Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp đẩy mạnh việc tiêu thụ dịch vụ thông tin di động của công ty viễn thông Viettel trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp đẩy mạnh việc tiêu thụ dịch vụ thông tin di động của công ty viễn thông Viettel trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU Ì
  CHƯƠNG ì: DỊCH vụ THÔNG TIN DI ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
  ĐẾN TIÊU THỤ DỊCH vụ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3
  ì. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI DỊCH vụ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3
  l.Khái niệm ' 3
  2. Phân loại 5
  2.1. Dịch vụ cơ bản 5
  2.2. Dịch vụ giá trị gia tăng 5
  2.3. Các dịch vụ giá trị gia tăng khác 5
  3. Đặc điểm của dịch vụ thông tin di dộng 6
  n. TIÊU THỤ DỊCH vụ THÔNG TIN DI ĐỘNG 6
  1. Khái niệm 6
  2. Vai tr ò của tiê u thụ 7
  3. Sự cần thiết thúc đẩy tiê u thụ dịch vụ thông tin di động 8
  3. Ì . Xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế và đòi sống xãhội 9
  3.2 . Phát triển dịch vụ thông tin di dộng phù hợp vứi xu thế chung của thế
  giứi ' . ' 7 . * 10
  3.3. Triển vọng phát triển dịch vụ thông tin di động trong thời gian tứi lo
  4. Các hình thức tiê u thụ l i
  4.1. Tiêu thụ trực tiếp 12
  4.2. Tiêu thụ gián tiếp 12
  4.3. Tiêu thụ hỗn hợp 13
  ra. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU THỤ DỊCH vụ THÔNG TIN DI
  ĐỘNG 14
  Ì . Môi trường vĩ mô 14
  1.1. Môi trường kinh tế 14
  1.2 . Môi trường pháp luật 14
  1.3 . Môi trường công nghệ 15
  1.4 . Các yếu tố môi trường cạnh tranh 15
  1.4.1. Mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp đang hoạt động trong
  ngành 7 Ì! ' ? ! . .1 6
  1.4.2 . Sự đe doa của người cung ứng 17
  1.4.3 . Sức mạnh đàm phán của người mua 18
  Ì .4.4 . áp lực từ sản phẩm thay thế 18 V
  ^__1A5. Đe doa của các đối thủ tiềm ẩn 19
  2.2. Trình độ lao động và năng suất lao động 21
  2.3. Khả năng tà i chính 21
  2.4. Hoạt động Marketing 22
  2.5. Chi phí sản xuất và quản l ý 23
  2.6. Hiệu quả sản xuất kinh doanh 23
  IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ Tốc ĐỘ TIÊU THỤ DỊCH vụ THÔNG TIN
  DI ĐỘNG 24
  1. Thị phần 24
  2. Tốc độ tăng lượng sản phẩm tiê u thụ trê n thị trường 24
  3. Tốc độ phát triển khách hàng 25
  4. Tốc độ tăng doanh thu 25
  5. Tốc độ tăng lợi nhuận 25
  CHƯƠNG li: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ DỊCH vụ THÔNG TIN DI ĐỘNG CỦA
  CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL 26
  ì. GIỚI THIỆU CHUNG VẾ CÔNG TY 26
  1. Quá trìn h hình thành và phát triển 26
  2. Chồc năng, nhiệm vụ 27
  2.1. Chồc năng ' . 27
  2.1.1.Tham mưu 27
  2.1.2.Quản l ý và tổ chồc thực hiện 27
  2.1.3. Giám sá t 27
  2.2. Nhiệm vụ 27
  2.2.1.Nhiệm vụ khai thác và kinh doanh 27
  2.2.2.Nhiệm vụ quản l ý 28
  2.2.3.Nhiệm vụ chính trị 28
  3 . Mục tiê u và triết l ý kinh doanh 29
  4. Mo hình tổ chồc . 29
  4.1. Sơ đồ tổ chồc: Được trìn h bày phần phụ lục 29
  4.2. Ban Giám đốc Tổng Công ty Viettel 29
  4.3 . Các phòng ban Tổng công ty: 30
  5. Một số đặc điểm về kinh tế, kỹ thuật của công ty 32
  5.1. Về tà i chính 32
  5.2. Đặc điểm kỹ thuật, cơ sở vật chất 33
  n. CÁC LOẠI DỊCH vụ DO CÔNG TY CUNG CẤP VÀ TÌNH HÌNH CẠNH
  TRANH TRONG NGÀNH THÔNG TIN DI ĐỘNG 33
  1. Hệ thống gói sản phẩm Viettel Mobile cung cấp 33
  1.1. Gói sản phẩm trả trước 33
  1.2 . Các gói sản phẩm trả sau 36
  2. Hệ thống dịch vụ do Viettel Telecom cung cấp 37
  2.1. Các dịch vụ gi á trị gia tăng 37
  2.2. Các dịch vụ gi á trị gia tăng khác 39
  3. Các đối thủ cạnh tranh tronengành 40
  3.1. Thuê bao và thị phần QT J 4 0
  3 2 Giá cước 41
  3 3. Tình hình cạnh tranh 45
  3.3.1. Viettel- Chất xúc tá c tạo ra cạnh tranh 45
  3.3.2 . Viettel cạnh tranh quốc tế 46
  3.3.3. Thị trường viễn thông Việt Nam chạy đua bằng "độc chiêu" 4 6
  3.3.4 . "Chiêu" mói của Viettel Mobile 47
  ni. KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM DỊCH vụ 47
  1. Kết quả thuê bao 47
  2. Doanh thu bán hàng 49
  3. Công tá c chăm sóc khách hàng: 50
  3.1. Quản l ý hồ sơ: 50
  3.2. Đấu nối thuê bao: 50
  3.3. Giải quyết khiếu nại: 50
  3.4 . Công tá c chăn sóc khách hàng 51
  4. Công tá c truyền thông, quảng cáo: 51
  5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua một số năm 51
  IV. ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT 52
  1. Những điểm mạnh của Viettel Mobile 52
  2. Hạn chế 54
  3 . Nguyên nhàn của những hạn chế 55
  3.1. Nguyên nhân khách quan 55
  3.2 . Nguyên nhân chủ quan 56
  CHƯƠNG in: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ DỊCH vụ THÔNG TIN DI
  ĐỘNG CỦA CÔNG TY VIÊN THÔNG VIETTEL TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP
  KINH TẾ QUC TẾ 7 57
  ì . MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀ KÊ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CtỈA
  CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP KINH TẾ
  QUC TẾ .' . 57
  1. Cơ hội và thách thức 57
  1.1. Cơ hội . 57
  1.2 . Nguy cơ & thách thức: 57
  2. Quan điểm, mục tiê u giai đoạn 2007-2010 58
  2.1. Quan điểm 58
  4- 2.2. Phương hướng phát triển 2007-2010 58
  2.3. Mục tiê u phát triển 2007-2010 .5 9
  n. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ DỊCH vụ THÔNG TIN DI ĐỘNG CỦA
  CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL 60
  1. Hoàn thiện công tá c nghiên cứu thị trường 60
  2. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 62
  2.1. Hoạt động trước bán hàng 62
  2.2. Hoạt động bán hàng 63
  2.3. Hoạt động sau bán hàng 64
  3. Tăng cường vốn cho phát triển dịch vụ 65
  4. Nâng cấp, đầu t ư thiết bị, công nghệ 65
  4.1. Cơ sở của giải pháp: 65
  4.2. Nội dung thực hiện: 66
  4.3. Hiệu quả của giải pháp: 70
  5. Các giải pháp hoàn thiện nguứn nhân lực: 70
  6 . Nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing 72
  6.1. Thành lập lực lượng marketing: 72
  6.2 . Tổ chức hoạt động marketing 72
  6.3 . Các hoạt động marketing cần thiết 72
  7. Phát triển các đại l ý và hình thức bán sản phẩm dịch vụ thông tin di động 73
  8 . Xây dựng hệ thống giám sát , quản l ý chất lượng cung cấp dịch vụ 74
  8.1 Cơ sở pháp l ý của giải phấp: 74
  8.2 . Nội dung thực hiện giải pháp: 77
  8.2.1. Xây dựng mục tiê u chất lượng cho doanh nghiệp 77
  8.2.2 . Xây dựng ban kiểm soá t chất lượng dịch vụ 77
  KẾT LUẬN 79
  ^ANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80
  M Ô HÌNH TỔ CHỨC TỔNG CÔNG TY VIÊN THÔNG QUÂN ĐỘI 82
  MÔ HÌNH CÔNG TY ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VIETTEL 83

  Xem Thêm: Giải pháp đẩy mạnh việc tiêu thụ dịch vụ thông tin di động của công ty viễn thông Viettel trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp đẩy mạnh việc tiêu thụ dịch vụ thông tin di động của công ty viễn thông Viettel trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status