Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích và thiết kế biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm càng xe máy ở Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích và thiết kế biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm càng xe máy ở Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long

  Môc lôc
  Néi dung Trang
  Lêi c¶m ¬n . 2
  PhÇn më ®Çu . 3
  PhÇn 1: Cë së lý thuyÕt vÒ qu¶n lý chÊt lưîng . 4
  1.1. Kh¸i niÖm chÊt lưîng, qu¶n lý chÊt lưîng 4
  1.2. Tr×nh tù ph©n tÝch chÊt lưîng s¶n phÈm 8
  1.3. Dư liÖu vµ phư¬ng ph¸p ph©n tÝch 8
  1.4. C¸c yÕu tè ¶nh hưëng ®Õn chÊt lưîng s¶n phÈm . 17
  1.5. C¸c phư¬ng hưíng n©ng cao chÊt lưîng 18
  PhÇn 2: Ph©n tÝch chÊt lưîng s¶n phÈm cµng xe m¸y cña c«ng ty
  2.1. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty . 19
  2.2. Ph©n tÝch chÊt lưîng cµng xe m¸y 29
  2.3. Nguyªn nh©n vµ nh©n tè chÝnh ¶nh hưëng ®Õn chÊt lưîng . 34
  2.4. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung . 38
  PhÇn 3: ThiÕt kÕ biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lưîng cµng xe t¹i c«ng ty
  3.1. ChiÕn lưîc, chÝnh s¸ch cña c«ng ty trong thêi gian tíi 40
  3.2. BiÖn ph¸p 1: §µo t¹o chuyªn m«n vµ kü n¨ng qu¶n lý cho c¸n bé, c«ng nh©n . 40
  3.3. BiÖn ph¸p 2: ChÕ t¹o míi g¸ hµn, khu«n dËp, b¶o dưìng toµn bé khu«n g¸ trªn d©y
  chuyÒn s¶n xuÊt . 43
  3.4. BiÖn ph¸p 3: §ưa ra quy chÕ thưëng ph¹t nghiªm kh¾c ®èi víi c«ng nh©n vi ph¹m
  néi quy lao ®éng 45
  3.5. Mét sè ®Ò xuÊt kh¸c cho nhµ m¸y trong thêi gian tíi 49
  KÕt luËn . 50
  Tµi liÖu tham kh¶o

  Xem Thêm: Phân tích và thiết kế biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm càng xe máy ở Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích và thiết kế biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm càng xe máy ở Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status