Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phương án kinh doanh xuất khẩu mặt hàng khăn bông của công ty dệt may 293 và một số kiến nghị nhằm thâm nhập thị trường Pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phương án kinh doanh xuất khẩu mặt hàng khăn bông của công ty dệt may 293 và một số kiến nghị nhằm thâm nhập thị trường Pháp

  MỤC LỤC
  —^r£Q^ —
  CHƯƠNG ì :CƠ SỞ LÝ LUẬN VÊ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHAU VÀ XÂY
  DỤNG PHƯƠN G ÁN KINH DOANH XUẤT KHAU Ì
  ì . Khái quát chung về hoạt động xuất khẩu và xây dựng phương án
  kinh doanh Ì
  Ì. Khái niệ m và nộ i dun g của hoạ t đ ộn g xuấ t khẩ u Ì
  2. Va i trò củ a hoạ t đ ộn g xuấ t khẩ u Ì
  3. Xâ y dựn g phương án kin h doan h xuấ t khẩ u 3
  3. Ì Khái niệm và ý nghía của công tác lập phương án kinh doanh
  xuất khâu 3
  3.2 Căn cứ và yêu cầu để xây dựng phương án kinh doanh xuất
  khẩu 4
  li . Nội dung của phương án kinh doanh xuất khẩu 7
  Ì. Đán h giá thị trưởng và thương nhân 7
  1.1 Đánh giá thị trường 7
  1.2 Đánh giá thương nhân 5
  2. Lự a cho n mặ t hàng, phương thứ c và thờ i điểm xuấ t khẩ u 9
  2. ì Lựa chon mặt hàng 9
  2.2 Lựa chọn phương thức giao dịch xuất khẩu 9
  2.3 Lựa chọn thời điểm 13
  3. Xâ y dựn g mụ c tiêu ch o phương án kin h doan h 13
  4. Đ ề r a biệ n pháp thự c hiệ n 14
  5. Đán h giá sơ b ộ hiệ u qu a phương án xuấ t khẩ u 16
  CHƯƠN G li : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH
  XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÔNG TÁC XÂY DỤlVG PHƯƠN G ÁN KINH
  DOANH XUẤT KHẨU KHĂ N BÔNG TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29-3 19
  ì . Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty Dệt May 29-3 19
  1. Quá trìn h hình thành và phát triển của công ty Dệt May 29/3 19
  2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn nghĩa vụ của Công ty 20
  2. Ì Chức năng nhiệm vụ của công ty 20
  2,2 Quyền hạn, nghĩa vụ của Công ty 21
  li . Tình hình tổ chức kinh doanh của công ty 22
  1. Bộ máy quản l ý của công ty 22
  2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 23
  3 . Năng lực kinh doanh của công ty 25
  31. Tình hình lao động của công ty 25
  3.2 Tinh hình tài chính của cống ty 27
  3.3 Tinh hình trang thiết bị và công nghệ của công ty 30
  IU. Thực trạng công tác xây dựng phương án kinh doanh xuất khẩu
  khăn bông tại Công Ty Dệt May 29/3 34
  1. Tình hình xuất khẩu chung của Công ty 34
  LI Cơ cấu thị trường xuất khấu 34
  1.2 Cơ cấu mật hàng xuất khấu 36
  1.3. Két quá hoạt động xuất khấu 37
  2. Thực trạng công tá c tổ chức xây dựng kế hoạch xuất khẩu khăn bông
  tại công ty dệt may 29/3 39
  3. Thực trạng công tá c thực hiện phương án xuất khẩu khăn bông tại
  công ty dệt may 29/3 40
  3. Ì Hoạt động dành giá thị trường XK khăn bông 40
  3.2 Xác dinh cơ cẩu mặt hàng xuất khẩu của công ty 42
  3.3 Phương thức và điều kiện xuất khẩu mặt hàng khăn bông 44
  3.4 Xác định mục tiêu của phiiơng án kinh doanh 46
  4. Đán h giá sơ b ộ v ề công tác xây dựn g phương án kin h doan h xuấ t khâu
  mặ t hàng khăn bông củ a công t y 48
  5 . Đán h giá hiệ u qu ả của phương án kin h doan h xuấ t khẩ u khăn bông tạ i
  công t y 4 9
  CHƯƠN G HI: XÂY DỰNG PHƯƠN G ÁN KINH DOANH XUẤT KHAU
  HÀN G KHĂ N BÔNG SANG THỊ TRƯỜNG PHÁP TẠI CÔNG TY DỆT
  MAY 29/ 3 5 2
  ì . Cơ SỞ để xây dựng phương án kinh doanh xuất khẩu khăn bông sang
  thị trường pháp tại côn g ty 52
  Ì. Că n c ứ để xây dựn g phương án kin h doan h xuấ t khâu đ ố i vớ i hàng dệ t
  ma y tạ i công t y 52
  /. / Nhu cầu của thị trường thế giỏi và thị trưởng Pháp đôi vói hàng
  dệt may 52
  1.2 Khả năng sản xuất trong nước và kê hoạch của ngành 54
  1.3 Mục tiêu và khả năng của công ty 55
  * Kh ả năng sản xuấ t củ a công t y 55
  * Kh ả năng v ề vố n và nhân sự 55
  * Mụ c tiêu của công t y 56
  2. Nghiên cứ u tìm hiể u thị trường pháp vả lựa ch n thương nhân gia o dịch
  57
  2. Nghiên cứu thị trường Pháp 57
  2.2 Lựa chọn thương nhân giao dịch 59
  * Đán h giá các thương nhàn truyề n thốn g 59
  * Đán h giá thương nhân và lự a ch n thương nhân mỏ i 60
  3. Xây dựng cơ cấu mặt hàng khăn bông xuất khẩu và lựa chọn phương
  thức giao dịch 63
  3. Ì Xây dựng cơ câu mặt hàng khăn bông xuất khẩu sang Pháp 63
  3.2 Lựa chọn phương thức giao dịch và diều kiện xuất khẩu 65
  * Lựa chọn phương thức giao dịch 65
  * Điều kiện xuất khẩu 67
  3.3. Xây dựng các mục tiêu cho phương án xuất khẩu 68
  li . Các biện pháp thực hiện phương án kinh doanh xuất khẩu khăn
  bông sang thị trường pháp tại công ty 70
  1 . Nhóm biện pháp liên quan đến xây dựng phương án kinh doanh 70
  /./. Biện pháp trong nước 70
  1.2. Biện pháp nước ngoài 74

  Xem Thêm: Phương án kinh doanh xuất khẩu mặt hàng khăn bông của công ty dệt may 293 và một số kiến nghị nhằm thâm nhập thị trường Pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương án kinh doanh xuất khẩu mặt hàng khăn bông của công ty dệt may 293 và một số kiến nghị nhằm thâm nhập thị trường Pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status