Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng Marketing trong các công ty giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng Marketing trong các công ty giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu ở Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜ I NÓI Đ Ầ U I
  CHUÔNG ì : cơ SỚ LÝ LUẬN VỀ MARKETING VÀ GIAO NHẬN VẬN 3
  TẢ I
  1.1. Khái niệm, nội dung và vai trò của Marketin g 3
  1.1.1. Khái niệm Markeling và quản trĩ Markeling 3
  Ì . Ì .2. Bàn chất của Marketing và quàn trị Marketing 7
  1.1.3. Vai tr ò của Markeling. quản trị Marketing nong các doanh nghiệp 9
  Ì . Ì .4. Môi trường Marketing của doanh nghiệp và ảnh hưởng của các yếu 11
  tố thuộc mòi (rường tới doanh nghiệp
  Ì . Ì .5. Các nội dung chủ yếu cùa Marketing trong các doanh nghiệp dịch vụ I ĩ
  nói chung và trong các doanh nghiệp vận lải giao nhận nói riêng
  1.1.6. Hệ thống kiếm tra Markeling 1 9
  1.2. Vài nét về hoểt động giao nhận vận tả i hàng hóa xuất nhập khẩu tể i 23
  Việt Nam
  1.2.1. Khái niệm về giao nhận và vận tải hàng hóa xuất nhập khấu 23
  Ì .2.2. Sự ra đời và phái triển cùa ngành giao nhận vặn lã i hàng hóa xuất 24
  nhập kháu ớ Việt Nam
  ì .2.3. Thực trểng thị trường giao nhặn vận tà i hàng hóa xuất nhập khấu ớ 30
  Việt Nam
  1.3. Thực trểng hoểt động kin h doanh của các còng ty giao nhặn vận tả i 31
  hàng hóa xuất nhập khẩu ử Việt Nam tron g thòi gian qua
  CHUỒNG li : THỤC TRẠNG MARKETING V À QUÁ N TRỊ MARKETIN G lì
  TRONG CÁ C CÔN G TY GIAO NHẬN VẬN TÁI HÀN G HÓ A XUẤT NHẬP
  KHẨU Ớ VIỆT NAM
  2.1. Thực trểng mòi trường hoểt dộng Markctin g bên ngoài của các cõng tv 33
  giao nhận vụn tái hàng hóa XN K « Việt Nam
  2.2. Thực trểng mỏi trường Markctin g bén tron g của các công tv giao nhặn 35
  vận tả i hàng hóa XN K ở Việ t Nam
  2.3. Thực trạn g hoạt động Marketin g tron g các công ty giao nhận vận tả i 37
  hàng hóa XN K ở Việt Nam
  2.3.1. Việc phàn đoạn thị trường và xác định thị trường mục tiêu 37
  2.3.2. Chính sách sản phẩm 38
  2.3.3. Chính sách giá cả 44
  2.3.4. Chính sách phân phối 46
  2.3.5. Chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh 47
  2.4. Những kết luận rút r a t ừ việc đánh giá thực trạn g Marketin g tron g các 50
  còng ty giao nhẰn vận tả i hàng hóa XN K ở Việt Nam
  2.4. Ì . Những kết quả đạt được 50
  2.4.2. Các hạn chế và nguyên nhân 53
  CHƯƠN G III : MỘ T số GIẢ I PHÁ P NHẰ M ĐA Y MẠN H HOẠT Đ ỘN G 55
  MARKETING V À QUÁ N TRỊ MARKETING TRONG CÁ C CÔN G TY
  GIAO NHẬN VẬ N TẢ I HÀN G HÓ A XNK Ớ VIỆ T NA M
  3.1. Một số quan điểm định hướng Marketin g và hoạt động Marketin g 55
  3.1.1. Dự báo về các yếu tố kinh doanh thị trường dịch vụ giao nhận vận tà i 55
  hàng hóa XNK ở Việt Nam từ nay đốn 2010
  3.1.2. Marketing và quản trị Marketins cần được thực hiện thường xuyên 56
  và định hướng
  3.1.3. Hoàn thiện quản trị Markcling nhàm lới mục liêu và hiệu quả 59
  3.2. Các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh tổ chức Marketin g , quản trị hoạt 60
  đọng Marketin g tron g các còng ty giao nhận vận tải hàng hóa XN Kử Việt
  Nam
  3.2.1. Sự vận dụng các nguyên lác trong các công ly 60
  3.2.2. Hoàn thiện việc phân đoạn thị trường và xúc định nhóm khách hàiii i 61
  mục tiêu
  3.2.3. Thiết kế hệ thống l ổ chức Markcling. quản trị Markciing linh hoại 63
  trong các công ly
  3.3 . Một số đề xuất 65
  3.3 . Ì . Đối với các công ty giao nhận vận tải hàng hóa XNK ờ Việl Nam 65
  3.3.2 . Đối với các công ty XNK 67
  KẾT LUẬN 69
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

  Xem Thêm: Thực trạng Marketing trong các công ty giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng Marketing trong các công ty giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status