Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Chiến lược kinh doanh của các công ty du lịch Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Trường hợp công ty dịch vụ du lịch đường sắt Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược kinh doanh của các công ty du lịch Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Trường hợp công ty dịch vụ du lịch đường sắt Hà Nội

  MỤC LỤC
  Lời mở đầu Ì
  CHƯƠN G I:LÝ LUẬN CHUNG VÈ CHIÊN Lược KINH DOANH V À KINH
  DOANH DU LỊCH 3
  l.Giói thiệu chung về du lịch và kinh doanh du lịch 3
  1.1 Khái niệm về du lịch 3
  1. 2 Kinh doanh du lịch 3
  2. Chiến lược kinh doanh và quăn trị chiến lược 5
  2.1 Một số khái niệm 5
  2.1.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh 5
  2.1.2 Khái niệm quản trị chiến lược kinh doanh 5
  2.2 Qui trình quản trị chiến lược 6
  2.2.1 Xác định mục tiêu chiến lược 6
  2.2.2 Phân tích môi trường kinh doanh 6
  2.2.3 Phân tích và lựa chọn phương án chiến lược 7
  2.2.4 Tồ chức thực hiện chiến luợc 7
  2.2.5 Đánh giá và kiủm tra thực hiện chiến lược kinh doanh 7
  2.3 Các cấp chiến lược 8
  2.3.1 Chiến lược cấp doanh nghiệp 8
  2.3.2 Chiến lược cạnh tranh 8
  2.3.3 Chiến lược chức năng 8
  3. Chiến lược cạnh tranh 9
  3.1 Cơ sở của chiến lược cạnh tranh 9
  3.2 Các loại hình chiến lược cạnh tranh 9
  3.2.1 Chiến lược chi phí thấp 9
  3.2.2 Chiến lược khác biệt hoa 13
  3.2.3 Chiến lược trọng tâm 15
  3.3 Chiến lược cạnh tranh theo giai đoạn phát triủn của ngành kinh doanh
  du lịch 16
  3.4 Vai trò của giải pháp marketing mix trong chiến lược cạnh tranh của
  doanh nghiệp du lịch 17
  3.4.1 Nộ i dung cơ bản cùa các chính sách bộ phận trong giải pháp marketing cùa
  doanh nghiệp du lịch 19
  3.4.1.1 Chính sách sản phàm 19
  3.4.1.2 Chính sách giá 21
  3.4.1.3 Chính sách phần phối 23
  3.4.1.4 Chính sách xúc tiến hỗn hợp 25
  3.4.1.5 Chính sách về con người 27
  3.4. Ì . 6 Chính sách về sàn phẩm trọn gói và lập chương tình du lịch 28
  3.4.2 Vai trò của giải pháp marketing ương quá trình hoạch định và thực hiện chiến
  lược cạnh tranh cùa doanh nghiệp du lịch 29
  CHƯƠN G li : THỰC TRẠNG CHIÊN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔN G TY
  DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT H À NỘI 33
  1. Giới thiệu chung về công ty dịch vụ du lịch Đường sắt Hà Nội 33
  1.1 Quá trình hình thành và phát triển 33
  1. 2 Sơ đề bộ máy, chức năng và nhiệm vụ cảa từng bộ phận 35
  1.2.1 Sơ đồ tồ chừc bộ máy của công ty 35
  1.2.2 Chừc năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 35
  1. 3 Ngành nghề kinh doanh 37
  2. Kết quả hoạt động kinh doanh cảa công ty dịch vụ du lịch Đường
  Sắt H à Nội năm 2004 - 2005 37
  3. Nội dung chiến lược kinh doanh tại công ty dịch vụ du lịch Đường sắt
  Nội 41
  3.1 Các mục tiêu chiến lược cảa công ty 41
  3. 2 Định vị chiến lược 41
  3.2.1 Thị trường mục tiêu của công ty 41
  3.2.2 Lợ i thế cạnh tranh cùa công ty 42
  3. 3 Các chính sách thực thi chiến lược 44
  3.3.1 Chính sách sản phẩm 44
  3.3.2 Chính sách giá 46
  3.3.3 Chính sách phân phối 47
  3.3.4 Chính sách xúc tiến - quàng cáo 48
  3.3.5 Chính sách khác 49
  4. Đánh giá về chiến lược kinh doanh cảa công ty dịch vụ du lịch
  Đường Sắt H à Nội 49
  4.1 Những thành công 49
  4. 2 Những yếu kém 51
  4. 3 Những nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm 54
  CHƯƠN G in : GIẢI PHÁP ĐÈ XUẤT NHẰM HOÀ N THIỆN CHIÊN Lược
  KINH DOANH TẠI CÔN G TY DỊCH vụ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT H À NỘI 57
  1. Những căn cứ xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty dịch vụ
  du lịch Đường sắt Hà Nủi 57
  1. 1 Xu hướng phát triển của thị trường du lịch 57
  1. 2 Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2010 59
  1. 3 Phương hướng hoạt đủng của công ty dịch vụ du lịch Đường sắt Hà
  Nủi trong thời gian tói 61
  2. Đe xuất về chiến lược kinh doanh của công ty dịch vụ du lịch
  Đường Sắt H à Nủi 61
  2. 1 Giải pháp về lựa chọn cặp thị trường, sản phẩm mục tiêu của công ty 65
  2.1. 1 Thị trường mục tiê u của công ty 65
  2. Ì . 2 Sản phẩm chù đạo của công ty 66
  2. 2 Lọi thế cạnh tranh của công ty 67
  3. Giãi pháp về các chính sách thực thi nhằm hoàn thiện chiến lược
  kinh doanh của công ty dịch vụ du lịch Đường sắt H à Nủi 67
  3. 1 Giãi pháp về chính sách sản phẩm (Product) 68
  3. 2 Giải pháp về chính sách giá (Price) 70
  3. 3 Giải pháp về chính sách phân phối (Place) 71
  3. 4 Giải pháp về chính sách xúc tiến (Promotion) 72
  3. 5 Giải pháp về chính sách con người (People) 73
  3. 6 Giải pháp về sản phẩm trọn gói và lập chương trình du lịch 75
  3.6. 1 về sản phẩm trọn gói (Packaging) 75
  3.6. 2 về lập chương trìn h (Programming) 75
  3. 7 Giải pháp về quan hệ đối tác (Partnership) 76
  4. Mủt số kiến nghị khác 76
  4. 1 Các giải pháp vĩ mô 76
  4.1. 1 về mặt quản l ý nhà nước 76
  4 . Ì . 2 về phía tổng cục du lịch 77
  4. 2 Các giải pháp vi mô 78
  KÉT LUẬN 80

  Xem Thêm: Chiến lược kinh doanh của các công ty du lịch Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Trường hợp công ty dịch vụ du lịch đường sắt Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược kinh doanh của các công ty du lịch Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Trường hợp công ty dịch vụ du lịch đường sắt Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status