Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Các biện pháp hỗ trợ và thúc đẩy xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các biện pháp hỗ trợ và thúc đẩy xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội

  MỤC LỤC
  DANH MỤ C BẢNG, sơ Đ Ỏ , BIỂU Đ Ò
  LỜI NÓI Đ Ầ U Ì
  CHƯƠN G ì : TỐN G QUAN VẺ H Ỗ TR Ợ XUẤ T KHẨ U V À DOANH
  NGHIỆP NH Ỏ V À VỪ A H À NỘI 4
  ì . H Ô TR Ợ XUẤT KHẨ U 4
  1. Khái niệm 4
  2. Những biện pháp cơ bản 4
  li/ Doanh nghiệp nhủ và vừa Việt Nam và Hà Nội 5
  l.Khái quát về SME 5
  Ì . Ì Các tiê u thức xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa 5
  1. 2 Các yếu tố tác động đến phân loại SME 8
  2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam 9
  2.1 Định nghĩa về các doanh nghiệp nhỏ và vừa ờ Việt Nam 9
  2.2 Đặc điểm của SME ờ Việt Nam 10
  2.2. ì Quá trình hình thành và phát triển SME ớ Việt Nam
  2.2.2 Đặc diêm chung của các SME ớ Việt Nam 12
  3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Nội 13
  3.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội có ảnh hưởng
  trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ 13
  3. ỉ. Ì Đặc diêm tự nhiên của thành phố Hà Nội 13
  3.1.2 Đặc diêm kinh tê - xã hội của thành phó Hà Nội 16
  3.2 Đặc điểm chung của SME Hà Nội 17
  HI. Vai trò của SME trong nền kinh tế quốc dân và tính cấp thiết hỗ trợ và
  thúc đẩy các hoạt động nói chung và hoạt động xuất khẩu nói riêng của SME
  tại Việt Nam và Hà Nội 23
  Ì . Vai tr ò của SME trong nền kinh tế quốc dân 23
  Ì . Ì Mức độ đóng góp của SME trong nền kinh tế quốc dân 23
  1. 2 SME giữ vai trò quan trng trong việc tạo việc làm 24
  1. 3 SME làm cho nền kinh tế năng động và có hiệu quả hơn 24
  1. 4 SME góp phần tíc h cực trong việc lưu thông hàng hóa và xuất khẩu 25
  Ì . 5 Các SME dễ dàng duy tr ì sự tự do cạnh tranh 25
  Ì . 6 Các SME có khả năng ứng biến nhanh nhạy 26
  1. 7 Các SME l à nơi đào tạo các nhà doanh nghiệp 26
  2. Tính cấp thiết phải hỗ trợ các hoạt động nói chung cho SME ờ Việt Nam và
  Hà Nội 27
  2.1 Tính cấp thiết hỗ trợ các hoạt động cho SME ở Việt Nam nói chung 2 7
  2.2 Tính cấp thiết phải hỗ trợ các hoạt động nói chung cho các doanh nghiệp
  nhỏ và vù Hà Nội 29
  CHƯƠN G li : THỰ C TRẠN G Á P DỤNG CÁ C BIỆN PHÁ P H Ổ TR Ợ THÚ C
  ĐÁ Y XUẤT KHẨ U CHO CÁ C SME TẠI H À NỘI 32
  ì . Thực trạng hoạt động xuất khẩu của SME Hà Nội 32
  Ì . Những đóng góp cốa SME vào kim ngạch xuất khẩu ờ Hà Nội 33
  2. Tinh hình đầu tư cốa SME trong sản xuất kinh doanh 33
  3. về cơ cấu hàng hóa xuất khẩu cốa doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội 35
  n. Thách thức và trin vọng xuất khẩu của SME Hà Nội trong giai đoạn hiện
  nay 38
  Ì . Những khó khăn và thách thức mà SME Hà Nội gặp phải trong hoạt động
  xuất khẩu 38
  1. 1 Những khó khăn về vốn hoạt động 38
  Ì . 2 Khó khăn về tìm kiếm thị trường xuất khẩu 41
  1. 3 Khó khăn trong việc tiếp cận nguồn thông tin 42
  Ì . 4 Sự cản trờ cốa các quy che thương mại 42
  Ì . 5 Các biện pháp hỗ trợ cùa Nhà nước đối với SME Hà Nội trong thời gian
  qua còn rất nhiều hạn chế 43
  Ì . 6 Khó khăn trong chuyển giao công nghệ 44
  1. 7 Nguồn nhân lực có chất lượng cao còn thiếu trầm trọng 44
  1. 8 Khó khăn về trinh độ kiến thức và kinh nghiệm ngoại thương cốa SME45
  Ì . 9 Cơ sở hạ tầng còn yếu kém 45
  1.10 Những khó khăn về Quy chế về "kinh tế phi thị trường" mà Việt nam
  buộc phải chấp nhận theo cam kết với WTO trong thời gian tới sẽ rất nặng
  nề 46
  1.11 Các nước nhập khẩu hàng của Việt Nam và Hà Nội nói riêng đưa ra
  nhiều rào cản thương mại tinh vi 46
  1.12 Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội vẫn chưa thỗc sỗ vào cuộc 47
  2. Triển vọng xuất khẩu của SME Hà Nội trong giai đoạn hiện nay 48
  HI . Thỗc trạng hỗ tr ợ xuất khẩu cho SME của Việt Nam nói chung và Hà
  Nội nói riêng 50
  Ì . Chính sách tí n dụng hỗ trợ xuất khẩu đối với SME 52
  1.1. Tín dụng ngân hàng 52
  ỉ. ỉ. Ì Các chính sách ho trợ ve tín dụng của ngân hàng 53
  ỉ. 1.2 Thực tiên thực hiện 53
  1.1.3 Đánh giá 55
  Ì .2. Các quỹ hỗ trợ xuất khẩu 56
  1.2.1. Quỹ ho trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 56
  1.2.2. Quỹ bảo lãnh tín dụng 56
  1.2.3 Quỹ hô trợ xuất khâu 60
  1.3 . Nhà nước thỗc hiện cấp tí n dụng xuất khẩu 61
  1.3. Ì Các chính sách 61
  1.3.2 Đánh giá 62
  2. Chính sách thuế trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa 62
  2.1 Chính sách thuế trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhò và vừa 62
  2.2 Đánh giá 65
  3. Trợ cấp xuất khẩu 67
  3.1 Chính sách trợ cấp xuất khẩu 67
  3.2 Đánh giá 67
  4. Các biện pháp hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu 67
  4.1 Các chính sách 67
  4.2 Đánh giá 68
  5. Chính sách thị trường sản phẩm hỗ trợ SME 69
  5. Ì Thực tiễn thực hiện 69
  5.2 Đánh giá 71
  CHƯƠN G HI: MỘ T SÒ GIẢI PHÁ P NHẢ M THÚ C Đ Ấ Y V À H Ò TR Ợ
  XUẤT KHẨ U CHO SME H À NỘI 73
  ì . Định hướng xuất khẩu cho SME Hà Nội của Nhà nước 73
  li. Kinh nghiệm hỗ trợ xuất khẩu cho SME của một số nước và bài học
  cho Việt Nam 75
  Ì . Kinh nghiệm hỗ trợ xuất khẩu cho SME của một số nước 75
  1.1. Các biện pháp hỗ trợ của Đài Loan 76
  1.2 . Các biện pháp hỗ trợ của Malaysia 79
  Ì .3. Các biện pháp hỗ trợ của Hàn Quốc 80
  2. Bài học kinh nghiệm 82
  HI. Kiến nghị và gii pháp 84
  Ì . Đ ổ i mới hoật động tí n dụng hỗ trợ xuất khẩu cho SME 84
  2. Tiếp tục đổi mới chính sách thuế theo hướng hỗ trợ cho SME 87
  3. Tăng cường hoật động của các Quỹ hỗ trợ SME trong hoật động kinh doanh
  xuất khẩu 90
  4. Tăng cường hoật động xúc tiến thương mậi nói chung, đối với SME nói riêng 93
  5. Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ xuất khẩu 94
  6. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường thế giới 94
  7. Tiếp tục đổi mới chính sách thương mậi trong việc hỗ trợ xuất khẩu cho các
  doanh nghiệp nhỏ và vừa 95
  8. Tăng cường hỗ trợ khả năng cậnh tranh cho SME trên thị trường thế giới 96
  9. ứng dụng thương mậi điện tử đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa 98
  KÉ T LUẬ N 100
  TÀI LIỆU THA M KHẢ O lo i

  Xem Thêm: Các biện pháp hỗ trợ và thúc đẩy xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các biện pháp hỗ trợ và thúc đẩy xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status