Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nghiên cứu thị trường văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu thị trường văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh

  PHAÀN MÔÛ ÑAÀU
  I. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI 4
  II. MUÏC TIEÂU CUÛA ÑEÀ TAØI . 5
  III.PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC HIEÄN 5
  IV. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU 5
  V. KEÁT CAÁU ÑEÀ TAØI . 6
  PHAÀN NOÄI DUNG
  CHÖÔNG 1: NGHIEÂN CÖÙU MARKETING COÂNG CUÏ ÑÖA RA CAÙC
  QUYEÁT ÑÒNH QUAÛN TRÒ 7
  I. KHAÙI NIEÄM VEÀ NGHIEÂN CÖÙU MARKETING 7
  1. Khaùi nieäm . 7
  2. Vai troø nghieân cöùu marketing 7
  2.1 Vai troø cuûa nghieân cöùu ñoái vôùi hoaït ñoäng kinh doanh 7
  2.2 Vai troø cuûa nhaø nghieân cöùu Marketing ñoái vôùi nhaø laõnh ñaïo kinh
  doanh. . 8
  II. QUY TRÌNH NGHIEÂN CÖÙU MARKETING . 8
  1. Xaùc ñònh vaán ñeà nghieân cöùu. . 8
  1.1 Xaùc ñònh vaø laøm roõ nhöõng vaán ñeà kinh doanh . 8
  1.2 Chuyeån vaán ñeà kinh doanh sang vaán ñeà nghieân cöùu 10
  1.3 Thieát laäp muïc tieâu nghieân cöùu 10
  2. Thieát keá nghieân cöùu . 10
  2.1 Löïa choïn phöông phaùp nghieân cöùu vaø nguoàn thoâng tin 10
  2.2 Choïn maãu nghieân cöùu . 13
  2.3 Xaùc ñònh thang ño vaø thieát keá baûng caâu hoûi. . 14

  3. Thöïc hieän nghieân cöùu 20
  3.1 Thu thaäp vaø xöû lyù döõ lieäu 20
  3.2 Phaân tích döõ lieäu . 21
  4. Baùo caùo keát quaû nghieân cöùu 22
  4.1 Vai troø vaø chöùc naêng cuûa baûn baùo caùo . 22
  4.2 Noäi dung vaø hình thöùc trình baøy moät baûn baùo caùo 24
  CHÖÔNG 2: CAO OÁC VAÊN PHOØNG – ÑIEÅM DÖØNG CHAÂN CUÛA CAÙC
  DOANH NGHIEÄP . 27
  I. GIÔÙI THIEÄU VEÀ COÂNG TY NAM NGUYEÂN . 27
  1. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån . 27
  1.1 Toång quan veà coâng ty Nam Nguyeân . 27
  1.2 Ñònh höôùng kinh doanh . 29
  2. Keát quaû hoaït ñoäng cuûa coâng ty Nam Nguyeân 30
  II. NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG CAO OÁC VAÊN PHOØNG TAÏI TP.HOÀ
  CHÍ MINH 32
  1. Tổng quan thị trường văn phoøng 32
  1.1 Tổng quan tình hình kinh tế - xaõ hội tại Tp. Hồ Chí Minh . 32
  1.2 Định nghóa veà caùc loaïi cao oác vaên phoøng . 36
  1.3 Tổng nguồn cung văn phoøng hiện tại 39
  1.4 Tổng nguồn cung văn phoøng trong tương lai . 45
  1.5 Nhu cầu thueâ vaên phoøng cuûa caùc coâng ty 52
  2. Ñaùnh giaù tình hình vaên phoøng trong thôøi gian tôùi . 54
  2.1 Đối với chủ đầu tư . 54
  2.2 Đối với coâng ty 55
  3. Mối quan taâm cuûa caùc coâng ty khi thueâ vaên phoøng vaø nhu caàu cuûa hoï
  trong töông lai . 56
  3.1 Sô löôïc veà tieán trình nghieân cöùu . 56
  3.2 Sơ lược văn phoøng hieän taïi cuûa caùc coâng ty 58
  3.3 Söï haøi loøng vaø khoâng haøi loøng cuûa caùc coâng ty ñoái vôùi vaên phoøng
  hieän taïi 65
  3.4 Moái quan taâm cuûa caùc coâng ty khi thueâ vaên phoøng . 66
  3.5 Nhu cầu thueâ vaên phoøng cuûa caùc coâng ty trong töông lai . 67
  CHÖÔNG 3: GIAÛI PHAÙP CHO THÒ TRÖÔØNG CAO OÁC VAÊN PHOØNG 70
  PHAÀN KEÁT LUAÄN

  Xem Thêm: Nghiên cứu thị trường văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu thị trường văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status