Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Mối quan hệ giữa phát triển công nghiệp phụ trợ và thu hút FDI ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Mối quan hệ giữa phát triển công nghiệp phụ trợ và thu hút FDI ở Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI Nói ĐÀU 1
  CHƯƠNG ì: TÒNG QUAN MÓI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TR1ÉN CNPT VÀ THƯ HÚT FDI 3
  /. Tổng quan về công nghiệp phụ trợ. 3
  ì. Khái niệm về công nghiệp phụ trợ (CNPT) 3
  2. Đặc điếm CNPT . " " . . 5
  2. ì. Cõng nghiệp phụ trợ cằn nhiều vốn hơn và đòi hỏi nhiều lao động trình độ cao hơn so với các
  ngành láp ráp ;— 5
  2.2. Sân phàm cùa ngành công nghiệp phụ trợ được cung cáp cho cả nhu càu trong nước và xu át
  khẩu ó
  2.3. CNPTcần thiết trong củ các ngành lắp ráp (như à tô, xe máy, điện lử) và các ngành che rác
  (như dệt may, da giầy)), nhưng có sự khác nhau vè đặc tính và đòi hỏi các biện pháp đậi xử khác
  nhau 7
  3. Các loại hình phụ trợ 8
  4. Các nhân tố ảnh hướng tới sự phát triển của CNPT 9
  4. Ì . Quy m ô thị truòng khu vực hạ nguồn 9
  4.2. Tiến bộ khoa học công nghệ l o
  4.3. Chất lượng nguồn nhân lực l o
  4.4. Nguồn lực tà i chính 11
  4.5. Sự hội nhập kinh tế khư vực và quốc tế 11
  4.6. Các chính sách cùa Nhà nước liê n quan đến phát triển CNPT 12
  //. Tống quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài. 12
  ĩ. Khái niệm 12
  2. Các đặc điểm của FDỈ 14
  3. Các hình thức FĐỈ 15
  4. Các nhàn tố ảnh hưởng đến việc thu hút FĐỈ 16
  ///. Phát triển CNPT và thít hút vốn FDI - mối quan hệ hai chiều 19
  ắ. Vai trò cùa việc phát triển CNPT đối với thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 19
  /. /. Sự phái triển cùa CNPT tạo điểu kiện cho các doanh nghiệp FD! tiếp cận với nguồn nguyên
  liệu và linh kiện rè.tại chó ] 9
  ỉ.2. CNPTphát triển giúp các doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuôi giá trị toàn cầu 21
  Ị. 3. CNPT nội địa phái triển tiếp tục tạo đà thu hút von đầu tư của các doanh nghiệp phụ trợ nước
  ngoài. 21
  2. Vai trò cửa đầu tư trực tiếp nước ngoài đoi với công nghiệp phụ (rợ nước nhận đầu tư 22
  2. ỉ. FDl lạo tiền đề cho ngành CNPT nước nhận đâu tư phát triển 22
  2.2. FDi giúp các doanh nghiệp CNPT nước nhận đầu tư có cơ hội tham gia chuôi giá trị toàn cầu
  . 24
  2.3. FDI góp phân chuyến giao công nghệ. năng lực kinh doanh, kinh nghiệm quàn lý cho các
  doanh nghiệp CNPT nước nhận đầu tư 25
  CHƯƠNG li : THỤC TRẠNG MÓI QUAN HỆ GIŨ A PHÁT TRIÊN CNPT VÀ THU HÚT FDI Ở
  VIỆT NA M . ' „ 28
  /. Thực trạng dòng vắn FDĩ tại Việt Nam và tác động đến sự phát triển của CNPT 28
  ắ. Thực trạng (lòng vốn FĐỈ tại Việt Nam 28
  2.2.1. Năng lực cung ứng các sàn phẩm phụ trợ còn yếu, không đáp úng được yêu cầu cùa doanh
  nghiệp FDI . ' ã ã 35
  2.2.2. Khá năng tiếp thu và nắm bắt công nghệ cùa các doanh nghiệp phụ trạ nội địa còn hạn chế
  37
  2.2.3. Thiếu sự liê n kết giữa doanh nghiệp phụ trọ nội địa và doanh nghiệp FDI 38
  //. Thực trạng phát triển ngành CNPT và tác động đối với việc thu hút vốn FDI tại Việt Nam 39
  1. Thực trạng phát triển ngàng CNPT 39
  /. /. Quá trình hình thành ngành CNPTỜ Việt Nam 39
  1.2. Chính sách phát triển CNPTtại Việt Nam trong thời gian qua 40
  1.3. Thực trạng phát triển CNPT ở một sổ ngành 42
  ì.3.1. CNPTngành dệt may . 42
  1.3.2. CNPTngành xe máy 46
  ĩ. Đánh giá về lác đông cùa việc phắt triển CNPT đối với hoạt động thu hút FDI tại Việt Nam 51
  2. ỉ. Nhưng kết quả đạt được 51
  2.2. Những hạn chê cán khác phỏc 56
  CHƯƠNG IU: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CNPT VÀ THU HÚT FDĨ Ở VIồT NAM 58
  /. Giải pháp phát triền còng nghiệp phỏ trợ nhằm lãng cường thu hút FDỈ ở Việt Nam 58
  ì. Nhỏm giãi pháp từ phía chính phủ 58
  1.1. Ban hành những văn bản pháp quy mỏ, đồng bộ; hoàn thiện, bổ sung các chính sách ưu đãi và
  hỗ trợ nhằm thúc đẩy công nghiệp phụ bạ phát triển 58
  Ì .3. Lựa chọn các ngành công nghiệp phụ trọ để ưu tiê n phát triền trong giai đoạn 2010-2020 61
  Ì .4. Phát triển công nghiệp phụ trợ hướng đến mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu và tham gia vào chuỗi
  giá trị toàn cầu 61
  1.5 . Cần tăng cuông vai tr ò các hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp vừa và nhỏ 62
  l.ô.Thiêt kê và quăn l ý cơ sờ dữ kiệu về CNPT 63
  2. Nhóm giải pháp lừ phía các doanh nghiệp FDI 64
  2.1. Tăng cường liê n kết vói các doanh nghiệp phụ trợ nội đja thông qua các chính sách hỗ trợ kỹ
  thuật 64
  2.2. Tăng cường hỗ trợ nhân lực cho các doanh nghiệp phụ trợ 65
  2.3. Nỗ lực kêu gọi đầu tư cùa các doanh nghiệp phụ trợ nước ngoài vào Việt Nam 67
  3. Nhóm giải pháp từ phía các doanh nghiệp phỏ trợ nội địa 67
  3.1.Nâng cao chát lượng sàn
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  CNPT Công nghiệp phụ trợ
  MU I Bộ Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản
  BSID Văn phòng phát triển CNPT Thái Lan
  VDF Diên đàn phát triên Việt Nam
  FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài
  WTO Tô chức liê n hợp quôc
  OECD Tô chức họp tác và phát triển kinh tế
  MNCs Tập đoàn đa quốc gia
  TNCs Tập đoàn xuyên quôc gia
  DNNN Doanh nghiệp nhà nước
  APEC Diên đàn hợp tác kinh t ê châu A - Thái Bình Dương
  JETRO Tô chức Xúc tiên thương mại Nhật Bản
  JICA Cơ quan Hợp tác Quôc tê Nhật Bản
  FUTU Công ty TNHH Máy phụ tùng sô 1
  ITPC Trung tâm Xúc tiên thương mại và đâu tư TP H ô Chí Minh
  VCCI Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xuât và cung ứng các sản phẩm CNPT 67
  3.2. Linh hoạt, chủ động trong việc tìm hiếu và tiếp cận nhu cầu cùa doanh nghiệp FDI 68
  //. Một số giải pháp nhằm thu hút FDI đẽ phát triển công nghiệp phỏ trợ tại Việt Nam 70
  /. Đối với Chinh phủ 71
  /. /. Tạo mói trường đầu tư hấp dẫn và xúc liến các biện pháp thu hút đầu tu vào CNPT 71
  1.2. Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FD1 và doanh nghiệp phỏ trợ trong nước 73
  2. Đối với doanh nghiệp FDI 75
  2. ỉ. Thu nạp các nhà cung cấp nội địa vào chuỗi cung cấp của hãng chỉnh vờ tâng cường liên kết
  với các doanh nghiệp này 75
  2.2. Nẻ lực kêu gọi đau tư lừ các doanh nghiệp nước ngoài 77
  ĩ. Đối với doanh nghiệp phỏ trợ trong nước 77
  3. ì. Nàng cao chắt lượng sàn xuất và cungứng sàn phàm CNPT 77

  Xem Thêm: Mối quan hệ giữa phát triển công nghiệp phụ trợ và thu hút FDI ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mối quan hệ giữa phát triển công nghiệp phụ trợ và thu hút FDI ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status