Vai troø cuûa marketing du lòch . 11
  1.2. Marketing du lòch cho moät ñòa phöông . 11
  1.2.1. Khaùi nieäm vaø vai troø cuûa marketing du lòch cho moät ñòa phöông.
  1.2.2. Thò tröôøng muïc tieâu cuûa ngaønh du lòch ñòa phöông . 12
  1.2.3 Phöông thöùc marketing du lòch cho moät ñòa phöông 12
  1.3. Quy trình marketing du lòch cho moät ñòa phöông 13
  1.3.1 Thẩm định địa phương. . 13
  1.3.2 Xaây döïng taàm nhìn vaø muïc tieâu phaùt trieån du lòch cuûa ñòa phöông.
  1.3.3 Thieát keá và lựa chọn chieán löôïc marketing du lòch . 14
  1.3.4 Hoaïch ñònh chöông trình thöïc hieän . 14
  1.4. Thương hiệu 15
  1.4.1. Khái niệm . 15
  1.4.2. Thương hiệu và sản phẩm 15
  1.4.3. Vai trò của thương hiệu 16
  1.4.4. Giá trị thương hiệu 16
  1.5. Thương hiệu điểm đến du lịch 16
  1.5.1. Điểm đến du lịch . 16
  1.5.2. Thương hiệu điểm đến du lịch . 17
  1.6. Xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch . 17
  1.7. Phát triển thương hiệu điểm đến 18
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU DU LỊCH ĐÀ NẴNG 19
  2.1.Moâi tröôøng marketing du lòch Tp. Ñaø Nẵng . 19
  2.1.1.Vò trí ñòa lyù vaø ñieàu kieän töï nhieân 19
  2.1.2.Ñaëc ñieåm nhaân vaên vaø kinh teá 20
  2.1.3.Cô sôû haï taàng . 22
  2.1.4. Taøi nguyeân du lòch . 24
  2.1.4.1. Taøi nguyeân du lòch töï nhieân . 25
  2.1.4.2. Taøi nguyeân du lòch nhân văn . 26
  2.1.5. Thò tröôøng du lòch cuûa Tp. Ñaø Nẵng. . 26
  2.1.6. Đoái taùc lieân keát, hôïp taùc 28
  2.1.7. Đoái thuû caïnh tranh . 29
  2.2. Thực trạng xây dựng chiến lược marketing phát triển thương hiệu du lịch thành phố Đà Nẵng . 32
  2.2.1. Xây dựng thương hiệu du lịch thành phố Đà Nẵng 32
  2.2.2. Tìm hiểu công tác phát triển thương hiệu du lịch của Đà Nẵng trong thời gian qua. 35
  2.2.2.1. Điều tra thị trường và phân tích điểm đến 36
  2.2.2.2. Nhận diện thương hiệu du lịch thành phố 37
  2.2.3. Thực hiện phát triển thương hiệu du lịch của thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua. 37
  2.3. Đánh giá tổng quát về thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch thành phố Đà Nẵng . 38
  2.3.1. Thành công . 38
  2.3.2. Hạn chế . 38
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 40
  CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC MARKETING PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU DU LỊCH ĐÀ NẴNG. 41
  3.1. Quan điểm, mục tiêu cho xây dựng chiến lược marketing phát triển thương hiệu du lịch Đà Nẵng trong thời gian đến 41
  3.1.1. Quan điểm 41
  3.1.2. Phương hướng: . 41
  3.1.3. Mục tiêu cụ thể: . 42
  3.2. Ma traän SWOT cuûa marketing thöông hieäu du lòch Tp. Ñaø Nẵng.42
  3.3. Chiến lược Marketing phát triển thương hiệu cho thành phố Đà Nẵng.45
  3.3.1. Chiến lược Marketing hình tượng địa phương 45
  3.3.2. Chiến lược Marketing các đặc trưng của địa phương 45
  3.3.3. Chiến lược Marketing cơ sở hạ tầng . 46
  3.3.4. Chiến lược Marketing con người 46
  3.4. Giải pháp phát triển thương hiệu du lịch thành phố Đà Nẵng . 47
  3.4.1. Nghiên cứu thị trường . 47
  3.4.2. Nghiên cứu điểm đến 47
  3.4.3. Giải pháp nhận diện thương hiệu 48
  3.4.4. Giải pháp giới thiệu thương hiệu 48
  3.4.5. Giải pháp thực hiện thương hiệu . 49
  3.4.6. Đề xuất mô hình xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch thành phố Đà Nẵng 49
  3.4.7. Phát triển thương hiệu thông qua các hãng lữ hành . 50
  3.4.8. Phát triển thương hiệu thông qua các hình thức trực tiếp đến du khách.
  3.5. Các giải pháp hỗ trợ . 51
  3.5.1. Xác định sản phẩm du lịch chính và các sản phẩm hỗ trợ của du lịch Đà Nẵng 51
  3.5.2. Hoàn thiện điều kiện sẵn sàng đón tiếp . 52
  3.6. Các giải pháp hỗ trợ khác 52
  3.6.1. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch . 52
  3.6.2. Tăng cường thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch 53
  3.6.3. Củng cố và đa dạng hóa sản phẩm du lịch và hướng tới sản phẩm có giá trị cao: 53
  3.6.4. Đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực du lịch . 54
  3.6.5. Tăng cường quản lý Nhà nước đối với kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 54
  3.6.6.Tăng cường phối hợp giữa các ngành, mở rộng hợp tác liên kết khu vực và hợp tác quốc tế 55
  3.6.7. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch 55
  3.6.8. Bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch . 56
  3.7. Kiến Nghị . 59
  3.7.1 Đối với UBND thành phố 59
  3.7.2. Đối với Sở Văn hóa Thể Thao Du lịch thành phố Đà Nẵng 60
  3.7.3. Đối với Trung Tâm Xúc Tiến du lịch Đà Nẵng . 60
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 61
  PHẦN KẾT LUẬN . 62
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 63

  Xem Thêm: Xây dựng chiến lược marketing phát triển thương hiệu du lịch Đà Nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chiến lược marketing phát triển thương hiệu du lịch Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status